Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2018-2023 (VIII kadencja)

 • Uchwała Nr 1/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 2/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 3/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 4/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 5/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 6/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 7/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 8/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 9/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 10/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 11/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 listopada 2019 r. stwierdzający nieważność Uchwała Nr 11/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r.
 • Uchwała Nr 12/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 13/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 14/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 15/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 16/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 17/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 18/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 19/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 20/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 21/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 22/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 23/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 24/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie skargi na działanie dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 25/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 26/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 27/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 28/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 29/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2019 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 30/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 31/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 33/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 34/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 35/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 36/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 37/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 38/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 39/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 40/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 41/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 42/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 43/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 44/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 45/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 46/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granice ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 47/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 48/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 49/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 50/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 51/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 52/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021.
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 53/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 55/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwały
 • Uchwała Nr 56/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 57/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 59/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 6 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 60/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 61/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 62/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 64/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 65/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 66/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 67/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 68/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie  Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 69/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 70/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 71/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 72/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 73/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 74/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego zmiany przeznaczenia działki nr 63/1 położonej w Namysłowie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 75/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 76/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała 
 • Uchwała Nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały | Uchwała 
  • Pismo IN.I.743.3.3.2019.AD z dnia 8 lipca 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r.
 • Uchwała Nr 78/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr DP 1102 O w miejscowości Kowalowice"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.48.2019.AB z dnia 5 lipca 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r.
 • Uchwała Nr 80/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Nr 81/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 82/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 83/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 84/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 85/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 86/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 87/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 88/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 89/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 90/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Namysłów z Lokalnego Centrum Rozwoju "Samorządowa Polska" Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie oraz na wystąpienie Gminy Namysłów ze spółki Krajowy Fundusz Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 91/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 92/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.65.2019.AB z dnia 31 lipca 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność części uchwały Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r.
  • Postanowienie IN.I.743.65.2019.AB z dnia 5 sierpnia 2019 r. Wojewody Opolskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
 • Uchwała Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.66.2019.AB z dnia 30 lipca 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność części  uchwały Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r.
 • Uchwała Nr 95/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 96/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów na lata 2018-2021
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 97/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 98/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Namysłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 99/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 100/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 101/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 102/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Jastrzębia
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 103/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wniosku o nieupublicznianie danych osobowych podczas sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 104/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie skargi na działanie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 105/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 106/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 107/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 108/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 109/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 110/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 112/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 113/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 114/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Jastrzębiu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 115/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.77.2019.AB z dnia 2 września 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające w części nieważność Uchwały Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r.
 • Uchwała Nr 117/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 118/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 119/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 120/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 121/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 122/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2020-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 123/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Rzeź Wołyńska”
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 124/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 125/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 126/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 127/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 797/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Namysłów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 128/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 129/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 130/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Uchwała Nr 28/42/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 października 2019 r. stwierdzająca nieważność Uchwały Nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r.
 • Uchwała Nr 132/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 133/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 134/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 135/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opłat od posiadania psów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 136/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwały
 • Uchwała Nr 137/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 138/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 139/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na przeprowadzone ustalenie granic w m. Głuszyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 140/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 141/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie odwołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 142/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 143/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 144/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 145/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.96.2019.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku stwierdzająca nieważność § 6 ust. 1, § 6 ust. 8, § 7 ust. 1, § 7 ust. 9, § 8 ust. 1 oraz § 8 ust. 8 pkt 2 Uchwały Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r.
 • Uchwała Nr 147/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 148/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 149/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 150/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 151/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 152/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 153/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 154/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 155/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 156/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Namysłów a miastem Hafnarfjörður (Islandia)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 157/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 158/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 159/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 160/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 161/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 162/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 163/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 164/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.120.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2020 roku stwierdzająca nieważność w części Uchwały Nr 164/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Uchwała Nr 165/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.121.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku stwierdzająca nieważność w całości Uchwały Nr 165/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Uchwała Nr 166/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.123.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2020 roku stwierdzająca nieważność w całości Uchwały Nr 166/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Uchwała Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 168/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 169/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr DP 1126 O w miejscowości Krasowice"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 170/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 171/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 172/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 173/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 174/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 175/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 176/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 177/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 178/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 179/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 180/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 181/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 182/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 183/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 184/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 185/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 186/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 187/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 188/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 189/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 190/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej wyznaczenia ścieżki rowerowej na drodze nr 1102 O Namysłów - Objazda
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 191/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na przebieg konkursu organizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 192/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o uznanie zasadności przejęcia drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 193/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2020 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 194/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 195/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 196/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2019/2020
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 197/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 198/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 199/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 200/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 201/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 202/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 203/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 204/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 205/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 206/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 207/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 208/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 209/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 210/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 211/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 212/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 213/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 214/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 215/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 216/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 217/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 218/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 219/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 220/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 221/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 222/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 223/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 224/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 225/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 226/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Minkowskie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Namysłowską Radę Seniorów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 227/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 228/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 229/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 230/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 231/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 232/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 233/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 234/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 235/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie złożenia skargi na działalność Wojewody Opolskiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 236/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 237/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 238/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 239/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 240/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 241/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 242/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 243/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 244/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 245/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 246/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 247/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 248/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie" w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice – DP 1101 O”
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2020/2021
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wzniesienia tablicy upamiętniającej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 249/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 250/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 251/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 252/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 253/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 254/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 255/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 256/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 257/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 258/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 259/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 260/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 261/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 262/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 263/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 264/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 265/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 266/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 267/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 268/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 269/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 270/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 271/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 272/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 273/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 274/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 275/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 276/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 277/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 278/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 279/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 280/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 281/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 282/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 283/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice – DP 1101 O”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 284/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 285/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 286/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2020/2021
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 287/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 288/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wzniesienia tablicy upamiętniającej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 289/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 290/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 291/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania
  Projekt uchwały | Uchwała 
 • Uchwała Nr 292/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 293/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 294/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Nr 295/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 296/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 297/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 298/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 299/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 300/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Minkowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 301/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Namysłowską Radę Seniorów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 302/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego przeznaczenia działki nr 501/261 położonej przy ul. 1 Maja w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 303/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 304/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 305/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 306/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie pracownika Urzędu Miejskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 307/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wniosków dotyczących infrastruktury drogowej na osiedlu „Za Widawą”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 308/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 309/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 310/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 311/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 312/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 313/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 314/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 315/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 316/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 317/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 318/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 319/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 320/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 321/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 322/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 323/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 324/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 325/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 326/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 327/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 328/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 329/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 330/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 331/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 332/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy w Wilkowie dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków-Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 333/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 334/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 335/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 336/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 337/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 338/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 339/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 340/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 341/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 342/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 343/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 344/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego zmiany nazwy ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 345/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego wykonania trwałej nawierzchni bocznej drogi ul. Staromiejskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 346/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 347/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 349/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 350/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 351/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2021 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 352/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 353/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 354/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu LIFE Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 355/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 356/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 357/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Namysłów na rzecz Powiatu Namysłowskiego darowizny nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Braterskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 358/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 359/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 532/44 k.m. 5 na poszerzenie drogi gminnej nr 532/13 k.m. 5 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 360/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 361/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 363/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 364/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 365/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 366/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 367/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 368/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 369/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 370/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku Województwa Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 371/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” Panu Vasylowi Vasyliovychowi Onutchakowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 372/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 373/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Tadeuszowi Wojtowiczowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 374/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 375/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Wiesławowi Molińskiemu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 376/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Adamowi Maciągowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 377/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 378/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów i przyjęcia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 379/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 380/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 381/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 382/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2021 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 383/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2021-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 384/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 385/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Namysłów i zwrotu części tej opłaty
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 386/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 387/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 388/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 389/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów na lata 2016-2023”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 390/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 391/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 392/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 393/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (1 obszar)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 394/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (3 obszary)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 395/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Smarchowice na lata 2021-2028
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 396/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 397/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 398/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 399/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 400/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 401/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 402/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 403/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 404/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 405/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia  od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 406/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 407/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 408/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 409/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo PN.III.4131.1.41.2021.AR z dnia 25 czerwca 2021 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 409/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r.
 • Uchwała Nr 410/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 411/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 412/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 413/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 414/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowanie, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 415/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy etap IV w kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 416/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 417/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Rynek 4 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 418/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie chrzcielnicy drewnianej znajdującej się w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 419/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace renowacyjne witraża w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 420/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie ambony w kościele filialnym p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 421/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych zakrystii przy kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Baldwinowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 422/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji etap II w kościele filialnym p.w. św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 423/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 424/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 425/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 426/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 427/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 428/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok 
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 429/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 430/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 431/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 432/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 433/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 434/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2021/2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 435/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Brzegu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 436/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 437/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa na bezczynność
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 438/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa o podjęcie działań dotyczących usunięcia reklam z ogrodzenia Parku im. Mikołaja Kopernika w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 439/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 440/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 441/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Namysłowie dotyczącej sprzedaży gminnych terenów zielonych w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 442/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 443/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 444/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 445/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 446/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 447/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 448/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 449/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 450/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 451/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 452/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 453/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 454/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 455/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 456/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 457/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 458/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 459/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 460/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 461/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 462/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Nr 463/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Uchwała Nr 35/69/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 grudnia 2021 r. stwierdzająca nieważność § 3 ust. 1 uchwały Nr 463/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r.
 • Uchwała Nr 464/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 465/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 466/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, (dz. nr 891/25)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 467/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, (dz. nr 891/24)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 468/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, (dz. nr 501/269)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 469/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 470/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 471/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie dot. wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej w obliczu działań ataku hybrydowego na Polskę
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Nr 472/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 473/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 474/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zobowiązania Gminy Namysłów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023-2027
  ​​​​​​Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 475/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 476/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 477/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 478/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 479/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 480/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 481/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 482/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 483/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 484/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 485/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 486/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 487/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 488/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca ulicy Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 489/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku mieszkanki ulicy Chrobrego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 490/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Staromiejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 491/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca ulicy Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 492/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 493/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Sejmowej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 494/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2022 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 495/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 496/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na wspólne gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionymi w art. 3 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. utworzenie wspólnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 497/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w  Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. i Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 498/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 499/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 500/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 501/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała