Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Namysłowie

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 476/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, o powierzchni 48,03 m2, stanowiącego własność Gminy Namysłów, położonego w Namysłowie, przy ul. Sejmowej 9/6, k. m.11, numer działki 1159/12, o powierzchni  0,0740 ha, cena wywoławcza - 115 000,00 zł.

Podana cena jest ceną brutto. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży zapisany jest w księdze wieczystej nr OP1U/00069799/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych, zlokalizowany na działce nr 1159/12, k. m. 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00018410/6. Działka bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowany lokal mieszkalny położony jest w Namysłowie, przy ul. Sejmowej 9/6, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki, w udziale 18/1000 części wspólnej budynku i urządzeń oraz części wspólnej działki nr 1159/12, k. m. 11. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie wynosi 8,93 zł i należy ją wnosić do 31 marca każdego roku.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana przez Burmistrza w okresach nie krótszych niż 3 lata.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godzinie 14.30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 20 grudnia 2017 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Koszt nieruchomości ustalony w przetargu (brutto), płatny będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 października 2017 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 27 listopada 2017 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2017
  przez: Kinga Hyrycz
 • opublikowano:
  27-11-2017 11:23
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1285
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu