Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XVIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 roku

Protokół Nr XVIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
21 lipca 2016 roku

Ad. 1.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Medyk otworzyła sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 15 radnych, co oznacza prawomocność obrad.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Wiceprzewodnicząca powitała: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, prezesów spółek gminnych, radcę prawnego Karolinę Garboś, dyrektorów placówek oświatowych, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Annę Gałczyńską, dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury Marcina Piekarka, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz mieszkańców Gminy Namysłów.

Wiceprzewodnicząca Rady wnioskowała o 15 minut przerwy.

"Za" wprowadzeniem przerwy głosowało 15 radnych.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Wnioskowała o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie w pkt 3 następujących projektów uchwał w sprawach:

 • uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach,
 • przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15,
 • zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Namysłów" na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Namysłów",

Następnie poinformowała, że projekty uchwał w pkt 3 po projekcie uchwały nr 11) podejmowane będą w następującej kolejności:
12) w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach,
13) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15,
14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
16) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Namysłów" na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Namysłów",
17) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów.

"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach głosowało 15 radnych.
"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15 głosowało 15 radnych.
"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Namysłów" na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Namysłów" głosowało 15 radnych.

Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów",
  2) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  3) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  4) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyna na lata 2016-2022,
  6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jastrzębie na lata 2016-2022,
  7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków,
  8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda,
  9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice,
  10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża,
  11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice,
  12) uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach,
  13) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15,
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
  16) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Namysłów" na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Namysłów",
  17) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2.

Burmistrz Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 17 czerwca 2016 r. do 21 lipca 2016 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XVII sesji 17 czerwca 2016 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń w kolejności, w jakich odbywały się komisje:

 1. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie Komisji w okresie pomiędzy sesjami obradowali 18 lica br. Na posiedzeniu Komisji zapoznali się z propozycją zmiany tabeli czynników podwyższających i obniżających bazową stawkę czynszową. Następnie pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwał, z wyjątkiem projektów uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15 oraz w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Namysłów" na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Namysłów", nad którymi nie głosowano.
 2. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że od czasu ostatniej sesji Komisja również obradowała 18 lipca br. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję - projekty uchwał nr 11, 12 i 13 przy 1 głosie "wstrzymującym się".
 3. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się 19 lipca. Na posiedzeniu radni zapoznali się z propozycją zmiany tabeli czynników podwyższających i obniżających bazową stawkę czynszową. Ponadto członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, będące przedmiotem sesji, z wyjątkiem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach, którego nie poddano pod głosowanie.
 4. Maria Teodorczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazała, że Komisja swoje posiedzenie odbyła również 19 czerwca. Podczas posiedzenia zapoznano radnych z propozycją zmiany tabeli czynników podwyższających i obniżających bazową stawkę czynszową. Następnie pozytywnie zaopiniowano przedłożone projekty uchwał.
 5. Jakub Włodarczyk - członek Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja swoje posiedzenie odbyła 20 lipca br., podczas którego zapoznała się z propozycją zmiany tabeli czynników podwyższających i obniżających bazową stawkę czynszową oraz pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty uchwał, przy czym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach został zaopiniowany 2 głosami "za" i 2 głosami "wstrzymującymi się".
 6. Krzysztof Grzyb - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że Komisja obradowała 20 lipca 2016 r. Podczas posiedzenia zapoznała się z propozycją zmiany tabeli czynników podwyższających i obniżających bazową stawkę czynszową, uzyskała informacje od kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na temat programu "500+" oraz pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty uchwał, będące przedmiotem obrad bieżącej sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. Przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów":
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 233/VII/16.

2. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 234/VII/16.

3. Wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 235/VII/16.

4. Wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 236/VII/16.

5. Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyna na lata 2016-2022:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 237/VII/16.

6. Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jastrzębie na lata 2016-2022:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 238/VII/16.

7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 239/VII/16.

8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 240/VII/16.

9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 241/VII/16.

10. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 242/VII/16.

11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 243/VII/16.

12. Uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach:

Wiceburmistrz Namysłowa Rafał Nowowiejski poinformował, że w załączniku do projektu uchwały w pkt 4, ostatni myślnik otrzymuje brzmienie: "pływania środkami pływającymi w odległości poniżej 50 m od linii brzegowej wyznaczonych sektorów podczas zorganizowanych zawodów sportowych przez Polski Związek Wędkarski". Wyraził nadzieję, że przytoczony zapis jest kompromisem między wędkarzami a innymi użytkownikami zalewu. Dodał, że zawody wędkarskie odbywają się ok. 11 -12 razy w ciągu roku, od godz. 7.00 do godz. 14.00 maksymalnie. Poinformował, że zawody odbywać się będą w sektorze A, który prowadzi od tamy do Józefkowa oraz w sektorze C, prowadzącym od terenu p. Chowanka w górę zbiornika. Dodał, że zmiana ww. zapisu powinna satysfakcjonować wszystkie grupy użytkowników korzystających ze zbiornika w Michalicach.

Radny Gęsiarz zapytał, czy wokół zbiornika wyznaczone są miejsca do biwakowania, rozpalania ognisk i grillowania.

Wiceburmistrz Nowowiejski odpowiedział, że na razie nie ma wyznaczonych takich miejsc. Dodał, że regulamin określa potencjalne funkcje zbiornika. W przyszłości, w związku z planami rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej, będą wyznaczane miejsca parkingowe, kąpieliska. Regulamin wprowadza zasady, które obowiązywać będą od dzisiaj, a dotyczyć będą obiektów, które dopiero będą wyznaczane. Następnie przypomniał, że zbiornik w Michalicach pełni rolę zbiornika retencyjnego i zauważył, że do tej pory nie było zasad umożliwiających korzystanie ze zbiornika do celów rekreacyjnych. Procedowany na bieżącej sesji regulamin jest pierwszym, który porządkuje zasady korzystania ze zbiornika przez wszystkich użytkowników.

Radny Gęsiarz zauważył, że po uchwaleniu regulaminu jedyną formą korzystania ze zbiornika będzie pływanie środkami pływającymi i wędkowanie, a pozostałe formy spędzania wolnego czasu nad zalewem będą ograniczone.

Wiceburmistrz Nowowiejski odpowiedział, że użytkownikiem rybackim zbiornika jest Polski Związek Wędkarski. To wędkarze dbają o ten zbiornik. Jednak jest on również udostępniany do rekreacji. Miejsca do kąpieli zostaną dopiero wyznaczone. Powtórzył, że obecnie zbiornik w Michalicach jest zbiornikiem retencyjnym i w 100% nie pełni roli rekreacyjnej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 244/VII/16.

13. Pprzyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 245/VII/16.

14. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 246/VII/16.

15. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 247/VII/16.

16. Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Namysłów" na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Namysłów":

Naczelnik Kania wyjaśnił, że bez podjęcia ww. uchwały gminy Wilków i Domaszowice nie będą mogły ubiegać się o środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na budowę kanalizacji sanitarnej. Poinformował, że na chwilę obecną funkcjonuje aglomeracja "Namysłów" na obszarze 4 gmin: Namysłów, Domaszowice, Świerczów i Wilków. Została ona wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w 2008 r. Aglomeracje wyznaczało się po to, aby spełnić wymagania dyrektywy ściekowej, a tak naprawdę chodziło o to, aby z miejscowości, które spełnią pewne wymagania ścieki komunalne były zbierane systemem kanalizacyjnym do lokalnej oczyszczalni ścieków. W przypadku aglomeracji "Namysłów" była to oczyszczalnia ścieków w Namysłowie. Aglomeracja pozwalała ubiegać się o bardzo duże środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego przy pomocy spółki "Ekowod" Gmina Namysłów bardzo dużo zyskała. Naczelnik Kania poinformował również, że zamykany jest projekt Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków i modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej za ponad 30 mln zł. Bez wyznaczenia ww. aglomeracji nie byłoby to możliwe. Stwierdził, że gminy ościenne również ubiegały się o środki finansowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach PROW - aglomeracja w tym nie pomagała, ani nie przeszkadzała. Jednak nowe rozdanie PROW zmieniło zasady, mimo wcześniejszych zapewnień z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, że nic się nie zmieni w tej kwestii i teraz gmina nie otrzyma środków finansowych, jeżeli dana miejscowość znajduje się w granicach aglomeracji. Dlatego wójt Domaszowic i wójt Wilkowa zwrócili się z prośbą do Burmistrza Namysłowa, żeby procesować zmianę aglomeracji "Namysłów". Zmiana trwa już kilka miesięcy. Dodał, że nie na każdy wniosek Sejmik Województwa jest skłonny zmieniać uchwaloną wcześniej aglomerację. Jednak po rozmowach Burmistrza z Marszałkiem, Sejmik przystąpił na to, aby zmienić aglomerację i umożliwić gminom ościennym ubieganie się o środki finansowe w ramach PROW. Następnie poinformował, że obecnie w aglomeracji "Namysłów" znajdują się następujące miejscowości z terenu gminy Namysłów: Namysłów, Józefków, Objazda, Kowalowice, Smogorzów, Michalice, Kamienna, Rychnów, Łączany, Ziemiełowice, Jastrzębie, Nowy Folwark, Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice, Smarchowice Śląskie, Barzyna, Ligota Książęca. Aby ubiegać się o środki z PROW miejscowości, które chcą zostać skanalizowane nie mogą być w aglomeracji i w związku z tym, procedowana jest następująca zmiana:

 • w Gminie Domaszowice - w aglomeracji zostają miejscowości: Strzelce i Gręboszów, wyłącza się miejscowość Domaszowice,
 • w Gminie Świerczów - w aglomeracji zostają miejscowości: Świerczów i Biestrzykowice, wyłącza się Miodary,
 • w Gminie Wilków - w aglomeracji zostają miejscowości: Idzikowice, Jakubowice, Wilków, włącza się miejscowość Krzyków, a wyłącza się miejscowość Pągów.

Przy okazji Gmina Namysłów chciała uporządkować miejscowości w aglomeracji, i w związku z tym wyłącza się z niej miejscowości nieskanalizowane: Nowy Folwark, Smarchowice Śląskie, Barzyna i Ligota Książęca. Naczelnik Kania zwrócił uwagę, że po podjęciu przez radnych ww. uchwały będzie to duży ukłon Burmistrza i radnych w stronę gminy Wilków i Domaszowice, które będą konkurencją Gminy Namysłów o ubieganie się o środki zewnętrzne.

Radna Teodorczyk zapytała, co z miejscowościami, które nie zostały wymienione w aglomeracji.

Naczelnik Kania powtórzył, że jeśli miejscowość jest wymieniona w aglomeracji to budowa sieci kanalizacyjnej przy dofinansowaniu zewnętrznym może być realizowana tylko z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Natomiast projekty, które dają dofinansowanie dla miejscowości, które nie są w aglomeracji to m.in. PROW. Poinformował również, że w miesiącu sierpniu odbędzie się nabór wniosków w ramach PROW na budowę kanalizacji sanitarnej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 248/VII/16.

17. Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów:

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że radny Węglarz jest wyłączony z głosowania na podstawie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, gdyż ww. projekt uchwały dotyczy jego interesu prawnego.

(W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.)

Przed podjęciem uchwały nastąpiło głosowanie nad zgłoszonymi uwagami.

"Za" uwzględnieniem uwagi zgłoszonej przez Kazimierza Siejkę głosowało 14 radnych. Uwaga została uwzględniona.

Głosowanie za odrzuceniem uwagi złożonej przez:

 • Arkadiusza i Anetę Kliza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jacka Śliwkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 12 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Dawida Dąbrowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Władysława Siejkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Krzysztofa Tomaszewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Roberta Siejkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Damiana Siejkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Wandę Polczewską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Agnieszkę Brzozowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zbigniewa Brzozowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Roberta Worożańskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Denisę Hokrową;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Renatę Górniak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Sławomira Górniak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Elżbietę i Grzegorza Kowalskich;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Macieja Jagielskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Monikę Jagielską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zdzisława Więckowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marię Więckowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Kazimierza Siejkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Romualda Siejkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ryszarda Kmiecia;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ewelinę Siejkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jacka Deutschmana;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Barbarę Krzyżewską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zbigniewa Worożańskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Patryka Jeziaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Martę Południak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Krzysztofa Tomaszewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marię Worożańską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Leokadię Jeziak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Krzysztofa Nahrebnego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Sylwię Nahrebną;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Krystynę Miłek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tomasza Nahrebnego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Teresę Helicką;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Edwarda Pietrzaka;
 • "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zdzisławę Pietrzak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tomasza Miłka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mateusza Ważnego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marcina Polczewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Martę Helińską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Juliana Krzyżewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Natalię Helińską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Agnieszkę Kiendorowicz;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tomasza Nowaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Emilię Huck-Zakrętę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Janusza Kąkola;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Dawida Walkowicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Iwonę Walkowicz;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Dariusza Walkowicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tomasza Markowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marię Nowak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jolantę Szczęśniewską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mariusza Górniaka;
 • "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ireneusza Czucha;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Anielę Czucha;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jarosława Nowaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Irenę Tomaszewską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Annę Tomaszewską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Roberta Klimasa;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Wojciecha Klimasa;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Alicję Klimas;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jolantę Gorczycę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Annę Gorczycę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Annę Stręk;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Bartłomieja Stręka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Krzysztofa Łucyka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Augustynę Łucyk;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Wiktora Teodorowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Leszka Stręka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Edytę Gacek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Piotra Gacka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Franciszka Żakowicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ewę Horbaczyńską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Nadię Horbaczyńską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Irenę Bojko;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Pawła Nahrebnego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Edwarda Bocha;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Daniela Mateję;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marka Jeziaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Agnieszkę Worożańską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jana Południaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Wiesławę Bednarczyk;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jarosława Bednarczyka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Damiana Bednarczyka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mateusza Dąbrowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Paulinę Stręk;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Wandę Stręk;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mariannę Bzdok;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ewę Siejkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marcina Siejkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Krystynę Heinze;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zygmunta Heinze;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mariusza Sienkiewicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Adriana Szczęśniewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Wiesława Bedarczyka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Bogusława Helińskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Magdalenę Jazłowiecką-Mosiej;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Beatę Sienkiewicz;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tadeusza Ważnego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Janinę Sabok;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zenona Radołę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ireneusza Mosieja;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marcina Sieradzkiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Krystynę Jazłowiecką;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Magdalenę Kozyrę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Dariusza Gorczycę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Cezarego Sienkiewicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mirosława Baryłę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Annę Panek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jana Panek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uwaga została odrzucona.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Sroga. W sesji brało udział 13 radnych).

 • Alinę Panek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Katarzynę Florek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Paulinę Mateję;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Bolesława Mateję;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Damiana Mateję;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Szymona Mateję;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Sebastiana Mateję;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jadwigę Mateję;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zbigniewa Jeziaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jana Jazłowieckiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Stanisławę Piotrowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Łukasza Węglarza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Rafała Palicę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Agatę Sowę;
 • "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Przemysława Sowę;
 • "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Janinę Florek;
 • "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Arkadiusza Klizę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Pawła Panka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jana Liebnera;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Janusza Czubkowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Łukasza Ważnego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw". Uwaga została odrzucona.
 • Agatę Adamczyk;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Dariusza Lipińskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw". Uwaga została odrzucona.
 • Annę Lipińską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Halinę Dedyk;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Annę Smotrycką;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Agnieszkę Świdzińską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Antoniego Świdzińskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marcina Hołuba;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marka Adamczyka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Janinę Tomaszewską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Józefa Hołuba;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Danutę Wajdzik;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Józefa Wiśniewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Kazimierza Opyda;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mieczysława Opyda;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Wiesławę Mańkowski;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Grzegorza Imiełtowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Bogusławę Kocełak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Justynę Imiełowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mariusza Deforta;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Dariusza Polczewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Małgorzatę Mertę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Halinę Zając;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Krzysztofa Mertę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Grażynę Horbaczyńską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Bartosza Kuterbę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mateusza Czubkowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Alinę Czubkowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Piotra Bryłę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Agnieszkę Bryłę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Bogdana Bryłę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mariolę Sieradzką;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Martę Brezę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Małgorzatę Dzięgowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jacka Brezę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mariusza Dzięgowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Danutę Nanowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ryszarda Zawiertę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Małgorzatę Sabok;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ewę Biernacką;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tadeusza Kulbata;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jadwigę Kulbat;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Katarzynę Kulbat;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Witolda Kalinowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Alicję Defort;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Olę Zakowicz;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Iwonę Adamczyk;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Angelę Koper;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Edwarda Adamczyka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Eugenię Pierzchawkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Kamila Pierzchawkę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Alicję Ważną;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Pawła Adamczyka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Kazimierę Adamczyk;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Janusza Helickiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Bożenę Kubat;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Edwarda Kubata;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Łucję Golańską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mirosława Golańskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tomasza Golańskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Monikę Huck;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Adama Hucka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Joannę Huck;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Gabriela Wdowiaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jacka Liebnera;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Justynę Liebner;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Pawła Liebnera;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Bartłomieja Wdowiaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Magdalenę Fras;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marię Wdowiak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Wilczak. W sesji brało udział 12 radnych).

 • Jolantę Malicką;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Łukasza Krzyżewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Emilię Liebner;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Pawła Malickiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Wojciecha Malickiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mateusza Malickiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Roberta Nowaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Janusza Nowaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Sandrę Prociak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ireneusza Prociaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Halinę Prociak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Piotra Wójcika;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Magdalenę Panek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Sebastiana Panek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Martynę Nowak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Renatę Wójcik;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Patrycję Wójcik;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Bolesława Wójcika;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Grażynę Wójcik;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mariusza Deforta;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Justynę Wójcik;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zbigniewa Sowierszenko;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Agnieszkę Florek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Daniela Kuterbę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Małgorzatę Bryłę;
  za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Piotra Walczykiewicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.

(W tym punkcie sesji wróciła radna Wilczak, a wyszedł radny Grzyb. W sesji brało udział 12 radnych).

 • Rafała Kowalskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Łukasza Kowalskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marię Zubek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Piotra Zubka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Dariusza Wojcieszaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marzenę Wojcieszak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marcina Tomaszewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Joannę Paruch;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Daniela Zielińskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Lucynę Konefał;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Magdalenę Burdzy;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zbigniewa Burdzy;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Pawła Burdzy;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mieszkańców Sołectwa Smarchowice Wielkie;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mieszkańców Sołectwa Smarchowice Wielkie;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.

(W tym punkcie komisji wrócił radny Grzyb. W sesji brało udział 13 radnych).

 • Przemysława Stręka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marka Konefała;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Agatę Konefał;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Elżbietę Konefał;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Seweryna Zuba;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Jagodę Zub;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Honoratę Mielczarek-Burdzy;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Janinę Mielczarek;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Justynę Lechowicz;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Władysława Hołuba;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marzenę Kwiecień;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Antoninę Hołub;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Kamila Hołuba;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Emilię Hołub;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mariusza Kubata;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Anetę Kubat;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Małgorzatę Walkowicz;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tomasza Hybner;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Irenę Kubat;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Izabelę Hybner;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mieszkańców Sołectwa Smarchowice Wielkie;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mieszkańców Sołectwa Smarchowice Wielkie;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mieszkańców Sołectwa Smarchowice Wielkie;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mieszkańców Sołectwa Smarchowice Wielkie;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zbigniewa Troninę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Piotra Troninę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Iwonę Teodorowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Joannę i Krzysztofa Kosmala;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Włodarczyk. W sesji brało udział 12 radnych).

 • Mariana Demczyszaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Joannę Kosmala;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Stanisława Janków;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Stanisławę Demczyszak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Zygmunta Pawlaka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tadeusza Tyszkowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Hannę Teodorowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Anitę Klimas;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Adrianę Rzeczkowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Wojciecha Czubkowskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Barbarę Rzeczkowską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Tomasza Nahrebnego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Iwonę Radołę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marię Cygan;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Marlenę Woźniak;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Natalię Zacharów;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mieszkańców Sołectwa Smarchowice Śląskie;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mieszkańców Sołectwa Smarchowice Wielkie;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Andrzeja Michalskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Ryszarda Suchorzewskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Włodarczyk. W sesji brało udział 13 radnych).

 • Arkadiusza Klizę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Mariusza Deforta;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.
 • Katarzynę Raczyńską;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny wstrzymał się od głosu. Uwaga została odrzucona.

"Za" podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw" i 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 249/VII/16.

Ad. 4.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że od czasu ostatniej sesji interpelacje złożyli:

 • radna Stanisława Wilczak - 2 pisma,
 • wiceprzewodniczący Edward Marek,
 • radny Jakub Włodarczyk,
 • radny Tomasz Wiciak - 2 pisma.

Radna Wilczak podziękowała za odpowiedź i przekazanie pisma dotyczącego zanieczyszczenia rzeki Widawy do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz o informację na temat zniszczonej tablicy znajdującej się przy ul. Sikorskiego.

Ad. 5.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło zaproszenie do udziału w obchodach z okazji Święta Policji 22 lipca br.

(Z sali obrad wyszedł Tomasz Łuczak, pozostało 12 radnych).

Ad. 6.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 12 radnych.

Ad. 7.

Pan Czesław Kowalczyk poinformował, że jest Powiatowym Społecznym Opiekunem Zabytków i od kilku miesięcy podejmował działania zmierzające do ocalenia od zniszczenia zabytkowej rezydencji pałacowej w Łączanach. Dodał, że 19 lipca br. otrzymał bardzo dobrą wiadomość z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w 2017 r. rezydencja pałacowa w Łączanach zostanie objęta tzw. remontem konserwatorskim, który ma polegać na zabezpieczeniu przed dalszą dewastacją, a przede wszystkim na zabezpieczeniu dachu. Podziękował za wsparcie jakie otrzymał m.in. od Posła RP Ryszarda Wilczyńskiego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie i Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Radny Włodarczyk zapytał, czyją własnością jest rezydencja.

Pan Kowalczyk odpowiedział, że formalnie właścicielem jest p. Wiktor Juzwiszyn, ale nieruchomość została zajęta przez komornika.

Ad. 8.

Wiceprzewodnicząca Rady podziękowała radnej Łyżniak za pomoc w prowadzeniu sesji i zakończyła obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodnicząca Rady
/-/ Lucyna Medyk

Protokołowała
Justyna Cieślak

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2016
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  22-08-2016 10:14
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  23-08-2016 13:58
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1553
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu