Przejdź do treści strony WCAG

Protokół Nr XVII/16 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 roku

Protokół Nr XVII/16
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w sali widowiskowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury
17 czerwca 2016 roku

Przed rozpoczęciem sesji wystąpiły uczennice z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie: Zuzanna Rynio - saksofon oraz Hanna Łebzuch - flet wraz z p. Piotrem Iwasyszynem - nauczycielem klasy fortepianu.

Przewodniczący Rady poinformował, że na sali obecni są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, którzy 11 czerwca br. w Słubicach zdobyli II miejsce w Polsce, w kategorii szkół podstawowych, w czwórboju lekkoatletycznym:

 • Igor Pisuła,
 • Krystian Krakowiak,
 • Wiktor Kołcz,
 • Michał Piekarek,
 • Kacper Pacholik,
 • Oliwier Leszczyński, który zdobył również indywidualne mistrzostwo Polski w kategorii szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym.

Nagrody i statuetki wręczyli: Irena Szewińska, Burmistrz Julian Kruszyński i wiceburmistrz Artur Włodarczyk.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący podziękował dyrektorowi Namysłowskiego Ośrodka Kultury za gościnę.

Przewodniczący powitał: Damę Orderu Orła Białego, 5-krotną olimpijkę, zdobywczynię 7 medali olimpijskich, w tym 3 złotych, rekordzistkę olimpijską Irenę Szewińską z mężem Januszem, posła na Sejm RP Ryszarda Wilczyńskiego, prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Alinę Wieliczko, dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Bernarda Kontnego, delegacje miast partnerskich z węgierskiego Kisköre, z rumuńskiego Zagonu, z czeskiego Hlučina, z ukraińskiego Lwowa, Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów podległych jednostek, prezesów spółek gminnych, Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Jankowiaka, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów, przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa i wszystkich seniorów, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej na czele z Kacprem Cecką i Danielem Załuskim, mieszkańców Gminy Namysłów, gości oraz radnych Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Honorową Obywatelkę Namysłowa Irenę Szewińską.

Irena Szewińska przyznała, że z ogromną przyjemnością przyjęła zaproszenie do udziału w Dniach Namysłowa. Poinformowała, że jest Honorową Obywatelką w 6 miastach Polski, ale to w Namysłowie nadano jej ten tytuł po raz pierwszy. Dodała, że jest jej bardzo miło, że wczoraj mogła się spotkać z namysłowską młodzieżą, a dzisiaj pogratulować zawodnikom, którzy godnie rozsławiają imię Namysłowa na ogólnopolskich zawodach w czwórboju lekkoatletycznym. Pani Irena Szewińska poinformowała, że przed sesją miała przyjemność otworzyć wystawę fotograficzną, obrazującą jej osiągnięcia sportowe i zaznaczyła, że większość zdjęć jest autorstwa jej męża Janusza. Dodała, że zaczęła trenować w 8 klasie szkoły podstawowej, czyli w 1960 r. W 1964 r. wyjechała na igrzyska olimpijskie do Tokio jako juniorka. Poinformowała, że pamięta emocje, jakie jej towarzyszyły, gdy stała na boisku z orzełkiem na piersi, który dodał jej skrzydeł. Zdobyła wtedy srebrny medal w skoku w dal, bijąc rekord życiowy i rekord Polski, srebrny medal w biegu na 200 m i złoty medal w sztafecie 4x100 m. Przypomniała, że oprócz igrzysk w Tokio, brała jeszcze udział w 4 igrzyskach olimpijskich:

 • w Meksyku w 1968 r., gdzie zdobyła złoty medal i rekord świata w biegu na 200 m i brązowy medal w biegu na 100 m,
 • w Monachium w 1972 r. - brązowy medal na 200m,
 • w Montrealu w 1976 r. - złoty medal i rekord świata w biegu na 400 m,
 • w Moskwie 1980 r.

Startowała również w Mistrzostwach Europy, gdzie zdobyła 10 medali: 5 złotych, 1 srebrny i 4 brązowe. Poinformowała, że zakończyła karierę po igrzyskach olimpijskich w Moskwie w 1980 r. Nie posiada medali z Mistrzostw Świata, ponieważ w tamtych czasach nie były rozgrywane takie zawody. Po zakończeniu kariery, do 2009 r., zasiadała w zarządzie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA), a przez ostanie 12 lat była Prezesem Związku. Została również Honorowym Prezesem PZLA. Przez 12 lat była we władzach europejskiego Stowarzyszenia Lekkiej Atletyki i obecnie jest Honorowym członkiem tej organizacji. Ponadto w 1981 r. została wybrana do władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), a od 1988 r. jest wiceprezesem PKOl. W 1998 r. została wybrana jako członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i funkcję tę sprawuje do dzisiaj. Pani Szewińska aktualnie działa w 4 komisjach. Wyraziła radość, że w Namysłowie, gdzie jest jedną z namysłowianek, jest wspaniała atmosfera, promująca sport, że są plany rozbudowy hali sportowej, które będzie wspierała.

Przewodniczący Rady zauważył, że wszystkie delegacje wraz z Polską mają swoich reprezentantów na trwającym właśnie Euro 2016. Życzył powodzenia każdej reprezentacji. Następnie poinformował, że 20 lat temu, w kwietniu 1996 r., w Pałacu Branickich w Białymstoku, miał zaszczyt odbierać puchar i dyplom z rąk Ireny Szewińskiej, kiedy został wicemistrzem Polski, w kategorii szkół podstawowych, w VII edycji teleturnieju "Na olimpijskim szlaku". Dodał, że wczoraj pokazał p. Szewińskiej fotografie z tamtej uroczystości, na których p. Szewińska złożyła mu autograf następującej treści: "Po 20 latach. Irena Szewińska".

Ad. 2.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński poinformował, że kilka chwil wcześniej wraz z prof. dr hab. Aliną Wieliczko i prof. Bernardem Kontnym podpisał porozumienie o współpracy między Gminą Namysłów a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Dodał, że liczy na naukowe wsparcie, m.in. przy tym, jak racjonalnie zagospodarować zbiornik w Michalicach. Wyraził nadzieję, że podpisane porozumienie zaowocuje konkretnymi projektami.

Burmistrz poprosił o zabranie głosu prof. dr hab. Alinę Wieliczko.

Prorektor Wieliczko potwierdziła, że została sformalizowana współpraca, która się już toczy. Poinformowała, że współpraca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z województwem opolskim trwa od wielu lat na różnych płaszczyznach. Poinformowała, że Uniwersytet kształci studentów na 5 dużych wydziałach, które związane są z produkcją roślinną, zwierzęcą, bezpieczną żywnością, opieką weterynaryjną oraz kierunkach technicznych - inżynieria kształtowania środowiska, geodezja, gospodarka wodna i przestrzenna i w tych obszarach oferują szeroko rozumianą współpracę. Uniwersytet kształci specjalistów, ale również gruntuje wiedzę naukowców. Wyraziła nadzieję, że nie jest to tylko umowa na papierze i wyraziła przekonanie, że prace magisterskie dotyczące zbiornika wodnego w Michalicach będą służyły przy podejmowaniu różnych działań.

Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 19 maja 2016 r. do 17 czerwca 2016 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XVI sesji 19 maja 2016 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń w kolejności, w jakich odbywały się komisje:

 1. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie Komisji w okresie pomiędzy sesjami obradowali 2 razy. Na posiedzeniu 2 czerwca br., zwołanym na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, członkowie Komisji wydali pozytywną opinię na temat nieruchomości stanowiącej dz. nr 501/260 przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym. Natomiast na posiedzeniu 13 czerwca br. pozytywnie ocenili wykonanie budżetu Gminy Namysłów za 2015 r. oraz zajęli pozytywne stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Następnie opracowali plan pracy Komisji na II półrocze 2016 r., dokonali wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki, którym został Edward Marek. Ponadto pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję, poza projektami uchwał od nr 13) do nr 18), nad którymi nie głosowano. Projekt uchwały nr 21) został zaopiniowany negatywnie 4 głosami "przeciw" i 1 głosem "wstrzymującym się". Członkowie komisji przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej za okres od 1 stycznia do 18 maja br. oraz zapoznali się z informacją nt. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2015 r. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący sprzedaży działek nr 12/34, 12/35 i 501/256.
 2. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja obradowała 13 czerwca 2016 r. Podczas posiedzenia zrealizowała temat pn. "Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2015 r. i wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza". Następnie przyjęto plan pracy na II półrocze 2016 r. oraz wybrano radnego Krzysztofa Grzyba na wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekty uchwał, będące przedmiotem obrad bieżącej sesji.
 3. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się 14 czerwca. Podczas posiedzenia radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu Gminy Namysłów za 2015 r. i wypracowali stanowisko w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Następnie opracowano plan pracy Komisji i wybrano wiceprzewodniczącego Komisji, którym został radny Jakub Włodarczyk. Pozytywnie zaopiniowano również przedłożone projekty uchwał - nie głosowano nad projektami uchwał od nr 13) do nr 18), natomiast projekt uchwały nr 21) został jednogłośnie zaopiniowany negatywnie. Poinformowała, że w sprawach różnych radni rozmawiali na temat sytuacji oświatowej, ostatnio przebytych konkursów na dyrektorów placówek oświatowych i innych spraw związanych z organizacją nowego roku szkolnego.
 4. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że Komisja swoje posiedzenie odbyła 14 czerwca. Podczas posiedzenia pozytywnie oceniono wykonanie budżetu gminy za 2015 r. oraz wypracowano pozytywne stanowisko Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Ponadto opracowano plan pracy Komisji i wybrano radną Marię Teodorczyk na wiceprzewodniczącą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie pozytywnie zaopiniowano przedłożone projekty uchwał, z wyłączeniem projektów uchwał od nr 13) do nr 18), nad którymi nie głosowano. Natomiast projekt uchwały nr 21) został jednogłośnie zaopiniowany negatywnie.
 5. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że od czasu ostatniej sesji Komisja obradowała dwukrotnie, tj. 30 maja oraz 15 czerwca br. Podczas majowego posiedzenia komisji oceniono wykonanie budżetu gminy za 2015 r. oraz wypracowano stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Na posiedzeniu w czerwcu opracowano plan pracy Komisji na II półrocze 2016 r. oraz wybrano radną Stanisławę Wilczak na wiceprzewodniczącą Komisji. Pozytywnie zaopiniowano również przedłożone projekty uchwał - nie głosowano nad projektami uchwał od nr 13) do nr 18). Natomiast nad projektem uchwały nr 21) radni jednogłośnie głosowali "przeciw", uważając, że pozbawienie radnego Grzyba mandatu jest niezasadne. Radny działał w dobrej wierze, z zamiarem pomocy w reaktywowaniu piłki siatkowej w Namysłowie, nie otrzymując za tę pracę żadnego wynagrodzenia.
 6. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja swoje posiedzenie odbyła 16 czerwca br., podczas którego oceniła wykonanie budżetu gminy za 2015 r. oraz wypracowała stanowisko w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. Następnie przyjęła plan pracy Komisji i wybrała wiceprzewodniczącą Komisji, którą została radna Lucyna Medyk. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na bieżącą sesję. Komisja zapoznała się z informacjami na temat stanu placów zabaw na terenach wiejskich gminy - uwagi zostały przekazane jednostkom odpowiedzialnym za utrzymanie placów zabaw.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok:

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 2/17/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa oraz Uchwałę nr 105/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2015 r.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 213/VII/16.

2. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2015 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 214/VII/16.

3. absolutorium dla Burmistrza Namysłowa:

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa oraz Uchwałę nr 244/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 215/VII/16.

Burmistrz Kruszyński podziękował za udzielenie zaufania i stwierdził, że jest to absolutorium nie tylko dla Burmistrza, ale i dla Pani Skarbnik. Podziękował jej za wsparcie, doskonałą pracę i dodał, że jest to, w dużej mierze, sukces także jej. Poinformował również, że jest to sukces jego najbliższych współpracowników - wiceburmistrzów, sekretarza, pracowników merytorycznych, ale i radnych, ponieważ bardzo sobie ceni wszystkie uwagi krytyczne, którymi się przejmuje i bierze je do serca, a później wyciąga z nich wnioski. Zadeklarował, że liczy na dalszą, bardzo dobrą współpracę z radnymi, sołtysami, zarządami osiedli, radą młodzieży, radą seniorów. Stwierdził, że do tej pory współpraca układa się wzorowo i wyraził nadzieję, że bieżący rok również zostanie zamknięty optymistycznie, a wszystkie działania, które zostały założone na tę kadencję,będą możliwe do zrealizowania. Burmistrz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nikogo nie zawieść.

4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 216/VII/16.

5. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 217/VII/16.

6. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 218/VII/16.

7. likwidacji Filii Bibliotecznej w Głuszynie wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekty uchwał w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych w Ligocie Książęcej i Głuszynie to zakończenie procedury związanej z uchwałami podjętymi przez radnych w listopadzie ubiegłego roku, kiedy wyrażali zamiar likwidacji obu Filii. Dodał, że po 6 miesiącach od wyrażenia zamiaru likwidacji radni muszą podjąć uchwałę o likwidacji Filii. Dodał, że termin został zachowany.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 219/VII/16.

8. likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 220/VII/16.

9. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Jastrzębie i przysiółka Wszemil w przedmiocie likwidacji urzędowej nazwy miejscowości Wszemil, stanowiącej przysiółek Jastrzębia i wprowadzenie na całym terenie nazwy miejscowości Jastrzębie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 221/VII/16.

10. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 222/VII/16.

11. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalowice na lata 2016-2022:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 223/VII/16.

12. przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 224/VII/16.

13. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 225/VII/16.

14. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 226/VII/16.

15. zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 227/VII/16.

16. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 228/VII/16.

17. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 229/VII/16.

18. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 230/VII/16.

19. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 231/VII/16.

20. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 232/VII/16.

21. wygaśnięcia mandatu radnego:

Przewodniczący Rady zapytał, kto chciałby zabrać głos w sprawie.

Radny Grzyb wnioskował o wyłączenie go z głosowania nad ww. projektem uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

"Za" podjęciem uchwały nie głosował żaden radny, 19 radnych głosowało "przeciw", głosów "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała nie została podjęta.

Ad. 4.

Sprawozdania z wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej w Namysłowie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 18 maja 2016 r. zostały przyjęte przez aklamację.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie za 2015 r.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji interpelacje złożyli:

 • wiceprzewodniczący Edward Marek w sprawie stanu zniszczeń rzeźby rycerza przy Bramie Krakowskiej w Namysłowie,
 • radny Maciej Nawrot, w imieniu mieszkańców wsi Smarchowice Śląskie, z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie od właściciela budynku przy ul. Polskiej w Smarchowicach Śląskich dokonania odpowiedniego zabezpieczenia bądź rozbiórki budynku, którego stan techniczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców,
 • radny Tomasz Wiciak, w imieniu Klubu radnych "Nasza Gmina", z prośbą o podanie, za okres trzech ostatnich lat, danych dotyczących ilości etatów w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych z podaniem kwot przeznaczonych na wynagrodzenia za poszczególne okresy oraz o podanie wydatków Namysłowskiego Ośrodka Kultury w trzech ostatnich latach, z wyszczególnieniem wydatków na Dni Namysłowa i dożynki gminne.

Radny Włodarczyk prosił o udzielenie informacji na temat budżetu obywatelskiego: jaki projekt wygrał, jakie nie wygrały, porównanie edycji tegorocznego budżetu pod względem frekwencji z rokiem ubiegłym oraz porównanie pod względem frekwencji głosowania przez internet i w punkcie informacyjnym Urzędu za rok 2015 i 2016.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie Sławomir Stramski odpowiedział, że szczegółowe informacje dotyczące porównania ilości głosów wolałby przekazać na piśmie. Poinformował, że w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wygrał projekt zgłoszony przez Zarząd Osiedla nr II pn. "Ścieżka pieszo-rowerowa przy Parku Miejskim". Uzyskał on 32,5% wszystkich głosów, frekwencja wyniosła ok. 5%.

Radny Włodarczyk zapytał Naczelnika Stramskiego, czy nie sądzi, że mała frekwencja była spowodowana słabą kampanią informacyjną prowadzoną przez Urząd.

Naczelnik Stramski stwierdził, że kampania promocyjna była prowadzona, może nie na taką skalę jak przy I edycji budżetu, ale wtedy promowana była cała idea budżetu, gdyż była to nowość w Namysłowie. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że mała frekwencja była spowodowana brakiem kampanii reklamowej. Przedstawił, jego zdaniem, 2 przyczyny małej frekwencji - weryfikacja głosowania tradycyjnego na wniosek zarządów osiedli oraz fakt, że namysłowianie wciąż uczą się używać takich narzędzi jak demokracja.

Radny Włodarczyk prosił o informację na temat zmian w placówkach oświatowych w związku z przeprowadzonymi konkursami na dyrektorów placówek oświatowych.

Wiceburmistrz Włodarczyk poinformował, że odbyły się 3 konkursy na dyrektorów jednostek oświatowych. W Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie kandydatem na dyrektora została wybrana obecna dyrektor - p. Alina Mysiorek. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu komisja wyłoniła kandydata na dyrektora w osobie p. Włodzimierza Putowskiego, natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie p. Katarzyny Kosut.

Radny Grzyb podziękował kolegom i koleżankom radnym za to, że byli solidarni i razem zagłosowali przeciwko uchwale w sprawie wygaśnięcia jego mandatu radnego. Przyznał, że to głosowanie dodało mu otuchy i wsparcia w tej trudnej dla niego sprawie. Następnie poinformował, że w sierpniu 2015 r. jego dobry kolega i zarówno trener drużyny p. Kostecki, który również działa charytatywnie i nie pobiera żadnych pieniędzy, zapytał go, czy pomoże mu założyć nową sekcję siatkówki w Namysłowie. Radny Grzyb dodał, że trener Kostecki pytał wcześniej o pomoc inne osoby, ale odmawiały mu. Radny poinformował, że zgodził się bez wahania, bo kocha ten sport, tę dyscyplinę - siatkówkę. Stwierdził, że to dla nich ważne, dla Namysłowa, aby kolejna dyscyplina była promowana na arenie wojewódzkiej, międzywojewódzkiej. Przypomniał, że udało się wygrać, co było zaskoczeniem, ligę wojewódzką i dało to możliwość grania w turnieju barażowym o awans do II ligi, gdzie zabrakło niewiele, żeby awansować do turnieju finałowego w Gdańsku. Radny poinformował, że w chwili obecnej nie wiadomo, czy drużyna będzie funkcjonowała nadal. Oświadczył, że z przyczyn formalnych od 30 kwietnia 2016 r. zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu. Wspomniał, że nie pobiera za tę działalność żadnych gratyfikacji finansowych, wręcz przeciwnie - poświęca na to wiele czasu i niejednokrotnie własne oszczędności. Poinformował, że nadal będzie pomagał jako członek drużyny, ale będzie trzeba znaleźć osobę odpowiedzialną za sprawy formalne. Na zakończenie jeszcze raz podziękował radnym za głosowanie.

Wiceprzewodnicząca Medyk podziękowała radnemu Grzybowi za informację, którą przedstawił. Zadeklarowała, że radni go wspierają i trzymają kciuki za pozytywne zakończenie całej sprawy.

Radna Teodorczyk stwierdziła, że nie mogło być innego wyniku głosowania nad projektem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, gdyż wszyscy radni zostali wybrani głosami wyborców, którzy poznali sowich kandydatów dzięki pracy na różnych płaszczyznach. Wsparcie, które zostało radnemu udzielone, na pewno zaowocuje, i miejsce, które radny Grzyb zajmuje obok niej na sesji, zawsze będzie przez niego zajęte.

Radna Łyżniak przychyliła się do wypowiedzi poprzedniczek, a następnie, w imieniu własnym, Zarządu Osiedla nr III oraz mieszkańców, złożyła podziękowanie, na ręce Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa, dla całej rady seniorów za przyznanie środków na wykonanie zewnętrznej siłowni na placu na terenie osiedla nr III.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierz Kos przyznał, że właśnie w ten sposób widzi rolę organizacji, której przewodzi. Wyraził nadzieję, że siłownia będzie dobrze służyć wszystkim użytkownikom.

Radny Włodarczyk prosił o odpowiedź na piśmie, czy w akcie notarialnym dotyczącym zamiany działki przy ul. Reymonta na nieruchomość przy ul. Dubois, jest zapis, że sprzedający jest zobowiązany wybudować drogę dojazdową do nieruchomości.

Radna Łukasiak poinformowała, że Jastrzębie jest przygotowane do przyjęcia rodziny z Kazachstanu. Zapytała, kiedy rodzina zamieszka w Jastrzębiu.

Sekretarz gminy odpowiedział, że postępowanie administracyjne w sprawie osiedlenia rodziny z Kazachstanu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest w toku. Stwierdził, że w ciągu miesiąca powinno nastąpić zakwaterowanie.

Ad. 7.

Przewodniczący odczytał życzenia i pozdrowienia od dyrektora koledżu agrarnego z Zaleszczyk w związku z zaproszeniem na Dni Namysłowa.

Następnie Przewodniczący poinformował, że 14 czerwca br., wraz z wiceburmistrzami Namysłowa i Panią Skarbnik, był na plebanii Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, by wręczyć ks. prałatowi Aleksandrowi Matyce statuetkę "Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów". Spotkanie było krótkie, ale niezwykle wzruszające i na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że 59 lat temu ks. Matyka, będąc proboszczem w Polkowicach chrzcił małego Julka Kruszyńskiego, a teraz on ma udział w uhonorowaniu ks. prałata tytułem "Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów".

Przewodniczący Rady:

 • w imieniu Dyrektora NOK, zaprosił na Dni Namysłowa 17-19.06. oraz na festiwal "Czochraj Bobra Fest" 24-26.06.2016 r.,
 • poinformował, że 20 czerwca br., wraz z Burmistrzem Kruszyńskim, weźmie udział w konferencji z okazji 25-lecia Związku Gmin Śląska Opolskiego,
 • poinformował o 20-leciu Środowiskowego Domu Samopomocy i zaprosił na obchody 21 czerwca br.,
 • poinformował, że, w związku z przebudową dróg i ulic na tzw. "osiedlu wschodnim", wpłynęło pismo od mieszkańców i użytkowników z prośbą o zrealizowanie przejazdu przez likwidowaną linię kolejową Namysłów - Kępno na przedłużeniu ul. Kombatantów.

Ad. 8.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 20 radnych.

Ad. 9.

Radny Wiciak, w imieniu Związku Młodzieży Wiejskiej, poinformował o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin rolniczych. Wyjazd organizowany jest do Sławy w terminie od 27.06.2016 r. do 10.07.2016 r. i być może do Mrzeżyna od 30.07.2016 r. do 13.08.2016 r. Wypoczynek kierowany jest dla dzieci w wieku od 9 do 16 lat za kwotę 400 zł. Prosił sołtysów o upowszechnienie informacji.

Radny Nawrot poinformował, że na terenie Namysłowa powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powstał, by godnie uczcić zbliżającą się 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem jest wybudowanie w Namysłowie pomnika Marszałka Piłsudskiego. Dodał, że przewodniczącym Komitetu został Michał Szeliga. Stwierdził, że liczą na pomoc i współpracę mieszkańców, a wszystkie sugestie i uwagi są mile widziane. Dodał, że honorowymi członkami Komitetu zostali Burmistrz Julian Kruszyński i Starosta Andrzej Michta.

Prezes namysłowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Wojtasik poinformował o jubileuszu 70-lecia powstania Liceum Pedagogicznego w Brzegu i dodał, że organizowany jest zjazd absolwentów.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady zakończył obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Justyna Cieślak