Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2018 roku

W dniu 10 listopada 2017 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 540/VII/17 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 772/VII/17 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 773/VII/17 uchwaliła budżet gminy na 2018 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 105 054 623,00 zł, natomiast wydatki na poziomie 125 701 300,00 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 20 646 677,00 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2018 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2018 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2018 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2018 roku
 • Informacja z wykonania budżetu za 2018 rok
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (Urząd Miejski w Namysłowie) sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
 • Bilans jednostki budżetowej (Urząd Miejski w Namysłowie) sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
 • Rachunek zysków i strat jednostki (Urząd Miejski w Namysłowie) sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (Urząd Miejski w Namysłowie) sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (Gmina Namysłów) sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
 • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (Gmina Namysłów) sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
 • Rachunek zysków i strat jednostki (Gmina Namysłów) sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (Gmina Namysłów) sporządzony na dzień 31-12-2018 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
 • Uchwała Nr 566/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2018 rok
 • Uchwała Nr 567/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2018 rok
 • Uchwała Nr 568/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 25/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 77/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2018 rok
 • Uchwała Nr 330/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
 • Uchwała Nr 114/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2018 rok
 • Uchwała Nr 231/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2018 rok