Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko audytora wewnętrznego - nierozstrzygnięty

Namysłów, dnia 19.03.2018 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

Audytora wewnętrznego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe,
  2. posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077ze zm.),
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. preferowane wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne,
  2. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  3. samodzielność,
  4. kreatywność,
  5. umiejętności analityczne,
  6. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wykonywanie zadań audytora wewnętrznego w gminie Namysłów, tj.: dokonywanie niezależnej i obiektywnej systematycznej oceny kontroli zarządczej w gminie, dotyczącej w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności,
  2. opracowanie planu audytu wewnętrznego na każdy rok budżetowy,
  3. sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za każdy rok budżetowy,
  4. przeprowadzenie czynności sprawdzających,
  5. czynności doradcze.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 maja 2018 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) opatrzony podpisem,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje dla audytora wewnętrznego,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, doświadczeniu zawodowym w zakresie prowadzenia audytu,
  7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego”:
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia  6 kwietnia 2018 r. do godz.15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)”.
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. złożyć do kierownika jednostki oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 11 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Audytor wewnętrzny

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie:

Nie złożono ofert spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński