Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXXI/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 roku

Projekt protokołu Nr XXXI/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,

która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
14 września 2017 roku

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXXI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcą Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, mec. Michała Bednarskiego, naczelników oraz zastępców naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka, prezesów namysłowskich spółek: prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, przedstawiciela NOSIR dyrektora Janusza Klimaszewskiego, sołtysów, przewodniczących namysłowskich osiedli, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych z Prezesem ZNP Stanisławem Wojtasikiem, Annę Gałczyńską, kierownika OPS w Namysłowie, Ewę Koszelę, kierownika ŚDS w Namysłowie, członków Namysłowskiej Rady Seniorów, wszystkich gości i mieszkańców oraz zebranych radnych. Przewodniczący powitał również p. Edmunda Podeszwę i p. Ryszarda Wołczańskiego, którzy podczas Dożynek Wojewódzkich zostali uhonorowani odznakami "Zasłużony dla Rolnictwa".

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Sławomir Idzi z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Następnie wniósł o zmianę i wprowadzenie do porządku obrad:

 • projektu uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego";
  "Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 7 głosowało 19 radnych. Głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie stwierdzono.
 • projektu uchwały nr 8  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie.
  "Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 8 głosowało 19 radnych. Głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie stwierdzono.
 • Projekt uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  "Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 9 głosowało 17 radnych. 2 radnych było "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie stwierdzono.

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie;
  2) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysłowie;
  3) ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;
  4) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów;
  5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
  7) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego";
  8) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie;
  9) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Przed przedstawieniem sprawozdania z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Burmistrz uhonorował p. Edmunda Podeszwę i p. Ryszarda Wołczańskiego, którzy, decyzją Ministra Rolnictwa, zostali odznaczeni medalem "Zasłużony dla Rolnictwa". Sama uroczystość wręczania medali odbywała się podczas dożynek, a ponieważ wymienieni laureaci nie byli obecni na uroczystości, odebrali medale z rąk Burmistrza Namysłwoa podczas sesji.

Nagrodzeni podziękowali za wyróżnienie i inicjatywę, mając nadzieję, że będzie to czynnik motywujący do dalszych działań na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce.

Burmistrz Julian Kruszyński, jeszcze raz gratulując laureatom tytułu, wspomniał, że medal "Zasłużony dla Rolnictwa" otrzymał również sołtys Smarchowic Śląskich Tadeusz Wereszczyński, a radna Maria Teodorczyk została odznaczona odznaką "Za Zasługi dla Województwa Opolskiego".

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 10 sierpnia 2017 r. do 14 września 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXX sesji Rady Miejskiej 10 sierpnia 2017 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

 • Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja w przerwie pomiędzy sesjami, obradowała 11 września 2017 r. Porządek posiedzenia był następujący: 1) informacja na temat reformy oświatowej dotyczącej wygaszania gimnazjów; 2) zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej będących przedmiotem obrad sesji; 3) sprawy różne. Komisja zapoznała się ze szczegółowym sprawozdaniem odnośnie liczby uczniów klas i kadry nauczycielskiej. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali także projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. W sprawach różnych zadawano pytania naczelnikom wydziałów odnośnie spraw bieżących.
 • Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 11 września 2017 r. z następującym porządkiem obrad: 1) funkcjonowanie Państwowego Domu Dziecka w Namysłowie; 2) zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej będących przedmiotem obrad sesji; 3) sprawy różne. W pierwszym punkcie posiedzenia komisji gościem był dyrektor Domu Dziecka w Namysłowie p. Maciej Jański, który przedstawił sytuację materialną, bazę lokalową oraz kadrową jednostki. W drugim punkcie zaopiniowane zostały projekty uchwał Rady Miejskiej, będące przedmiotem obrad sesji. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. W sprawach różnych wiceburmistrz Artur Włodarczyk przedstawił sytuację w oświacie po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018.
 • Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie Komisji, pomiędzy sesjami, obradowali 12 września 2017 r. Przedmiotem obrad Komisji były 1) ocena funkcjonowania spółki "EKOWOD" za 2016 r.; 2) ocena realizacji zadań budżetowych gminy za I półrocze 2017 r.; 3) zaopiniowanie projektów uchwał, będących przedmiotem obrad sesji; 4) sprawy różne. Podczas Komisji jej członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu spółki "EKOWOD". Odpowiedzi na pytania radnych udzielał prezes spółki Krzysztof Szyndlarewicz. Komisja pozytywnie oceniła funkcjonowanie spółki za 2016 r. Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie oceniła również realizację zadań budżetowych za I półrocze 2017 r. Radni pozytywnie ocenili wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Podczas posiedzenia Komisji pozytywnie zaopiniowane zostało też pismo złożone przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie obniżenia cen nieruchomości na działki nr 183/4, 501/261, 12/34 położonych w Namysłowie.
 • Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się 12 września 2017 r. z następującym porządkiem obrad: 1) ocena przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Namysłów; 2) działalność klubów sportowych działających na terenie Gminy Namysłów; 3) zaopiniowanie projektów uchwal Rady Miejskiej, będących przedmiotem obrad sesji; 4) sprawy różne. Komisja otrzymała pisemne podsumowania tematów z punktów 1 i 2. Podczas Komisji zapisany został wniosek o zwiększenie środków na wydłużanie okresu pobytu dzieci na koloniach letnich z 7 do 10 dni. Złożono także wniosek o zwiększenie uposażenia wychowawców kolonijnych. Wszystkie uchwały zaopiniowane zostały pozytywnie. W sprawach różnych Komisja, wracając do tematu sprzed trzech lat, wypracowała wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków na utworzenie w Izbie Regionalnej stałej ekspozycji archeologiczno - historycznej.
 • Maria Teodorczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakomunikowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 12 września 2017 r. Przedmiotem obrad była informacja na temat organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci z terenu Gminy Namysłów. Podczas Komisji zaopiniowane zostały również projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji.
 • Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja, na posiedzeniu 13 września 2017 r., wysłuchała i pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Namysłowie. Sprawozdawcą był Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztof Jankowiak. Podczas swojej prelekcji przedstawił również zagadnienia związane z monitoringiem miejskim. Drugi temat odnosił się do tematu spalania odpadów w gospodarstwach domowych. Na pytania odpowiadał Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania. Przewodniczący podkreślił, że na uwagę zasługuje fakt, że Gmina przeznaczyła 290.000,00 zł. na likwidację niskiej emisji spalin, jako dofinansowanie do gospodarstw domowych. Złożonych zostało 95 wniosków o dofinansowanie, z czego podpisano 81 umów na kwotę 268.000,00 zł. Podczas omawiania tematu likwidacji niskiej emisji poruszona została także kwestia dużej inwestycji ZEC Namysłów Sp. z o.o., a mianowicie budowa ciepłociągu przez ulicę Sejmową i Kopernika oraz wyposażenie w instalację zewnętrzną wielu wspólnot mieszkaniowych. Członkowie Komisji opiniowali także projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. W sprawach różnych omówiono system parkowania, oznakowania i bezpieczeństwa na drogach.

Przewodniczący Rady Miejskiej powitał przybyłego na sesję Mirosława Lewandowskiego, prezesa ZAN Sp. z o.o., i Jacka Korzenia, pełniącego obowiązki dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 715/VII/17.

2. nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 716/VII/17.

3. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o zapis, który obowiązywał w poprzedniej uchwale, a którego brak w obecnym projekcie. Chodzi o umożliwienie parkowania w strefie B na podstawie biletu zakupionego dla strefy A. Interesowało go, dlaczego ten zapis został wykreślony.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski, odpowiadając na pytanie, stwierdził, że jest to przeoczenie, dlatego należałoby uzupełnić treść projektu uchwały o wskazany zapis w formie poprawki do uchwały.

Radny Jakub Włodarczyk odniósł się także do ostatniego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, podczas którego razem z radną Lucyną Medyk, składał wniosek, aby kary za brak biletu zostały zmniejszone i podzielone na dwie stawki - 30,00 zł dla osób, które zapłacą należność do 7 dni, i 50,00 zł powyżej 7 dni. Zapytał, czy była rozważana taka możliwość od czasu posiedzenia komisji.

Roman Kania Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, odpowiadając na pytanie, poinformował że rozważana była opcja obniżenia kwot kar, jednak podtrzymuje stanowisko wysokości kar, zawarte w projekcie uchwały. Niniejsze rozwiązanie wynika z konieczności dokonania podziału na tych, którzy nagminnie łamią prawo i nie wykupują biletu, oraz tych, którzy wykupują bilet, ale z różnych powodów spóźniają się z dokupieniem biletu po przekroczeniu czasu.

Mecenas Michał Bednarski zgłosił treść poprawki do projektu uchwały, proponując, aby w zapisie §2 ust. 6 dopisać zdanie następującej treści: "Uiszczona opłata w strefie A uprawnia do postoju w strefie B".

"Za" wprowadzeniem poprawki głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.

Po jednogłośnym uwzględnieniu poprawki, przystąpiono do głosowania nad całym projektem uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, 4 radnych było "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 717/VII/17.

4. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 718/VII/17.

5. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu, 1 radny był przeciw.
Uchwała została podjęta - Nr 719/VII/17.

6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 2 radnych wstrzymało się głosu, 1 radny był "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 720/VII/17.

7. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego";

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 721/VII/17.

8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 722/VII/17.

9. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał, czy, w związku ze zmianą terenu przy ul. Braterskiej, jest możliwy wgląd w mapę i sprawdzenie, jak studium wygląda dzisiaj, a jak będzie wyglądać po zmianach.

Bartosz Maluga z pracowni projektowej z Wrocławia poinformował, że aktualnego rysunku studium nie ma, dysponuje jednak aktualnym rysunkiem planu miejscowego, obowiązującego na terenie miasta, w związku z tym przyjęte ustalenia są zbieżne z obowiązującym studium i można wizualnie zapoznać się z dokumentem. Omawiając rysunek planu obowiązującego, zauważył, że nie ma naniesionej granicy zmiany studium, ale obejmuje ona teren zieleni, częściowo teren zabudowy usługowej i teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Poinformował także, że takie jest przeznaczenie w planie obowiązującym wskazanego terenu i jest ono zbieżne z przeznaczeniem studium.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, czy w studium droga widoczna na planie przestrzennym została wykreślona.

Bartosz Maluga, po zidentyfikowaniu drogi na mapie, przekazał, że ta droga ciągle istnieje, wykreślona została jedynie na części odcinka.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał, czy w części opisowej wszystkie zmiany do studium są zaznaczane kolorem niebieskim.

Bartosz Maluga odpowiedział, że przy tworzeniu zmiany studium uchwala się rysunek i tekst jednolity studium, w związku z tym, jeżeli studium było już uchwalone jakiś czas temu, wszelkie kolejne zmiany, które są wprowadzane, muszą być budowane na całym tekście i rysunku. Wyróżnienie poszczególnych procesów kolorem umożliwia odróżnienie aktualnie wprowadzanych zmian.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał, w którym miejscu części opisowej zaznaczona jest zmiana terenu zielonego na teren mieszkaniowy, ponieważ jego zdaniem, zmiana taka nie została uwzględniona.

Bartosz Maluga poprosił o chwilę czasu na przejrzenie dokumentów i ustosunkowanie się do pytania.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, ile kosztowało przygotowanie studium i wprowadzenie zmian dla tej jednej działki.

Bogusława Ciupa, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, odpowiedziała, że zmiana studium i planu dla omawianego terenu wyniosła 15.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby podczas przygotowywania odpowiedzi przez p. Bartosza Malugę zainteresowani, którzy mają pytania niezwiązane z omawianym projektem uchwały, przystąpili do ich zadawania.

Radny Krzysztof Dzidowski zapytał o przetarg na remont ulic Kopernika i Moniuszki.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski, odpowiadając na pytanie, poinformował, że w tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania drugiego przetargu i podejmowania decyzji.  Podczas pierwszego przetargu na przebudowę ulic: Sejmowej, Moniuszki i Kopernika nie zgłosiła się żadna firma, dlatego też konieczne było ogłoszenie drugiego. W drugim przetargu zgłoszona została jedna oferta na dużo wyższą kwotę, niż zakładaliśmy. W związku z tym konieczne jest podjęcie decyzji co do rozstrzygnięcia lub braku rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii. Wiceburmistrz zauważył również, że różnica pomiędzy kwotami sięga ponad milion złotych, dlatego konieczne jest ustalenie, czy tę inwestycję realizujemy w tym roku, czy realizujemy ją w roku następnym. Podkreślił także, że chciałby, aby przyjąć takie rozwiązanie, które mogłoby spowodować realizację części inwestycji już w tym roku i zakończenie prac przy dwóch drogach Moniuszki i Kopernika, po to, aby ogłosić kolejny przetarg, wprowadzić zmiany w dokumentacji projektowej, dotyczące przebudowy drogi przy ulicy Sejmowej, oczekiwane przez mieszkańców w kwestii parkingów, a następnie ogłosić przetarg na przebudowę wspomnianej ulicy.

Radny Krzysztof Dzidowski zapytał, czy przesunięcie realizacji zadania na rok następny pozwoli uniknąć dokładania ogromnej kwoty zaproponowanej w ofercie.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski poinformował, że skoro padły już konkretne deklaracje w przedmiotowej kwestii, czynione będą wszelkie starania, aby w pełni się z nich wywiązać. Nadmienił również, że koszty prac w całej Polsce drastycznie wzrosły, co wpływa na kwestię podejmowanych decyzji odnośnie wyboru proponowanych ofert.

Bartosz Maluga, ustosunkowując się do pytania radnego Konrada Gęsiarza, wskazał, że nie ma w kierunkach zmiany opisanego terenu zieleni urządzonej, jak również terenu usługowego, który jest uwzględniony na rysunku studium, ponieważ nie zmieniają się parametry, wskaźniki urbanistyczne tych terenów. Zmieniają się tylko wskaźniki dla terenu sportowo - rekreacyjnego, który został wyróżniony odrębnym symbolem Us1, ponieważ ma inne parametry niż inne tereny sportu i rekreacji na terenie miasta w innych częściach studium obowiązującego. Dla terenu zieleni, jak i dla terenu oznaczonego jako usługowy, parametry nie zmieniają się, a to że fragment terenu zielonego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, nie ma większego znaczenia, ponieważ integralną częścią całej zmiany jest rysunek, który należy czytać jednocześnie z tekstem. Te parametry, które są dla terenu mieszkaniowo-usługowego, są takie same, jak parametry dla terenów mieszkaniowo-usługowych obowiązujących wcześniej. W związku z takim stanem rzeczy nie wprowadzono dodatkowych, innych parametrów.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał, o opis zachodzących zmian, ponieważ nie ma tam mowy o tym, że ulega zamianie teren zielony na teren mieszkaniowy.

Bartosz Maluga zapytał o jakie zmiany chodzi radnemu, ewentualnie o podanie strony studium, ponieważ łatwiej będzie mu ustosunkować się do pytania.

Podczas weryfikacji studium głos zabrała radna Danuta Łukasiak, która zapytała, czy istnieje taka możliwość, aby opłaty za odpady komunalne były pobierane z takim samym terminem jak podatki, czyli co kwartał, a nie co dwa miesiące, ponieważ takie rozwiązanie ułatwiłoby pracę sołtysom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że z odpowiedzią należy poczekać do powrotu na salę obrad prezesa EKOWOD Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza.

Radny Konrad Gęsiarz, wracając do kwestii zmian w studium, podał strony, odnoszące się do interesującego go zagadnienia, podając, jako przykład, dane odnoszące się do bilansu terenu i braku uwzględnienia zmiany bilansu terenów zielonych.

Bartosz Maluga zauważył, że brak jest takich wpisów, ponieważ nie ma to większego znaczenia w skali całego miasta i bilansu wynikającego z przedstawionych tabel. Chodzi jedynie o mały wycinek gruntu wyrażony w metrach, a wartości w studium wyrażone są w hektarach.

W dalszej części obrad prowadzona była rozmowa na temat weryfikacji pomiaru powierzchni omawianego terenu zielonego. Bartosz Maluga zauważył, że sporządzony bilans stanowi wymóg w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to nowe rozwiązanie, które, będąc kompleksowym zestawieniem wszystkich terenów w skali całego miasta, zawiera w swoim wyszczególnieniu punkty odnoszące się do oznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej, terenów sportu i rekreacji oraz terenów zieleni urządzonej. Zauważył również, że wszelkie wątpliwości w tej kwestii mogą wynikać z braku pogrubienia zapisu "teren zieleni urządzonej", jednak podkreślił, że wszystkie powierzchnie sumarycznie zgadzają się i nie ma tam błędu.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu, 2 było "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 723/VII/17.

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza wpłynęły dwa pisma od radnych Rady Miejskiej:

Radny Jakub Włodarczyk poprosił o ogrodzenie dwóch placów zabaw, znajdujących się w obrębie Osiedla nr VI. Place te położone są przy ulicy Modrzewiowej oraz na zieleńcu pomiędzy ulicami M. Reja i J. Iwaszkiewicza. Prośba została przekazana pracownikom urzędu, którzy po przygotowaniu odpowiedzi przekażą ją zainteresowanemu.

Radny Tomasz Łuczak prosił, w imieniu mieszkańców Głuszyny i działaczy zespołu sportowego LZS "Agroplon", o przedstawienie planów magistratu dotyczących boiska sportowego w Głuszynie, ponieważ obecnie funkcjonuje tam pięć drużyn piłkarskich, ale brak jest odpowiednich warunków do gry w piłkę nożną, co niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie klubu i rozwój sportu. Po przygotowaniu odpowiedzi zostanie ona przekazana radnemu.

W dalszej części posiedzenia sesji udzielona została odpowiedź na zadane wcześniej pytanie radnej Danuty Łukasiak odnośnie możliwości pobierania opłat za wywóz odpadów komunalnych co kwartał, łącznie z podatkami.

Krzysztof Szyndlarewicz, prezes "EKOWOD" Sp. z o.o., odpowiadając na powyższe pytanie, zauważył, że, co prawda, wprowadzenie wspomnianych zmian ułatwi pracę sołtysom, jednak należy mieć na uwadze rodziny wieloosobowe, u których płatność co kwartał spowoduje większe obciążenie finansowe. Ponadto przypomniał, że częstotliwość zbierania przedmiotowych opłat wynika z regulaminu, który uchwalili sami radni, dlatego powinna to być ewentualnie inicjatywa Rady Miejskiej.

Radna Danuta Łukasiak zapytała o oświetlenie alei kasztanowej w stronę dawnego osiedla wojskowego w Jastrzębiu. Podkreśliła, że na drodze tej jest ciemno i niebezpiecznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wniosek radnej Danuty Łukasiak został przyjęty przez odpowiedni wydział Urzędu Miejskiego.

Radny Krzysztof Grzyb zapytał, co z oświetleniem przy hali "Orła" oraz przedszkolu Nr 4 wraz z dojściem do kładki. Poprosił również o uzupełnienie oświetlenia poprzez kilka lamp na terenie hali "Orła".

Naczelnik Roman Kania zapewnił, że w tym roku zostaną wykonane trzy inwestycje: wykonanie doświetlenia alejki od kładki PKP do ulicy Kolejowej, doświetlony zostanie także chodnik pomiędzy SP Nr 2 a Przedszkolem Nr 4 oraz pomiędzy halą "Orła" a "Orlikiem".

Radna Maria Teodorczyk zapytała, czy przekazana została już do Agencji Nieruchomości Rolnej wycena na wykonanie drogi, o którą wnosiła.

Naczelnik Roman Kania odpowiedział, że kosztorys został przekazany do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, a następnie przesłany do jednostki Agencji Nieruchomości Rolnej.

Radna Danuta Łukasiak zapytała, czy obiecany przez Marszałka Andrzeja Bułę remont odcinka drogi wojewódzkiej 454 zostanie wykonany łącznie z Jastrzębiem w 2018 r., ponieważ słyszała, że prace zostaną przesunięte o rok.

Burmistrz Julian Kruszyński stwierdził, że według jego wiedzy, droga zostanie wyremontowana również na odcinku od Biestrzykowic do Jastrzębia, łącznie z  Jastrzębiem. Zapewnił, że potwierdzi jeszcze realizację inwestycji u Marszałka.

Radny Jakub Włodarczyk, w swoim imieniu, a także mieszkańców Osiedla Nr VI, poprosił o informację, na jakim etapie są przygotowania do realizacji inwestycji - budowy ulicy Wierzbowej, która miała być wykonana w tym roku.

Burmistrz Julian Kruszyński poinformował, że w przypadku wspomnianej inwestycji do tej pory biegły kwestie wywłaszczeń, które wymagały stosownych rozmów i negocjacji. Problemem jest jednak pozyskanie wykonawców, gdzie, podobnie jak w przypadku ulic Kopernika, Moniuszki i Sejmowej, należy podjąć decyzję, czy za wszelką cenę realizować ulicę Wierzbową, czy zgłosić ją do programu "schetynówek" i wówczas ulice: Wierzbowa, Świerkowa i Modrzewiowa, od marca 2018 r., mogłyby być budowane, oczywiście zabezpieczając również w budżecie pieniądze na wypadek, gdyby nie udało się pozyskać dofinansowania. Jego zdaniem przyjęcie takiego rozwiązania jest bardziej rozsądne.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski, uzupełniając wypowiedź Burmistrza Juliana Kruszyńskiego, dodał, że w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na wszystkie wspomniane drogi, czyli Moniuszki, Sejmową i Kopernika - jeden przetarg, a także Modrzewiową, Świerkową i Wierzbową - drugi przetarg oraz trzeci, który pozwoli na zdobycie dobrych kontaktów i wykonawców na przyszły rok, są to wykonawcy na przebudowę dróg ścieżki rowerowe na: Józefków, Michalice, Bukowę Ślaską,  Kamienną i ulicę Sworowskiego w Namysłowie. Są to trzy pakiety przetargów, które mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku, po to, aby mieć pewność, że wyłoni się odpowiedniego wykonawcę na przyszły rok.

Radna Urszula Łyżniak ponownie zwróciła się z prośbą o oświetlenie zaciemnionego podwórka po byłej weterynarii. Zauważyła, że jest tam ciemno i mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo. Wniosła także o zagospodarowanie działki pomiędzy starą weterynarią a ulicą Sybiraków, ponieważ teren ten jest miejscem składowania odpadów, co wygląda bardzo nieestetycznie.

Radna Danuta Łukasiak poprosiła o ostateczne wskazanie terminu, kiedy będzie uzupełniona droga Leśna oraz kawałek drogi Dworcowej w Jastrzębiu.

Radny Jakub Włodarczyk poprosił o wyrównanie, jeszcze przed zimą, wszystkich dróg na osiedlu przy ul. Oławskiej i Grunwaldziej. Zapytał także, czy pozostałe inwestycje zapisane w budżecie na bieżący rok, m.in.: ulica Kopernika, rozbudowa ulicy Komuny Paryskiej, przebudowa ulicy Fortecznej oraz budowa drogi w Woskowicach Małych, Kowalowicach, Głuszynie przechodzą do wykonania na następny rok.

Naczelnik Roman Kania poinformował, że w kwestii dwóch osiedli ulicy Sejmowej i okolic oraz ulicy Wierzbowej i okolic sprawa jest o tyle skomplikowana, że oprócz branży drogowej dochodzą jeszcze sprawy kanalizacji, zarówno deszczowej, jak i sanitarnej. Te roboty są bardziej czasochłonne i występuje problem z wykonawstwem. Zaznaczył jednak, że sprawa drogi w Kowalowicach jest jak najbardziej aktualna. Uzyskane zostało pozwolenie na budowę, więc ogłoszony zostanie przetarg, a co za tym idzie realizacja zadania jeszcze w tym roku. Odnosząc się do drogi w Woskowicach Małych, zauważył że sprawa jest dość skomplikowana, bo konieczne jest dokonanie określonych zmian i pozyskanie odpowiednich zezwoleń, dlatego realizacja zadania może przenieść się na rok następny. Co do pozostałych inwestycji, które są typowo drogowymi zadaniami, będą czynione starania, aby ich wykonanie nastąpiło jeszcze w tym roku.

Radny Lech Konopka, w związku z likwidacją pojemników na bioodpady, zwrócił się z prośbą do prezesa spółki "EKOWOD" o dostarczenie każdemu mieszkańcowi dodatkowych worków na biodpady, które będą bardzo przydatne, zwłaszcza w czasie jesiennych porządków w ogrodach.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał o remont placu w SP Nr 3.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na interesującą radnego kwestię.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał o rozstrzygnięcia, jakie zapadły odnośnie petycji rodziców, złożonej w związku z reformą oświaty, która została złożona do Prokuratury celem wyjaśnienia kwestii prawidłowości podczas zbierania podpisów.

Przewodniczacy Rady Miejskiej Sylwster Zabielny poinformował, że sprawa została przekazana przez Prokuraturę do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Dodał również, że odnośnie przedmiotowej sprawy składał już wyjaśnienia.

Burmistrz Julian Kruszyński, uzupełniając wypowiedź przedmówcy, zauważył, że sprawa została umorzona.

Radny Tadeusz Węglarz, w imieniu mieszkańców Smarchowic Wielkich, podziękował Burmistrzowi Namysłowa i jego służbom, a także radnym, za inwestycję drogową na Apostołach.

Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą z 30 sierpnia br., pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Burmistrza informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.

Ponadto zakomunikował, że do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek od p. Stanisława P. (dane usunięte), który prosi o ustosunkowanie się do kwestii drogi dojazdowej prowadzącej do magazynu zbożowego w Bukowie Śląskiej i zapewnienie bezpieczeństwa na tej trasie. Odpowiedź na wspomniane pismo w najbliższym czasie, po przeprowadzeniu stosownych ustaleń, zostanie przekazana zainteresowanemu.

W dalszej kolejności Przewodniczący, w imieniu organizatorów, zaprosił 15 września br. na godz. 18.00 do Namysłowskiego Ośrodka Kultury, gdzie gościć będzie pani doktor, która na co dzień pracuje w Syrii i zajmuje się ofiarami wojny domowej, zwłaszcza dziećmi. Przedstawi ona historię dwunastoleniej dziewczynki Hebe ze zniszczonego przez wojnę Aleppo.

Poinformował również, że 13 września br. rozpoczęły się rozgrywki IV Olimpiady Sportowej Seniorów. Olimpiada potrwa od 13 do 16 września br. Uroczyste otwarcie odbędzie się 16 września br., w sobotę, o godz. 10.00 na stadionie w Namysłowie. Zaprosił również na ostatni koncert z cyklu Namysłowskich, Letnich Koncertów Organowych, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 17 września br. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie. Zakomunikował też, że 23 września br., w sobotę, o godz. 11.00, na namysłowskich błoniach, rozpoczną się Namysłowskie Dni Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych organizowane przez Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji pod patronatem Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił też, w imieniu Burmistrza Namysłowa, na uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci porucznika Józefa Rabiegi, która odbędzie się 29 września br. o godz. 12.00 w Namysłowie przy ul. Łączańskiej 24 przy bramie wjazdowej od strony Łączan do firmy Musli Klex. Poinformował również o obchodach  25-lecia Straży Miejskiej w Namysłowie, kóre odbędą się 19 października br. o godz. 11.30 w Namysłowskim Ośrodku Kultury.

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej nie uczestniczyło dwóch radnych.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 17 radnych.

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski

Przewodniczący Radny Miejskiej Sylwester Zabielny, przed przystąpieniem do realizacji następnego punktu porządku obrad, oddał głos Wiceprzewodniczacej Rady Miejskiej Lucynie Medyk.

Radny Maciej Nawrot zapytał o śmieci, które zlokalizowane są w miejscowości Barzyna. Interesowało go, czy zostały podjęte już jakieś kroki w celu rozwiązania problemu.

Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Jankowiak poinformował, że sprawa została przekazana do wydziału ochrony środowiska. Z posiadanych informacji wynika, że w stosunku do tego terenu wydana została decyzja administracyjna o uprzątnięcie terenu.

Krzysztof Szyndlarewicz, prezes "EKOWOD" Sp. z o.o., ustosunkował się do pytania radnego Konrada Gęsiarza, który na jednej z komisji zadał pytanie odnośnie kosztów remontu ulicy Konopnickiej, podając dokładne kwoty realizacji inwestycji kompleksowego remontu wspomnianej ulicy. Odniósł się również do kolejnego pytania radnego, które dotyczyło terenów gminnych w Krasowicach i pozyskania drzewa na tamtym terenie po nawałnicy, jaka miała miejsce w lipcu 2015 r.

Burmistrz Julian Kruszyński, nawiązując do organizacji dożynek wojewódzkich, podziękował wszystkim zaangażowanym za wkład pracy, jaki włożyli w realizację zadania, szczególnie: Jackowi Korzeniowi - pełniącemu obowiązki dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz całemu zespołowi, Bogusławie Ciupie -Naczelniczce Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, a także całemu zespołowi, Sławomirowi Stramskiemu - Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju, Krzysztofowi Jankowiakowi i całej Straży Miejskiej, wszystkim sołtysom, którzy zaangażowali się w realizację zadania, prezesom spółek gminnych, szczególnie Krzysztofowi Szyndlarewiczowi oraz mieszkańcom za udział w dziękczynieniu za plony.

Radna Danuta Łukasiak podziękowała kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Annie Gałczyńskiej za pomoc przy organizacji festynu w Jastrzębiu. Wspomniała również o zdobyciu przez mieszkankę Jastrzębia, p. Teresę Greglak, I miejsca w biegach namysłowian w kategorii 50+.

Wiceburmistrz Rafał Nowiowiejski poinformował o pozyskaniu dofinansowania w ramach naboru do Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację SP Nr 5 w Namysłowie.

Ad. 8. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko