Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Mikowicach (dz. 240/1)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 532/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Mikowicach, k. m. 1, numer działki 240/1, o powierzchni 0,0100 ha, cena wywoławcza - 1 600,00 zł.

Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00082070/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Oferowana nieruchomości położona jest w Mikowicach, niezabudowana, bez obciążeń i zobowiązań. Kształt działki nieregularny. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren pod zabudowę przemysłową, bazy, składy. Wjazd na działkę z drogi gminnej.

Z uwagi na niewielką powierzchnię i brak możliwości samodzielnej zabudowy działki, sprzedaż następuje na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich, tj. działki nr 240/3 i 240/4.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 15 stycznia 2018 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (brutto) płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 11 grudnia 2017 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  11-12-2017
  przez: Kinga Hyrycz
 • opublikowano:
  11-12-2017 13:12
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1257
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu