Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o V publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 195/12)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 475/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, przy ul. Lipowej, k. m. 1, obejmującej działkę:

 1. nr 195/12, 0,1101 ha,cena wywoławcza-72 000,00 zł.

Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00021766/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowana nieruchomość położona jest w Namysłowie przy ul. Lipowej,  niezabudowana. Kształt działki regularny (prostokąt).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 18 czerwca 2018 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Koszt nieruchomości ustalony w przetargu (brutto), płatny będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 października 2017 r., II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 19 stycznia 2018 r., III publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 15 marca 2018 r., IV publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 10 maja 2018 r., zostały rozstrzygnięte negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 15 maja 2018 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2018
  przez: Kinga Hyrycz
 • opublikowano:
  16-05-2018 10:03
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  16-05-2018 10:14
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1043
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×