Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. ewidencji ludności - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 27.06.2016 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. ewidencji ludności

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe,
  2. 3 lata stażu pracy,
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office, znajomość aplikacji Źródło i programu Selwin,
  2. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw,
  3. samodzielność,
  4. kreatywność,
  5. odpowiedzialność,
  6. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie ewidencji ludności, a w szczególności:
   1. prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych,
   2. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy oraz zgłoszeń wymeldowania,
   3. aktualizowanie danych w ewidencji ludności w aktualne dane dotyczące: zmiany stanu cywilnego, zmiany dokumentu tożsamości, zmiany imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania,
   4. terminowe przekazywanie zawiadomień o Danych Osobowych Mieszkańca w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz zawiadomień o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy do gmin ich ostatniego pobytu stałego,
   5. prowadzenie rejestrów zgłoszeń osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy, rejestrów zgłoszeń osób wymeldowanych z pobytu stałego i czasowego, oraz rejestrów zameldowań i wymeldowań na pobyt czasowy cudzoziemców,
   6. wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowań i wymeldowań na pobyt stały i czasowy oraz okresach zameldowań,
   7. prowadzenie postępowania administracyjnego na wniosek strony lub z urzędu w zakresie zameldowania i wymeldowania,
   8. sporządzanie wykazów przedpoborowych oraz wykazów dla placówek oświatowych i dla innych uprawnionych jednostek,
  2. prowadzenie spraw dotyczących cudzoziemców, w tym:
   1. przyjmowanie zgłoszeń pobytu czasowego cudzoziemców,
   2. bieżące prowadzenie ewidencji pobytu czasowego cudzoziemców,
  3. prowadzenie i obsługa rejestru wyborców, a w szczególności:
   1. aktualizacja spisu wyborców,
   2. udostępnianie danych z rejestru i spisu wyborców.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 sierpnia 2016 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 4/16  Kierownika Urzędu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. do godz.15:30.

   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 262, późn. zm.).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
    
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014, poz.1202, z późn. zm.).
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. ewidencji ludności odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia  18 lipca 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. ewidencji ludności

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko został wybrany Pan Łukasz Garbowski

zamieszkały w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat uzyskał najwyższą ilość punktów.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2016
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  27-06-2016 10:59
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  19-07-2016 11:08
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2058
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu