Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXXIX/18 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 roku

Projekt protokołu Nr XXXIX/18
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
14 czerwca 2018 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący poinformował, że na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak. Podziękował Ewelinie Małko za dotychczasową współpracę.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Sławomir Idzi z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący przypomniał, że w maju br. zmarł sołtys wsi Żaba, p. Czesław Rdzanek.

Pamięć sołtysa Czesława Rdzanka uczczono minutą ciszy.

Przewodniczący powitał nowo wybraną sołtys Żaby Anetę Szymczykowską, Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcą Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, radców prawnych, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Tadeusza Kmiecia, Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Jankowiaka, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, prezesów spółek gminnych: Mirosława Lewandowskiego z ZAN, Janusza Nowaka z ZEC i Krzysztofa Szyndlarewicza z Ekowodu, dyrektorów placówek oświatowych, Annę Gałczyńską - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Renatę Wilczyńską ze Środowiskowego Domu Samopomocy, zaproszonych gości: mecenasa Michała Szeligę - przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie, Kazimierza Szelągiewicza - prezesa Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" w Namysłowie, Radosława Marcinkiewicza - wybitnego zapaśnika z Namysłowa, brązowego medalistę Igrzysk Europejskich w Baku, dr. Przemysława Smolika - jednego z inicjatorów projektu uchwały ws. nadania nazwy skwerowi, Krystynę Pacholik - prezesa Polskiego Związku Niewidomych, Koła w Namysłowie, pastorostwo Wiolettę i Mariusza Antoszczuków, przedstawicieli mediów, mieszkańców gminy Namysłów oraz radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Wnioskował o wprowadzenie do pkt. 3. porządku obrad projektu uchwały nr 31) w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

"Za" wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały głosowało 19 radnych.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Krystianowi Brzozowskiemu;
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
  3) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2017 rok;
  4) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa;
  5) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa;
  6) nadania nazwy skwerowi;
  7) określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów;
  8) przyznania dotacji na prace konserwatorskie fasady kamienicy przy ulicy Rynek 2 zlokalizowanej w Namysłowie;
  9) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek 9 zlokalizowanej w Namysłowie;
  10) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek 12 zlokalizowanej w Namysłowie;
  11) przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie;
  12) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Św. Barbary i konserwację ołtarza bocznego pw. Św. Katarzyny w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach;
  13) przyznania dotacji na prace konserwatorskie drzwi głównych do budynku plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie;
  14) przyznania dotacji na prace konserwatorskie witraży w kościele parafialnym pw. Najświętszego Poczęcia NMP w Kowalowicach;
  15) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Wawrzyńca w Jastrzębiu;
  16) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej;
  17) przyznania dotacji na prace konserwatorskie polegające na renowacji tabernakulum ołtarza głównego w kościele pw. św. Jadwigi w Kamiennej;
  18) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich;
  19) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji i pokrycia dachowego wieży kościelnej kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Jerzego w Krasowicach;
  20) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie;
  21) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka";
  22) likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Odziałem Zamiejscowym w Smogorzowie;
  23) uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Namysłowie;
  24) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
  25) przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu;
  26) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
  27) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów;
  28) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  30) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok,
  31) wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie w latach 2016-2018.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Namysłów za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 28 marca 2018 r. do 14 czerwca 2018 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVIII sesji 28 marca 2018 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Burmistrz poinformował, że 7 czerwca br. podpisał dwie odmowne decyzje dotyczące budowy budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 36/31 w Minkowskiem oraz na działce nr 15/12 w Przeczowie. Poinformował, że bukiet kwiatów, który ma przy sobie, dostał w podziękowaniu od mieszkańców wsi Minkowskie i Przeczów i chce je wręczyć Pani Anecie Szymczykowskiej, nowej sołtys Żaby.

Przewodniczący Rady powitał Włodzimierza Ożgę z Opolskiego Zarządu Polskiego Związku Niewidomych oraz Stanisława Wojtasika - prezesa gminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

 1. Maria Teodorczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie między sesjami, odbyła 2 posiedzenia. 22 maja br., podczas wyjazdowego posiedzenia komisji, jej członkowie dokonali oceny terenów zielonych na obszarach wiejskich Gminy Namysłów. Na posiedzeniu 5 czerwca br. członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwał, w tym wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa. Realizowano również temat dotyczący Programu Odnowy Wsi na terenie Gminy Namysłów.
 2. Krzysztof Dzidowski- Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja obradowała 3 razy. 23 kwietnia br. dokonała oceny realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej gminy Namysłów. 23 maja br. komisja dokonała przeglądu murów obronnych. Wnioski i spostrzeżenia zawarte zostały w protokole. Kolejne posiedzenie odbyło się 7 czerwca br., podczas którego członkowie komisji ocenili realizację wykonania budżetu gminy za 2017 r. i wypracowali stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Członkowie komisji zaopiniowali również projekty uchwał na bieżącą sesję, wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie, z wyjątkiem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Namysłowa, który został zaopiniowany negatywnie 2 głosami "przeciw", 1 głosem "za" i 1 głosem "wstrzymującym się".
 3. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja, od ostatniej sesji, obradowała czterokrotnie. 27 kwietnia br. członkowie komisji realizowali temat pn. "Funkcjonowanie spółki NOSiR za 2017 rok". Na posiedzeniu 15 maja br. członkowie komisji ocenili wykonanie budżetu gminy za 2017 r. i wypracowali stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza. 29 maja br. członkowie Komisji Rewizyjnej analizowali temat dotyczący odbioru odpadów komunalnych przez spółkę "Ekowod". Sprawozdanie dotyczyło działalności w 2017 r. Natomiast 11 czerwca br. członkowie komisji zapoznali się z informacją dotyczącą funkcjonowania spółek ZAN i ZEC za 2017 r. Ponadto zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję.
 4. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie komisji obradowali 3 razy. 24 kwietnia br. realizowali temat dotyczący przyznawania i wykorzystania funduszy sołeckich za 2017 r. oraz dotacji przeznaczonych na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozabudżetowym w 2017 r. Komisja oceniła pozytywnie ww. informacje. W maju komisja pozytywnie oceniła funkcjonowanie spółki ZAN za 2017 r. oraz zapoznała się z informacją z działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2017 r. Natomiast 13 czerwca br. członkowie komisji dokonali analizy realizacji wykonania budżetu gminy za 2017 r., zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r.oraz, na podstawie zebranych materiałów, udzielono, 4 głosami "za" i 1 głosem "przeciw", absolutorium dla Burmistrza Namysłowa. Pozytywnie zaopiniowano również projekty uchwał od nr 1) do 31). Ponadto Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu zwrócił się do komisji z wnioskiem o wydanie opinii na temat obniżenia cen nieruchomości sprzedaży bezprzetargowej oraz wydzielenia i sprzedaży działek w drodze przetargu. Komisja wydała 3 pozytywne opinie i 1 negatywną.

Radny Lech Konopka stwierdził, że w głosowaniu nad projektami uchwał nr 2), 3), 4), 29) i 30) głosował "przeciw".

Radna Łyżniak wyjaśniła, że skoro większość radnych głosowała "za", to dany projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Stwierdziła, że nie musi podawać szczegółowych wyników głosowania.

Radny Konopka prosił, aby podawać szczegółowe wyniki głosowania.

 1. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że 22 maja br. członkowie komisji zrealizowali temat pn. "Przygotowanie gminnych struktur oświatowych do organizacji oświaty w II roku reformy oświatowej". Natomiast na posiedzeniu 13 czerwca br. oceniono realizację budżetu Gminy Namysłów za 2017 r. i wypracowano stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza, a także zaopiniowano projekty uchwał na bieżącą sesję.
 2. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że na posiedzeniu w maju członkowie komisji zapoznali się z tematem dotyczącym pomocy psychologicznej i terapeutycznej rodzinom dotkniętym przemocą. Informacji udzieliła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Gałczyńska. Na posiedzeniu 13 czerwca br. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ryszard Kalis omówił realizację świadczeń emerytów. Ponadto omówiony został projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja", którego partnerem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na tym posiedzeniu członkowie komisji ocenili również realizację budżetu gminy za 2017 r. i wypracowali stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza, a także zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Krystianowi Brzozowskiemu:

Przewodniczący Rady przypomniał, że Krystian Brzozowski to wychowanek i zawodnik Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" w Namysłowie. Wybrany został w 2015 r. na sportowca 50-lecia tego klubu. Wielokrotnie został odznaczany w wielu plebiscytach, m.in. Złotą Gwiazdą z diamentami Polskiego Związku Zapaśniczego. Krystian Brzozowski to 16-krotny Mistrz Polski w zapasach w stylu wolnym, dwukrotny olimpijczyk.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 803/VII/18.

Prezes LKS "Orzeł" w Namysłowie Kazimierz Szelągiewicz podziękował za jednomyślność w głosowaniu nad ww. projektem uchwały oraz za umożliwienie zabrania głosu podczas sesji Rady Miejskiej. Poinformował, że nie będzie obecny podczas zaplanowanego na sobotę 16 czerwca br. wręczenia tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"  Krystianowi Brzozowskiemu, ponieważ wyjeżdża na Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek. Następnie przedstawił sylwetkę Krystiana Brzozowskiego. Zapaśnik urodził się w Namysłowie w 1982 r. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie. Trenował od najmłodszych lat. Mając 15 lat, wystartował na Mistrzostwach Świata Kadetów w Indiach i zdobył złoty medal. 2 lata później zdobył srebrny medal. W Mistrzostwach Polski zaczął startować w wieku 19 lat w wadze 74 kg. Tytuły Mistrza Polski zdobywał do roku 2015. W 2016 r. nie brał udziału w zawodach ze względu na kontuzję. Prezes Szelągiewicz stwierdził, że nie wiadomo, czy Krystian weźmie udział w tegorocznych lipcowych Mistrzostwach Polski. Dodał, że w planach Krystian ma udział w Mistrzostwach Świata Wojskowych. Następnie wyjaśnił, czym są zapasy, na czym polegają. Poinformował również o sukcesach pozostałych zawodników LKS "Orzeł" Namysłów. Przy okazji podziękował Burmistrzowi za zwiększenie dotacji na sport i za ponowne wprowadzenie stypendiów sportowych. Podziękował wnioskodawcom za podjęcie inicjatywy nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"  Krystianowi Brzozowskiemu.

Przewodniczący Rady zaprosił uczestników sesji do udziału w ceremonii wręczenia tytułu i statuetki Krystianowi Brzozowskiemu podczas Dni Namysłowa.

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok:

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 4/42/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa oraz Uchwałę nr 121/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2017 r.

Radny Konopka stwierdził, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 121/2018 pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2017 r. Realizacja budżetu gminy za 2017 zamknęła się deficytem w wysokości 6 mln 77 tys. zł, a wskaźnik łącznej kwoty zobowiązań finansowych na koniec grudnia 2017 r. wynosił 35 tys. 557 zł. W skonsolidowanym bilansie zobowiązania długoterminowe gminy to 34 mln 529 tys. zł, a zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynoszą 24 mln 738 tys. zł. Poinformował, że jest przeciwny zatwierdzaniu takiego sprawozdania finansowego i takiego wykonaniu budżetu.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że bilans skonsolidowany jest to suma wszystkich bilansów jednostek organizacyjnych gminy, spółek gminnych i Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Sprawozdanie finansowe gminy przedłożone radnym wraz ze sprawozdaniem opisowym zawiera zobowiązania i należności znacznie mniejsze.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw" i 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 804/VII/18.

3) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2017 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw" i 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 805/VII/18.

4) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa:

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa oraz Uchwałę nr 259/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Radny Konopka przypomniał, że na początku kadencji Burmistrz Kruszyński mówił, że miarą skuteczności władzy jest pozyskiwanie inwestorów. W ciągu 4 lat nie ma w Namysłowie żadnych nowych inwestorów. Wiąże się to z brakiem środków finansowych z podatków. Zwrócił uwagę radnych na spadek środków z tytułu podatków o 400 tys. zł.  Prosił o wyjaśnienia dotyczące budowy hali. Poinformował, że 30% inwestycji z budżetu gminy na 2017 r. zostało przeniesionych na rok bieżący, co wiąże się z wyższymi kosztami, gdyż w roku bieżącym ceny wzrastają. Podał przykład inwestycji budowy dróg na osiedlu przy ul. Oławskiej, która jest droższa o 2 mln zł. Poruszył temat wzrostu zatrudnienia w gminie i spółkach. Zwrócił uwagę na brak realizacji centrum bioróżnorodności oraz inwestycji przy zalewie w Michalicach, a także budowy przez browar prywatnej oczyszczalni ścieków.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw" i 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 806/VII/18.

Burmistrz Kruszyński podziękował za kolejne absolutorium. Podziękował za głosy krytyczne, które skłaniają do refleksji. Uspokoił radnego Konopkę, że kadencja jeszcze trwa i że pod koniec kadencji udowodni, że pozyskał inwestorów.

Następnie Burmistrz przekazał bukiet kwiatów dla Skarbnik Wilczyńskiej jako podziękowanie za rzetelne pilnowanie finansów gminy.

5) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 2 radnych, 13 radnych głosowało "przeciw" i 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała nie została podjęta.

Radna Teodorczyk poinformowała, że źle zagłosowała za pomocą systemu informatycznego.

Radca prawny Monika Wojnowska zasugerowała ponowne głosowanie.

Przewodniczący Rady dokonał reasumpcji głosowania.

"Za" podjęciem uchwały głosował 1 radny, 14 radnych głosowało "przeciw" i 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała nie została podjęta.

6) nadania nazwy skwerowi:

Dr Przemysław Smolik przedstawił prezentację dotyczącą Alfreda Bielchowsky’ego. Alfred Bielschowsky urodził się w Namysłowie w roku 1871. Skończył szkołę powszechną w Namysłowie, następnie rozpoczął naukę w Królewskim Gimnazjum Katolickim w Kłodzku. Bielschowsky wybrał studia medyczne, które ukończył w 1891 r. Tytuł doktora medycyny uzyskał w 1893 r. w Lipsku, gdzie następnie rozpoczął swoją karierę zawodową. W 1912 r. Bielschowsky wraz ze swoimi współpracownikami stworzyli podstawy neurookulistyki. Stał się znanym w Niemczech i Europie specjalistą w dziedzinie leczenia zeza. Stworzył nową dziedzinę nauki - dział okulistyki zajmujący się leczeniem zeza. W 1900 r. został docentem, a w 1906 r. ordynatorem oddziału w Lipsku. W 1912 r. otrzymał katedrę i profesurę na Uniwersytecie w Marburgu. W czasie I wojny światowej opiekował się niewidomymi weteranami wojennymi. Wraz z Carlem Strehlem stworzył dom dla niewidomych oraz Niemieckie Towarzystwo Niewidomych Akademików. Prowadził kursy Braille’a. Za wybitne zasługi Alfred Bielschowsky otrzymał tytuł tajnego radcy medycznego, a w 1923 r. został kierownikiem katedry okulistycznej we Wrocławiu. Podczas pracy we Wrocławiu opublikował swoje największe dzieło. W 1936 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie został kierownikiem Dartmouth Eye Institute w Dartmouth College w Hanoverze w stanie New Hampshire. Bielschowsky umarł na udar mózgu w 1940 r. Dr Smolik poinformował, że na cześć Bielschowsky'ego w medycynie używa się 4 eponimów związanych z jego nazwiskiem. Dr Smolik stwierdził, że najwyższy czas, aby dr. Bielschowsky’ego uczcić w Namysłowie.

Przewodniczący Rady poinformował, że w projekcie uchwały proponuje się nadać im. Alfreda Bielschowsky’ego skwerowi położonemu między ulicami Wł. Sikorskiego i Parkową. Jest to skwer, który kojarzy się z dziećmi, zabawą, rozrywką, gdzie zawsze stawiane są cyrki i wesołe miasteczka. Poinformował o fundacji Children’s Eye Foundation. Na jej stronie internetowej, w alei sław, jako pierwszy, biorąc pod uwagę zasługi dla wzroku dziecięcego, jest zdjęcie prof. Alfreda Bielschowsky’ego. Przewodniczący Rady stwierdził, że zaproponowane miejsce w Namysłowie jest odpowiednie i znajduje się niedaleko kamienicy, w której urodził się profesor.

Radny Jakub Włodarczyk stwierdził, że dr Smolik bardzo ciekawie przedstawił postać prof. Bielschowsky’ego. Przyznał, że nie znał wcześniej tej postaci, nie wiedział, że pochodzi z Namysłowa. Przyznał, że zastanawia go wybór miejsca. Wyraził zdanie swoje i części radnych, że to miejsce nie jest odpowiednie dla uczczenia tak ważnej osobistości. Zaproponował skwer za kamienicą przy ulicy Rynek 7. Dodał, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska mogłaby pochylić się nad tym tematem na najbliższym posiedzeniu i ewentualnie na następnej sesji radni podejmą uchwałę.

Przewodniczący Rady stwierdził, że jego zdaniem jest to doskonałe miejsce, właśnie przez to, że kojarzy się z dziećmi, radością, zabawą. Jest to propozycja uzgodniona z organizacjami, stowarzyszeniami, wnioskodawcami.

Dr Przemysław Smolik przyznał, że długo zastanawiano się nad miejscem. Dodał, że Bielschowsky przez większość życia leczył dzieci i stwierdził, że on sam cieszyłby się z tego miejsca. Poinformował również, że na kamienicy przy ul. Rynek 7-8, które należały do rodziny Bielschowskych zostanie zamontowana tablica upamiętniająca profesora i jego rodzinę. Dodał, że jest w kontakcie z rodziną profesora, z jego wnuczkami i prawnuczkami. Są zachwyceni, że Rada Miejska w Namysłowie chce upamiętnić ich przodka.

Wiceprzewodnicząca Lucyna Medyk przyznała, że również miała wątpliwości, czy proponowany w projekcie uchwały skwer jest godny, aby nazwać go imieniem tak wybitnego profesora. Zapytała, czy w okolicach szpitala albo rzeki Widawy nie ma miejsca, które można by nazwać imieniem Bielschowsky’ego.

Dr Smolik poinformował, że wcześniej zwrócił się do Rady Powiatu Namysłowskiego, aby jeden ze skwerów szpitalnych nazwać im. Alfreda Bielschowsky’ego, ale Rada wniosek odrzuciła.

Radny Włodarczyk zaproponował miejsce za chodnikiem, gdzie rosną Dęby Pamięci, albo wyspę.

Przewodniczący Rady poinformował, że na bieżącej sesji radni będą głosowali nad zaproponowaną w projekcie uchwały lokalizacją.

Radny Dzidowski przypomniał, że na komisji ww. projekt uchwały był dyskutowany. Stwierdził, że wtedy można było zgłaszać swoje uwagi. Prosił Przewodniczącego o przystąpienie do głosowania.

Radny Włodarczyk poinformował, że od czasu komisji jego zdanie w tym temacie się zmieniło. Stwierdził, że od tego jest sesja, żeby można było zadawać pytania, dyskutować. Stwierdził, że radni powinni jeszcze przedyskutować ten temat.

Przewodniczący rady przypomniał, że nad ww. projektem uchwały radni dyskutowali na 6 komisjach.

Radna Teodorczyk przyznała, że była pewna, że w projekcie uchwały proponuje się nazwać im. Bielschowsky’ego plac za sklepem Rossmann. Dodała, że proponowana lokalizacja nie do końca jej odpowiada.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że plac za sklepem Rossmann jest terenem prywatnym, a najbliższa lokalizacja rodzinnego domu prof. Bielschowsky’ego to właśnie zaproponowany w projekcie uchwały skwer. Lokalizacja skweru jest optymalna, gdyż znajduje się przy głównym szlaku komunikacyjnym Namysłowa. Dodał, że sam prof. Bielschowsky byłby zachwycony lokalizacją skweru swojego imienia. Prosił, aby radni wzięli pod uwagę proponowaną lokalizację.

Radny Włodarczyk poinformował o lokalizacji zaproponowanej przez p. Włodzimierza Putowskiego, czyli pas zieleni przy ul. Sikorskiego, po przeciwnej stronie do proponowanego skweru.

Dr Smolik poinformował, że Bielschowsky kochał zieleń i na pewno cieszyłby się z zaproponowanej w projekcie uchwały lokalizacji.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 807/VII/18.

7) określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów:

Radny Konopka poinformował o swoich przemyśleniach. Chciałby, aby zasady były czytelne, aby radni mogli się z nimi zapoznać i ewentualnie zgłosić swoje uwagi, bo obecnie bez większej wiedzy muszą podjąć decyzje dotyczące przyznania konkretnych kwot poszczególnym obiektom.

Przewodniczący Rady powitał dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury Krzysztofa Balawendera.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 808/VII/18.

8) przyznania dotacji na prace konserwatorskie fasady kamienicy przy ulicy Rynek 2 zlokalizowanej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 809/VII/18.

9) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek 9 zlokalizowanej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 810/VII/18.

10) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek 12 zlokalizowanej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 811/VII/18.

11) przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 812/VII/18.

12) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Św. Barbary i konserwację ołtarza bocznego pw. Św. Katarzyny w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 813/VII/18.

13) przyznania dotacji na prace konserwatorskie drzwi głównych do budynku plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 814/VII/18.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Krzysztof Grzyb. Na sesji obecnych było 18 radnych).

14) przyznania dotacji na prace konserwatorskie witraży w kościele parafialnym pw. Najświętszego Poczęcia NMP w Kowalowicach:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 815/VII/18.

15) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Wawrzyńca w Jastrzębiu:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 816/VII/18.

16) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 817/VII/18.

17) przyznania dotacji na prace konserwatorskie polegające na renowacji tabernakulum ołtarza głównego w kościele pw. św. Jadwigi w Kamiennej:

(W tym punkcie sesji wrócił radny Grzyb. W sesji brało udział 19 radnych).

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 818/VII/18.

18) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 819/VII/18.

19) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji i pokrycia dachowego wieży kościelnej kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Jerzego w Krasowicach:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 820/VII/18.

20) przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 821/VII/18.

21) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka":

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 822/VII/18.

22) likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Odziałem Zamiejscowym w Smogorzowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 823/VII/18.

23) uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 824/VII/18.

24) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych":

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 825/VII/18.

25) przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 826/VII/18.

26) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 827/VII/18.

27) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 828/VII/18.

28) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 829/VII/18.

29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny głosował "przeciw" i 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 830/VII/18.

30) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:

Radny Włodarczyk zapytał o kwotę przeznaczoną na pokrycie deficytu budżetowego, który planuje się pokryć z kredytu oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych. Stwierdził, że na sesji w marcu kwota ta wynosiła 1 919 814 zł, a na bieżącej sesji kwota ta wynosi 3 538 529,05 zł. Nastąpił wzrost o ponad 1 600 000 zł. Zapytał, skąd pochodzą te środki - czy zostały wyemitowane papiery wartościowe, czy zostały spłacone kredyty.

Skarbnik gminy stwierdziła, że trudno jest jej odpowiedzieć na tak zadane pytanie, odesłała radnego do ustawy o finansach publicznych i określenia, co należy rozumieć przez wolne środki.

Radny Konopka poinformował, że w §2. jest podany deficyt budżetowy w wysokości ponad 24 mln. zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi środkami, dlatego będzie głosował przeciw ww. projektowi uchwały.

Radny Włodarczyk podziękował Pani Skarbnik za odpowiedź i zapytał, skąd pochodzą tak wysokie środki, bo to jest różnica w wysokości 1 600 000 zł w ciągu 3 miesięcy.

Skarbnik gminy poinformowała, że kwota wolnych środki to kwota nadwyżki środków z lat ubiegłych. Deficyt to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Możliwości pokrycia deficytu są różne; m.in. można go pokryć wolnymi środkami bądź przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Radny Konopka przypomniał, że wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło 75 273 000 zł, a nadwyżki 4 mln zł. W 2016 r. wykonanie wyniosło 89 600 000 zł, a deficyt wyniósł 911 000 zł. Plan na 2017 r. przewidywał deficyt na kwotę 15 000 000 zł. Stwierdził, że nie wykonane inwestycje spowodowały, że  rok 2016 zamknął się deficytem w kwocie 6 000 000 zł. Poinformował, że przeraża go planowana kwota deficytu na rok bieżący, która wynosi 24 185 000 zł. Kwota długu gminy w 2015 r. wynosiła 24 000 000 zł, w 2016 r. 31 000 000 zł, w 2017 r. 43 000 000 zł, a plan na 2018 r. to 56 582 000 zł. Dodał, że będzie głosował "przeciw".

Radny Włodarczyk podziękował Pani Skarbnik za odpowiedź i zapytał, czy w bieżącym roku gmina wyemitowała papiery wartościowe.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że gmina nie wyemitowała papierów wartościowych. Dodała, że potrzebna jest do tego uchwała Rady Miejskiej.

Radny Włodarczyk prosił Burmistrza o poinformowanie obecnych, na czym ma polegać budowa altany w Smarchowicach Wielkich za kwotę 115 tys. zł i dlaczego kwota uległa zmniejszeniu. Przypomniał, że na komisjach kwota wynosiła 123 tys. zł.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Medyk. Na sesji obecnych było 18 radnych).

Burmistrz Kruszyński poinformował, że na sesji obecny jest sołtys Smarchowic Wielkich p. Kazimierz Paczkowski, który przybliży radnym ideę postawienia we wsi altany.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że kwoty na przedmiotowe zadanie nie zmieniły się od momentu wysłania radnym materiałów do przedłożonego przed sesją projektu uchwały uwzględniającego zmiany omawiane na komisjach.

Radny Włodarczyk prosił radnych o powtórzenie słów z komisji dotyczących zadania budowy altany w Smarchowicach Wielkich.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że mieszkańcy Smarchowic Wielkich na zebraniu wiejskim podjęli decyzję, że jeżeli gmina dołoży brakującą kwotę potrzebną na wybudowanie dużej wiaty, która w przyszłości stanie się świetlicą wiejską, to w ciągu najbliższych 3 lat będą rezygnować z funduszu sołeckiego i będzie to ich spłata tego zobowiązania wobec gminy. Poinformował, że nie ma w tym żadnych przeszkód prawnych.

Sołtys Paczkowski potwierdził, że mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim podjęli decyzję, że ze środków z funduszu sołeckiego zostanie wybudowana świetlica. Do dyspozycji z funduszu sołeckiego w roku bieżącym sołectwo posiada 29 070 zł, a kwota 6 400 zł to środki, które sołectwo przenosi wewnątrz funduszu sołeckiego. Sołtys poinformował, że środki z funduszu sołeckiego z jednego roku nie wystarczą na budowę altany i dlatego zwrócili się do Burmistrza z prośbą, aby gmina dołożyła brakującą kwotę, a sołectwo przez dwa kolejne lata zrezygnuje z funduszu sołeckiego.

Radny Włodarczyk poinformował, że w otrzymanych materiałach, w załączniku inwestycyjnym, jest kwota 123 tys. zł, z czego z funduszu sołeckiego 29 470 zł, natomiast w uzasadnieniu widnieje kwota 100 tys. zł i 6 400 zł, a sołtys mówi o kwocie 29 000 zł.

Skarbnik gminy poinformowała, że sołectwo Smarchowic Wielkich wcześniej zaplanowało kwotę 23 tys. zł na budowę altany i w ramach posiadanych środków dokonała przeniesień i stąd kwota w wysokości 29 tys. zł. Dodatkowo zostało to uzupełnione środkami finansowymi na budowę altany w wysokości niecałych 100 tys. zł.

Sołtys Woskowic Małych Marcin Biliński zapytał, czy takie działanie jest zgodne z prawem, z ustawą o funduszu sołeckim. Stwierdził, że mieszkańcy Woskowic Małych również chcieliby skorzystać z takiego rozwiązania, a kiedyś odmówiono mu takiej możliwości.

Radny Włodarczyk powtórzył pytanie sołtysa Bilińskiego - czy takie działanie jest zgodne z prawem, skoro jednostka pomocnicza nie ma osobowości prawnej. Prosił nadzór prawny o opinię. Stwierdził, że pozostali sołtysi też ucieszyliby się z dodatkowych środków. Dodał, że podczas wyborów może się zmienić sołtys i rada sołecka oraz burmistrz.

Radca prawny Monika Wojnowska poinformowała, że obsługa prawna nie pracuje na zlecenie radnych.

Radny Włodarczyk stwierdził, że jest to w takim razie wniosek do burmistrza.

Skarbnik gminy poinformowała, że środki na realizację zadania budowy altany we wsi Smarchowice Wielkie nie są w formie pożyczki, tylko zabezpieczenia środków jako nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych.

Radny Włodarczyk zapytał Burmistrza, czy to jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że według jego wiedzy, takie działanie jest zgodne z prawem. Ponadto poinformował, że to nie tylko słowo sołtysa czy rady sołeckiej, ale całego zebrania wiejskiego. Dodał, że jest to umowa dżentelmeńska, zabezpieczona postanowieniem zebrania wiejskiego.

(W tym punkcie komisji wyszła radna Wolska. Na sesji obecnych było 17 radnych).

Radny Konopka stwierdził, że wszystkie rady sołeckie będą chciały korzystać z takiego rozwiązania i burmistrz powinien się do tego ustosunkować. Jego zdaniem nie jest to do końca zgodne z prawem, bo nie ma żadnych zapisów, jest to tylko umowa ustna.

Radny Włodarczyk zapytał, czy zobowiązanie może zaciągnąć rada sołecka.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że przy rozmowach postawił warunek, że ma to być decyzja zebrania wiejskiego, a nie sołtysa czy rady sołeckiej.

Radny Konopka poinformował, że kiedyś środki z funduszu sołeckiego w ramach umów między sołtysami były przesuwane na inwestycje realizowane w danym sołectwie. Nigdy nie było tak, że środki były "zakładane" przez gminę. Stwierdził, że środki z funduszu sołeckiego nie są przeznaczone na inwestycje, gdyż są to za małe sumy.

Radny Włodarczyk stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie, czy zebranie wiejskie może zaciągać zobowiązania.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że zebranie wiejskie nie może zaciągać zobowiązań prawnych. Dodał, że jest to forma umowy dżentelmeńskiej. Tak to postanowiono rozstrzygnąć w przypadku Smarchowic Wielkich.

Radny Włodarczyk zapytał, czy środkami publicznymi można dysponować umową dżentelmeńską.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że środki publiczne nie zostały wydatkowane niezgodnie z przepisami. Altana będzie służyć mieszkańcom sołectwa, a środki publiczne pracują na rzecz mieszkańców sołectwa i gminy.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw" i 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 831/VII/18.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że podobną umową dżentelmeńską zawartą z mieszkańcami jest budżet obywatelski, budżet Namysłowskiej Rady Seniorów czy budżet Młodzieżowej Rady Miejskiej.

(W tym punkcie sesji wróciła radna Medyk. Na sesji obecnych było 18 radnych).

Radny Węglarz podziękował radnym za głosowanie.

(W tym punkcie sesji wróciła radna Wolska. Na sesji obecnych było 19 radnych).

31) wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 832/VII/18.

Ad. 4.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Medyk. Na sesji obecnych było 18 radnych).

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie mec. Michał Szeliga przedstawił sprawozdanie z działalności. Poinformował, że Komitet powstał 1 lutego 2016 r., a jego głównym celem jest budowa pomnika Marszałka jako upamiętnienie w Namysłowie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto członkowie Komitetu podjęli zobowiązanie w zakresie pogłębienia świadomości historycznej mieszkańców i krzewienie patriotyzmu. Przedstawił skład osobowy Komitetu oraz członków honorowych. Dodał, że od 2017 r. prowadzona jest zbiórka publiczna na budowę pomnika. Poinformował o dotychczas zorganizowanych uroczystościach i akcjach.

Radny Konopka zapytał, ile środków udało się zebrać na budowę pomnika i ile ma kosztować cała inwestycja.

Przewodniczący Szeliga poinformował, że wpłaty na konto cały czas wpływają i nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile dotychczas udało się zebrać środków. Natomiast całe zadanie składa się z kilku etapów i też jest mu ciężko odpowiedzieć, ile całe zadanie ma kosztować.

Ad. 5.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 7.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji 3 interpelacje złożył radny Wiciak, na które otrzymał odpowiedzi.

Radny Włodarczyk zapytał o przetarg na bieżące utrzymanie dróg, który był niedawno rozstrzygany. Przypomniał, że do I przetargu przystąpiły 3 firmy, w tym spółka Ekowod. Najniższa oferta spółki Ekowod opiewała na kwotę 440 tys. zł, kolejna na 700 tys. zł, a trzecia na  1 mln 100 tys. zł. Gmina na zadanie planowała przeznaczyć 610 tys. zł. I przetarg został unieważniony, ponieważ oferta spółki Ekowod została niedopuszczona, a kolejna przekraczała kwotę przeznaczoną na zadanie. W drugim przetargu kwota przeznaczona przez gminę na bieżące utrzymanie dróg wzrosła do 730 tys. zł, a oferta została złożona tylko przez spółkę Ekowod na kwotę 880 tys. zł. Zapytał, dlaczego spółka "Ekowod" nie została dopuszczona do I przetargu oraz skąd wzięły się dołożone środki na to zadanie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania poinformował, że kwota II przetargu obejmuje 100% zwiększenia zakresu rzeczowego do wykonania niż w I przetargu.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Anita Kolat-Walkowicz odpowiedziała, że w I przetargu oferta spółki została odrzucona ze względu na braki formalne.

Radny Włodarczyk zapytał, czy basen letni będzie czynny na Dni Namysłowa.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że z jego informacji wynika, że wszystkie prace zostaną wykonane i jeśli pogoda dopisze, to basen zostanie otwarty.

Radny Grzyb poinformował, że basen letni jest wyposażony w pompy ciepła i jest przystosowany, aby móc korzystać z niego wcześniej. Stwierdził, że mieszkańcy muszą korzystać z kąpielisk w innych miastach.

Radny Konopka zgodził się z radnym Grzybem. Jego zdaniem już 2 miesiące temu można było otworzyć basen letni i zamknąć basen kryty. Ratownicy przeszliby z basenu krytego na basen letni.

Radny Grzyb stwierdził, że jak zostanie otwarte kąpielisko w Kępnie, to namysłowski basen straci dużo klientów.

Radny Włodarczyk zapytał, czy jest napuszczona woda do basenu zewnętrznego.

Prezes Szyndlarewicz odpowiedział, że w tygodniu, gdy byli na zebraniu zarządu NOSiR sp. z o.o., woda była napuszczona, ale okazało się, że niektóre płytki odkleiły się i część wody musiała być spuszczona. Poinformował, że dzisiaj woda miała być uzupełniona. Następnie prezes wrócił do historii basenu. Basen powstał w 2008 r., kiedy wraz z p. Konopką był radnym. Stwierdził, że nigdy basen nie był otwarty od kwietnia. Przypomniał, że radny Konopka był zwolennikiem basenu, a on mówił, że basen to duże koszty. Dodał, że otwarcie basenu letniego w kwietniu to są dodatkowo olbrzymie środki. Poinformował, że pieniądze z biletów nigdy nie pokryją kosztów funkcjonowania basenu. Następnie stwierdził, że wcześniej radny Konopka nie widział problemu w tym, że basen letni otwierany jest w czerwcu. Poinformował, że radni mogą doradzić, jak problem załatwić.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Wolska. Na sesji obecnych było 17 radnych.)

Radny Konopka powiedział, że burmistrz Kuchczyński wybudował basen za 11 mln zł, z założeniem, że co roku ok. 1 mln zł będzie dokładane do basenu. W zamian za to, że uczniowie mieli zapewniony bezpłatny dowóz i zajęcia na basenie. Dodał, że burmistrz nie dał basenu do zarządzania spółce, bo podniosłoby to koszty utrzymania.

Prezes Szyndlarewicz stwierdził, że radny nie pamięta albo nie chce pamiętać, że za kadencji burmistrza Kuchczyńskiego basenem zarządzała spółka "Ekowod". Zauważył, że radny Konopka nie odpowiedział na pytanie, dlaczego przez 10 lat nie upomniał się o solary, że woda ma być podgrzewana, że basen ma być otwarty od kwietnia do października.

Radny Włodarczyk stwierdził, że trzeba było wcześniej przystąpić do przygotowania obiektu. Zapytał, czy woda ma niezbędne badania do użytkowania.

Prezes Szyndlarewicz poinformował, że woda jest badana przed napuszczeniem. Badanie prowadzone na wykrycie bakterii coli przez sanepid trwa 24 h. Dodał, że nie zna terminu prowadzonej kontroli. Poinformował, że przez ostanie 1,5-2 lata są same pochwały ze strony sanepidu pod względem poprawy warunków higienicznych. Dodał, że już przy budowie basenu planowano corocznie dokładać do basenu 1 mln zł, a jeśli miałby on być teraz otwarty dłużej, to te środki znowu by wzrosły.

Radny Konopka stwierdził, że chodzi o możliwość wejścia na obiekt, aby można było się poopalać, a dzieci miały się gdzie popluskać.

Radny Grzyb stwierdził, że mieszkańców nie interesują koszty utrzymania basenu. Dodał, że należy pochylić się również nad tym, aby uczniowie mogli korzystać z basenu przy Szkole Podstawowej nr 4.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Konopka. Na sesji obecnych było 16 radnych).

Radny Włodarczyk zwrócił uwagę, że zmienia się klimat.

Prezes Lewandowski obiecał, że w przyszłym roku basen zostanie otwarty wcześniej.

Radny Włodarczyk zapytał, jak ma wyglądać funkcjonowanie nowego Żłobka w Namysłowie. Zapytał, czy nabór ma być dostępny dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Namysłów, czy pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników firmy Velux.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że żłobek będzie dostępny dla wszystkich dzieci z Gminy Namysłów. Żłobek ma powstać do końca roku, później wykonane zostaną prace wykończeniowe i rekrutacja dzieci. Dodał, że istnieje możliwość, że zakłady pracy będą dopłacały do pobytu dzieciom swoim pracownikom. Natomiast pozostałym dzieciom dopłaci gmina. Następnie burmistrz poinformował, że nowy żłobek będzie integracyjny, nowoczesny, wielofunkcyjny. Gmina dzierżawi grunt fundacji "Elementarz" na 15 lat. Burmistrz dodał, że został wyłoniony solidny wykonawca, który od połowy września br. ma rozpocząć prace. Biuro projektowe wprowadza obecnie zmiany do projektu.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Czarny. Na sesji obecnych było 15 radnych).

Radny Włodarczyk zapytał, czy dopłaty do Żłobka będą takie same, jak obecnie Gmina  dopłaca rodzicom do żłobka publicznego.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że to Rada, w drodze uchwały, określa wysokość dopłat.

Radny Maciej Nawrot zapytał, czy do nowo powstałego Żłobka będą mogły uczęszczać dzieci, które zostały przyjęte do Żłobka przy ul. Kolejowej.

Wiceburmistrz Nowowiejski poinformował, że fundacja "Elementarz" będzie prowadziła rekrutację i trudno powiedzieć, czy rodzice, którzy dotychczas prowadzili swoje dzieci do Żłobka przy ul. Kolejowej, będą chcieli je przepisać do nowo powstałego Żłobka.

Radny Grzyb zapytał o zatrudnienie w spółce NOSiR. Zapytał, z jakiego powodu zostały zlikwidowane 2 stanowiska techniczne, a w dziale marketingu pracują 4 osoby.

Burmistrz Kruszyński stwierdził, że te pytania powinny zostać skierowane do prezesa NOSiR-u Arkadiusza Biedy.

Radny Włodarczyk pytanie radnego Grzyba skierował do członków Zarządu.

Prezes Szyndlarewicz poinformował, że o strukturze organizacyjnej spółki, o potrzebnych stanowiskach decyduje zarząd. To zarząd podejmuje decyzje, z których jest później rozliczany przez Radę Nadzorczą czy Zgromadzenie Wspólników.

Radny Włodarczyk zapytał Przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki NOSiR, jak oceniła sytuację likwidacji w spółce 2 stanowisk.

Radca Wojnowska odpowiedziała, że Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność spółki.

Radny Włodarczyk prosił o podsumowanie działalności rocznej działu marketingu spółki NOSiR. Zapytał, czy pracownicy działu marketingu zarobili na wynagrodzenie przynajmniej 1 z tych osób.

Prezes Szyndlarewicz powtórzył, że o zatrudnieniu w spółce decyduje zarząd. Dodał, że nie chce publicznie rozliczać pracy poszczególnych osób oraz że nie podejmie się oceny pracy każdego z pracowników.

Radny Włodarczyk poinformował, że nie prosi o ocenę danego pracownika, tylko o ocenę działalności całego działu. Stwierdził, że gdyby zredukowano etaty w dziale marketingu w porównaniu do działu technicznego, to znalazłyby się oszczędności na basen.

Prezes Szyndlarewicz kolejny raz powtórzył, że o strukturze organizacyjnej spółki decyduje zarząd. Dodał, że jeśli w spółce funkcjonuje dział marketingu i zarząd uważa, że powinien funkcjonować, to ocena musi być pozytywna.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Węglarz. Na sesji obecnych było 14 radnych).

Radny Grzyb zapytał Wiceburmistrza Nowowiejskiego, czy radni otrzymają harmonogram zadań inwestycyjnych, które już zostały zrealizowane, rozpoczęte oraz te, które nie zostaną wykonane. Przypomniał, że taką obietnicę Wiceburmistrz radnym złożył.

Wiceburmistrz Nowowiejski odpowiedział, że harmonogram z 72 zadaniami inwestycyjnymi został radnym przekazany na początku roku. Kolejny harmonogram zostanie radnym przedstawiony na koniec roku po realizacji całego budżetu. Dodał, że w każdej chwili radni mogą uzyskać informacje w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu na temat realizowanych zadań.

Radny Włodarczyk przypomniał, że na jednej z sesji Wiceburmistrz powiedział, że harmonogram zostanie zaktualizowany na komisji na koniec kwartału. Na komisji w marcu bądź kwietniu aktualizacji nie było, ale zostało uzgodnione, że zostanie on zaktualizowany. Radny stwierdził, że mija kolejny kwartał, a radni nadal nie otrzymali wykazu zadań inwestycyjnych.

Wiceburmistrz Nowowiejski poinformował, że harmonogram cały czas jest w trakcie realizacji. Wszystkie zadania będą realizowane do końca roku budżetowego, radni dostaną informację, które zadania będą przesunięte. Dodał, że jeśli radny uważnie słuchał sprawozdania Burmistrza, to wie, które zadania zostały zrealizowane, na które zostały ogłoszone przetargi. Poinformował, że wszystkie te informacje zawarte są również na stronie internetowej Urzędu. Dodał, że nie obarczy pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zadaniem związanym z tworzeniem dodatkowych dokumentów. Zapytał, w jaki sposób taki harmonogram pomoże w realizacji budżetu.

Radny Włodarczyk stwierdził, że będzie mógł zapytać, dlaczego dane zadanie nie zostało wykonane, skoro zostało przeznaczone do realizacji. Dodał, że nie zrzuca zadania na Naczelnika Kanię. Stwierdził, że może to wykonać inny urzędnik albo inna osoba wypożyczona ze spółki podległej. Prosił, aby to zostało wykonane do końca II kwartału. Dodał jeszcze, że Wiceburmistrz zobowiązał się do zaktualizowania harmonogramu umową dżentelmeńską, o której już podczas sesji mówiono.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady zaprosił na Dni Namysłowa. Zaprosił do udziału w akcie wręczenia tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Krystianowi Brzozowskiemu w sobotę, 16 czerwca na scenie głównej.

Ad. 10.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 14 radnych. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 11.

Kazimierz Pękał, sołtys Przeczowa, w imieniu mieszkańców Przeczowa i  Niwek, podziękował Burmistrzowi za odmowną decyzję dotyczącą budowy chlewni.

Marcin Surmacz poinformował, że złożona została petycja w sprawie zorganizowania żłobka w Gminie Namysłów w bieżącym roku. Zapytał o jego realizację. Stwierdził, że posiada inne informacje z fundacji Elementarz niż Burmistrz przekazał. Na początku przyszłego roku zostanie oddany budynek do użytkowania. Następnie reszta odbiorów, rekrutacja, zatrudnienie. Zwrócił również uwagę na nieprzyjemny fetor za mleczarnią.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że Gmina Namysłów nie jest inwestorem tej inwestycji. Gmina nie ma w zadaniach własnych zapewnienia opieki dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Poinformował, że petycja pokazała, że budowa żłobka jest potrzebna, że działania prowadzone od 3 lat, aby w Namysłowie powstał kolejny żłobek, są słuszne. Burmistrz dodał, że może polegać tylko na tym, co usłyszał od Fundacji Elementarz. Następnie przypomniał, że na początku kadencji, w Żłobku przy ul. Kolejowej, było ok. 50 miejsc, w czasie trwającej kadencji zwiększono je do 100 miejsc. Poinformował, jak powstał pomysł budowy Żłobka w Namysłowie przez firmę Velux. Odnosząc się do tematu nieprzyjemnego zapachu za mleczarnią, powiedział, że jest znany sprawca odpadów, a oczekiwania są, że samorząd wyłoży środki i uporządkuje teren. Gmina nie może za pieniądze publiczne posprzątać terenu, który jest terenem prywatnym.

Przewodniczący Rady pogratulował Przewodniczącemu Osiedla nr V Michałowi Wilczakowi zwycięstwa w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Janusz Czubkowski poinformował, że w Przeczowie i Minkowskiem nie zostanie wybudowana chlewnia dzięki determinacji lokalnej społeczności, która pisała protesty i sprzeciwy. Stwierdził, że należy zwracać uwagę, aby takie przedsięwzięcia nie powstawały blisko terenów zamieszkanych. Podziękował Burmistrzowi za wydanie odmownej decyzji dotyczącej budowy chlewni.

Marcin Biliński, sołtys Woskowic Małych, poinformował, że ustawa o funduszu sołeckim nie dopuszcza możliwości, którą Burmistrz chce zrealizować w związku z planami budowy altany w Smarchowicach Wielkich, a jedynie możliwość łączenia funduszy kilku sołectw. Dodał, że również starał się skorzystać z takiego rozwiązania, ale zostało mu to uniemożliwione. Zauważył, że będzie to nierówne traktowanie sołectw, bo wiele inwestycji znacznie przekracza fundusz sołecki. Następnie przypomniał, że we wrześniu 2016 r. w Woskowicach Małych zostało skradzione z działki gminnej ok. 628 m3 piasku. Zostało to zgłoszone do Urzędu Miejskiego. Została powołana komisja w składzie: Ewa Kozłowska, Adam Wojtowicz i przedstawiciel Straży Miejskiej. Stwierdził, że komisja sporządziła protokół i na tym prace się zakończyły. Zapytał, dlaczego Gmina, pomimo informacji, nie podjęła żadnych działań, aby uzyskać utracone mienie albo odszkodowanie i nie zgłosiła tego do organów ścigania.

Radca prawny Monika Wojnowska odpowiedziała, że w Prokuraturze, na etapie sprawy karnej, toczy się postępowanie w tej sprawie. Pracownicy Urzędu byli przesłuchiwani.

Naczelnik Ciupa dodała, że była przesłuchiwana w tej sprawie, a Wydział wysyłał dokumenty w przedmiotowej sprawie do Prokuratury i Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Marcin Biliński poinformował, że sam złożył zawiadomienie na policji w listopadzie 2017 r., rok od zdarzenia. Stwierdził, że Gmina nie zrobiła nic w tej sprawie, a powinna wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy o zwrot utraconego mienia.

Radca prawny Monika Wojnowska pouczyła, że to nie rola oskarżyciela posiłkowego. Taka rola występuje dopiero na etapie sprawy w sądzie. Obecnie sprawa znajduje się na etapie postępowania karnego, jeśli zakończy się aktem oskarżenia, to Gmina będzie podejmować stosowne działania, aby uczestniczyć w procesie karnym i żądać ewentualnego zadośćuczynienia.

Marcin Biliński zapytał, dlaczego Gmina nie złożyła pozwu cywilnego.

Monika Wojnowska wyjaśniła, że Gmina nie poniesie kosztów postępowania cywilnego, gdyż powództwo cywilne zostałoby zawieszone do czasu prawomocnego skazania wyrokiem.

Marcin Biliński zapytał, dlaczego pracownicy Urzędu, mając wiedzę o zaistniałej kradzieży, nie zrobili nic w tej sprawie.

Naczelnik Ciupa stwierdziła, że sołtys Biliński mówił, że złożył zawiadomienie do prokuratury. Równocześnie doniesienie złożyła Gmina.

Marcin Biliński zapytał, kiedy Gmina złożyła zawiadomienie o kradzieży.

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa nie musi być przedmiotem obrad, gdyż sołtys może sytuację wyjaśnić bezpośrednio z Panią Naczelnik albo Radcą Wojnowską.

Józef Sypko prosił o wykonanie prac porządkowych na drodze łączącej ul. Jana Pawła II z Łączanami.

Wiceburmistrz Nowowiejski poinformował, że przed sesją uczestniczył w Radzie Technicznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Prace projektowe przebudowy ul. Jana Pawła II wraz ze ścieżkami z obydwu stron zostały rozpoczęte. Zostaną wybudowane 3 ronda: rondo łączące drogę wojewódzką nr 454 i drogę krajową nr 39, rondo przy Parku "Pod Grzybkiem" oraz rondo przy zjeździe do sklepu "Biedronka".  Wiceburmistrz przekazał informację, że GDDKiA nie potrzebuje wkładu pieniężnego od Gminy. Prace projektowe potrwają ok. 1,5 roku. Na spotkaniu poproszono, aby w ramach współpracy zorganizować w lipcu br. spotkanie z mieszkańcami, aby udzielić wszelkich informacji na temat planowanej inwestycji.

Radna Łyżniak zapytała, kiedy ruszą prace na deptaku ppor. Sworowskiego.

Wiceburmistrz Nowowiejski odpowiedział, że do końca sierpnia albo września br. Dodał, że jeśli się myli, to sprostuje tę informację.

Burmistrz Kruszyński odniósł się do omawianych kwestii. Stwierdził, że nie ma nic nadzwyczajnego, że sołectwo wykłada część środków na inwestycje, a reszta dokłada gmina - np. remont świetlicy w Brzezince, oświetlenie w Woskowicach Małych. W temacie wydania odmownej decyzji budowy budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Minkowskiem i Przeczowie Burmistrz podziękował za współpracę Naczelnikowi Romanowi Kani i inspektorowi ds. ochrony środowiska Aleksandrowi Polanowi. Wykonawca skweru ppor. Sworowskiego chce już rozpocząć prace, ale ma jakieś problemy formalne w Starostwie Powiatowym. Następnie podziękował radnym za głosowanie i udzielenie absolutorium, pracownikom Urzędu Miejskiego, prezesom spółek i dyrektorom jednostek organizacyjnych za współpracę. Zaprosił wszystkich na Dni Namysłowa i życzył wszystkim udanej zabawy.

Ad. 12.

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Justyna Cieślak