Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.3.2018.JC Namysłów, 28.12.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  2) powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  4) skargi na działanie dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kamiennej,
  5) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie,
  6) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
  7) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
  8) porozumienia z Gminą Opole,
  9) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2019 roku,
  10) ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów,
  11) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  12) uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Fior