Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 12/34, 12/35)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 299/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej, k. m. 3, obejmujących działki:

  1. numer 12/34, o powierzchni 0,5500 ha, cena wywoławcza - 427 000,00 zł,
  2. numer 12/35, o powierzchni 0,5751 ha, cena wywoławcza - 357 000,00 zł.

Podana cena jest cenami netto. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w danym roku. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00075500/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżu Namysłowa, ul. Oleśnicka, przy drodze wojewódzkiej (454).

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako teren pod zabudowę  usługowo - produkcyjną, na której dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o pow. 2000 m2, hurtownie, bazy, giełdy towarowe, stacje paliw, stacje obsługi pojazdów. Wzdłuż ul. Oleśnickiej znajduje się uzbrojenie techniczne.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 1 lutego 2017 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT i koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 17 listopada 2016 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak postąpienia.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-69 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 29 listopada 2016 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński