Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. Kierownika Referatu Księgowości jednostek Oświatowych i Żłobka - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 15.02.2019 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

Kierownika Referatu Księgowości jednostek Oświatowych i Żłobka
(główny księgowy dla jednostek obsługiwanych)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  2. co najmniej 4 letni staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości.
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. samodzielność,
  3. odpowiedzialność,
  4. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prawidłowe zorganizowanie pracy Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka,
  2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy pracowników kierowanego referatu,
  3. dokonywanie oceny pracy podległych pracowników,
  4. ustalanie szczegółowych zakresów czynności pracowników kierowanego referatu oraz ich zastępstw,
  5. bieżące zapoznawanie się z przepisami w zakresie prowadzonych spraw i omawianie ich na bieżąco z pracownikami referatu,
  6. bieżące sprawowanie kontroli i nadzoru nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników referatu,
  7. bieżące omawianie spraw kierowanych do załatwienia przez pracowników referatu,
  8. bieżące kontrolowanie i nadzorowanie obsługi księgowej gminnych jednostek oświatowych i Żłobka, a w szczególności:
   1. kontrola prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym,
   2. okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
   3. sprawdzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
   4. nadzorowanie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
   5. sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych,
   6. prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków przez dyrektorów gminnych jednostek oświatowych i Żłobka,
  9. nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z ewidencją oraz inwentaryzacją składników majątkowych gminnych jednostek oświatowych i Żłobka,
  10. nadzorowanie prowadzenia spraw płacowych pracowników gminnych jednostek oświatowych i Żłobka,
  11. bieżące organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie i kontrola dokumentów księgowych gminnych jednostek oświatowych i Żłobka w sposób zapewniający właściwy zapis operacji gospodarczych,
  12. opracowanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych i dochodów własnych gminnych jednostek oświatowych i Żłobka,
  13. nadzorowanie opracowania okresowych i zbiorczych sprawozdań i analiz w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
  14. nadzorowanie obsługi księgowej projektów edukacyjnych współfinansowanych lub finansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych przez gminne jednostki oświatowe i Żłobek,
  15. prowadzenie kontroli wydatkowania środków w gminnych jednostkach oświatowych i Żłobku w zakresie zgodności z planem finansowym.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 4 marca 2019 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) opatrzony podpisem,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Księgowości jednostek Oświatowych ( główny księgowy dla jednostek obsługiwanych)":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz.16:00.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: sekretariat@namyslow.eu, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Księgowości jednostek Oświatowych i Żłobka (główny księgowy jednostek obsługiwanych). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą."
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Księgowości jednostek Oświatowych (główny księgowy dla jednostek obsługiwanych): odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  (z późniejszymi zmianami).

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie jest Urząd Miejski w Namysłowie z siedzibą w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, telefon: 774190 351, e-mail: iod@namyslow.eu.
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych będzie skutkować brakiem możliwości zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 01.03.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych
(głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewa Burkiewicz-Janik zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki, w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych (głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych) w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski