Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.4.2017.EM Namysłów, 08.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  2) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów,
  3) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  4) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,
  5) zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów,
  6) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów i nagród za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
  7) zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
  8) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  9) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
  12) skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Namysłów za 2016 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2017
  przez: Ewelina Małko
 • opublikowano:
  09-05-2017 11:06
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2086
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu