Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko audytora wewnętrznego - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia  14.12.2018 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

Audytora wewnętrznego (w wymiarze 1/3 etatu)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne  (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe,
  2. posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych   w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077  ze zm.),
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii. 
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. preferowane wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne,
  2. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office, 
  3. samodzielność,
  4. kreatywność,
  5. umiejętności analityczne,
  6. dobra  organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wykonywanie zadań audytora wewnętrznego w gminie Namysłów, tj.: dokonywanie niezależnej i obiektywnej systematycznej oceny kontroli zarządczej w gminie, dotyczącej w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności,
  2. opracowanie  planu audytu wewnętrznego na każdy rok budżetowy,
  3. sporządzenie  sprawozdania z wykonania planu audytu za każdy rok budżetowy,
  4. przeprowadzenie czynności sprawdzających,
  5. czynności doradcze.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca  o charakterze administracyjno-biurowym.  Praca w wymiarze 1/3 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy.  Planowane zatrudnienie od dnia  7 stycznia 2019 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) oraz zarządzenie Nr 37/17  Kierownika Urzędu  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) opatrzony podpisem,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje dla audytora wewnętrznego,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, doświadczeniu zawodowym w zakresie prowadzenia audytu,
  7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 8. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego”:
  1. osobiście  w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12, 
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia  27 grudnia 2018 r. do godz.15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: sekretariat@namyslow.eu, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski  w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko audytora wewnętrznego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe oraz w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. złożyć do kierownika jednostki oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego odbywać się będzie zgodnie  z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  (z późniejszymi zmianami).

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych  kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie jest Urząd Miejski w Namysłowie z siedzibą w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, telefon: 774190 351, e-mail: iod@namyslow.eu.
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych będzie skutkować brakiem możliwości zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski


Namysłów, dnia  08.01.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Audytora wewnętrznego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko został wybrany Pan Mariusz Więch, zamieszkały we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany został kandydat, który uzyskał w ogólnej klasyfikacji największą liczbę punktów.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski