Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XL/18 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Projekt protokołu Nr XL/18
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
14 sierpnia 2018 roku

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XL sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 17 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Sławomir Idzi z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcą Rafałem Nowowiejskim, skarbnik gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników oraz przedstawicieli poszczególnych wydziałów, obsługę prawną urzędu, prezesów namysłowskich spółek gminnych: prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, prezesa ZAN Sp. z o.o. Mirosława Lewandowskiego, prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, Ireneusza Troskę reprezentującego Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Jankowiaka, Jana Południaka - przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, Kazimierza Kosa - Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów, przewodniczących namysłowskich osiedli, Annę Gałczyńską - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtysów, wszystkich gości i mieszkańców oraz zebranych radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Następnie złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez:

 1. wycofanie projektu uchwały na druku nr 1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów.
 2. wprowadzenie do porządku obrad, jako pierwszego, projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 r.

Przed przystąpieniem do głosowania nad zmianą porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są uwagi i propozycje do zaproponowanych zmian w porządku obrad.

Radny Lech Konopka, odnosząc się do kwestii wycofania z porządku obrad projektu uchwały na druku nr 1, poprosił, aby na przyszłość materiały były tak przygotowywane, aby radni mieli kompleksową wiedzę w określonych sprawach i nie dochodziło do sytuacji, kiedy po procedowaniu przez część radnych na swoich komisjach projektu uchwały, pojawiały się dodatkowe informacje, które wymagają dodatkowych wyjaśnień i ustaleń stanu faktycznego.

Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że dodatkowe informacje zostały przekazane przez jednego z radnych podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej komisje głosowały nad projektem uchwały, ponieważ nie posiadały dodatkowych informacji w przedmiotowej kwestii. Podkreślił, że bardzo dobrze, że radni na każdej kolejnej komisji potrafią dzielić się dodatkową wiedzą, co ma wpływ na podjęcie decyzji.

Radna Urszula Łyżniak, ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Lecha Konopki, zaznaczyła, że w czasie posiedzenia jej komisji radni dysponowali materiałami, które wpłynęły od stron zainteresowanych tematem. Stwierdziła, że to radni zauważyli, że przekazane informacje i materiały w omawianej sprawie są niewystarczające i wymagają głębszej analizy. Poprosiła, aby radny Lech Konopka nie wprowadzał opinii publicznej w błąd. Poinformowała, że bardzo dobrze, że projekt uchwały zostaje wycofany, ponieważ faktycznie tych materiałów było mało, ale nie jest to błędem radnych, tylko błędem stron, które przekazały niepełne dane.

Za zmianą porządku obrad w zaproponowanej na wstępie wersji, głosowało 17 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 r.
  2) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 zlokalizowanego w Namysłowie;
  3) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Krakowskiej 14 zlokalizowanej w Namysłowie;
  4) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji wschodniej i północnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Komuny Paryskiej 2 zlokalizowanego w Namysłowie;
  5) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy Rynek 11 zlokalizowanej w Namysłowie;
  6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie;
  7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy;
  8) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
  9) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
  10) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów;
  11) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  12) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów;
  13) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania;
  14) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym;
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz Julian Kruszyński pogratulował i podziękował za dobroczynną i szlachetną działalność pani Janinie Rudawskiej odznaczonej Odznaką Honorową Primus in Agendo, czyli "Pierwszy w działaniu", które to odznaczenie, kilka dni temu laureatka odebrała w Urzędzie Wojewódzkim. Wśród szerokiej gamy zainteresowań na plan pierwszy utytułowanej wysuwa się ponaddwudziestojednoletnia działalność społeczna na rzecz walki z cukrzycą; laureatka obecnie pełni funkcję prezesa Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Pani Janina wśród odznaczeń i wyróżnień posiada w swojej kolekcji m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Województwa Opolskiego, statuetkę "Emil" za "Pomoc w przełamywaniu barier", a także "Opolską Niezapominajkę".  W swojej działalności może poszczycić się również pięcioletnią współpracą z Polonią belgijską, współorganizowaniem wielu konkursów plastycznych, udziałem w tworzeniu pododdziału diabetologii w szpitalu MSWiA w Opolu, a obecnie pełni także funkcję sekretarza w Namysłowskiej Radzie Seniorów.

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 14 czerwca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIX sesji Rady Miejskiej - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

 • Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja obradowała 7 sierpnia 2018 r. z następującym porządkiem obrad: zaopiniowanie uchwał, będących przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej, oraz sprawy różne. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. W sprawach różnych na pytania członków Komisji odpowiedzi udzielał Burmistrz Namysłowa, który przedstawił również kalendarium wydarzeń, jakie będą miały miejsce w gminie we wrześniu.
 • Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska zakomunikował, że członkowie Komisji na posiedzeniu 10 sierpnia 2018 r. zaopiniowali projekty uchwał Rady Miejskiej. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, z wyjątkiem projektu uchwały nr 1, który został wycofany z porządku obrad sesji. W sprawach różnych prowadzona była dyskusja na temat porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta. Ponadto Komisja zapoznała się i wyraziła swoja opinię w sprawie pisma mieszkańców ul. Krótkiej w Kowalowicach.
 • Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie Komisji, pomiędzy sesjami, obradowali 13 sierpnia 2018 r. Przedmiotem obrad Komisji było: zaopiniowanie projektów uchwał, będących przedmiotem obrad sesji oraz sprawy różne. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, z wyjątkiem projektu uchwały nr 1, który został wycofany z porządku obrad sesji. W sprawach różnych prowadzone były rozmowy na temat prowadzonych na terenie gminy inwestycji. Odpowiedzi na zadawane pytania udzielał Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński.
 • Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie Komisji obradowali 13 sierpnia 2018 r. Tematem obrad posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy różne. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, z wyjątkiem projektu uchwały nr 1, który został wycofany z porządku obrad sesji. W sprawach różnych prowadzona była rozmowa na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, gdzie wyczerpujących informacji udzieliła pani Grażyna Burkiewicz.

Przewodniczący Rady Miejskiej powitał na obradach sesji Krzysztofa Balawendera dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

 • Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja obradowała 13 sierpnia 2018 r. Przedmiotem obrad Komisji było: zaopiniowanie projektów uchwał, będących przedmiotem obrad sesji, oraz sprawy różne. Wszystkie projekty uchwał, od nr. 2. do 16., zostały zaopiniowane pozytywnie. W sprawach różnych prowadzona była debata na temat suszy, jaka panuje w kraju i na terenie gminy Namysłów. Przewodniczący Komisji przedstawił kolejno wszelkie działania, jakie podejmowane były przez gminę w przedmiotowej kwestii. Zaznaczył, że na początku lipca przystąpiono do szacowania strat na wniosek rolników. Z uwagi na to, że Wojewoda Opolski pozwolił szacować wyłącznie rośliny zbożowe i strączkowe, niemożliwe było szacowanie kukurydzy, buraka i ziemniaka. Już na samym początku zwrócono się do Wojewody z prośbą, aby wskazane uprawy zostały włączone do szacowania, ponieważ rolnik tylko wówczas może otrzymać jakąkolwiek pomoc, kiedy strata w gospodarstwie wyniesie co najmniej 30%. Pod koniec lipca otrzymano informację z Urzędu Wojewódzkiego, że wniosek został skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednak do dzisiaj nie nadeszła żadna odpowiedź. Przewodniczący Komisji podkreślił, że jako reprezentant Izby Rolniczej gminy Namysłów również kilkakrotnie zwracał się do Zarządu Izby Rolniczej w Opolu o interwencję u Wojewody. Izba Rolnicza w trybie pilnym zwróciła się do Wojewody Opolskiego o podjęcie właściwych działań w Ministerstwie Rolnictwa, aby na terenie powiatu namysłowskiego włączone zostały do szacowania kukurydza, ziemniaki, buraki, len oraz inne uprawy, które jeszcze pozostają ma polach. Do tej pory także nie uzyskano żadnej odpowiedzi w przedmiotowej kwestii. Radny stwierdził, że jako rolnik, a także Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi ubolewa, nad tym, że nie można szacować tych upraw, w których rolnicy na terenie gminy Namysłów ponieśli największe szkody, i których stan jest tragiczny, a zgodnie z wytycznymi Wojewody, w przypadku szacowania szkód, winno się opierać wyłącznie na informacjach z Państwowego Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Według danych przekazanych przez wskazany instytut na terenie gminy Namysłów nie ma żadnego obszaru objętego suszą.

Burmistrz Julian Kruszyński, zabierając głos w sprawie suszy, ustosunkował się do zarzutów posła Barłomieja Stawiarskiego, który zarzucił gminie i samorządowi bezczynność w omawianej kwestii. Podkreślił, że od 2016 r. funkcjonuje nowa rzeczywistość prawna, która umożliwia zaniechanie poboru podatku tylko wtedy, kiedy nastąpi ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Z kolei stan klęski żywiołowej na terenie kraju może ogłosić tylko Premier na wniosek Ministra Rolnictwa lub na wniosek właściwego wojewody. Przekazał, że mając na uwadze niniejsze rozwiązania prawne, pozostaje tylko czekać, czy Wojewoda i Minister Rolnictwa dostrzegą problem suszy na terenie gminy Namysłów. Burmistrz Kruszyński, w swojej wypowiedzi, podkreślił, że stan suszy w naszej gminie jest raportowany na bieżąco, a komisja powołana przez Wojewodę Opolskiego, dokonała już wszelkich przeglądów upraw, które zostały zgłoszone jako dotknięte suszą. Podziękował członkom komisji za wykonaną pracę, która, w stosunku do innych gmin, gdzie zgłoszonych wniosków było kilkanaście, wymagała wielkiego poświęcenia i nakładu pracy. Poinformował, że w chwili obecnej trwa przygotowanie protokołów suszowych, które do końca miesiąca powinny trafić do Wojewody Opolskiego. Wspomniał także, że w przypadku wniosków suszowych i sporządzaniu protokołów gmina musi postępować zgodnie z literą prawa i oceniać tylko te uprawy, które wyznaczy Wojewoda. Nadmienił, że we wszystkich działaniach, związanych z zagadnieniem suszy, widzi, niestety, wymiar polityczny, ponieważ nie wprowadza się stanu klęski żywiołowej na terenie kraju, pomimo tego, że inne państwa to uczyniły, również z tej przyczyny, że art. 228 Konstytucji mówi o tym, że "w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu dziewięćdziesięciu dni od jego zakończenia nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzone wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiednio przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej." W takiej sytuacji cierpią tylko rolnicy, a odpowiedzialność w tej kwestii została zrzucona na samorządy. Dodał, że w roku 2015 nasz powiat i gmina zostały objęte klęską suszy, gradobicia i wichury. Wówczas, działając na podstawie starej ustawy, możliwe było określenie obszaru objętego suszą i decyzją Burmistrza możliwe było zaniechanie poboru podatku, co zostało zastosowane w odniesieniu do trzeciej i czwartej raty. Takie działanie objęło 121 gospodarstw rolnych na sumę ok. 186 tys. zł. W chwili obecnej nowe przepisy pozwalają jedynie na odroczenie spłaty podatku, rozłożenie na raty spłaty podatku, umorzenie podatku, ale tylko w sytuacjach przewidzianych prawem, czyli na wniosek rolnika, który wystąpił o umorzenie raty podatku, od którego termin płatności już upłynął. Zaznaczył, że do tej pory nie wpłynął ani jeden wniosek o taką formę pomocy.

 • Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja w przerwie pomiędzy sesjami, obradowała 13 sierpnia 2018 r. Tematem obrad posiedzenia Komisji było: zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy różne. Wszystkie projekty uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie, z wyjątkiem projektu uchwały nr 1, który został wycofany z porządku obrad. W sprawach różnych zadawano pytania naczelnikom wydziałów oraz skarbnik gminy, uzyskując wyczerpujące wypowiedzi.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 833/VII/18.

2) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 zlokalizowanego w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 834/VII/18.

3) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Krakowskiej 14 zlokalizowanej w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 835/VII/18.

4) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji wschodniej i północnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Komuny Paryskiej 2 zlokalizowanego w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 836/VII/18.

5) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy Rynek 11 zlokalizowanej w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 837/VII/18.

6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 838/VII/18.

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 839/VII/18.

8) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 840/VII/18.

9) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 841/VII/18.

10) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów;

Krzysztof Szyndlarewicz, Prezes Ekowod Sp. z o.o., przedstawił założenia projektu uchwały i konieczność jej sporządzenia.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 842/VII/18.

11) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 843/VII/18.

12) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 844/VII/18.

13) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 845/VII/18.

14) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 846/VII/18.

15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

Radny Lech Konopka stwierdził, że nie może zgodzić się ze wskazaną w prognozie finansowej kwotą zadłużenia: 2017 r. - 35 mln 500 tys. zł, 2018 r. - 56 mln i dlatego będzie głosował przeciw.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie "wstrzymującym się" i 2 "głosach" przeciw.
Uchwała została podjęta - Nr 847/VII/18.

16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Radny Lech Konopka poinformował, że również nie może zgodzić się z tym aby deficyt budżetowy wynosił 24 mln 500 tys. zł.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie "wstrzymującym się" i 2 "głosach" przeciw.
Uchwała została podjęta - Nr 848/VII/18.

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza wpłynęło kilka wniosków, zapytań i interpelacji.

Radny Tomasz Wiciak złożył trzy wnioski do Burmistrza: w sprawie zamontowania płyt wjazdowych na ulicy Szkolnej, zwrócenia się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o wyrażenie zgody na ułożenia chodnika do kaplicy św. Antoniego w Kowalowicach oraz powołania komisji szacującej straty w rolnictwie spowodowane suszą na terenie gminy Namysłów. Radny otrzymał już odpowiedzi na zadane pytania.

Radny Tomasz Wiciak poinformował, że do dnia dzisiejszego płyty nie zostały zamontowane. Natomiast część kostki oraz innych elementów, która znajduje się przy remizie w Kowalowicach, do tej pory nie została uprzątnięta, chociaż w otrzymanym piśmie przekazano odpowiedź o uprzątnięciu terenu. Zapytał też, co z budową ścieżki rowerowej w Objaździe, której budowę rozpoczęto, a następnie po paru dniach ścieżkę zasypano, a także w Kamiennej. Interesowało go także, co z łataniem dróg po zimie, ponieważ do dnia dzisiejszego w wielu wsiach drogi nie są naprawione.

Roman Kania, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przekazał, że jeśli chodzi o płyty najazdowe, to są one pomierzone i zlecone do wykonania. Podziękował za informację o nieuprzątnięciu terenu po budowie drogi, ponieważ otrzymał on od wykonawcy wiadomość, że sprzęt i materiały zostały zabrane. Nadmienił, że jeżeli faktycznie materiał pozostał, on sam z chęcią go zabierze i wykorzysta do remontu innych dróg. Nie zgodził się natomiast z informacją odnośnie Objazdy, ponieważ, jak wynika z postępowania, które prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, nie była rozpoczęta tam jakakolwiek inwestycja, jeżeli chodzi o ciąg pieszo-rowerowy. Przekazał, że w tej sprawie dokumentacja została przyjęta przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie i w każdej chwili wykonawca ma prawo wejść na budowę i budować wspomniany ciąg pieszo-rowerowy. Ustosunkowując się natomiast do sytuacji w Kamiennej, zaznaczył, że cały czas trwa procedura administracyjna, związana z otrzymaniem pozwoleń na budowę oraz uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Radna Leokadia Czarny zapytała, dlaczego chodnik przy błoniach w kierunku basenu nie jest oświetlony.

Naczelnik Roman Kania poinformował, że przekaże informację firmie TAURON, ponieważ przedmiotowy teren znajduje się w zarządzie wspomnianej firmy.

Radny Krzysztof Grzyb zapytał o drogę w Apostołach. Poprosił o uzupełnienie znaków drogowych, które były przewidziane w przetargu. Chodzi o znaki informujące o niebezpiecznym zakręcie oraz o ograniczeniu prędkości.

Radny Maciej Nawrot zapytał prezesa spółki EKOWOD, czy na terenie po byłym lotnisku w Krasowicach, po dokonanym zrąbkowaniu, będzie jeszcze zastosowany oprysk chemiczny na odrosty czeremchy, ponieważ jej szybki wzrost niweczy dokonany wcześniej zabieg zrąbkowania.

Obrady opuściła radna Leokadia Czarny.

Krzysztof Szyndlarewicz, prezes spółki EKOWOD, odpowiedział, że planowane jest dokonanie właściwego oprysku. Stwierdził, że ma świadomość tego, że czeremcha dość szybko rośnie, jednak powstały w spółce różne okoliczności, które kazały zastanowić się nad wykonaniem tego oprysku, tym bardziej że teren ten będzie przejmowany przez Lasy Państwowe. W związku z takimi okolicznościami spornym pozostaje, czy wykonywanie wskazanych prac powinno znajdować się po stronie spółki i czy wydanie dodatkowych pieniędzy będzie uczciwe w stosunku do mieszkańców gminy.

Radna Maria Teodorczyk zapytała o część drogi, która łączy naszą gminę z województwem wielkopolskim, a jest bardzo ważna dla rolników, mieszkańców Woskowic Małych.

Naczelnik Roman Kania odpowiedział, że zmieniła się interpretacja dla Starostwa Powiatowego, jeżeli chodzi o wydawanie zezwoleń na budowę dróg. Do tej pory organy architektoniczno-budowlane, przynajmniej w naszym powiecie, nie brały pod uwagę szerokości pasów drogowych. Od jakiegoś czasu Starostwo Powiatowe w Namysłowie jest  bardzo wyczulone na szerokości pasów drogowych, co ma wpływ na takie nieprawidłowości. Praktycznie wszystkie drogi zarówno powiatowe, jak też gminne, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, niestety nie spełniają wymogów prawnych odnośnie pasów drogowych. Dlatego też, żeby wybudować nową drogę lub nawet przebudować, należałoby wszystkie inwestycje realizować poprzez zabieranie prywatnym właścicielom ich terenu. Zauważył także, że aby tego uniknąć, trzeba uzyskać odstępstwo wydane przez Ministerstwo Infrastruktury. Gmina występowała o takie odstępstwo. Zgoda została udzielona, ale to pociąga za sobą kolejne czynności, m.in. odwodnienie terenu poprzez zaprojektowanie rowów przydrożnych, a to z pewnością przeciągnie się w czasie.

Radny Lech Konopka zapytał o rozstrzygnięcie przetargu na drugi etap budowy drogi przy ulicy Oławskiej. Interesowało go również, jak została rozstrzygnięta sprawa mandatu radnego Konrada Gęsiarza.

Naczelnik Kania, ustosunkowując się do pierwszego pytania, poinformował, że wczoraj złożone zostały dwie oferty, jednak najkorzystniejsza oferta przekraczała znacząco budżet zabezpieczony na tę inwestycję. Była co prawda jedna oferta, która mieściła się w przeznaczonych środkach, niestety musiała zostać odrzucona z przyczyn formalnych. Dlatego też podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu i wczoraj został ogłoszony ponowny przetarg.

Radny Lech Konopka zapytał, czy jest on w dalszym ciągu na 300 tys. zł.

Naczelnik Kania potwierdził, że zabezpieczył na inwestycję wskazaną przez radnego kwotę.

Mecenas Monika Wojnowska, odpowiadając na drugie pytanie, przekazała, że w tym zakresie należałoby zwrócić się albo do Wojewody Opolskiego, który prowadzi tą sprawę, albo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który zajmuje się tymi tematami. Urząd, niestety, nie ma żadnej wiedzy ani nie prowadzi żadnych postępowań w tym zakresie.

Radny Lech Konopka zauważył, że jakiś wyrok w tej sprawie sąd wydał i, z tego, co wie, zostały wypłacone diety radnemu, które się nie należały i trzeba byłoby, ewentualnie, dochodzić zwrotu tych kwot.

Mecenas Monika Wojnowska przekazała, że w zakresie wyroku wszelkie zapytania należy kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ponieważ Urząd nie jest rzecznikiem sądu. Natomiast, odnosząc się do kwestii wypłaty diet, poinformowała, że podjęte zostały stosowne czynności, zmierzające do odzyskania tych diet.

Radny Tomasz Wiciak stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie; ponownie zapytał o kwestię utrzymania dróg po zimie, ponieważ ludzie skarżą się na dziury w drogach, szczególnie mieszkańcy ul. Krótkiej w Kowalowicach.

Naczelnik Kania przekazał, że dołoży należytych starań, aby jeszcze w tym miesiącu miejscowość Kowalowice, w przedmiotowej kwestii, została zaspokojona.

Radny Tomasz Wiciak wspomniał, że docierają do niego głosy z miejscowości Kamienna, że źle wykoszone są pobocza drogi pomiędzy Kamienną a Michalicami, co powoduje słabą widoczność dla przejeżdżających rowerzystów i kierowców.

Radna Maria Teodorczyk podziękowała, w imieniu starszych mieszkańców wsi Woskowice Małe, którzy na początku wakacji zostali pozbawieni możliwości dojazdu np. do lekarza, czy banku, za wznowione połączenia do Namysłowa i to na znacznie krótszym odcinku jazdy, pomijając wcześniejszą dużo dłuższą trasę. Zapytała, jak sytuacja komunikacji autobusowej na terenie gminy będzie wyglądała od 1 września, ponieważ obecne rozwiązanie jest tymczasowe, na okres wakacji. Zapytała ponadto, jaki jest wynik przetargu na przewozy szkolne.

Burmistrz Julian Kruszyński poinformował, że przetarg zakończył się rozstrzygnięciem. Wygrała go firma LUZ. Uzgodnienia z przedstawicielem tej firmy zmierzają w tę stronę, żeby wraz z dziećmi szkolnymi firma zabierała również pasażerów cywilnych, w miarę posiadanych miejsc. Podkreślił, że nie jest tajemnicą, że cały czas trwają rozmowy i prace, aby w najbliższym możliwym czasie uruchomić komunikację miejską i podmiejską. W swojej wypowiedzi odniósł się ponadto do kwestii obaw niektórych radnych, którzy konsekwentnie głosują przeciw uchwałom związanym z budżetem, motywując to rosnącym zadłużeniem gminy. Przekazał, że podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego w Krakowie Namysłów, jaka gmina miejsko-wiejska, klasyfikowana pośród 614 gmin w kraju pod względem gospodarności finansowej, jest ujęta na 34 miejscu w Polsce. Zatem sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra. Z kolei na 257 miast powiatowych w Polsce, pod względem użłobkowienia, gmina Namysłów znajduje się na 16 miejscu, czyli w czołówce krajowej. Przekazał także, że najdalej od października ruszy prywatny żłobek na 35 miejsc i nadal żywa jest idea wielofunkcyjnego integracyjnego żłobka w Namysłowie, którego budowa rozpocznie się wrześniu tego roku.

Radny Lech Konopka podziękował za odpowiedzi, chociaż zdaje sobie sprawę, że nie są one adekwatne do rzeczywistości. Zapytał także, nawiązując do prywatnych podmiotów, na jakich zasadach, dla prywatnego przedszkola czy żłobka integracyjnego, została oddana darmowo ziemia. Uważa on, że prywatna instytucja nie powinna za darmo dostać ziemi na budowę tego żłobka.

Burmistrz Julian Kruszyński oznajmił, że ziemia została wydzierżawiona, na 15 lat, fundacji, która będzie budowała ten żłobek.

Radny Lech Konopka, w związku z tym, że nie widzi sekretarza gminy, a zbliżają się wybory, zapytał kto ewentualnie będzie go zastępował.

Burmistrz Julian Kryszyński odpowiedział, że decyzja nie została jeszcze podjęta.

Radny Krzysztof Grzyb, zwracając się do naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ponownie zapytał o sprawę znaków drogowych na nowo powstałych drogach; czy będą one uzupełniane przez wykonawcę na podstawie wydanej przez Urząd decyzji. Nawiązując ponadto do sprawy sekretarza gminy i braku jego obecności, zapytał, kto siedzi na jego miejscu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że osobą, zajmującą miejsce sekretarza, jest Łukasz Krzemiński, pracownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Naczelnik Roman Kania, odnosząc się do pytania radnego Krzysztofa Grzyba, stwierdził, że aby zostały wprowadzone znaki na drodze publicznej, musi być stała organizacja ruchu, a na wskazanej drodze w Apostołach stałej organizacji nie ma. Jest ona w trakcie opracowywania.

Radny Tomasz Wiciak zapytał ile przewidzianych jest sesji Rady Miejskiej w związku z zaplanowanymi wyborami na dzień 21 października br.

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że jedna lub dwie.

Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed upływem kadencji.

W imieniu własnym i Burmistrza Namysłowa zaprosił wszystkich na Gminny Kongres Samorządowy, który rozpocznie się 8 września br. o godz.11.00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Tego samego dnia, o godz. 14.30, nastąpi uroczyste odsłonięcie powstającego muralu na Skwerze Profesora Leszka Kuberskiego, natomiast o godz. 15.15 rozpocznie się biesiada z Browarem Namysłów, na której przewidzianych jest mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Z kolei 9 września br., w imieniu sołtysa Smarchowic Wielkich i Burmistrza Namysłowa, zaprosił na dożynki gminne.

Następnie, w imieniu seniorów zaprosił na Olimpiadę Seniorów, która odbędzie się 12-15 września br.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował także o złożonym przez Rodzinne Ogrody Działkowe im. "Przyszłość" w Namysłowie wniosku z prośbą o poparcie przez radnych kolejnej dotacji na rzecz wspomnianej organizacji, w ramach budżetu.

Przekazał apel spółdzielni mieszkaniowej w Minkowskiem o ewentualne dofinansowanie opłat za wywóz nieczystości płynnych z tamtejszej spółdzielni.

Na koniec poinformował, że wpłynęły trzy skargi, które zostają przekazane do Komisji Rewizyjnej.

Ad. 6. Przyjęcie protokołów z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji nie uczestniczyła radna Leokadia Czarny.

"Za" przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej z 14 czerwca 2018 r.  głosowało 16 radnych. Głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie stwierdzono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski

Radny Tomasz Wiciak zaproponował aby podczas dożynek gminnych konkurs koron żniwnych oceniany był w dwóch kategoriach, a mianowicie w kategorii koron żniwnych i dzieł dożynkowych.

Krzysztof Szyndlarewicz zapytał, jak podczas dożynek w Kowalowicach, rozdysponowane zostaną, w ramach funduszu sołeckiego, talony żywnościowe.

Radny Tomasz Wiciak odpowiedział, że talony przekazane zostaną wśród tych osób, które wspomagają całorocznie pracę na wsi i służą pomocą, np. przy koszeniu trawy oraz innych pracach.

Radny Krzysztof Grzyb zaprosił, w swoim imieniu i Stowarzyszenia Przyjazny Samorząd, na turniej wakacyjny w piłce nożnej na "Orliku" przy ul. Kolejowej. Przekazał, że również podczas turnieju prowadzone będą porady diabetologiczne.

Ad. 8. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XL sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko