Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. mienia komunalnego - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 10.01.2018 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO 

ds. mienia komunalnego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

  1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
    1. wykształcenie wyższe w zakresie administracji, zarządzania, gospodarki nieruchomościami, prawa,
    2. dwuletni staż pracy w administracji samorządowej,
    3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
    5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
    6. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw.
  2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
    1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
    2. dobra znajomość terenu gminy Namysłów,
    3. komunikatywność,
    4. samodzielność,
    5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
    1. prowadzenie ewidencji mienia gminy wraz ze sporządzaniem informacji o jego stanie,
    2. gospodarka mieniem stanowiącym własność gminy, a w szczególności:
      1. przygotowanie umów dzierżawy gruntów rolnych,
      2. przygotowanie umów dzierżawy terenów pod działalność gospodarczą,
      3. przygotowanie umów użyczenia nieruchomości,
      4. przygotowanie umów najmu lokali i budynków gminnych,
      5. naliczanie czynszu z tytułu najmu i dzierżawy,
      6. sporządzanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości
      7. prowadzenie spraw udostępniania nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych,
    3. sporządzanie wniosków wieczysto-księgowych oraz porządkowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
    4. przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości, które podlegają komunalizacji z mocy prawa,
    5. sporządzanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych,
    6. wykonywanie czynności dot. administrowania budynkiem dworca kolejowo-autobusowego położonego w Namysłowie przy ul. Dworcowej 7, a w szczególności:
      1. organizowanie przetargów na wynajem wolnych lokali użytkowych,
      2. przygotowanie umów i aneksów z najemcami lokali,
      3. sporządzanie protokołów przyjmowania i przekazywania lokali najemcom,
      4. dokonywanie rozliczeń najemców za media,
      5. kontrola utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz na terenie przyległym do budynku,
      6. przeprowadzanie wraz z inspektorem przeglądu budynku i przyległego terenu.
    7. przygotowanie decyzji w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, bądź wygaśnięcia trwałego zarządu.
  4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
    Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 lutego 2018 r. Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
  5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
  6. Wymagane dokumenty:
    1. list motywacyjny,
    2. życiorys (CV) opatrzony podpisem,
    3. kserokopie świadectw pracy,
    4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
    5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
    6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
  7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
  8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. mienia komunalnego":
    • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
    • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
    • w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. do godz. 15.30.
      Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
      Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
  9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2016, poz. 902, z późn. zm.).
  10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
  11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
  13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
  14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. mienia komunalnego odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie orazna wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia  31.01.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU  NABORU  KANDYDATÓW NA  STANOWISKO 

ds.  mienia komunalnego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w  stanowisko  została wybrana
Pani Anna Schmidt  
zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego  wyboru:
Wybrana kandydatka  uzyskała w ogólnej klasyfikacji największą liczbę  punktów.

Burmistrz
/-/  Julian Kruszyński

Metryczka
  • wytworzono:
    11-01-2018
    przez: Elżbieta Kowalska
  • opublikowano:
    11-01-2018 11:55
    przez: Sławomir Idzi
  • zmodyfikowano:
    31-01-2018 15:15
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 1578
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu