Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. rolnictwa - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 23.11.2016 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. rolnictwa

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska lub inżynierii środowiska,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
  2. dobra znajomość terenu gminy Namysłów,
  3. prawo jazdy kat. B,
  4. własny samochód,
  5. komunikatywność,
  6. dyspozycyjność,
  7. samodzielność,
  8. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,a w szczególności:
   1. współudział w sporządzaniu projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,
   2. współudział w przygotowaniu wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
  2. prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa, w tym:
   1. zarządzanie lasami gminnymi oraz prowadzenie gospodarki w tych lasach,
   2. przygotowanie opinii w sprawie zalesiania gruntów rolnych, stanowiących własność prywatną,
   3. współdziałanie przy opracowaniu granicy polno - leśnej dla Gminy Namysłów,
  3. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, w tym:
   1. opiniowanie łowieckich planów hodowlanych,
   2. przeprowadzanie wyrywkowych kontroli zagospodarowania obwodów łowieckich,
   3. prowadzenie spraw komisji mediacyjnej ds. szkód łowieckich,
   4. przyjmowanie zawiadomień dostrzeżonych w obwodzie łowieckim przypadków wścieklizny u zwierząt i podejmowanie stosownych działań,
   5. sporządzanie zawiadomień do mieszkańców terenów zagrożonych o zakazach, wynikających z powstania ogniska wścieklizny,
  4. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności:
   1. prowadzenie rejestru parków, rezerwatów i pomników przyrody oraz użytków ekologicznych,
   2. sprawowanie opieki nad chronionymi tworami przyrody,
   3. współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody,
   4. sporządzanie zezwoleń na wycinkę drzew z zadrzewień,
   5. ustalanie doboru gatunkowego drzew i krzewów do zadrzewień.
  5. realizacja zadań w zakresie melioracji i łąkarstwa na terenach gminnych:
   1. ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji i odbudowy urządzeń melioracyjnych szczegółowych, nadzorowanie robót konserwacyjnych i ich odbiór,
   2. nadzór nad urządzeniami melioracyjnymi szczegółowymi na gruntach ornych i łąkach,
  6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych, w tym ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami,
  7. kontrola gruntów odłogowanych i jej dokumentowanie,
  8. kontrola przestrzegania zakazu uprawy maku i innych upraw i jej dokumentowanie,
  9. szacowanie upraw dotkniętych zniszczeniami,
  10. ochrona zwierząt gospodarskich i domowych,
  11. współudział w organizowaniu akcji ratowniczych, spowodowanych klęskami żywiołowymi,
  12. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej na terenie gminy,
  13. kontrola w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz upraw,
  14. utrzymywanie gminnych terenów zielonych na terenie wiejskim.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Częste wyjazdy na teren wiejski gminy. Zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2017 r. Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 4/16 Kierownika Urzędu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
  9. oświadczenie o posiadaniu samochodu, bądź możliwości korzystania z samochodu.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. rolnictwa":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. do godz. 15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902).".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. rolnictwa odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 16 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. rolnictwa

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana

Pani Ilona Kozłowska
zamieszkała w Pokoju.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka uzyskała w klasyfikacji ogólnej najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński