Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 1279/7, 1279/12, 1279/13, 1279/16, 1279/31, 1279/32, 1279/36, 1279/58 i 1279/59)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 291/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie w okolicach ul. Staromiejskiej, k. m. 12, obejmujących działki:

  1. nr 1279/7, o powierzchni 0,1459 ha, cena wywoławcza - 72 300,00 zł,
  2. nr 1279/12, o powierzchni 0,1477 ha, cena wywoławcza - 73 200,00 zł,
  3. nr 1279/13, o powierzchni 0,1452 ha, cena wywoławcza - 72 000,00 zł,
  4. nr 1279/16, o powierzchni 0,1560 ha, cena wywoławcza - 77 300,00 zł,
  5. nr 1279/31, o powierzchni 0,1601 ha, cena wywoławcza - 79 400,00 zł,
  6. nr 1279/32, o powierzchni 0,1052 ha, cena wywoławcza - 52 200,00 zł,
  7. nr 1279/36, o powierzchni 0,1035 ha, cena wywoławcza - 51 300,00 zł,
  8. nr 1279/58, o powierzchni 0,0801 ha, cena wywoławcza - 39 800,00 zł,
  9. nr 1279/59, o powierzchni 0,1232 ha, cena wywoławcza - 61 100,00 zł.

Podane ceny są cenami brutto. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00087197/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Kształt działek  nieregularny.

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzbrojenie techniczne w pasie dróg przyległych.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 5 grudnia 2016 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (brutto) i koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 12 października 2016 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-69 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 28 października 2016 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński