Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokal użytkowy, usytuowany w budynku dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie ul. Dworcowa 7

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490), w związku z zarządzeniem Nr 341/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie najmu lokali,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem lokal użytkowy, usytuowany
w budynku dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie ul. Dworcowa 7

Lokal użytkowy na I piętrze o powierzchni 14,00m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług gastronomicznych.

W/w lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, cieplną i elektryczną.

Koszty wyposażenia lokalu zgodnie z przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. Budynek dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie wraz z opisanym powyżej lokalem, jest własnością Gminy Namysłów, położony na działce oznaczonej numerem 1073/30, k.m.9, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00077048/8.

Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m² wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych  00/100), do której należy doliczyć obowiązujący w danym roku podatek VAT.

Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto za 1m², z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości. Umowa będzie zawarta na czas  nieokreślony.

Lokal można oglądać w dniu 3 i 4 stycznia 2017 r. w godz. 10.00 - 12.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł., najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 17 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie która wygra przetarg.

W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu - wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

Najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 77 419-03-75.

Namysłów, 12 grudnia 2017 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński