Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.11.2016.JC Namysłów, 19.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa" Panu Lechowi Wałęsie,
  2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  8) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów,
  9) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ziemiełowice na lata 2016-2022,
  10) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Objazda na lata 2016-2022,
  11) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niwki na lata 2016-2022,
  12) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  13) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  14) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  15) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  16) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  17) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  18) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  19) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  20) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  21) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  22) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  23) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  24) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  25) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  26) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  27) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  28) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  29) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  30) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  31) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2017 roku,
  32) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  33) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  34) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
  35) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  36) uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za okres od 19.05.2016 r.- 31.12.2016 r., tj:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
  • Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
  • Komisji Budżetu i Gospodarki,
  • Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2014-2015.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny