Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2019 roku

W dniu 9 listopada 2018 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 733/VII/18 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

W dniu 9 stycznia 2019 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 31/VIII/19 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową a w dniu 21 stycznia 2019 r. Uchwałę Nr 32/VIII/19 w sprawie uchwalenia budżet gminy na 2019 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 104 024 177,32 zł, natomiast wydatki na poziomie 109 862 142,51 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 5 837 965,19 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2019 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2019 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2019 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2019 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2019 roku
 • Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Namysłów w 2019 roku, o stanie zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Gminy Namysłów za 2019 rok, o wysokości środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) wykorzystanych przez Gminę Namysłów w 2019 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2019 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2019 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
 • Bilans jednostki budżetowej (Urząd Miejski)
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (Urząd Miejski)
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa - cz. 1 (Urząd Miejski)
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa - cz. 2 (Urząd Miejski)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (Urząd Miejski)
 • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (Gmina)
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (Gmina)
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Namysłów (Gmina)
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa - cz. 1 (Gmina)
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa - cz. 2 (Gmina)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (Gmina)
 • Uchwała Nr 520/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2019 r.
 • Uchwała Nr 521/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2019 r.
 • Uchwała Nr 522/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 58/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 63/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2019 rok
 • Uchwała Nr 334/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
 • Uchwała Nr 65/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2019 rok