Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych - nierozstrzygnięty

Namysłów, dnia 11.02.2019 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. posiadanie wiedzy w zakresie wykonywanych zadań.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe w kierunku księgowości,
  2. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  3. samodzielność,
  4. kreatywność,
  5. odpowiedzialność,
  6. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych, w tym z tytułu:
   1. opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
   2. sprzedaży mienia komunalnego,
   3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
   4. czynszu z najmu mieszkań i budynków,
   5. czynszu za dzierżawę terenu,
   6. sprzedaży miejsc grzebalnych i opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych,
   7. mandatów i grzywien,
   8. licencji transportu osobowego,
   9. opłat adiacenckich i renty planistycznej,
   10. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
   11. innych wpłat niewymiarowych,
  2. wykonywanie czynności w zakresie księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych,a w szczególności:
   1. bieżące kompletowanie dowodów księgowych,
   2. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont Urzędu,
   3. systematyczne dokonywanie zapisów komputerowych w porządku chronologicznym operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych,
   4. codzienne rozliczanie wyciągów bankowych i wystawianie poleceń księgowania,
   5. dokonywanie zwrotu nadpłat dochodów wpłaconych nienależnie,
   6. sporządzanie dokumentów o zarachowaniu dokonanej wpłaty,
  3. uzgadnianie z innymi wydziałami i księgowanie na podstawie otrzymanych od nich dokumentów, przypisów i odpisów dotyczących dochodów niepodatkowych,
  4. uzgadnianie co miesiąc należności wynikających z wystawionych faktur VAT, dotyczących dochodów niepodatkowych, w celu ustalenia przypisów netto,
  5. prowadzenie ewidencji szczegółowej w celu ustalenia stanu zaległości i nadpłat z tytułu:
   1. dochodów budżetowych niepodatkowych – konto 221,
   2. długoterminowych należności budżetowych – konto 226,
   3. przychodów zaliczanych do okresów przyszłych – konto 840,
  6. sporządzanie zestawień zaległości faktycznych w okresach kwartalnych z wyszczególnieniem dokonanych czynności windykacyjnych,
  7. naliczanie odsetek od należności niezapłaconych i należności zapłaconych po terminie oraz od należności prawidłowych, w tym sporządzanie not odsetkowych,
  8. sporządzanie zestawienia skutków udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy,
  9. sporządzanie zestawień dot. wykonania dochodów niepodatkowych,
  10. prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielania ulg, umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty dochodów niepodatkowych,
  11. bieżące uzgadnianie z bankiem prowadzącym obsługę gminy sald z tytułu należności za spłaty ratalne sprzedanego mienia komunalnego,
  12. bieżące sporządzanie upomnień i wezwań do zapłaty należności zaległych w zakresie dochodów niepodatkowych,
  13. prowadzenie windykacji sądowej i komorniczej należności cywilnoprawnych,
  14. sporządzanie wykazu wierzytelności dot.dochodów niepodatkowych w celu zgłoszenia do komornika sądowego na dzień licytacji,
  15. sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym i tytułom wykonawczym dot. dochodów niepodatkowych,
  16. sporządzanie sprawozdań cząstkowych statystycznych –Rb-27S,Rb-N.
  17. sporządzanie rocznego wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat w roku poprzednim udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,
  18. sporządzanie rocznej informacji o wykonaniu dochodów niepodatkowych mienia komunalnego.
  19. bieżące uzgadnianie z bankiem prowadzącym obsługę gminy sald z tytułu należności za spłaty ratalne sprzedanego mienia komunalnego,
  20. przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont w zakresie prowadzonych spraw.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 marca 2019 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie Nr 37/17  Kierownika Urzędu  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
  9. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych":
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 21 lutego 2019 r. do godz.15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski  w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych. Podaję dane osobowe dobrowolnie  i oświadczam, że są zgodne z prawdą."
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie orazna wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie jest Urząd Miejski w Namysłowie z siedzibą w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, telefon: 774190 351, e-mail: .
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem.Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych będzie skutkować brakiem możliwości zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 05.03.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie:

Kandydatka nie uzyskała wymaganej liczby punktów.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski