Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.5.2018.EM Namysłów, 03.08.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XL sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów;
  2) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 zlokalizowanego w Namysłowie;
  3) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Krakowskiej 14 zlokalizowanej w Namysłowie;
  4) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji wschodniej i północnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Komuny Paryskiej 2 zlokalizowanego w Namysłowie;
  5) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy Rynek 11 zlokalizowanej w Namysłowie;
  6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie;
  7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy;
  8) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
  9) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
  10) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów;
  11) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  12) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów;
  13) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania;
  14) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym;
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • wytworzono:
  03-08-2018
  przez: Ewelina Małko
 • opublikowano:
  03-08-2018 13:04
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 581
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×