Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. ewidencji podatkowej - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 16.11.2016 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. ewidencji podatkowej

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. samodzielność,
  3. kreatywność,
  4. odpowiedzialność,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Lasów Państwowych, a w szczególności:
   1. wprowadzanie na konta podatników danych w zakresie ewidencji podatkowej nieruchomości, uaktualnianie kont w oparciu o składane zeznania, o informacje z Wydziału Geodezji, Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego oraz o informacje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
   2. wysyłanie wezwań do podatników celem zadeklarowania powierzchni użytkowej nowo nabytych nieruchomości, bądź nieruchomości nowo oddanych do użytkowania lub z powodu zmiany sposobu ich użytkowania czy rozpoczęcia działalności gospodarczej,
   3. przygotowywanie materiału dowodowego, zbieranego w toku prowadzonego postępowania, do udzielania ulg na wniosek w zakresie umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty,
   4. przygotowywanie do doręczenia podatnikom decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.
  2. sporządzanie zestawienia dot. podstaw opodatkowania osób fizycznych z terenu Namysłowa i osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Lasów Państwowych do planowania budżetu gminy.
  3. sporządzanie zestawienia mienia gminy.
  4. w przypadku zgonu podatników, tj. osób fizycznych z terenu Namysłowa - prowadzenie postępowań spadkowych w celu ustalenia spadkobierców.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 5 grudnia 2016 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 4/16 Kierownika Urzędu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV),
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. ewidencji podatkowej":
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 28 listopada 2016 r. do godz.15:00.

   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
    
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902).
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. ewidencji podatkowej odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 2 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. ewidencji podatkowej

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana

Pani Daria Grudzień
zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka uzyskała w klasyfikacji ogólnej najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński