Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXVIII/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 roku

Projekt protokołu Nr XXVIII/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
18 maja 2017 roku

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXVIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Poinformował także, że do grona radnych za chwilę dołączy radny Krzysztof Dzidowski, który poinformował o możliwości spóźnienia.

Przewodniczący powitał: burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów - Kazimierza Kosa, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej - Sebastiana Warowego, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, obsługę prawną Urzędu, komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka, prezesów namysłowskich spółek: prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, prezesa NOSIR Sp. z o.o. Arkadiusza Biedę, prezesa ZAN Sp. z o.o. Mirosława Lewandowskiego, przewodniczących i członków namysłowskich osiedli, sołtysów, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, prezesa gminnego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Stanisława Wojtasika, wszystkich gości i mieszkańców oraz zebranych  radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Michał Wilczyński z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Na posiedzenie obrad sesji przybył radny Krzysztof Dzidowski

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Następnie wniósł o zmianę i wprowadzenie do porządku obrad:

 • jako pkt. 2. - Sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 2015-2017

"Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad Sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych"  i "wstrzymujących się" nie było.

 • projektu uchwały nr 13 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2017-2022

"Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 13 głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych"  i "wstrzymujących się" nie było.

 • projektu uchwały nr 14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na modernizację boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie

"Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 13 głosowało 19 radnych, 1 osoba "wstrzymała się" od głosu.

 • projektu uchwały nr 15 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi Nr DP 1102 O - ul. Braterskiej w Namysłowie"

"Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 15 głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  2) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów;
  3) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
  4) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
  5) zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów;
  6) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów i nagród za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
  7) zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe;
  8) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  9) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania;
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
  12) skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie;
  13) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2017-2022;
  14) projektu uchwały nr 14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na modernizację boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie;
  15) projektu uchwały nr 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi Nr DP 1102 O - ul. Braterskiej w Namysłowie";
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Namysłów za 2016 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przed przystąpieniem do dalszej części obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny przywitał przybyłych gości - uczennice klasy trzeciej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, które reprezentowały naszą gminę i swoją szkołę w ogólnopolskim finale XVII edycji Turnieju "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku".

Wiceburmistrz Artur Włodarczyk, w krótkiej prezentacji, przedstawił charakter zawodów i odbywającej się w Warszawie imprezy oraz osiągnięcia małych sportowców. Zauważył, że jest to największy turniej w Europie, który organizowany jest pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, a zawodniczki po trudnym, męczącym i emocjonującym turnieju zajęły, spośród reprezentantek z całego kraju, bardzo dobre 8. miejsce.

Burmistrz Julian Kruszyński wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim oraz Przewodniczącym Rady Sylwestrem Zabielnym wraz z zastępcami Edwardem Markiem i Lucyną Medyk pogratulowali całemu zespołowi w składzie: Zuzanna Kozan, Maja Jaremko, Oliwia Włodarczyk, Oliwia Burakowska, Amelia Woźniak, Oliwia Zielińska, Amelia Wolf, Klaudia Sowińska, Narina Szczepaniak, Amelia Kowalik oraz opiekunom Adrianie Włodarczyk i Stefanowi Kosteckiemu oraz wręczyli listy gratulacyjne i drobne upominki.

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 2015-2017

Sebastian Warowy, przewodniczący MRM, przedstawił sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 2015-2017. Zauważył, że wszyscy członkowie Rady bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, organizując wiele wydarzeń edukacyjnych i sportowych dla młodzieży ziemi namysłowskiej, m.in. dwie edycje turnieju siatkówki plażowej o puchar MRM, dwie edycje turnieju tenisa stołowego o puchar MRM, międzyszkolny turniej siatkówki oraz dwie edycje konkursu wiedzy o 11 Listopada czy na logo MRM. Przewodniczący podziękował również opiekunom MRM - radnym Rady Miejskiej Jakubowi Włodarczykowi i Tomaszowi Wiciakowi, którzy zawsze służyli radą i pomocą. Podczas swojej wypowiedzi wspomniał także o zadaniach inwestycyjnych, które były realizowane ze środków przekazanych z Rady Miejskiej w budżecie wynoszącym łącznie 150.000,00 zł, a mianowicie: namysłowskim street workout parku, siłowni na powietrzu w Ligocie Książęcej i Kowalowicach oraz współfinansowaniu projektu "Od Juniora do Seniora", który zakładał stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Modrzewiowej w Namysłowie. Wspomniał również o dofinansowaniu placu zabaw w Kamiennej (urządzenia do uprawiania sportów) oraz zakupie elementów siłowni na powietrzu, które zostaną zamontowane przy Parku Północnym w Namysłowie. Podjęta została także decyzja o uczestnictwie w turnieju piłki nożnej Kamienna Cup 2017, organizacji, wspólnie z NOK, szeregu imprez sportowych podczas wakacji, kina letniego oraz imprezy kulturalno-widowiskowej. Podczas swojej wypowiedzi szczegółowo przedstawił również zasady funkcjonowania i sposób działania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz podziękował Burmistrzowi, Radzie Miejskiej oraz wszystkim tym, którzy wspierali młodzież w ich działaniach. Podkreślił także, że Rada pozostaje otwarta na uwagi i sugestie całej społeczności gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Julian Kruszyński podziękowali Młodzieżowej Radzie Miejskiej za dotychczasową działalność i sumienną, rzetelną pracę,  życząc jednocześnie powodzenia w przyszłych wyborach.

Ad. 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 30 marca 2017 r. do 18 maja 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVII sesji 30 marca 2017 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

 • Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie komisji spotkali się 15 maja 2017 r. Podczas posiedzenia omawiane były m.in. kwestie związane z przygotowaniem gminnych struktur oświatowych do organizacji oświaty w związku z wygaszaniem gimnazjów oraz przygotowaniem do letniego wypoczynku młodzieży w gminie Namysłów. Kompleksowych informacji w powyższym temacie udzieliła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna Leszczyńska oraz wiceburmistrz Artur Włodarczyk. Ponadto komisja zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Przewodnicząca poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się również w kwietniu. Była to komisja wyjazdowa, podczas której wizytowane były obiekty sportowe - basen w Namysłowie.
 • Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja, w przerwie pomiędzy sesjami, spotkała się trzykrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 24 kwietnia 2017 r. z następującym porządkiem obrad: zapoznanie się z dokumentacją skargi przeciwko kierowniczce OPS oraz zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, informacja na temat utrzymania świetlic wiejskich, informacja o kosztach poniesionych w ramach realizacji projektu pn.: "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze ziemi namysłowskiej" oraz sprawy różne. Po raz drugi komisja obradowała 15 maja 2017 r. z następującym porządkiem obrad: analiza wydatków z funduszu sołeckiego za 2016 r. oraz analiza funkcjonowania straży miejskiej. Komisja opiniowała także projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji, a w sprawach różnych kierowane były pytania do naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. Radni otrzymali odpowiedzi na wszystkie pytania. Po raz trzeci komisja spotkała się 18 maja 2017 r., gdzie tematem posiedzenia była ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2016 r. i wypracowanie stanowiska komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Komisja, po zapoznaniu się z opinią z RIO odnośnie przedmiotowej sprawy, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. przy dwóch głosach wstrzymujących się.
 • Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie komisji, pomiędzy sesjami, obradowali dwukrotnie, tj. 24 kwietnia 2017 r. oraz 15 maja 2017 r. Komisja 24 kwietnia zajmowała się analizą stanu zadłużenia gminy na koniec 2016 r. oraz oceną przyznawania i wykorzystania dotacji przeznaczonych na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w 2016 r. (na podstawie materiałów otrzymanych z Wydziału Spraw Obywatelskich). W sprawach różnych poruszano tematy dotyczące planowanych inwestycji. 15 maja członkowie komisji zapoznali się z kwestią wykorzystania przez gminę funduszy z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w 2016 r. Materiały przygotował Wydział Promocji i Rozwoju. Na komisji zajmowano się również oceną przyznawania i wykorzystania funduszy sołeckich za 2016 r. Z przedstawionych dokumentów, dostarczonych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, wynika, że wszystkie fundusze wykorzystano poprawnie. Opiniowane były również projekty uchwał, będące przedmiotem porządku obrad sesji. W sprawach różnych poruszane były bieżące sprawy związane z utrzymaniem porządku, czystości, a także planowanych i realizowanych inwestycji.
 • Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakomunikował, że komisja odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze miało miejsce 27 kwietnia 2017 r., a poświęcone było działalności organizacji pozarządowych na terenie wsi, tj. Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Klubów Sportowych oraz kół gospodyń wiejskich. Podczas drugiego, 17 maja 2017 r., tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał, będących przedmiotem dzisiejszej sesji. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. W dalszej części komisji, na posiedzeniu wyjazdowym, poddano ocenie stan parków i placów zabaw na obszarach wiejskich. Sprawozdanie z oceny stanu parków i placów zabaw zostanie przedstawione na kolejnych sesjach.
 • Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja, w okresie między sesjami, obradowała dwa razy. 25 kwietnia 2017 r. analizowała bezpieczeństwo ruchu drogowego, oceniała realizację zadań gminy Namysłów z zakresu poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców (nowe i remontowane drogi i chodniki, oświetlenia, urządzenia BRD). Członkowie komisji, przed rozpoczęciem posiedzenia, zrobili rozeznanie w terenie w kwestii ruchu drogowego w centrum Namysłowa. Na pytania radnych odpowiedzi udzielali naczelnicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, a także przedstawiciel policji Grzegorz Horwat. Drugi raz komisja spotkała się 17 maja 2017 r., kiedy to omówiony został temat bezpieczeństwa na placach zabaw, na podstawie opinii przewodniczących osiedli oraz przedstawicieli jednostek nadzorujących place zabaw na terenie gminy Namysłów. Komisja zaopiniowała również projekty uchwał.
 • Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że komisja odbyła swoje posiedzenia również dwukrotnie - 27 kwietnia i 17 maja 2017 r. Podczas pierwszego posiedzenia poruszane były kwestie związane z pakietami zdrowotnymi. Na drugim spotkaniu komisja zajęła się sprawą działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagadnieniem osób niepełnosprawnych, aktywizacją zawodową, rehabilitacją, a także działalnością stowarzyszeń działających na rzecz poprawy zdrowia. Kompleksowych wyjaśnień w powyższych tematach udzielili Ryszard Kalis - dyrektor PCPR oraz Janina Rudawska - prezes Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Zaopiniowano także projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

Podczas głosowania brak radnej Ewy Wolskiej i Tomasza Wiciaka.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 657/VII/17.

2. zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów;

Podczas głosowania brak radnej Ewy Wolskiej

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 658/VII/17.

3. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 659/VII/17.

4. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 660/VII/17.

5. zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 661/VII/17.

6. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów i nagród za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 662/VII/17.

7. zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 663/VII/17.

8. zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 664/VII/17.

9. zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 665/VII/17.

10. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Głosów "przeciw" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 666/VII/17.

11. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Głosów "przeciw" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 667/VII/17.

12. skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie;

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 668/VII/17.

13. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2017-2022;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 669/VII/17.

14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na modernizację boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 osoba była "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 670/VII/17.

15. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi Nr DP 1102 O - ul. Braterskiej w Namysłowie";

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 671/VII/17.

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za  okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte bez dodatkowych pytań i uwag.

Ad. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Namysłów za 2016 rok

Sprawozdanie zostało przyjęte bez dodatkowych pytań i uwag.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza wpłynęło kilka wniosków, zapytań i interpelacji:

Radna Danuta Łukasiak poprosiła o usunięcie dziko rosnących krzaków na odcinku drogi z Jastrzębia do Jednostki Wojskowej, aby nie utrudniały codziennych przejazdów. Odpowiedź na przedmiotową interpelację zostanie przygotowana i przekazana radnej.

Radny Maciej Nawrot, w imieniu mieszkańców Krasowic, zwrócił się z prośbą o zakup tłucznia, w celu wyremontowania odcinka drogi gminnej długości ok. 100 m. Odpowiedź na prośbę zostanie przygotowana i przekazana radnemu.

Komisja Planowania przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska złożyła dwa wnioski. Pierwszy dotyczył podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie wywozu odpadów zwykłych wielkogabarytowych wraz z przypomnieniem o korzyściach wynikających z segregacji odpadów oraz informacji o zakazie wypalania traw. Radni prosili także o uprzątnięcie kanału Młynówki wokół Muzeum Techniki Młynarskiej. Odpowiedzi w powyższych kwestiach zostały udzielone. Drugi wniosek odnosił się do sprawy wyczyszczenia rzeki Widawy (szlak kajakowy), rozpatrzenia zmiany systemu parkowania, w niektórych rejonach miasta, na ukośny, a także pilnego przeglądu technicznego kładki nad torami, gdyż zagraża ona bezpieczeństwu mieszkańców. Odpowiedź na przedmiotową interpelację zostanie przygotowana i przekazana członkom komisji.

Radna Urszula Łyżniak złożyła trzy interpelacje: w sprawie uregulowania kwestii własnościowych ul. Buczka w Namysłowie, w sprawie wyrównania nawierzchni na ul. Sybiraków w Namysłowie i w sprawie instalacji punktu oświetleniowego przy drodze gminnej, obecnie bez nazwy, prowadzącej do ul. Na Skarpie i ul. Nad Widawą. Odpowiedzi na pytania zostały przygotowane i przekazane do wiadomości radnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Marek złożył trzy interpelacje. Pierwsza dotyczyła przycięcia gałęzi iglaków na posesji przy ul. Okrzei w Namysłowie. Odpowiedź została przygotowana i przekazana radnemu. Druga interpelacja odnosiła się do dzikich wysypisk ziemi i gruzu na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II. Odpowiedź zostanie przygotowana i przekazana radnemu. Trzeci wniosek związany był z oględzinami po sezonie zimowym stanu dróg Kościuszki, Chopina, Okrzei, Wiejskiej, Pastewnej, Prusa, Żeromskiego, Plater i naprawy powstałych ubytków.

Radna Maria Teodorczyk zapytała o odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Woskowic Małych, ponieważ termin odbioru upłynął, a śmieci pozostały.

Prezes spółki EKOWOD Krzysztof Szyndlarewicz, odpowiadając na pytanie, podkreślił, że odpady wielkogabarytowe z pewnością były usuwane, być może jednak wspomniany rejon, ze względu na ilość śmieci, będzie sprzątany dzisiaj. Poinformował również, aby zwracać uwagę na to, co jest wystawiane, ponieważ nie każdy przedmiot może zostać zakwalifikowany jako wielkogabarytowy.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o remont kamieniczek. Interesowało go, które z nich będą wyremontowane jeszcze w 2017 r., i do kiedy ma być wprowadzony program rewitalizacji kamienic.

Prezes spółki ZAN Mirosław Lewandowski ustosunkował się do pytania. W swojej wypowiedzi przedstawił działania, jakie będą podejmowane podczas realizacji zadania rewitalizacji kamienic. Wspomniał m.in. o remoncie kamienicy przy ul. Staszica, a także pięciu kolejnych, znajdujących się w Rynku, o numerach: 7, 7a, 8, 9, 12. Zauważył, że jeżeli przygotowana zostanie właściwa dokumentacja, wyremontowana zostanie ponadto kamienica nr 2. Remont pozostałych kamienic planowany jest na przyszły rok.

Radny Krzysztof Grzyb zapytał o sposób przeprowadzenia kampanii informacyjnej odnośnie badań profilaktycznych, które będą mogli wykonać mieszkańcy naszej gminy w szpitalu.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Sławomir Stramski poinformował, że w przedmiotowej kwestii, która jest bardzo istotna dla mieszkańców, zostaną użyte wszelkie możliwe kanały, którymi dysponuje wydział, aby dotrzeć do zainteresowanych. Mowa jest tutaj głównie o mediach elektronicznych, tradycyjnych, gablotach itd.

Radny Krzysztof Grzyb zaproponował, aby pisemnie zwrócić się do wszystkich lekarzy, którzy świadczą swoje usługi na terenie gminy, aby informowali swoich pacjentów o wystąpieniu takiej możliwości. Właściwe byłyby także banery propagujące program badań albo krótka informacja przekazywana przez księży w kościołach. Radny zwrócił się również z prośbą do prezesa spółki EKOWOD o zintensyfikowanie wywozu odpadów z terenów wiejskich w okresie letnim.

Prezes Krzysztof Szyndlarewicz podkreślił, że ten temat był już kilkakrotnie omawiany. Ze strony spółki padła sugestia, aby z terenów wiejskich wywozić odpady dwa razy w miesiącu, jednak to radni podjęli uchwałę, która obejmuje regulamin i częstotliwość wywozu odpadów. Spółka startowała w przetargu na określonych zasadach, kalkulując ceny do tego, co było wpisane w przetargu. Prezes podkreślił, że nie widzi możliwości ekonomicznych, aby spółka generowała koszty ponad te, które wynikają z umowy.

Radny Krzysztof Grzyb zwrócił się z takim samym pytaniem do Burmistrza Namysłowa.

Burmistrz Julian Kruszyński, odpowiadając na pytanie, zaznaczył, że nad tym problemem prace cały czas trwają. Podkreślił, że dokonywanie korekt jest jak najbardziej możliwe, oczywiście przy akceptacji takich działań ze strony radnych.

Radna Danuta Łukasiak, zapytała,w imieniu sołtysów, gdzie wystawiać i wywozić opony.

Prezes Krzysztof Szyndlarewicz poinformował, że opony są odpadem niebezpiecznym, którego nie można mieszać z innymi odpadami. Tego typu rzeczy można zawozić do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Namysłowie.

Radny Tomasz Wiciak zapytał, dlaczego zmienił się prezes w spółce NOSIR i ile osób obecnie pracuje w administracji spółki.

Burmistrz Julian Kruszyński poinformował, że zmiana na stanowisku prezesa spółki podyktowana była kolejnym etapem działalności jednostki, związanym z realizacją zadania inwestycyjnego, które wymaga pełnej dyspozycyjności. W takiej sytuacji nie ma możliwości zatrudniania prezesa na zasadzie społecznej, ale niezbędna jest tutaj osoba, która zaangażuje cały swój czas. Odwołany więc został poprzedni prezes, a powołany nowy, który pobiera z tego tytułu symboliczne wynagrodzenie, ponieważ ma już źródło przychodu. Członkowie zarządu pozostali natomiast bez zmian.

Radny Krzysztof Dzidowski zapytał prezesa spółki ZAN, czy zastanawiał się nad zorganizowaniem wywozu odpadów po rozbiórkach pieców, ponieważ na ul. Sejmowej ruszyły prace związane z instalacją ciepłociągu.

Prezes ZAN Mirosław Lewandowski zauważył, że ostateczna decyzja odnośnie omawianego tematu jeszcze nie zapadła, ale najprawdopodobniej zostaną zastosowane zasady praktykowane przez Gminę. O ostatecznej decyzji mieszkańcy zostaną poinformowani.

Radny Krzysztof Dzidowski zapytał także o ilość złożonych wniosków o dofinansowanie w kwestii wymiany kotłów.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania stwierdził, że zainteresowanie jest bardzo duże, a same wnioski wpływają codziennie.

Radny Krzysztof Grzyb zapytał o etap realizacji budowy drogi od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Słonecznej.

Burmistrz Julian Kruszyński stwierdził, że w tej chwili sprawa jest na etapie projektów i rozmów z inwestorem. Jeżeli uda się uzyskać pozwolenie budowlane, inwestycja ruszy prawdopodobnie w przyszłym roku.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o basen letni, kiedy dokładnie nastąpi jego otwarcie. Zapytał również o ilość osób zatrudnionych w spółce NOSIR.

Prezes spółki NOSIR Arkadiusz Bieda poinformował, że basen letni zostanie oddany do użytku w terminie, otwarcie jest planowane na Dni Namysłowa. Ustosunkowując się do pytania odnośnie zatrudnienia, oznajmił, że w administracji jest to jedna osoba, która zajmuje się księgowością i sprawami kadrowymi, natomiast pozostałych 18 zatrudnionych wykonuje zadania robocze.

Radny Jakub Włodarczyk prosił o przyspieszenie prac związanych z naprawą dróg.

Naczelnik Roman Kania stwierdził, że podejmie odpowiednie działania w tej sprawie.

Radna Lucyna Medyk zapytała, kiedy będą podejmowane uchwały w związku ze zmianą nazw osiedli oraz na jakim etapie są prace związane z ustawą krajobrazową.

Sekretarz gminy Adam Lupa zapewnił, że działania są prowadzone na bieżąco. Wkrótce poinformuje o szczegółach.

Radna Danuta Łukasiak zapytała o sprawę likwidacji przysiółka Wszemil koło Jastrzębia, czy nazwa został już zniesiona, czy prace jeszcze trwają.

Sekretarz gminy Adam Lupa, odpowiadając na pytanie, zauważył, że wszystkie prace ze strony gminy zostały wykonane, reszta leży w gestii Prezes Rady Ministrów, gdzie czekamy na odpowiednie decyzje.

Ad.8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady poinformował, że radna Danuta Łukasiak - sołtyska Jastrzębia, znalazła się w gronie dwunastu sołtysów, którym Kapituła konkursu pod przewodnictwem redaktor naczelnej "Gazety Sołeckiej" Joanny Iwanickiej nadała równorzędny tytuł "Sołtys roku 2016".

Podziękował również, w imieniu sołtysa, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Smarchowic Śląskich burmistrzowi Namysłowa, dyrektorowi NOK i radnym za dofinansowanie zakupu krzesełek i remont dachu świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich.

W imieniu uczniów, nauczycieli i dyrekcji Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie zaprosił 18 maja 2017 r. na godz. 17.00 do NOK na spektakl: "Ku własnym wyborom, dramat i tragedię pozostaw teatrowi".

Poinformował o trwającym XXVII Przeglądzie Artystycznym Przedszkolaków w NOK.

Poinformował również o zaplanowanym na 21 maja br. o godz. 14.00 uroczystym rozstrzygnięciu konkursu Aneks Twórczości Artystycznej "ATA", gdzie poznamy namysłowskiego CYMESA, czyli osobę, która zostanie uhonorowana nagrodą Burmistrza za dorobek artystyczny i upowszechnianie kultury na terenie ziemi namysłowskiej.

W dalszej kolejności wspomniał o rozpoczynającej się 28 maja br. o godz. 16.00, w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, XVIII edycji Namysłowskich Letnich Koncertów Organowych.

Zaprosił ponadto na spotkanie autorskie z poetką Magdaleną Gaweł zaplanowane na 27 maja br. o godz. 16.00 na parterze Izby Regionalnej.

W dalszej kolejności wspomniał o zaplanowanym na 10 czerwca br. na godz. 10.20 biegu rekreacyjno-sportowym na płycie namysłowskiego Rynku, realizowanym przez NOSIR wspólnie z Namysłowską Radą Seniorów pod patronatem Burmistrza Juliana Kruszyńskiego.

Zaprosił też, w imieniu Burmistrza, na "Dni Namysłowa", które odbędą się 16-18 czerwca 2017 r.

Ad. 9. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji nie uczestniczył radny Konrad Gęsiarz.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 19 radnych.

Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierz Kos poprosił, w imieniu mieszkańców, o wyrównanie drogi polnej z Namysłowa do Kamiennej.

Radny Jakub Włodarczyk, w imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej, zaprosił 5 czerwca 2017 r. na godz.14.30 na dużą salę narad na uroczystą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Burmistrz Julian Kruszyński pogratulował radnej Danucie Łukasiak zdobycia tytułu "Sołtys roku 2016". Pogratulował także sołtysowi Marcinowi Bilińkiemu wspaniałej organizacji I Turnieju Kwitnącej Jabłoni, wszystkim sołtysom i Radom Sołeckim, mającym swój wkład w przygotowanie tego święta oraz Tomaszowi Korzeniowi - pracownikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, który cały wysiłek organizacyjny i koncepcyjny wziął na siebie.

Radna Maria Teodorczyk, zabierając głos odnośnie omawianej kwestii, podkreśliła dużą rolę integracyjną zorganizowanej imprezy, dzięki której mieszkańcy zjednoczyli się i, działając wspólnie, osiągnęli piękny cel.

Radny Tomasz Wicik poinformował, że po 15 latach do Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie wróciło pole, które stanowić będzie ważny obiekt edukacyjny dla młodzieży. Wspomniał także o sukcesach uczniów szkoły na olimpiadach tematycznych. Poruszył także kwestię oprysku rzepaku.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Medyk poinformowała o zorganizowanym 24 kwietnia br. sprzątaniu parku miejskiego na terenie Osiedla nr II, w którym uczestniczyło ok. 30 osób.

Prezes Krzysztof Szyndlarewicz przedstawił pokrótce charakter działalności spółki. Omówił również sprawę budowy oczyszczalni ścieków namysłowskiego browaru i ewentualnej podwyżki cen za wodę i ścieki. Ustosunkował się także do sprawy zakupu przez spółkę EKOWOD nowego samochodu, który stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników jednostki.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na niską emisję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego uzyskamy dofinansowanie w wysokości 85%. Wspomniał także o uzupełniającym projekcie złożonym przez Powiat Namysłowski, który, przy wspólnej realizacji, zarówno po stronie Gminy, jak też Powiatu Namysłowskiego, stanowiłby szansę na kompleksowe wykonanie ścieżek rowerowych. Zauważył również kolejne projekty, które oczekują na rozstrzygnięcia, m.in. działania z dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności.

Ad. 11. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko