Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.4.2019.JC Namysłów, 11.02.2019 r.   

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
  4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  9) zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Namysłowie,
  10) nadania nazwy rondu,
  11) nadania nazwy ulicy,
  12) ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów,
  13) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Namysłów,
  14) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
  15) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie,
  16) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie,
  17) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
  18) zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie,
  19) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  20) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój,
  21) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021,
  22) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  23) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Fior

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2019
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  11-02-2019 15:36
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 563
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×