Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.10.2017.EM Namysłów, 20.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektem uchwały):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania nazwy ulicy;
  2) nadania nazwy ulicy;
  3) nadania nazwy ulicy;
  4) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów;
  5) zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów;
  6) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
  7) przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok";
  8) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
  9) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  10) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu;
  11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXII.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXIII.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodnicząca Rady
/-/ Lucyna Medyk

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2017
  przez: Ewelina Małko
 • opublikowano:
  21-11-2017 08:29
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1851
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu