Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 13.04.2017 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. bhp i ochrony p. poż

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. ukończony kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej,
  3. 1 rok pracy w służbie bhp,
  4. posiadanie prawa jazdy kat. B,
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  8. znajomość prawa w zakresie bhp i ochrony p. poż.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. samodzielność,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. kreatywność,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  1. realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy Namysłów, a w szczególności:
   1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
   2. bieżące informowanie danego pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i przedstawianie wniosków,zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
   3. sporządzanie i przedstawianie poszczególnym pracodawcom, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
   4. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   5. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
   6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
   7. ewidencjonowanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
   8. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
   9. sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz informowanie o nim pracowników,
   10. organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   11. przeprowadzanie szkoleń wstępnych,
   12. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi, głównie przy:
   13. podejmowaniu przez nie działań mających, na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
   14. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach, mających na celu poprawę warunków pracy,
   15. inicjowanie i rozwijanie na terenie danego zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  2. prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy Namysłów, a w szczególności:
   1. wykonywanie kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz egzekwowanie usunięcia uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku tych kontroli,
   2. współdziałanie z KP PSP w sprawach dotyczących kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
   3. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem w wodę do celów p.poż.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w wymiarze ½ etatu. Częste wyjazdy służbowe w obrębie gminy Namysłów. Planowane zatrudnienie od dnia 8 maja 2017 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786,) oraz zarządzenie Nr 4/16  Kierownika Urzędu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. kserokopia prawa jazdy kat. B,
  8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. bhp i ochrony p.poż.":
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godz.1600.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2016 r., poz. 902)".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p.poż. odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie orazna wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 28 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. bhp i ochrony p.poż.

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana
Pani Magda Jaśnikowska
zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki, w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku ds. bhp i ochrony p. poż. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2017
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  13-04-2017 14:37
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  28-04-2017 14:19
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1735
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu