Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.4.2018.EM Namysłów, 04.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Krystianowi Brzozowskiemu;
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
  3) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2017 rok;
  4) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa;
  5) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa;
  6) nadania nazwy skwerowi;
  7) określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów;
  8) przyznania dotacji na prace konserwatorskie fasady kamienicy przy ulicy Rynek 2 zlokalizowanej w Namysłowie;
  9) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek 9 zlokalizowanej w Namysłowie;
  10) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek 12 zlokalizowanej w Namysłowie;
  11) przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie;
  12) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Św. Barbary i konserwację ołtarza bocznego pw. Św. Katarzyny w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach;
  13) przyznania dotacji na prace konserwatorskie drzwi głównych do budynku plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie;
  14) przyznania dotacji na prace konserwatorskie witraży w kościele parafialnym pw. Najświętszego Poczęcia NMP w Kowalowicach;
  15) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Wawrzyńca w Jastrzębiu;
  16) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej;
  17) przyznania dotacji na prace konserwatorskie polegające na renowacji tabernakulum ołtarza głównego w kościele pw. św. Jadwigi w Kamiennej;
  18) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich;
  19) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji i pokrycia dachowego wieży kościelnej kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Jerzego w Krasowicach;
  20) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie;
  21) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka";
  22) likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Odziałem Zamiejscowym w Smogorzowie;
  23) uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Namysłowie;
  24) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
  25) przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu;
  26) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
  27) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów;
  28) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  30) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie w latach 2016-2018.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Namysłów za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • wytworzono:
  04-06-2018
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  04-06-2018 13:07
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1783
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×