Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXI/16 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 października 2016 roku

 Protokół Nr XXI/16
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
10 października 2016 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcą Arturem Włodarczykiem, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, radcę prawnego, prezesów spółek gminnych, przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa, przewodniczącego zarządu osiedla nr III Marcina Kompałę, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Radny Gęsiarz wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu 6, tj. "Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie". Wniosek argumentował tym, że projekt protokołu został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej strony internetowej Urzędu dopiero 7 października br. Zaproponował, aby protokół z XX sesji Rady Miejskiej został przyjęty na kolejnej sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wnioskodawcą sesji jest Burmistrz Namysłowa i zapytał Burmistrza, czy wyraża zgodę na wykreślenie punktu 6 z porządku obrad.

Burmistrz Kruszyński wyraził zgodę na wykreślenie pkt. 6.

Przewodniczący Rady poprosił o opinię radcę prawnego.

Radca prawny Monika Wojnowska stwierdziła, że wykreślenie pkt. 6 z porządku obrad będzie sprzeczne z § 29 statutu Gminy Namysłów, który mówi, że porządek obrad powinien obejmować m.in. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Radny Gęsiarz nadmienił, że przyjęcie protokołu będzie sprzeczne z § 40 pkt. 7, który mówi, że protokół powinien być podany do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed sesją.

Przewodniczący Rady apelował, aby podjąć racjonalną decyzję - protokół został radnym przedłożony. Stwierdził, że była możliwość zapoznania się z protokołem z poprzedniej sesji. Poinformował, że będzie głosował "przeciw" wykreśleniu pkt 6 z porządku obrad.

"Za" wykreśleniem pkt 6 z porządku obrad głosowało 3 radnych, "przeciw" wykreśleniu głosowało 13 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Radca prawny Monika Wojnowska zwróciła uwagę na § 40 pkt 6, który mówi, że poprawki i uzupełnienia do protokołu mogą być składane nie później niż na 3 dni przed sesją, na której następuje przyjęcie protokołu. Stwierdziła, że protokół został opublikowany w piątek, czyli na 3 dni przed sesją.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej",
  2) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wszemil stanowiącej przysiółek Jastrzębia,
  3) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  4) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  5) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  6) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  7) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  8) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  9) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  10) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  11) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  12) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  13) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  14) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  15) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  16) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  17) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  18) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  19) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  20) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  21) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  22) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  23) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  24) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  25) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  26) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  27) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  28) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  29) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  30) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  31) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  32) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  33) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  34) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  35) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  36) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  37) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  38) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  39) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  40) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  41) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  42) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  43) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  44) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad sesji, od pkt. 2 do pkt. 4, Wiceprzewodniczącej Rady Lucynie Medyk.

Ad. 2.

Burmistrz Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 26 września 2016 r. do 10 października 2016 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XX sesji 26 września 2016 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej":

Naczelnik Stramski poinformował, że przed sesją został radnym przedłożony poprawiony projekt uchwały, ponieważ w załączniku do projektu uchwały zachodzą niewielkie zmiany w § 3 pkt. 1, w § 5 i § 10 oraz w § 4 zmienił się zapis punktorów.

Radny Gęsiarz zapytał o zakres finansowy, ponieważ w przedłożonej umowie nie ma nic na temat zakresu finansowego, ze względu na każdego z partnerów. Zapytał również, czy w umowie nie powinien się znaleźć zapis dotyczący odpowiedzialności poszczególnych partnerów, w przypadku, gdy któryś z partnerów nie wywiąże się z umowy i zaistnieje konieczność zwrotu dofinansowania.

Wiceburmistrz Nowowiejski wyjaśnił, że w zakresie projektu, Gmina Namysłów planuje remont konserwatorski fontanny w Rynku, renowację zabytkowych murów miejskich, remont konserwatorski Ratusza z przebudową. Natomiast po stronie partnerów realizowane będą zadania:

 • malowanie kościoła pw. św. Mikołaja w Wilkowie,
 • konserwacja cokołów w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wojciechowie,
 • konserwacja i wymiana witraży w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie,
 • remont konserwatorski ołtarza, ambony oraz cokołów w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Rychnowie,
 • tabernakulum bez mensy ołtarzowej w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kamiennej,
 • remont kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Książęcej.

Wiceburmistrz poinformował, że wartość projektu to 4 645 272,82 zł, a kwota dofinansowania to 3 948 481,91 zł. Wyjaśnił, że gmina musi zabezpieczyć 15% wartości projektu. Dodał, że Burmistrz zadeklarował parafiom z terenu Gminy Namysłów pomoc finansową w wysokości 14% wartości projektu, więc po stronie parafii pozostanie 1%. Zakładane jest zaliczkowanie projektu i taki sposób finansowania poparł Urząd Marszałkowski. Poinformował, że jeśli któraś z inwestycji będzie przesunięta w czasie, to projekt będzie zarządzany w taki sposób, aby płatności następowały w momencie rozliczenia zaliczki. Jeśli projekt będzie musiał być finansowany w ramach refundacji to gmina jest przygotowana również na taką sytuację.

Radny Gęsiarz zapytał, dlaczego to, co przekazał Wiceburmistrz Nowowiejski nie jest zapisane w umowie. Dopytał, co w sytuacji, gdy któryś z partnerów nie wywiąże się z projektu i wszyscy partnerzy będą zmuszeni do zwrotu środków. Czy gmina poniesie konsekwencje tego, że któryś z partnerów nie wywiązał się z projektu.

Wiceburmistrz Nowowiejski wyjaśnił, że materiałem źródłowym do opracowania umowy są wytyczne dotyczące naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i mówią one o 10 elementach, które muszą zostać zawarte w umowie. Zapewnił, że wszystkie obowiązkowe zapisy zostały zawarte w umowie, którą przedłożono radnym. Są to zapisy dotyczące: stron umowy, przedmiotu umowy, zakresu współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia, zarządzania projektem, obowiązków pozostałych stron umowy, finansowania wspólnego przedsięwzięcia, własności majątku uzyskanego w ramach projektu, postanowień końcowych, załączników dotyczących współfinansowania projektu, oświadczeń wszystkich partnerów z treścią zgodną z oświadczeniem wnioskodawcy zawartymi we wzorze wniosku o dofinansowanie.

Radca prawny Monika Wojnowska dodała, że jeśli chodzi o zapisy dotyczące odpowiedzialności partnerów za niewykonywanie zobowiązań umownych, to ta odpowiedzialność będzie egzekwowana z kodeksu cywilnego, z odpowiedzialności kontraktowej.

Radny Gęsiarz zapytał, czy w wieloletniej prognozie finansowej zostały ujęte środki na realizację przedmiotowego projektu oraz skutki podjęcia ww. uchwały.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zadanie pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami". Okres realizacji zadania w latach 2015-2019 na łączną kwotę 4 654 727,59 zł. Wyjaśniła, że na chwilę obecną gmina nie ma obowiązku wykazać w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy na 2016 r. zabezpieczenia pieniędzy. Wynika to z wytycznych do RPO. W ciągu 45 dni od uzyskania informacji o przyznaniu dofinansowania gmina ma obowiązek zabezpieczyć środki.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 354/VII/16.

2. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wszemil stanowiącej przysiółek Jastrzębia:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 355/VII/16.

3. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 356/VII/16.

4. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 357/VII/16.

5. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 358/VII/16.

6. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 359/VII/16.

7. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 360/VII/16.

8. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 361/VII/16.

9. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 362/VII/16.

10. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 363/VII/16.

11. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 364/VII/16.

12. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 365/VII/16.

13. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 366/VII/16.

14. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

Radny Włodarczyk prosił o wyjaśnienie, jaka zmiana zaszła w projekcie uchwały nr 14), 25)-28), ponieważ wymienione projekty radni otrzymali ponownie.

Naczelnik Ciupa wyjaśniła, że w wymienionych projektach uchwał zmiana dotyczyła położenia działek.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 367/VII/16.

15. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 368/VII/16.

16. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 369/VII/16.

17. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 370/VII/16.

18. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 371/VII/16.

19. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 372/VII/16.

20. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 373/VII/16.

21. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 374/VII/16.

22. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 375/VII/16.

23. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 376/VII/16.

24. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 377/VII/16.

25. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 378/VII/16.

26. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 379/VII/16.

27. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 380/VII/16.

28. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 381/VII/16.

29. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 382/VII/16.

30. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 383/VII/16.

31. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 384/VII/16.

32. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 385/VII/16.

33. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 386/VII/16.

34. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 387/VII/16.

35. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 388/VII/16.

36. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 389/VII/16.

37. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 390/VII/16.

38. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 391/VII/16.

39. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 392/VII/16.

40. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 393/VII/16.

41. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 394/VII/16.

42. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 395/VII/16.

43. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 396/VII/16.

44. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 397/VII/16.

Ad. 4.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że od czasu ostatniej sesji interpelacje złożyli:

 • radny Jakub Włodarczyk - 4 pisma,
 • radny Tomasz Wiciak - 3 pisma,
 • radni Ewa Wolska i radny Krzysztof Grzyb,
 • radna Urszula Łyżniak,
 • radny Krzysztof Dzidowski.

Radny Wiciak zapytał, kiedy zostanie ukończona przebudowa chodnika przy ul. Pułaskiego.

Radny Włodarczyk wnioskował o poproszenie na sesję Burmistrzów.

Wiceprzewodnicząca Rady ogłosiła 5 - minutową przerwę.

Po zakończeniu przerwy radny Wiciak ponowił swoje pytanie.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że chodnik przy ul. Pułaskiego zostanie wykonany do końca października br.

Radny Włodarczyk zapytał, czy Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę i najem gruntów rolnych zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej strony internetowej Urzędu Miejskiego.

Naczelnik Ciupa odpowiedziała, że Zarządzenie Burmistrza w tej sprawie zostało opublikowane.

Radny Włodarczyk zapytał, które to jest Zarządzenie.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że jest to Zarządzenie nr 343/VII/16 Burmistrza Namysłowa z 30 września 2016 r.

Radny Włodarczyk stwierdził, że ww. Zarządzenie nie zostało opublikowane.

Naczelnik Ciupa stwierdziła, że Zarządzenie zostało wysłane do informatyka i na pewno zostanie opublikowane.

Radny Gęsiarz zapytał o realizację inwestycji na ul. Konopnickiej i terminu zakończenia inwestycji.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że remont odcinka ul. Konopnickiej, zgodnie z zapewnieniami prezesa spółki "Ekowod", zostanie zakończony do końca listopada br. Natomiast jeśli chodzi o remont ul. Żwirki i Wigury to trwają prace z firmami podwykonawczymi, gdyż spółka "Ekowod" nie jest w stanie samodzielnie zakończyć tej inwestycji ze względu na niewystarczającą ilość maszyn i pracowników. Dodał, że w dniu dzisiejszym rozmowy z firmami podwykonawczymi będą finalizowane. Wtedy remont ul. Żwirki i Wigury będzie realizowany z małym opóźnieniem. Dodał, że gdyby pogoda nie pozwalała na prowadzenie prac to remont tej ulicy zostanie przesunięty na wiosnę 2017 r.

Radny Włodarczyk zapytał, kiedy będzie uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.

Naczelnik Ciupa odpowiedziała, że obecnie do planu można składać uwagi, a poddany radnym pod głosowanie będzie na sesji w listopadzie br.

Radny Włodarczyk wnioskował o zamieszczenie w "Gazecie Namysłowskiej" informacji, że w Urzędzie trwają prace nad opracowaniem regulaminu na podstawie ustawy o ochronie krajobrazu. Aby zamieścić informację, że do 15 listopada br. mieszkańcy mogą składać wnioski i uwagi. Ponadto, aby zamieścić artykuł o zakazie spalania odpadów komunalnych w piecach oraz o zakazie palenia ognisk.

Radna Medyk poparła wniosek radnego Włodarczyka i prosiła o informację w gazecie na temat trwających inwestycji na ul. Konopnickiej i na ul. Pułaskiego, etapu ich realizacji i planowanego okresu zakończenia.

Radny Wiciak poruszył temat nieczystości po pieskach.

Burmistrz Kruszyński stwierdził, że edukowanie jest ważne, ale również konsekwentne karanie. Stwierdził, że "DOG PARK", który być może uda się wpisać do projektu budżetu gminy na 2017 r. rozwiąże wiele kwestii w tej sprawie.

Radny Dzidowski poinformował, że na Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska padła propozycja, aby stawiać tabliczki z napisem: "Posprzątaj po swoim pupilu. Dziękujemy". Dodał, że propozycja jest uzgodniona z Sekretarzem gminy i najprawdopodobniej gmina zakupi kilka takich tabliczek.

Radna Łukasiak zaproponowała, aby w "Gazecie Namysłowskiej" zamieścić artykuł o rodzinie z Kazachstanu, która mieszka w Jastrzębiu.

Naczelnik Stramski odpowiedział, że taki artykuł ukaże się w październikowym wydaniu gazety.

Radny Wiciak poinformował, że w Kowalowicach wzdłuż Widawy były prowadzone wykopaliska archeologiczne. Chodzi bardzo dużo amatorów z wykrywaczami metali, którzy kopią głębokie doły na prywatnych polach. Zapytał, czy nie można by postawić znaku zakazującego prowadzenia takich prac.

Radna Łyżniak zwróciła uwagę, że na komisjach radni wypracowali stanowisko odnośnie zakupu wykrywacza emisji toksyn i stwierdziła, że dobrze byłoby umieścić w "Gazecie Namysłowskiej" informację, że gmina planuje zakupić takie urządzenie.

Radny Włodarczyk stwierdził, że w miejscach reprezentacyjnych miasta tj. w okolicach dworca, Urzędu panuje nieporządek. Zieleń jest zaniedbana, panuje plaga mchu, ławki na dworcu są połamane. Zaproponował, aby w 2017 r. zwiększyć środki na zieleń miejską.

Burmistrz Kruszyński zobowiązał się, że przekaże uwagi Prezesowi Szyndlarewiczowi. Zwrócił uwagę radnych, że w bieżącym roku Rynek w Namysłowie wyglądał dużo lepiej niż w latach ubiegłych. Dodał, że planowane jest przekazanie dodatkowych środków na Rynek, aby zagospodarować również uliczki wychodzące z Rynku. Będzie to widoczne w wystroju świątecznym miasta. Zadeklarował, że gmina będzie stawiać na zieleń, bo Namysłów zawsze był postrzegany jako miasto zielone i czyste i chciałby, aby taką wizytówkę miał nadal. Dodał, że będzie się to wiązało z przeznaczeniem większych środków na zieleń. Zauważył, że przybywa miejsc do pielęgnacji i sprzątania, bo przybywa nowych ulic, które trzeba utrzymywać.

Wiceprzewodnicząca Medyk oddała głos Przewodniczącemu Rady.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że:

 • Rada Sołecka wsi Woskowice Małe przy wsparciu radnej Rady Miejskiej p. Marii Teodorczyk skierowała do Burmistrza Namysłowa wniosek o ujęcie do budżetu gminy na 2017 r. remontu drogi polnej w Woskowicach Małych,
 • wpłynęła skarga jednego z mieszkańców Namysłowa na działanie instytucji podległej Burmistrzowi i przekazał ją do zbadania Komisji Rewizyjnej,
 • wpłynęło pismo, do wiadomości, kierowane do dyrektora Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia od kierownika Grupowej Praktyki Lekarskiej "Pro-Familia" - przekazał pismo do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • wpłynął wniosek jednego z mieszkańców o podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Namysłów,
 • 11.10.br. na Stadionie Miejskim w Namysłowie odbędą się Wojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych,
 • 23.10.br. odbędzie się V Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa, podczas którego odbędą się spotkania z aktorami - Renatą Dancewicz, Bogusławem Lindą oraz Michaliną Łabacz oraz projekcja m.in. filmu "Wołyń",
 • w dniach 25-30.10.br. odbędą się II Dni Protestantyzmu,
 • 29.10.br. odbędą się Jazzowe Zaduszki,
 • 5.11.br. o 14.00 odbędzie się gala finałowa VIII ogólnopolskiego konkursu literackiego "O różę Karoliny",
 • 11.11.br. Narodowe Święto Niepodległości - odbędzie się akademia, występy, wystawa plenerowa "Drogi do Niepodległości" przygotowania przez IPN we współpracy ze Społecznym Komitetem Budowy Pomnika marsz. Józefa Piłsudskiego w Namysłowie oraz o 18.00 koncert Stanisławy Celińskiej,
 • 16.11.br. odbędzie się spotkanie z prof. Włodzimierzem Suleją.

Ad. 6.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych, 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Ad. 7.

Przewodniczący Zarządu osiedla nr III Marcin Kompała stwierdził, że najlepszym i najbardziej praktycznym sposobem na utrzymanie porządku po psach byłby montaż w Namysłowie dystrybutorów na woreczki. Zwrócił również uwagę na konieczność wprowadzenia ograniczenia prędkości przy ul. 1 Maja i ul. Jana Pawła II w Namysłowie.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierz Kos poinformował, że w Namysłowie trwa akcja tzw. "Biała sobota". Prosił radnych z sołectw o przekazanie tej informacji seniorom z terenów wiejskich.

Mateusz Magda poinformował, że na stole przy wyjściu z dużej sali znajduje się wydanie "Gazety Wyborczej", w której znajduje się artykuł o debacie, która odbyła się w Namysłowie, w ramach Miasta Idei.

Radny Włodarczyk prosił, aby po zakończeniu sesji radni zostali na sali.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że 14.10. w "Gazecie Wyborczej" będzie duży artykuł na temat 550. rocznicy przyjaźni między Namysłowem a Wrocławiem.

Wiceburmistrz Włodarczyk poinformował, że w szkołach ruszył program "Bystrzak", a w listopadzie ruszy program "Klucz do kompetencji". Dodał, że 11.10. Gmina Namysłów wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym organizuje Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Poinformował, że zgłosiło się 77 drużyn i Namysłów będzie gościł ok. 800 osób.

Radna Wilczak prosiła o interwencję w sprawie lamp, który usytuowane są na posesji Straży Pożarnej, a które nie doświetlają chodnika.

Radny Włodarczyk zapytał, kiedy zostaną zakończone prace w Parku im. Kopernika w Namysłowie.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że planowane było zamknąć od 1.10.br. park, aby wykonać prace ziemne, tj. wykonać alejki, posiać trawę. Dodał, że prace wykończeniowe ruszą, aby do wiosny park był zielony i przyjazny dzieciom.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Justyna Cieślak

Metryczka
 • wytworzono:
  27-10-2016
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  27-10-2016 14:19
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1654
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu