Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXV/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 roku

Projekt protokołu Nr XXV/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
26 stycznia 2017 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXV sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), a także wirtualnego potwierdzenia obecności przez zebranych, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z jego zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, obsługę prawną Urzędu, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, prezesów namysłowskich spółek: prezesa ZAN Sp. z o.o. Mirosława Lewandowskiego, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Rafała Pniewskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Gacka, Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa wraz z radnymi NSR, przewodniczących namysłowskich osiedli, sołtysów, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy Namysłów, wszystkich mieszkańców, gości, przedstawicieli firmy przygotowującej plan zagospodarowania przestrzennego, a także radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Michał Wilczyński z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Przekazał na wstępie, że Burmistrz Namysłowa, jako projektodawca, wnioskuje o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał nr 1 i nr 5, natomiast prosi o włączenie do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Namysłowie Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych. Przewodniczący zauważył, że wykaz wspomnianych obiektów sportowych uwzględniony został w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady, w dalszej kolejności, odniósł się do zapisów projektów uchwał, co do których złożony został wniosek o wycofanie z porządku obrad, przytaczając nazwy poszczególnych z nich. Projekt uchwały nr 1 dotyczył nadania rondu nazwy Pod Grzybkiem, która to kwestia była omawiana na poszczególnych komisjach. Z kolei projekt uchwały nr 5 odnosił się do propozycji nadania nazwy ulicy w Smarchowicach Śląskich. Radni, podczas posiedzeń komisji, mieli do wyboru dwie opcje: ulicę Zabytkową lub ulicę Namysłowską. Większość poparła pierwszą propozycję, stąd przedmiotem obrad Rady będzie projekt uchwały z nazwą ulicy Zabytkowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby przy zmianie porządku obrad projekt uchwały związany z Namysłowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji procedować jako ostatni.

"Za" zmianą porządku obrad głosowało 19 radnych, 1 osoba "wstrzymała się" od głosu.

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania nazwy rondu,
  2) nadania nazwy alei,
  3) zmiany nazwy ulicy,
  4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rychnów na lata 2016-2022,
  5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów,
  6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice,
  7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszynai Brzezinka,
  8) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  9) zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu do projektu pn. "Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów" nr projektu RPOP.09.01.03-16-0008/16,
  10) zmiany uchwały nr 245/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01-16-044/15,
  11) określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotui przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
  14) powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

Następnie Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński wręczył laureatom międzynarodowego konkursu plastycznego listy gratulacyjne i drobne upominki. Konkurs jest organizowany przez brukselskie stowarzyszenie współpracujące z Panią Janiną Rudawską od lat, jednak w tym roku nabrał on szczególnego charakteru, ponieważ pod hasłem "Serce Serc" poświęcony został idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród wyróżnionych znalazły się prace dzieci z naszej gminy, które zdobyły czołowe miejsca:

 • Bartłomiej Chmura - I miejsce w swojej grupie wiekowej,
 • Hanna Kompała - II miejsce w swojej grupie wiekowej,
 • Patryk Ślusarz - III miejsce w swojej grupie wiekowej,
 • Anna Ślusarz - IV miejsce w swojej grupie wiekowej,
 • Anna Golonka - Bednarz- I miejsce w swojej grupie wiekowej.

Burmistrz, składając gratulacje laureatom, rodzicom, a także opiekunom szkolnym, podziękował również mieszkańcom Namysłowa za duże zaangażowanie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ad. 2.

Burmistrz Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 29 grudnia 2016 r. do 26 stycznia 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIV sesji 29 grudnia 2016 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji w kolejności, w jakiej się odbywały:

 1. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2017 r. dokonała analizy systemu gospodarki odpadami w gminie Namysłów. Sprawozdawcami byli prezes spółki "EKOWOD" Krzysztof Szyndlarewicz i naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania. Przewodniczący komisji podkreślił, że informacje oraz złożone wnioski zawarte zostały w protokole z posiedzenia komisji. Komisja zaopiniowała też projekty uchwał Rady Miejskiej, stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie komisji pomiędzy sesjami obradowali w dniu 23 stycznia 2017 r. Przedmiotem obrad komisji była m.in. analiza inwestycji zrealizowanych w 2016 r. oraz planowanych na 2017 rok. Komisja zapoznała się z przygotowanymi przez Wydział Gospodarki i Inwestycji oraz Wydział Spraw Obywatelskich zestawieniami inwestycji przeprowadzonych i zakończonych w 2016 r., jak też z inwestycjami, których wykonanie przebiegać będzie w 2017 r. Szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowej kwestii udzielili naczelnicy wydziałów Roman Kania i Jan Hołowacz. Komisja opiniowała również projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji. Ponadto Komisja opiniowała pisma z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie planowania do wydzielenia i sprzedaży nieruchomości. Pierwszy wniosek dla nieruchomości nr 501/36 położonej w Namysłowie zaopiniowany został negatywnie. Natomiast w stosunku do drugiego pisma, odnoszącego się do działki nr 241/1 oraz nr 248/1, komisja ustosunkowała się pozytywnie.
 3. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie komisji spotkali się 24 stycznia 2017 r. Tematem przewodnim posiedzenia było sprawozdanie z organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci z obszarów wiejskich, realizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury w ostatnich dwóch latach. Szczegółowych wyjaśnień udzielił Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury Marcin Piekarek. Opiniowano także projekty uchwał będące przedmiotem sesji. W sprawach różnych wysłuchane zostały propozycje Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w kwestii reformy szkolnictwa.
 4. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że komisja obradowała 24 stycznia 2017 r. Podczas posiedzenia zajęto się oceną stanu dróg na obszarach wiejskich. Zaopiniowano także projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji.
 5. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2017 r. Tematem obrad była gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w Namysłowie na lata 2017-2020, gdzie szczegółowych wyjaśnień udzieliła Anna Gałczyńska z Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas posiedzenia zaopiniowane zostały również projekty uchwał na bieżącą sesję. Ponadto członkowie komisji poinformowani zostali o konkursie "Serce Serc", jak również prowadzona była dyskusja o potrzebach Namysłowskiego Centrum Zdrowia, także w odniesieniu do przekazanego przez gminę sprzętu medycznego na kwotę 700.000 zł.
 6. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja obradowała w dniu 25 stycznia 2017 r. w składzie 5-osobowym. Podczas posiedzenia przeprowadzona została szczegółowa analiza kosztów inwestycji przeprowadzonych w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem budowy placów zabaw w Namysłowie oraz w Jastrzębiu. Zaopiniowane zostały też projekty uchwał, będące przedmiotem sesji. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące bieżących spraw, na które szczegółowych odpowiedzi udzielili naczelnicy wydziałów.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) nadania nazwy rondu:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 598/VII/17.

2) nadania nazwy alei:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 1 głos "wstrzymujący się".
Uchwała została podjęta - Nr 599/VII/17.

3) nadania nazwy ulicy:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 1 głos "wstrzymujący się".
Uchwała została podjęta - Nr 600/VII/17.

4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rychnów na lata 2016-2022:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 601/VII/17.

Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że przed przystąpieniem do głosowania nad trzema kolejnymi projektami uchwał, związanymi ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego, konieczne będzie kilkakrotne głosowanie, ponieważ do każdego planu złożone zostały uwagi.

5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów:

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów radni musieli zająć stanowisko w kwestiach:

 • nieuwzględnienia uwagi złożonej dnia 4 sierpnia 2016 r. przez Pana M. Paska dotyczącej dopuszczenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy obiektu handlowo - usługowego, budowy magazynu ryb, tj. ziemnego zbiornika wodnego, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 111, zlokalizowanej w Pawłowicach Namysłowskich.
  "Za" nieuwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych, 5 głosów "przeciwnych" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uwaga nie została uwzględniona.
 • nieuwzględnienia uwagi złożonej dnia 5 sierpnia 2016 r. przez Państwa Marię i Ryszarda Kuchczyńskich dotyczącej dopuszczenia lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 29/1, zlokalizowanej w Smogorzowie.
  "Za" nieuwzględnieniem uwagi głosowało 12 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 8 głosów "wstrzymujących się". Uwaga nie została uwzględniona.
 • uwzględnienia uwagi złożonej dnia 5 sierpnia 2016 r. przez Panią Marię Kłobutowską dotyczącej zniesienia zalesienia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 33/4, zlokalizowanej w Pawłowicach Namysłowskich.
  "Za" uwzględnieniem uwagi głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było. Uwaga została uwzględniona.

"Za" podjęciem uchwały, łącznie z zatwierdzonymi uwagami, głosowało 19 radnych, 0 głosów "przeciwnych", 1 głos "wstrzymujący się".
Uchwała została podjęta - Nr 602/VII/17.

6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice:

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice radni zajęli stanowisko w kwestiach:

 • uwzględnienia uwagi złożonej dnia 4 sierpnia 2016 r. przez Pana Baltazara Bajsarowicza dotyczącej zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 349 i 350/1, zlokalizowanych w Kowalowicach.
  Za" uwzględnieniem uwagi głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było. Uwaga została uwzględniona.
 • częściowego uwzględnienia uwagi złożonej dnia 4 sierpnia 2016 r. przez Pana Baltazara Bajsarowicza dotyczącej zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną z możliwością prowadzenia warsztatu samochodowego oraz usług dla rolnictwa dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 354/3 i 354/4, zlokalizowanych w Kowalowicach.
  Radny T. Wiciak zapytał o interpretację zapisu "częściowe uwzględnienie uwagi", ponieważ nie jest on dokładnie sprecyzowany i budzi wątpliwości.
  Odnośnie powyższej kwestii wypowiedzieli się projektant planu.
  "Za" częściowym uwzględnieniem uwagi głosowało 19 radnych, 1 głos "przeciwny"i 0 głosów "wstrzymujących się". Uwaga została częściowo uwzględniona.
 • nieuwzględnienia uwagi złożonej dnia 5 sierpnia 2016 r. przez Pana Krzysztofa Augustyna dotyczącej zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniowo - usługową na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 376, zlokalizowanych w Kowalowicach.
  Za" nieuwzględnieniem uwagi głosowało 19 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 1 głos "wstrzymujący się". Uwaga nie została uwzględniona.

"Za" podjęciem uchwały, łącznie z zatwierdzonymi uwagami, głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 603/VII/17.

7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszynai Brzezinka:

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka radni zajęli stanowisko w kwestiach:

 • nieuwzględnienia uwagi złożonej dnia 28 lipca 2016 r. przez Pana Bronisława Szymańskiego, Panią Józefę Szymańską, Panią Wiesławę Gajdę dotyczącej zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniowo - jednorodzinną w całości dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 62, zlokalizowanych w Głuszynie.
  Za" nieuwzględnieniem uwagi głosowało 19 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 1 głos "wstrzymujący się". Uwaga nie została uwzględniona.
 • nieuwzględnienia uwagi złożonej dnia 5 sierpnia 2016 r. przez Panią Lidię Skibę i PanaPrzemysława Głąba dotyczącej dopuszczenia lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 462/1, 501/2, 529/3, zlokalizowanych w Głuszynie.
  Za" nieuwzględnieniem uwagi głosowało 18 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 2 głosy "wstrzymujące się" Uwaga nie została uwzględniona.
 • nieuwzględnienia uwagi złożonej dnia 8 sierpnia 2016 r. przez Państwa Marięi Ryszarda Kuchczyńskich dotyczącej dopuszczenia lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 458/3, zlokalizowanej w Głuszynie.
  Za" nieuwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 5 głosów "wstrzymujących się". Uwaga nie została uwzględniona.

/Wyszła radna Urszula Łyżniak/

"Za" podjęciem uchwały, łącznie z zatwierdzonymi uwagami, "głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 604/VII/17.

/Wyszli radna Lucyna Medyk i radny Tomasz Wiciak/

8) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 605/VII/17.

9) zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu do projektu pn. "Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów" nr projektu RPOP.09.01.03-16-0008/16:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 606/VII/17.

10) zmiany uchwały nr 245/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01-16-044/15:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 607/VII/17.

11) określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotui przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 608/VII/17.

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 0 głosów "przeciwnych", 2 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała została podjęta - Nr 609/VII/17.

/Radni obradują w 19 osobowym składzie/

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 2 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała została podjęta - Nr 610/VII/17.

14) powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych:

Radny Konrad Gęsiarz zapytał, dlaczego projekt uchwały został przekazany radnym dopiero w dniu sesji.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że jest to typowo "techniczna" uchwała, której celem jest usystematyzowanie, pod względem faktycznym i prawnym, mienia, którym gospodaruje i włada nowo powstała spółka, odpowiedzialna za utrzymanie i konserwację podległych obiektów.

Radny K. Gęsiarz, ponownie prosząc o głos, wniósł kilka uwag do treści projektu uchwały. Przede wszystkim interesowała go kwestia zarządzania placami zabaw, ponieważ, jak wynikało z treści projektu uchwały, nie zostały one przekazane do nowo powstałej spółki. Miał również zastrzeżenia do § 1 pkt. 6 projektu, odnoszącego się do powierzchni boiska sportowego "Orlik", w którym, jego zdaniem, powinna być uwzględniona jeszcze jedna działka.

Burmistrz Namysłowa zauważył, że place zabaw nigdy nie były zarządzane przez Namysłowski Ośrodek Kultury, dlatego też nie wchodzą w mienie spółki. Natomiast zagadnienie ilości działek, na których usytuowane jest boisko, wymaga sprawdzenia.

Radny T. Wiciak zapytał o sytuację świetlic wiejskich, czy pozostają one pod pieczą Namysłowskiego Ośrodka Kultury, czy przechodzą do nowej spółki.

Burmistrz, odpowiadając, podkreślił, że świetlice wiejskie nie są obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, w związku z czym pozostają podporządkowane NOK.

/Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę w obradach celem zweryfikowania prawidłowości wskazanych działek pod boiskiem sportowym "Orlik"/

Po weryfikacji danych Burmistrz wniósł o zmianę do projektu uchwały w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów sportowych. Zmiana dotyczyła zapisu § 1 pkt. 6, który został skorygowany i dostosowany do stanu faktycznego.

/Podczas głosowania i dalszych obrad brak radnego Kazimierza Drapiewskiego/

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 611/VII/17.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że od ostatniej sesji do biura rady wpłynęła interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Marka, dotycząca modernizacji placu zabaw przy ul. B. Prusa. W niniejszej kwestii oczekiwane jest zajęcie stanowiska przez Burmistrza Namysłowa.

Radny K. Gęsiarz zapytał o możliwość postawienia i funkcjonowania lodowiska na "Białym Orliku". Interesowała go także problematyka prawidłowego utrzymania ścieżek na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II i systematycznego ich odśnieżania.

Wiceburmistrz Artur Włodarczyk sceptycznie odniósł się do pomysłu ewentualnego funkcjonowania lodowiska, chociażby ze względu na dość duże koszty utrzymania.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania zapewnił, że podejmie odpowiednie działania w kwestii usunięcia oblodzeń na terenie cmentarza.

Radny T. Wiciak zwrócił uwagę na lepsze zabezpieczenie przed oblodzeniem dróg wiejskich.

Radny Lech Konopka odniósł się do zagadnienia smogu. Apelował o większy nadzór w tej kwestii władz miejskich.

Burmistrz Julian Kruszyński, ustosunkowując się do pytania, podkreślił, że problematyka smogu wymaga kompleksowych rozwiązań. Obecnie trwają dyskusje, jakie rozwiązania są najlepsze i które można wprowadzić w gminie, aby doprowadzić do zmniejszenia występowania zjawiska. Zaznaczył jednak, że dużą rolę w tym temacie ma odpowiednia edukacja oraz wsparcie gminy w projektach umożliwiających przejście z opału stałego na inny, alternatywny, który jest bezpieczniejszy dla środowiska. Zadeklarował, że około maja zostanie przedstawiony cały pakiet działań, które zostaną uwzględnione w przyszłym budżecie, a które będą zmierzać do rozwiązania problemu smogu.

Radna Danuta Łukasiak zadała pytanie o odpady wielkogabarytowe.

Naczelnik Kania, odnosząc się do pytania, zauważył, że odpady wielkogabarytowe, po zmianie systemu obsługi gospodarki odpadami i przesunięciu terminowości odbioru odpadów, odbierane będą półrocznie u źródła, czyli bezpośrednio u właściciela nieruchomości. Harmonogram odbioru przedmiotowych odpadów jest układany, a pierwsze wywozy nastąpią pod koniec kwietnia.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady zaprosił na spotkanie autorskie z Bożeną Pajdosz, poświęcone promocji tomu prozy "Pisane nocą", które odbędzie się 26 stycznia o 16.00 w Izbie Regionalnej. Podał także termin kolejnej sesji, która odbędzie się 24 lutego 2017 roku o godz.12.00.

Ad. 6.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 19 radnych.

Ad. 7.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski poinformował o kolejnych środkach, jakie są dostępne w ramach budżetu obywatelskiego województwa opolskiego. Marszałek Województwa podjął, jako drugi w kraju, inicjatywę wyodrębnienia środków na potrzeby mieszkańców. Jest to kwota 3.000.000 zł do zagospodarowania przez pięć subregionów. Dla subregionu północnego, obejmującego trzy powiaty: namysłowski, kluczborski i oleski, przeznaczona jest kwota 600.000 zł. W ramach tej kwoty można zgłosić zadania dwojakiego rodzaju -  takie, które dotyczą subregionu, oraz takie, które odnoszą się do potrzeb powiatu. Omówił również warunki, jakie muszą spełniać wnioski oraz zgłaszające je podmioty.

Radny Tomasz Wiciak, zwracając się do sołtysów, przypomniał o obowiązku aktualizacji szkoleń odnośnie stosowania opryskiwaczy. Brak aktualnych dokumentów skutkować będzie utratą dopłat.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko