Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.3.2017.EM Namysłów, 20.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 11:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Michałowi Stadniczukowi.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Informacja Jednostek organizacyjnych i Spółek Gminy Namysłów z podjętych i zrealizowanych działań w latach 2015-2016.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów,
  2) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów,
  3) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat,
  4) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów,
  5) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  6) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
  7) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie,
  8) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie,
  9) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój,
  10) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Namysłów na lata 2017-2022,
  11) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2017 roku,
  12) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2017-2019,
  13) zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2017
  przez: Ewelina Małko
 • opublikowano:
  21-03-2017 08:13
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  21-03-2017 08:14
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1759
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu