Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.2.2018.JC Namysłów, 3.12.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  2) powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
  4) powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5) powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  6) powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa,
  8) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
  9) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
  10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023,
  11) zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej,
  12) ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023,
  13) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18,
  14) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18,
  15) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 4. Informacja Burmistrza Namysłowa o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2019 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XLI sesji VII kadencji i I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Fior