Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Pawłowicach Namysłowskich (dz. 14/1)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 298/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Pawłowicach Namysłowskich, k.m. 1, numer działki 14/1, o powierzchni 0,0474 ha, cena wywoławcza - 4 600,00 zł.

Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00081673/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowana nieruchomości położona jest w Pawłowicach Namysłowskich, niezabudowana, kształt działki nieregularny. W związku z brakiem dogodnego dostępu do drogi publicznej przetarg jest ograniczony dla nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerem działki 10/2 i 14/2.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i gospodarczą związaną z produkcją rolną.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 14:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu ograniczonym jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 5 grudnia 2016 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (brutto) i koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 12 października 2016 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-69 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 28 października 2016 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński