Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 26.06.2017 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. zagospodarowania przestrzennego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe w zakresie architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej lub geodezji,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
  2. dobra znajomość terenu gminy Namysłów,
  3. komunikatywność,
  4. samodzielność,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wykonywanie zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów, a w szczególności:
   1. prowadzenie procesu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego aktualizacji,
   2. prowadzenie procesu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   3. sporządzanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania przestrzennego,
   4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (informacje, zawiadomienia, opinie, zaświadczenia o zgodności projektu z planem, wnioski o zmianę przeznaczenia),
   5. wykonywanie czynności dotyczących ustalania lokalizacji inwestycji, w tym sporządzanie stosownych decyzji,
   6. dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, poprzez analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocenę postępów w opracowaniu planów miejscowych,
   7. sporządzanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
  2. wykonywanie zadań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, a w szczególności:
   1. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych,
   2. sprawowanie opieki nad zabytkami,
   3. prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku,
   4. planowanie i zapewnienie ochrony zabytków na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
   5. prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Częste wyjazdy na teren wiejski gminy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 sierpnia 2017 r.  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 4/16 Kierownika Urzędu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) opatrzony podpisem,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego”:
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 6 lipca 2017 r. do godz. 15.30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2016, poz. 902).
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie orazna wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 11.07.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. zagospodarowania przestrzennego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Majewska zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka uzyskała w ogólnej klasyfikacji największą liczbę punktów.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2017
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  26-06-2017 14:39
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  11-07-2017 14:40
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2176
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu