Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXXII/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 roku

Projekt protokołu Nr XXXII/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
26 października 2017 roku

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXXII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady powitał na sesji radnego Rady Miejskiej w Namysłowie Konrada Gęsiarza, pełniącego od 27 września 2017 r. funkcję Wicestarosty Namysłowskiego. Gratulując objęcia funkcji poprosił o podpisanie się na liście obecności, gdyż do momentu podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu, mandat ten pozostaje ważny.

Następnie powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, obsługę prawną Urzędu Miejskiego, naczelników oraz zastępców naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka, prezesów namysłowskich spółek: prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, prezesa NOSIR Arkadiusza Biedę, sołtysów, przewodniczących namysłowskich osiedli, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych, Annę Gałczyńską - kierownika OPS w Namysłowie, Ewę Koszelę - kierownika ŚDS w Namysłowie, członków Namysłowskiej Rady Seniorów, Jacka Korzenia-pełniącego obowiązki dyrektora NOK, byłego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofa Gacka, Prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców prof. Bartłomieja Kozerę, przedstawicieli Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przyszłość" wraz z prezesem Mieczysławą Teresą Karolewską, Sekretarza Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Romana Żurkowskiego, Dominikę Kuźniar z fundacji "Elementarz", wszystkich gości i mieszkańców oraz zebranych  radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Sławomir Idzi z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Następnie wniósł o zmianę i wprowadzenie do porządku obrad:

 • projektu uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie.
  "Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku sesji projektu uchwały nr 23 głosowało 19 radnych. Głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady powitał na posiedzeniu sesji Bartosza Malugę, który pracuje nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radny Jakub Włodarczyk zaproponował zmianę w kolejności tematów porządku obrad sesji i przesunięcie pkt. 7 w miejsce pkt. 4.

"Za" zmianą porządku obrad według wniesionej propozycji głosowało 19 radnych. Głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie stwierdzono.

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podsumowanie jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) wygaśnięcia mandatu radnego;
  2) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie;
  3) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie;
  4) zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli;
  5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów;
  6) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr I w Namysłowie;
  7) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie;
  8) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie;
  9) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr IV w Namysłowie;
  10) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr V w Namysłowie;
  11) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie;
  12) stanowiska odnośnie deklaracji Burmistrza Namysłowa związanych z przyjmowaniem przez Gminę Namysłów islamskich imigrantów;
  13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie;
  14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie;
  15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie;
  16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich;
  17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej;
  18) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jastrzębiu;
  19) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Głuszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Głuszynie;
  20) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Kamiennej;
  21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  22) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
  23) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie.
 5. Prezentacja multimedialna z okazji 25-lecia działalności Straży Miejskiej w Namysłowie.
 6. Prezentacja i omówienie inwestycji Innowacyjnego Żłobka Integracyjnego w Namysłowie.
 7. Założenia ustawy krajobrazowej.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Namysłów za rok 2016/2017.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad sesji Rady Miejskiej, w związku z obchodami 25-lecia powołania wodociągów namysłowskich, Przewodniczący Rady wraz z zastępcami Lucyną Medyk i Edwardem Markiem, w imieniu wszystkich radnych, wręczyli prezesowi spółki "EKOWOD" Krzysztofowi Szyndlarewiczowi okolicznościowy bukiet róż, życząc wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w rzetelnym wykonywaniu obowiązków na rzecz miasta i gminy Namysłów.

Prezes Krzysztof Szyndlarewicz, w imieniu własnym i pracowników spółki, podziękował wszystkim radnym za życzenia i kwiaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował także, że radna Ewa Wolska, będąca jednocześnie sołtyską wsi Kamienna, została "Sołtysem Roku 2017" w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej.

Radny Tomasz Wiciak, pełniący również funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pogratulował, w imieniu wszystkich radnych, radnej Ewie Wolskiej,  zajęcia pierwszego miejsca w konkursie, gdzie ciężka praca dla dobra mieszkańców sołectwa została doceniona. Jest to przykład inspiracji dla innych sołtysów, którzy, mając takie wzorce zachowań, będą dążyć do osiągniecia podobnych sukcesów.

Radna Ewa Wolska podziękowała za wyróżnienia i życzenia.

Radny Tomasz Wiciak, w imieniu własnym i sołtysów, złożył życzenia prezesowi spółki EKOWOD Krzysztofowi Szyndlarewiczowi, życząc wytrwałości, siły i cierpliwości w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 14 września 2017 r. do 26 października 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXI sesji Rady Miejskiej 14 września 2017 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Burmistrz wspomniał o jubileuszu 25-lecia Straży Miejskiej, składając z tej okazji, na ręce Komendanta Krzysztofa Jankowiaka, serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową służę dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Podkreślił, że chociaż jest to 25 rocznica, to straż miejska w Namysłowie istnieje od 1262 r. i od tego czasu tradycje funkcjonowania jednostki są należycie pielęgnowane.

Burmistrz Julian Kruszyński skierował także słowa do Prezesa spółki EKOWOD, dziękując mu, a także jego poprzednikom i przede wszystkim pracownikom spółki, za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych, po to, aby wszystkim żyło się lepiej. Podziękował także za wszystkie inicjatywy inwestycyjne, jakie podjęte zostały m.in. w zakresie drogownictwa, utrzymania zieleni, konserwacji wodociągów i stacji uzdatniania wody.

Na zakończenie zaprezentował, otrzymany z rąk Marszałka Województwa Opolskiego, dyplom, w którym spośród blisko 70 samorządowców, gmina Namysłów została uznana za lidera wśród jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w największej ilości wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach RPO WO w latach 2014 - 2020.

Ad.3. Podsumowanie jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce

Prof. Bartłomiej Kozera, dziękując za zaproszenie, przybliżył historię ogrodów działkowych. Przypomniał, że koncepcja powstania działek zrodziła się w Anglii jako odpowiedź na kryzysy, bezrobocie i biedę, z czasem obejmując obszar całej Europy. Natomiast pierwszy ogród działkowy w Polsce powstał w 1897 r. w Grudziądzu. Profesor zauważył również, że działki ponownie stają się modne, ponieważ lubimy to, co zdrowe, a posiadanie ogródków temu służy, gdyż ułatwia kontakt z przyrodą, przebywanie na świeżym powietrzu i hodowanie ekologicznej żywności. Podczas wystąpienia prof. Kozera wręczył także Burmistrzowi Julianowi Kruszyńskiemu, przyznaną przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, złotą odznakę "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców". Natomiast srebrną odznaką "Zasłużonego Działkowca" uhonorowany został Sylwester Zabielny.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za wyróżnienie.

Wyszedł radny Tomasz Wiciak.

Ad.4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. wygaśnięcia mandatu radnego;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 724/VII/17.

Wicestarosta Konrad Gęsiarz podziękował wszystkim radnym za wygaszenie mandatu. Stwierdził, że jest to dla niego miła uroczystość, ponieważ został wybrany na stanowisko Wicestarosty Namysłowskiego. Słowa podziękowania skierował także do Burmistrzów oraz pracowników Gminy, prezesów spółek, dyrektorów jednostek oświatowych, sołtysów oraz wszystkich tych mieszkańców, z którymi miał możliwość współpracy podczas pełnienia funkcji radnego gminy Namysłów.

Burmistrz Julian Kruszyński pogratulował Konradowi Gęsiarzowi objęcia funkcji Wicestarosty Namysłowskiego. Wyraził także nadzieję, że podczas piastowania stanowiska będą mu drogie wszystkie te cele, które postawione zostały do realizacji w momencie, jak był jeszcze radnym Rady Miejskiej, oraz że będzie orędownikiem wszystkich spraw miasta i gminy, które będą reprezentowane na terenie powiatu.

Po głosowaniu nad pierwszym projektem uchwały Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

 • Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja, na posiedzeniu 23 października 2017 r., wysłuchała informacji na temat tworzenia uchwały krajobrazowej. W pkt 2 członkowie Komisji analizowali i pozytywnie ocenili projekty uchwał od nr. 1. do 11. i od nr. 13. do 23. Negatywnie zaopiniowali natomiast projekt uchwały nr 12. W sprawach bieżących omawiany był temat m.in.: żłobka, remontów nawierzchni pokrytych kostką oraz nowego oświetlenia w okolicach kładki przy ul. Reymonta.
 • Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie Komisji, pomiędzy sesjami, obradowali 24 października 2017 r. Przedmiotem obrad Komisji była ocena działalności spółki ZAN za 2016 r. oraz informacja na temat planowanych inwestycji w 2017 r. Wyjaśnień do otrzymanych materiałów udzielał prezes spółki Mirosław Lewandowski. Komisja pozytywnie oceniła pracę spółki za 2016 r. Członkowie Komisji analizowali i pozytywnie ocenili projekty uchwał od nr. 1. do 11. i od nr. 13. do 23. Negatywnie zaopiniowali natomiast projekt uchwały nr 12. W sprawach różnych poruszane były kwestie budowy dróg, a także braku oświetlenia na skutek awarii latarni.
 • Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się 24 października 2017 r. z następującym porządkiem obrad: 1) funkcjonowanie Izby Regionalnej, Muzeum Techniki Młynarskiej oraz Biblioteki, które połączone było z wizytą we wskazanych obiektach, 2) zaopiniowanie projektów uchwal Rady Miejskiej, będących przedmiotem obrad sesji, 3) sprawy różne. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od nr. 1. do 11. i od nr. 13. do 23. Negatywnie zaś projekt uchwały nr 12. Przewodnicząca Komisji, nawiązując do realizacji pkt. 1. z porządku obrad, podkreśliła, że obiekty te żyją. Organizowane są w nich różnego rodzaju wystawy, wernisaże, konkursy, spotkania z aktorami, poetami i innymi osobami ze świata twórczości artystycznej. W sprawach różnych członkowie Komisji dyskutowali na temat zbliżającego się konkursu na dyrektora NOK.
 • Maria Teodorczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, że członkowie Komisji obradowali 24 października 2017 r. Tematem spotkania była m.in. informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej oraz szkód na urządzeniach wodnych spowodowanych przez bobry, gdzie zaproszeni goście kompleksowo omówili obecną sytuację w niniejszej kwestii. Podczas posiedzenia Komisji omawiany był również temat szkód poczynionych przez zwierzęta, a obecni reprezentanci kół łowieckich przedstawili szczegółowe dane związane z tematem. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał od nr. 1. do 11. i od nr. 13. do 23. Natomiast negatywnie projekt uchwały nr 12. W sprawach bieżących poruszane były bieżące kwestie o tematyce rolniczej.
 • Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 25 października 2017 r. Tematem posiedzenia była informacja na temat działalności i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej, przy czym pierwsza część komisji odbyła się we wspomnianej placówce, po której członków Komisji oprowadzał dyrektor placówki. Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że ośrodek jest bardzo dobrze utrzymany, dobudowana została winda i piętro, a wszystko przy zachowaniu wszelkich wymogów architektonicznych. Druga część Komisji odbyła się w małej sali narad Urzędu Miejskiego, gdzie zaopiniowane zostały projekty uchwał Rady Miejskiej będące przedmiotem obrad sesji. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, poza projektem uchwały nr 12. W sprawach różnych podjęta została dyskusja na temat środków finansowych ostatniej transzy z przeznaczeniem dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia.
 • Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja w przerwie pomiędzy sesjami obradowała 25 października 2017 r. Porządek posiedzenia był następujący: 1) sprawozdanie z działalności spółek gminnych (Ekowod, ZAN, ZEC), 2) zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej będących przedmiotem obrad sesji, 3) sprawy różne. Na posiedzeniu Komisji prezesi spółek gminnych przedstawili sprawozdania ze swojej działalności oraz odpowiadali na zadawane pytania. Członkowie Komisji zaopiniowali też projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. W sprawach różnych zadawano pytania naczelnikom wydziałów odnośnie spraw bieżących.

2. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 725/VII/17.

3. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 726/VII/17.

4. zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 727/VII/17.

5. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 728/VII/17.

6. zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr I w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 729/VII/17.

7. zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 730/VII/17.

8. zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 731/VII/17.

9. zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr IV w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 732/VII/17.

10. zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr V w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 733/VII/17.

11. zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 734/VII/17.

12. stanowiska odnośnie deklaracji Burmistrza Namysłowa związanych z przyjmowaniem przez Gminę Namysłów islamskich imigrantów;

Burmistrz Julian Kruszyński, odnosząc się do przedmiotowego projektu uchwały, poinformował, że on, Julian Kruszyński, ani jako Burmistrz Namysłowa, ani jako osoba prywatna nigdy nie wyraził chęci przyjęcia do Namysłowa "imigrantów islamskich". Zauważył, że jest to fałsz i kłamstwo wygenerowane dla celów politycznych, które stało się podstawą do nadania tytułu uchwale, która jest pokłosiem społecznych starań. Inicjatorzy podjęcia tej uchwały pracowali kilka tygodni, aby nazbierać odpowiednią ilość podpisów mieszkańców całej gminy, angażując również aparat polityczny dwóch posłów i niezadowolonych mieszkańców, manipulując przy tym i dopuszczając się kłamstwa. Podkreślił jednak, że prawdą jest, że jako Burmistrz Namysłowa wyraził gotowość przyjęcia do miasta jednej rodziny uchodźców z terenów ogarniętych wojną, np. Syrii. Nigdy również nie wypowiadał się na temat wyznania religijnego osób, którym należy udzielić wsparcia i pomocy. Ponadto stwierdził, że haniebnym jest przypisywanie jego osobie słów, które następnie stają się przedmiotem rozpatrywania przez radnych, celem zajęcia stanowiska, czy być "za", czy "przeciw" takiej uchwale.

Radny Krzysztof Grzyb zauważył, że dla niego projekt niniejszej uchwały stanowi swego rodzaju grę polityczną pomiędzy dwoma ugrupowaniami. Dodał też, że w uchwale nie powinno być zapisu odnoszącego się do wiary czy religii. Podkreślił, że Burmistrz mówił w swoich wypowiedziach nie o "islamskich imigrantach", a o "rodzinie uchodźców", którzy uciekają przed wojną. Dodał również, że w kwestii przyjęcia takiego stanowiska, powinni radni, jako przedstawiciele wyborców, mieć głos i możliwość wypowiedzenia się w sprawie, pamiętając jednak o naszej historii, gdzie podobna pomoc była udzielana.

Radny Kazimierz Drapiewski stwierdził, że nad uchwałą należy się pochylić, ponieważ podpisy pod jej projektem złożone zostały przez sporą liczbę mieszkańców. Jednak, jego zdaniem, jest to bardziej temat do dyskusji, ponieważ obserwuje się pewne publiczne zachowania, skłaniające do rozmów. Stwierdził, że weryfikował listy osób, które złożyły podpisy, ponieważ byłoby dla niego dużą porażką, jeżeli znalazłyby się na liście podpisy jego uczniów, którym opowiadał o wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym, o całej twórczości emigracyjnej, o wystąpieniu papieża Jana Pawła II, który wspominał, że na bazie kultury emigracyjnej skonstruowana została nasza tożsamość narodowa do Wiosny Ludów. Podkreślił też, że społeczeństwo może mieć różnego rodzaju dylematy, jako że problem wyeksponowany jest medialnie. W swojej wypowiedzi odniósł się również do samego sformułowania tytułu projektu uchwały, gdzie mowa jest o "islamskich imigrantach". Stwierdził on, że jest ono nietrafne, a przede wszystkim krzywdzące i niezgodne z prawdą. Podziękował też Burmistrzowi za deklarację gotowości przyjęcia rodziny w potrzebie, ponieważ jest to zachowanie "moralnie przyzwoite".

Radny Lech Konopka stwierdził, że w pewnych sprawach nie powinno wychylać się przed szereg, ponieważ państwo ISIS się kończy, uchodźcy wyjeżdżają do swoich krajów ojczystych, możemy spodziewać się, że Polacy, którzy walczyli w szeregach wspomnianego państwa, także się pojawią. Jego zdaniem, decyzję, czy przyjmować, czy nie, powinno pozostawić się do rozpatrzenia służbom specjalnym, ponieważ z pewnością ci ludzie przyczynią się do następnych ataków terrorystycznych. W swojej wypowiedzi poprosił również o większą rozwagę słów, które się wypowiada.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 3 radnych, 10 radnych było "przeciw", 5 radnych  "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała nie została podjęta.

13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 735/VII/17.

14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 736/VII/17.

15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 737/VII/17.

16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 738/VII/17.

17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 739/VII/17.

18) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jastrzębiu;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 740/VII/17.

19) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Głuszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Głuszynie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 741/VII/17.

20) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Kamiennej;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 742/VII/17.

21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu. Głosów "przeciwnych" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 743/VII/17.

22) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu. Głosów "przeciwnych" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 744/VII/17.

23) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 745/VII/17.

Ad. 5. Prezentacja multimedialna z okazji 25-lecia działalności Straży Miejskiej w Namysłowie

Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Jankowiak przedstawił prezentację poświęconą 25-leciu działalności Straży Miejskiej na terenie miasta i gminy Namysłów, obrazując historię powstania jednostki, pracowników oraz zakres działań podejmowanych w ramach obowiązków służbowych. Podziękował także wszystkim radnym za pomoc i wsparcie oraz wręczył okolicznościowe upominki.

Radny Lech Konopka zapytał o monitoring zadymienia. Interesowało go, czy jest już sprzęt umożliwiający pobieranie próbek z palenisk, które spalają odpady niebezpieczne.

Komendant Krzysztof Jankowiak odpowiedział, że sprzętu jeszcze nie ma, jednak samym zagrożeniem spalania zajmuje się ochrona środowiska, strażnik w takich sytuacjach może wystawiać jedynie mandaty.

Ad. 6. Prezentacja i omówienie inwestycji Innowacyjnego Żłobka Integracyjnego w Namysłowie

Dominika Kuźniar z fundacji "Elementarz" zaprezentowała i omówiła zagadnienie inwestycji Innowacyjnego Żłobka Integracyjnego w Namysłowie. Podczas prezentacji przedstawiła sam budynek, zagospodarowanie terenu oraz wskazała plany związane z funkcjonowaniem placówki. Podkreśliła, że żłobek jest unikatem w skali kraju, ponieważ do żłobka będą mogły uczęszczać dzieci z niepełnosprawnościami, które, dzięki wsparciu ekspertów, będą mogły w późniejszym czasie osiągnąć sukces szkolny. Poinformowała, że realizatorem projektu jest fundacja "Elementarz" z Katowic, ale głównym donatorem jest fundacja VELUX z Danii. Cały pomysł na projekt jest jednak inicjatywą władz samorządowych i przedsiębiorców. Zauważyła, ze sam budynek będzie budynkiem nowoczesnym, jednopiętrowym, który w pełni będzie dostosowany do użytku najmłodszych, przy wykorzystaniu naturalnego zalesienia i ukształtowania terenu. Wspomniała także o kolorystyce i specjalnej akustyce, która wpływa na poczucie bezpieczeństwa dzieci i ich funkcjonowanie. W żłobku znajdzie się miejsce dla 100 dzieci od 3. miesiąca życia. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z niesprawnościami zarówno intelektualnymi, jak też ruchowymi oraz sprzężonymi. W placówce będzie zatrudniona specjalnie przeszkolona kadra, a także będą specjalistyczne poradnie, np.: szkoła rodzenia, poradnia laktacyjna, poradnictwo chustowe czy gabinety dla specjalistów wspomagających pracę nauczycieli, rodziców i dzieci.

Radny Lech Konopka zapytał, kto będzie właścicielem żłobka.

Dominika Kuźniar odpowiedziała, że fundacja "VELUX" jest tylko i wyłącznie donatorem przedsięwzięcia i przekazuje środki, natomiast fundacja "Elementarz" będzie organem prowadzącym.

Radny Lech Konopka zapytał, jaka będzie odpłatność za żłobek, ponieważ, jak wynika z prezentacji, jest ponadstandardowy.

Dominika Kuźniar poinformowała, że ponadstandardowość wcale nie oznacza, że będzie poza zasięgiem normalnych mam. Kwota czesnego nie będzie wyższa niż w każdym normalnym, publicznym żłobku.

Radny Lech Konopka  zapytał, czy pracownicy firmy VELUX będą mieli preferencje w związku z finansowaniem inwestycji.

Dominika Kuźniar podkreśliła, że nikt nie ma żadnych preferencji. Stanowisko wyraziła także w imieniu firmy VELUX, która nawet nie spodziewa się takich preferencji.

Radna Maria Teodorczyk zapytała, na jakich zasad będzie dokonywany nabór kadry.

Dominika Kuźniar odpowiedziała, że rekrutacja będzie dokonywana spośród tutejszej wykwalifikowanej kadry na przełomie I i II kwartału przyszłego roku przez fundację "Elementarz", jednak szczegółowe informacje w poniższej kwestii udziela prezydent fundacji.

Radny Krzysztof Grzyb zapytał, jaka będzie wielkość obiektu i ile miejsc będzie obejmował.

Dominika Kuźniar poinformowała, że obiekt będzie miał 1200 m i 100 miejsc. Będzie on przestronny, ale nie można w tej chwili zagwarantować, że przyjmie większą ilość dzieci.

Radny Krzysztof Grzyb zapytał na jakich zasadach funkcjonować będą zatrudnieni specjaliści.

Dominika Kuźniar odpowiedziała, że uzależnione jest to od potrzeb i będzie dostosowane do rodziców i dzieci.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, czy fundacja "Elementarz" będzie występowała o wsparcie finansowe od gminy.

Dominika Kuźniar odpowiedziała, że czynione będą takie starania.

Ad. 7. Założenia ustawy krajobrazowej

Bartosz Maluga z pracowni projekto-usługowej przedstawił założenia uchwały krajobrazowej dla miasta Namysłów. W swojej wypowiedzi podkreślił, że jest ona bardzo ważnym dokumentem, ponieważ wprowadzać będzie nie tylko ład przestrzenny, ale również uporządkowywać system naliczanych opłat od reklam. Poinformował też, że podstawą prawną do podejmowania przedmiotowych działań jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, potocznie nazywana ustawą krajobrazową. Zapisy uchwały dotyczyć natomiast będą zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogłyby być wykonane. Bartosz Maluga, w dalszej części prezentacji, przedstawił propozycję zapisu uchwały, sformułowaną przez pracownię projektową, która skupia się na definicyjnym ujęciu znaczenia pojęcia "reklama", czy "szyld". Podkreślił jednak, że jest to jedynie propozycja rozwiązania danych zagadnień, gdzie konkretne usystematyzowanie tematu opracowywane będzie z radnymi poprzez dyskusje tematyczne odnośnie zasadności poszczególnych elementów i zapisów uchwały.

W związku z ogromnym znaczeniem i objętością tematyki, a także z uwagi na ograniczony czas prelekcji, radni zaproponowali, aby przygotowana przez pracownię projektową propozycja rozwiązania założeń uchwały krajobrazowej, została przesłana radnym, celem dogłębnej analizy. Następnie ustalono, że powinno zostać zorganizowane odrębne spotkanie, na którym omawiane byłyby wyłącznie zagadnienia związane z zapisami uchwały.

Bartosz Maluga przychylił się do propozycji. Zauważył, że taki był właściwy zamiar, a dzisiejsza prezentacja stanowi jedynie wstępne nakreślenie tematu.

Ad. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Namysłów za rok 2016/2017

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna Leszczyńska poinformowała, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Namysłów za rok 2016/2017 została przekazana radnym.

Informacja została przyjęta bez dodatkowych wniosków i pytań.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza wpłynęło kilka wniosków, zapytań i interpelacji:

Radny Konrad Gęsiarz złożył zapytanie w dwóch kwestiach: pytał o podmioty, które zajmowały pas drogowy i umieszczały reklamy wyborcze w okresie od 1 września do 25 października 2015 r., a także o sprawę ogłoszenia - zaproszenia do składania ofert cenowych na zagospodarowanie placu przy SP nr 3 w Namysłowie.

Radny Krzysztof Grzyb złożył interpelację dotyczącą oświetlenia oraz konserwacji i przeglądu latarni na terenie gminy Namysłów. Odpowiedź na powyższe zagadnienie zostanie przygotowana i przekazana zainteresowanemu.

Radny Jakub Włodarczyk złożył trzy wnioski do budżetu, które odnoszą się do zabezpieczenia środków na doposażenie zieleńca pomiędzy ul. M. Reja i J. Iwaszkiewicza w Namysłowie, podobna prośba odnosiła się do ul. J. Długosza i zabezpieczenia środków w przyszłorocznym budżecie na oświetlenie boiska do piłki koszykowej oraz wniosek w sprawie doświetlenia pomnika NIKE w Namysłowie.

Ad. 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały podpisany przez odpowiednią liczbę mieszkańców w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie środków gminy Namysłów z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu. Pełna odpowiedź w niniejszej sprawie zostanie przekazana wnioskodawcom na piśmie.

Przewodniczący, w imieniu Burmistrza Namysłowa, odczytał informację w sprawie utworzenia na terenie gminy Namysłów terenowej jednostki organizacyjnej polskiej spółki gazownictwa, gdzie w odpowiedzi na pismo Burmistrza, ze strony dyrekcji oddziału w Opolu podejmowane są działania zmierzające do reaktywacji jednostki w Namysłowie.

Następnie Przewodniczący Sylwester Zabielny poinformował o piśmie od Wojewody Opolskiego, dotyczącym analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Namysłowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zarówno Burmistrz, jak też Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli wskazane oświadczenia majątkowe w terminie, a analiza merytoryczna danych zawartych we wskazanych oświadczeniach nie wykazała naruszeń przepisów prawa. Analiza porównawcza treści oraz kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu nie dały również podstaw do wszczęcia postępowań w niniejszych sprawach.

Przewodniczący poinformował także, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na 2017 r., z rozdziału "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", udzielił parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Michalicach dotacji w wysokości 179.988,48 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji zadania: prac konserwatorskich XVII-wiecznej. polichromii w prezbiterium kościoła oraz stropu i ściany wschodniej.

W dalszej kolejności Przewodniczący zaprosił na obchody III Namysłowskich Dni Protestantyzmu, 500-lecie Reformacji. Okolicznościowa uroczystość odbędzie się 31 października 2017 r. o godz. 10.00 w Zborze Zielonoświątkowym KANAAN, przy ul. Kraszewskiego 1.

Ad. 11. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 13 radnych, pozostałych na obradach sesji.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych.

Ad. 12. Sprawy różne i wolne wnioski

Radna Danuta Łukasiak zapytała Burmistrza Juliana Kruszyńskiego, czy oświetlenie w stronę osiedla wojskowego w Jastrzębiu uzyskało już zezwolenia właściwych podmiotów, które umożliwiłyby podjęcie dalszych działań w tej kwestii.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że planowane jest w Jastrzębiu większe spotkanie z mieszkańcami, na które zaproszony zostanie także Marszałek Województwa Opolskiego, podczas którego poruszone zostaną wszystkie ważne tematy.

Władysław Siejka, mieszkaniec wsi Smarchowice Wielkie poinformował, o popełnieniu przez prezesa EKOWOD Krzysztofa Szyndlarewicza dwóch przestępstw. Jedno związane jest ze sprawą hydrantu i przymuszeniem do składania fałszywych zeznań w stosunku do jego osoby, w związku z czym przegrał sprawę w sądzie. Druga odnosi się do sprawy zarządzania gruntów - ścieków, na których uprawiane jest zboże, które jest wprowadzane do obiegu. Jego zdaniem, jest to zakazane ze względu na szkodliwość wskazanych terenów obciążonych ciężkimi pierwiastkami.

W swojej wypowiedzi W. Siejka odniósł się także do sprawy radnego Tadeusza Węglarza, który także dopuścił się dwóch przestępstw, a mianowicie zniszczył jego ogrodzenie i przejechał "po jego nogach". Poruszył także kwestię niesprawiedliwego naliczania opłat za dzierżawę nieruchomości, które zostały naliczone w większej wysokości, natomiast inni nie ponoszą żadnych opłat z tym związanych.

Radna Danuta Łukasiak, dziękując za otrzymaną z urzędu dotację, przekazała do wglądu zdjęcia obrazujące poszczególne etapy remontu dachu kościoła w Jastrzębiu.

Ad. 13. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko