Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt protokołu Nr IV/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 roku

Projekt protokołu Nr IV/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
21 lutego 2019 roku

Przed rozpoczęciem obrad sesji Przewodniczący Rady Jacek Fior prosił radnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego, byłego Premiera RP Jana Olszewskiego.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Fior otworzył IV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący Rady powitał Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego wraz z zastępcami: Krzysztofem Muchą i Eweliną Moniuszko-Czuczwarą, Skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, Sekretarz gminy Katarzynę Kuśmierczyk, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, prezesów spółek gminnych, dyrektorów placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Tadeusza Kmiecia, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, mieszkańców, gości i radnych Rady Miejskiej.

Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Namysłów. Przewodniczący stwierdził, że nie chce jej całkowicie odrzucać tylko przełożyć w czasie jej procedowanie. Wniosek argumentował tym, że na Komisjach radni domagali się zasięgnięcia opinii w tej sprawie od Policji, Straży Miejskiej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto radni apelowali o rozdzielenie dwóch kwestii - pierwsza dotyczyła uregulowania statusu imprez, które odbywają się na terenach gminnych, a druga dotyczyła odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na wyspie, na której znajduje się plac zabaw dla dzieci.

"Za" wycofaniem z porządku obrad ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Przewodniczący Rady poinformował, że Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia wnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

"Za" wycofaniem z porządku obrad ww. projektu uchwały głosowało 16 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
  4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  9) zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Namysłowie,
  10) nadania nazwy rondu,
  11) nadania nazwy ulicy,
  12) ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów,
  13) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
  14) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie,
  15) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie,
  16) zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie,
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  18) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój,
  19) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021,
  20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 9 stycznia 2019 r. do 21 lutego 2019 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 9 stycznia i 21 stycznia 2019 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maria Teodorczyk poinformowała, że od czasu ostatniej sesji Komisja obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 5 lutego br., a jego tematem była informacja dotycząca wdrażania reformy oświatowej. Głównym zadaniem było ustalenie sposobu dalszego wdrażania w Gminie Namysłów reformy oświatowej. Poinformowała o wybranym wariancie, które zostało zaakceptowane, przez radnych obecnych na posiedzeniu komisji oraz dyrektorów namysłowskich szkół podstawowych. Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 18 lutego br., podczas którego opracowano plan pracy Komisji na 2019 r. oraz tematycznie zaopiniowano projekty uchwał.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tomasz Łuczak poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 18 lutego br. opracowali plan pracy na 2019 r. oraz zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję. Przedstawił wyniki głosowania.

Przewodniczący posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Krzysztof Dzidowski poinformował, że na posiedzeniu 19 lutego br. zaopiniowano wybrane projekty uchwał, i przedstawił ich wyniki, oraz opracowano plan pracy Komisji na 2019 r. Poinformował o tematach poruszonych w punkcie Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja obradowała 19 lutego br. Podczas posiedzenia zaopiniowała wybrane projekty uchwał oraz opracowała plan pracy Komisji na 2019 r. Przewodniczący przedstawił wyniki opiniowania projektów uchwał na bieżącą sesję. Przedstawił również tematy, jakie poruszono w Sprawach różnych.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja posiedzenie odbyła 20 lutego br., podczas którego zaopiniowała wszystkie przedłożone projekty uchwał oraz opracowała plan pracy Komisji na 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Julian Kruszyński poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 lutego br. Podczas posiedzenia członkowie Komisji opracowali plan pracy Komisji na 2019 r. oraz zapoznali się z informacją na temat budowy żłobka w Namysłowie. Ponadto wypracowali stanowisko na temat wniosku złożonego przez Pana Jerzego Szyndlera. Poinformował, że skarga ta dotyczyła przeprowadzonego naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. Poinformował, że członkowie Komisji jednogłośnie uznali, że wniosek jest bezpodstawny i oddalili skargę, ze względu na uchybienia formalne. Członkowie Komisji zaopiniowali wszystkie przedłożone projekty uchwał. Przewodniczący poinformował o wynikach głosowań.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 35/VIII/19.

2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 36/VIII/19.

3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 37/VIII/19.

4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 38/VIII/19.

5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 39/VIII/19.

6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 40/VIII/19.

7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 41/VIII/19.

8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał treść zmienionej wersji ww. projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 42/VIII/19.

9) zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady poinformował, że radni, w ostatniej chwili, otrzymali sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej. Stwierdził, że większość osób nie miała czasu się z nim zapoznać i zapytał Burmistrza, czy Komendant mógłby przedstawić tę informację. Ponadto poruszył temat dotyczący organizacji spotkań Burmistrza z radnymi na godzinę przed sesją.

Burmistrz Stawiarski wyraził zgodę na zabranie głosu przez Komendanta.

Komendant Jankowiak stwierdził, że być może kolejna sesja będzie odpowiednia, aby przedstawić prezentację multimedialną obrazującą działalność Straży Miejskiej.

Przewodniczący Fior ogłosił 10-minutową przerwę, aby radni mogli zapoznać się ze sprawozdaniem  z działalności Straży Miejskiej.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Radny Kruszyński zapytał o powód zamiaru likwidacji Straży Miejskiej, która w ocenie wielu radnych i mieszkańców pełni pożyteczną funkcję w gminie.

Wiceburmistrz Mucha zaznaczył, że obecnie podejmowane są działania zmierzające do zasięgnięcia opinii na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Namysłowie, w celu ewentualnego jej rozwiązania. Stwierdził, że rozumie obawy Radnych, ale, z informacji jakie posiada, podczas każdej zmiany Burmistrza dyskusja na temat zasadności funkcjonowania w Namysłowie Straży Miejskiej była prowadzona. Poinformował, że zasięgając opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu Burmistrz chce uzyskać informacje na temat zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej w Namysłowie. Podkreślił etapowość działania oraz apelował, aby kategorycznie nie wiązać tej inicjatywy jako wiążącej ze sprawą likwidacji.

Radny Kruszyński stwierdził, że Straż Miejska w Namysłowie jest świetnym uzupełnieniem Policji. Dodał, że działania Straży Miejskiej są nie do zastąpienia przez inne organy. Wyliczył zadania realizowane przez strażników. Poinformował, że w poprzedniej kadencji, gdy sprawował urząd burmistrza nie miał dylematów dotyczących zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej. Zastanawiał się, jak ją wesprzeć i odpowiednio wyposażyć, aby była bardziej skuteczna.

Radny Nowowiejski przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie otrzymał odpowiedzi na pytanie o powód zamiaru likwidacji Straży Miejskiej. Poinformował, że reprezentuje mieszkańców Namysłowa, którzy doceniają działania Straży Miejskiej. Prosił o podanie negatywnych elementów funkcjonowania Straży Miejskiej, których nie znalazł w złożonym sprawozdaniu. Wyraził swoje stanowisko, że nie zgadza się, aby prowadzić dyskusję na temat likwidacji Straży Miejskiej i aby zasięgać opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Wiceburmistrz Mucha, w odniesieniu do wypowiedzi radnego Kruszyńskiego, przeprosił i  wycofał się ze swoich słów, twierdząc, że został wprowadzony w błąd na jednej z komisji, gdy Komendant powiedział, że każdy nowo wybrany burmistrz zastanawiał się nad zasadnością funkcjonowania Straży Miejskiej w Namysłowie. Dodatkowo stwierdził, że zasadne jest zasięgnięcie opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Radny Kruszyński stwierdził, że gdyby rzeczywiście chodziło o zasięgnięcie opinii na temat pracy namysłowskiej straży, bez podtekstu jej likwidacji, to Burmistrz sam może wystąpić o taką opinię. Zwrócił uwagę na zapis w ww. projekcie uchwały: "w związku z zamiarem likwidacji". Stwierdził, że radni nie mogą się z tym zgodzić, bo nie chcą rozwiązać Straży Miejskiej.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że w wykazie projektów uchwał nie widzi projektu uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej tylko w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu i taka jest jego intencja. Przypomniał, że nigdy nie ukrywał, że rozważa likwidację Straży Miejskiej, ale zanim podejmie decyzję chce rozeznać sytuację i ocenić przydatność tej formacji. Nie wyklucza przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Zapytał, dlaczego radni bronią się przed poznaniem opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji na temat przydatności Straży Miejskiej. Poinformował, że zgodnie z przepisami prawa to rada zasięga opinii.

Przewodniczący Fior stwierdził, że zasadne byłoby, aby w pierwszej kolejności przeprowadzić konsultacje w tej sprawie w Namysłowie, a dopiero później uruchomić całą procedurę i wnioskować o opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Dodał, że radni nie poznali opinii Burmistrza o straży i jego zarzutów do jej działalności.

W dalszej części dyskusji nad ww. tematem udział wzięli: radny Nowowiejski, radny Dzidowski, radny Próchnicki, radna Czarny i Burmistrz Stawiarski.

Przewodniczący Fior zgodził się z opiniami, aby w pierwszej kolejności poznać opinię namysłowskich instytucji, w tym Policji. Podobnie jak radny Próchnicki również wyraził obawy przed zorganizowaniem internetowej sondy.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 12 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała nie została podjęta.

10) nadania nazwy rondu:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 43/VIII/19.

11) nadania nazwy ulicy:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 44/VIII/19.

12) ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 45/VIII/19.

13) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów:

Naczelnik Leszczyńska przedstawiła prezentację na temat propozycji rozwiązań dalszego wdrażania w Gminie Namysłów reformy oświatowej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny głosował "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 46/VIII/19.

14) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie:

Radny Artur Włodarczyk podziękował Naczelnik Leszczyńskiej za przygotowanie prezentacji. Poinformował, że na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radni zostali z nią zapoznani i podjęli decyzję, aby przenieść połowę klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 3 do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 do Szkoły Podstawowej nr 2. Stwierdził, że jest to, zdaniem radnych, najlepsze rozwiązanie. Zwrócił uwagę na problemy szkół, które są liczebnie przeciążone. Dodał, że radni musieli podjąć decyzję, aby stworzyć zarówno uczniom, jak i nauczycielom najlepszy komfort nauki i pracy. Zapytał Burmistrza, czy jego zdanie jest takie samo, jak zdanie wyrażone przez jego pracowników, że najlepszym rozwiązaniem jest przenoszenie połowy klas VI do innych szkół.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara powtórzyła wypowiedź przekazaną na Komisji, że to rada decyduje jak ma wyglądać struktura szkół w roku szkolnym 2019/2020. Przypomniała, że na Komisji zapytana o to samo przez radnego Włodarczyka odpowiedziała, że jest to projekt uchwały radnych, który zostanie przedstawiony Burmistrzowi. Stwierdziła, że nie rozumie dalszych pytań, a skoro to ona odpowiada w gminie za oświatę to jej wyjaśnienia powinny być dla radnych wystarczające. Prosiła, aby radni zajęli się istotnością problemu, a nie tym, co kto myśli o ww. projekcie uchwały. Prosiła o zakończenie dyskusji.

Radny Włodarczyk poinformował, że zdanie Pani Burmistrz poznał na Komisji, a obecnie z jej wypowiedzi wywnioskował, że zdanie Pani Burmistrz i pracowników Urzędu jest również zdaniem Pana Burmistrza. Wyraził zadowolenie z tego powodu i poinformował, że Burmistrz utwierdził, go w przekonaniu, że podobne rozwiązanie wprowadzone 2 lata temu było najlepsze.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że radny Włodarczyk ustosunkowuje się do jego wypowiedzi, której nie było. Przypomniał, że jego zdanie w tym temacie jest znane od dawna i nie widzi potrzeby, aby je teraz wyrażać. Ponadto stwierdził, że radni od początku kadencji wyraźnie rozgraniczają kompetencje organu wykonawczego i stanowiącego, dlatego tym bardziej nie wypowiada się w tej sprawie i decyzję pozostawia radnym.

Głos zabrali również radny Kruszyński, radny Nowowiejski, radna Teodorczyk i Burmistrz Stawiarski.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara wyznaczyła Naczelnik Leszczyńską do przeprowadzenia losowania.

Naczelnik Leszczyńska poinformowała, że obecnie w Szkole Podstawowej nr 3 znajdują się trzy oddziały klas VI, z czego wylosowany zostanie jeden oddział, który w roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny realizował będzie w Szkole Podstawowej nr 1.

Podczas losowania wyłoniono obecną klasę VI c Szkoły Podstawowej nr 3, która w roku szkolnym 2019/2020 realizować będzie obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 1.

Przewodniczący Rady odczytał pełną treść uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 47/VIII/19.

15) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie:

Naczelnik Leszczyńska wyjaśniła, że obecnie w Szkole Podstawowej nr 4 znajdują się cztery oddziały klas VI. Jedna z nich jest klasą integracyjną i nie podlega losowaniu. Dlatego spośród trzech oddziałów wylosowane zostaną dwa, które w roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny realizować będą w Szkole Podstawowej nr 2.

Podczas losowania wyłoniono obecną klasę VI b i VI d Szkoły Podstawowej nr 4, która w roku szkolnym 2019/2020 realizować będzie obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2.

Przewodniczący Rady odczytał pełną treść uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 48/VIII/19.

16) zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 49/VIII/19.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kruszyński. Na sesji obecnych było 19 radnych).

17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 50/VIII/19.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Kruszyński. Na sesji obecnych było 20 radnych).

18) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 51/VIII/19.

19) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 52/VIII/19.

20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

Skarbnik gminy poinformowała o zmianie wprowadzonej przez Burmistrza polegającej na dopisaniu do projektu budżetu zadania - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Woskowicach Małych na wniosek zgłoszony przez radnego Bilińskiego.

Wiceprzewodniczący Biliński poinformował, że zgłoszony przez niego wniosek był jednym z postulatów zawartych w porozumieniu radnych opozycji z Burmistrzem przed uchwaleniem budżetu gminy na 2019 r. Dodał, że dotychczas Burmistrz zwiększył środki w budżecie na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na piece niskoemisyjne oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego w Woskowicach Małych. Wyraził nadzieję, że na kolejnych sesjach Burmistrz sukcesywnie będzie wprowadzał wnioski radnych do budżetu.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że poważnie traktuje umowę zawartą z radnymi i mimo, że dopiero początek roku budżetowego, to biorąc pod uwagę kwotę zgłoszonych postulatów to ¼ środków została do budżetu wprowadzona. Przypomniał, że nadal nie jest znana kwota wolnych środków.

Wiceprzewodniczący Biliński zwrócił uwagę, że w zawartym porozumieniu znajduje się również postulat dotyczący budowy drogi w Woskowicach Małych. Wyraził nadzieję, że uda się pozyskać środki zewnętrzne na jej budowę i zadanie wykonać w roku bieżącym.

Radny Artur Włodarczyk podziękował za uwzględnienie zgłoszonego wniosku i zwiększenie środków w budżecie gminy na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na piece niskoemisyjne.

Radny Dzidowski poprosił, aby używać słowa wnioski, a nie postulaty.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 53/VIII/19.

21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 54/VIII/19.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji 3 interpelacje złożył radny Michał Wilczak w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ul. Łąkowej i ulic z nią sąsiadujących. Ponadto 2 interpelacje złożył Wiceprzewodniczący Marcin Biliński w sprawie:

 • otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku,
 • koncertu "Kolędy Pospieszalskich".

Wiceprzewodniczący Biliński, powołując się na zapis Statutu Gminy Namysłów, mówiący o sytuacji, kiedy radny uzna odpowiedź na swoją interpelację za niezadowalającą i może zwrócić się do Burmistrza o uzupełnienie odpowiedzi, zapytał Burmistrza, ile środków z budżetu gminy, w tym z budżetu Namysłowskiego Ośrodka Kultury zostało wydatkowanych na koncert "Kolędy Pospieszalskich".

Burmistrz Stawiarski prosił o precyzyjne formułowanie interpelacji. Poinformował, że pierwsze rozmowy na temat organizacji koncertu rodziny Pospieszalskich w Namysłowie odbyły się zanim został Burmistrzem. Stwierdził, że jeśli radnego odpowiedź na interpelację nie satysfakcjonuje to powinien doprecyzować swoje pytanie i złożyć je na piśmie.

Radny Krzyżewski zapytał:

 • na jakim etapie znajduje się inwestycja dotycząca budowy chlewni trzody chlewnej w Minkowskiem,
 • czy właściciel zabytkowego pałacu w Minkowskiem płaci podatki od nieruchomości, czy składał wnioski o ich umorzenie,
 • o możliwość doprowadzenia kanalizacji do tzw. Młyna, który zamieszkują 3 rodziny.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Czarny. Na sesji obecnych było 19 radnych).

Naczelnik Kania wyjaśnił, że gmina odmówiła inwestorowi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy chlewni trzody chlewnej w Minkowskiem. Inwestor odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ale SKO nie wydało jeszcze decyzji. Naczelnik poinformował, że równocześnie procedowana była decyzja środowiskowa w przypadku Przeczowa i w tej sprawie SKO w Opolu utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Namysłowa o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia. Dodał, że inwestor w ciągu 30 dni może odwołać się od decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarbnik gminy poinformowała, że wobec właściciela pałacu w Minkowskiem są prowadzone działania podatkowe. Wyjaśniła, że z uwagi na obowiązującą tajemnicę skarbową żadnych dodatkowych informacji nie może udzielić. Dodała, że do końca maja każdego roku Burmistrz ma obowiązek przedłożyć radnym informację na temat udzielonych ulg, odroczeniach czy rozłożeniach podatków na raty za rok poprzedni.

Prezes Ekowod sp. z o.o. Artur Masiowski odpowiadając na pytanie radnego Krzyżewskiego przypomniał, że w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych spółki jest pozycja dotycząca wymiany części sieci wodociągowej w Minkowskiem. Poinformował, że po Komisji, na której radny złożył zapytanie na ten temat, zlecił sporządzenie kosztorysu doprowadzenia sieci wodociągowej do tzw. młyna. Jeśli zostaną środki przeznaczone na remont sieci wodociągowej w Minkowskiem to będzie szansa na podłączenie do sieci wspomnianego budynku.

Radny Kruszyński zapytał, kto zasiada w radach nadzorczych spółek NCZ S.A., Ekowod i NOSiR.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że informacja ta jest podana to publicznej informacji.

Radny Kruszyński doprecyzował pytanie i zapytał, czy w którejś radzie nadzorczej ww. spółek zasiada Pani Mecenas Alexandra Rudzka.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że Pani Alexandra Rudzka jest członkiem rady nadzorczej Namysłowskiego Centrum Zdrowia S. A.

Radny Kruszyński zapytał, czy w tym przypadku nie zachodzi kolizja prawna z zapisami art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, skoro Pani Rudzka jest członkiem rady nadzorczej szpitala, a prywatnie żoną Wiceburmistrza Namysłowa.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że nie zachodzi kolizja prawna.

Radny Kruszyński zapytał, czy gmina wesprze członków Klubu Seniora "Aktywni" i udostępni im jakiś lokal będący w zasobach gminy.

Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Włodarczykowi i opuścił salę obrad.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że seniorzy z klubu "Aktywni" nadal korzystają ze świetlicy dworcowej i są otoczeni opieką Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Ich współpraca układa się bardzo dobrze.

Radny Kruszyński zapytał, kto reprezentował interes Gminy Namysłów na rozprawie z Panem Władysławem Siejką, który procesuje się z gminą o ziemię tytułem zasiedzenia.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że pracownik kancelarii, która prowadzi obsługę prawną Urzędu Miejskiego.

Radny Kruszyński poruszył temat dotyczący budowy ronda na skrzyżowaniu DW454 z DK39. Poinformował, że ostatni projekt przebudowy zakłada odizolowanie domu młodego małżeństwa od wjazdu na drogę wojewódzką. Komunikować się mają poprzez parking, który będzie miejscem obsługi podróżnych dla tirów. Zapytał, czy gmina podejmie stosowane działania, aby przywrócić mieszkańcom dostęp do drogi.

Burmistrz Stawiarski zaprosił na spotkanie 5 marca br. w godz. 17.00-19.00 na konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 39. Ostateczny kształt tej modernizacji będzie ustalony po etapie konsultacji społecznych. Ponadto stwierdził, że nie wyobraża sobie sytuacji, że właściciel posesji będzie pozbawiony dostępu do drogi publicznej, bo to regulują przepisy prawa.

Radny Nowowiejski zapytał o budowę żłobka. Poinformował o działaniach rozpoczętych w 2015 r., a zmierzających do budowy w Namysłowie innowacyjnego żłobka. Przedstawił wszystkie etapy prac. Nawiązał do wypowiedzi Burmistrza Stawiarskiego w tej sprawie zawartych w mediach społecznościowych. Zapytał, co zostało zrobione, żeby zrealizować zapisy umowy, którą gmina podpisała 26.04.2017 r., która mówiła o realizacji żłobka do końca grudnia bądź przesunięcia terminu do maksymalnie 31.03.2019 r.

Przewodniczący Rady przejął prowadzenie obrad sesji.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że język Facebook’a jest językiem Facebook’a i apelował, aby radny rozgraniczał rzeczywistość od tego, co jest napisane na Facebook’u. Poinformował, że  fundacja informuje o przebiegu prac. Odniósł się do zaproszenia Prezydenta Fundacji "Elementarz" na posiedzenie Komisji Rewizyjnej i stwierdził, że można jeszcze raz zaprosić Prezydenta, który najdokładniej odpowie na wszystkie pytania.

Radny Nowowiejski stwierdził, że Burmistrz nie odpowiedział na jego pytanie. Interesuje go, co się wydarzyło w sprawie budowy żłobka od czasu, kiedy Burmistrz objął urząd. Zapytał, czy umowa dzierżawy gruntu na 15 lat zawarta między gminą a Fundacją "Elementarz" została przedłużona.

Burmistrz Stawiarski prosił, aby radny zwrócił się z zapytaniem na piśmie.

Radna Teodorczyk poruszyła temat dotyczący konieczności regularnego uzupełniania kostek brukowych.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że ubytki w kostce brukowej są uzupełniane na bieżąco. Prosił o zgłaszanie do Urzędu miejsc, w których należy uzupełnić kostkę.

Wiceprzewodniczący Biliński odniósł się do odpowiedzi Burmistrza Namysłowa i zapowiedział, że kolejne interpelacje będą składane w odpowiedniej formie.

Przewodniczący Rady odniósł się do sprawy udostepnienia protokołu i poinformował, że odnosiło się wrażenie, że protokół zawiera informacje, których Burmistrz nie chce udostępnić. Zapytał, czy radni mogą na bieżąco mieć wgląd do dokumentów urzędowych, czy muszą o nie wnioskować.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że w takich przypadkach, jak uprzątniecie przystanku, wystarczy telefon i radny nie musi pisać w tej sprawie interpelacji. Następnie poinformował, że pismo w sprawie protokołu było wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, a nie interpelacją. Wyjaśnił również, że jako Kierownik Urzędu musi dbać, aby udostepnienie dokumentów nie złamało żadnych przepisów prawa.

Radny Biliński stwierdził, że każdy urzędnik wymaga pisma, a poza tym wtedy sam ma potwierdzenie, że zajął się daną sprawą.

Radny Dzidowski poinformował, że podczas poprzedniej kadencji rokrocznie z budżetu gminy przeznaczano środki na dofinansowanie ogródków działkowych. Zapytał, czy w roku bieżącym działkowcy otrzymają dofinansowanie.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że ta sprawa jest mu znana i że jest w kontakcie z Panią Prezes ogródków działkowych. Dodał, że na sesji w marcu będzie można wprowadzić do projektu budżetu środki dla działkowców.

Radny Włodarczyk zapytał Burmistrza, czy będzie kontynuował politykę wykupywania dla mieszkańców pakietów medycznych oraz zapytał o kondycję finansową szpitala.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że  nie otrzymał sprawozdania finansowego szpitala i nie ma wiedzy, w jakiej kondycji znajduje się szpital. Dodał, że planuje wesprzeć finansowo szpital i w ciągu roku trzeba będzie zabezpieczyć środki na ten cel, bo w chwili obecnej nie są zaplanowane. Poinformował, że zna problemy i potrzeby szpitala.

Radny Biliński poinformował, że 2 lata temu zwrócił się do burmistrza o przejęcie przez gminę dróg, które wówczas należały do Agencji Nieruchomości Rolnych. Przedstawił sprawę i prosił, aby Burmistrz się nią zajął.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji wpłynęły następujące pisma:

 • z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazujące skargę Pani Klucowicz w sprawie organizacji ruchu na ul. Fortecznej, wniosek p. Jerzego Szyndlera dotyczący ogłoszonego naboru ofert na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
 • pismo pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie dotyczące podjęcia działań w celu wykorzystania istniejącej bazy lokalowej,
 • od Wojewody Opolskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych Burmistrza Stawiarskiego i Przewodniczącego Fiora,
 • zawiadomienie o dopuszczeniu się działań mobbingujących i dyskryminujących oraz naruszających dobra osobiste w spółce "Ekowod" w Namysłowie.

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma informującego radnych o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia majątkowego za 2018 r. w terminie do 30 kwietnia br.

Ad. 7.

Przewodniczący Fior poinformował, że wpłynął do niego wniosek grupy radnych o uszczegółowienie protokołu. Przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, informując że przy obecnym obowiązku rejestracji video obrad sesji protokół powinien być rzeczowy i skrócony. Jest dokumentem potwierdzającym legalność podjętych uchwał. Przyznał, że nie dopełnił obowiązków wynikających ze Statutu Gminy Namysłów i nie skonsultował tych uwag z protokolantem. Zapytał, czy protokół z III sesji Rady Miejskiej radni mogą przyjąć na kolejnej sesji.

Mecenas Rudzka stwierdziła, że skoro Przewodniczący nie dopełnił wszelkich formalności to przyjęcie wspomnianego protokołu może nastąpić na kolejnej sesji.

Przewodniczący Rady zapytał, czy należy zmienić porządek obrad i wycofać pkt dotyczący przyjęcia protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. Poinformował, że wcześniej radni na tabletach mieli 2 protokoły, a obecnie jest widoczny tylko 1.

Sekretarz gminy wyjaśniła, że protokół jest jeden, a składa się z 2 części, które stanowią całość.

(Informatyk Urzędu przywrócił drugą część protokołu III sesji Rady Miejskiej).

Radny Próchnicki stwierdził, że nie byłoby problemu związanego ze zmianą porządku obrad, gdyby Przewodniczący uwzględnił zgłoszone uwagi. Wyraził nadzieję, że Przewodniczący nie ma zastrzeżeń do tego, że wszystkie wypowiedzi miały na sesji miejsce. Kwestia dotyczy sposobu sporządzania protokołów z sesji.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie ma zastrzeżeń do zgłoszonych uzupełnień, ale są one wybiórczą częścią protokołu. Radni nie uzupełnili wszystkich pominiętych wypowiedzi, tylko te, które ich interesowały. Wyraził swoje zdanie, że protokół w sporządzonej wersji jest wystarczający, a w razie jakichkolwiek wątpliwości można sięgnąć po dostępny publicznie materiał video. Poinformował, że należy uzgodnić w jakiej formule ma być sporządzany protokół i zapisać to w Statucie. Ponadto stwierdził, że jego zdaniem protokoły powinny być krótkie i rzeczowe.

Radny Włodarczyk stwierdził, że radni powinni przegłosować protokół w oryginalnej wersji, który został opublikowany i z którym radni mogli się zapoznać. Dodał, że nic nie wie o wniesionych poprawkach i nie wie nad czym miałby głosować.

Radny Próchnicki stwierdził, że nie można głosować nad protokołem w obecnej wersji, ponieważ grupa radnych zgłosiła do Przewodniczącego Rady uwagi do protokołu z III sesji Rady Miejskiej. Dodał, że Przewodniczący musi się do nich odnieść. Ponadto z przyczyn formalnych radni nie mogą głosować nad przyjęciem protokołu, bo Przewodniczący nie dopełnił obowiązków.

Mecenas Rudzka poinformowała, że w chwili obecnej radni nie mogą głosować nad przejęciem protokołu, bo nie została zachowana procedura. Przewodniczący musi podjąć decyzję, czy uwzględnia, czy nie uwzględnia złożonych poprawek.

Przewodniczący Fior przyznając, że nie zachował procedury zapytał, w jaki sposób ma przyjąć te poprawki do protokołu.

Radny Włodarczyk zgłosił wniosek formalny o przeniesienie głosowania nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Miejskiej na kolejną V sesję.

Na sesji obecnych było 18 radnych.

"Za" wnioskiem zgłoszonym przez radnego Włodarczyka głosowało 16 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Wniosek został przyjęty.

Ad. 8.

Mieszkaniec Namysłowa Józef Posmyk odniósł się do zagadnienia związanego z kwestią likwidacji Straży Miejskiej.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że zasięgnięcie opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji miało być pierwszym etapem konsultacji. Następnie miały się odbyć kolejne konsultacje, w tym z mieszkańcami. Jednak radni zdecydowali, że temat ten nie będzie konsultowany. Dodał, że jest ciekawy, co mieszkańcy gminy myślą na temat funkcjonowania Straży Miejskiej.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni chcą konsultacji, ale w pierwszej kolejności woleliby poznać opinię Policji w Namysłowie.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że procedura jest taka, że Komendant Wojewódzki zwraca się z prośbą o wydanie opinii do Komendanta Policji w Namysłowie, który współpracuje z namysłowską Strażą Miejską.

Mieszkaniec Namysłowa Józef Sypko poruszył temat zarośniętej drogi między ogrodami działkowymi przy ul. Jana Pawła II w kierunku Łączan.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że przejezdność drogi zostanie poprawiona.

Radny Próchnicki zwrócił się do radnej Teodorczyk i radnego Nowowiejskiego, aby nie wypowiadali się w imieniu wszystkich radnych. Poinformował, że jest on zwolennikiem reformy oświatowej i prosił, aby nie wypowiadać się w jego imieniu. Ponadto apelował, aby nie używać zwrotów typu "ustawa PiS-owska". Poinformował również, że z badań wynika, że większość ludzi uważa wprowadzoną ustawę za dobrą.

Przewodniczący Fior przyznał, że jest zaskoczony tym, co mówi radny, bo nigdzie się nie spotkał z danymi, aby większość popierała tę reformę.

Radny Nowowiejski poinformował, że jego intencją było przekazanie informacji społeczności lokalnej i dyrektorom, że decyzje są podejmowane rozsądnie i gmina musiała podjąć działania wprowadzające reformę.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że ludzie, których cechuje podstawowa kultura osobista nie zawsze mówią to, co myślą. Prosił radnego, aby nie używał zwrotów typu "funkcjonariusz PIS-owskiego państwa".

Radny Nowowiejski odniósł się do wypowiedzi Burmistrza i stwierdził, że nie wstydzi się partii, do której należy.

Radny Próchnicki powtórzył prośbę, aby nie wypowiadać się w jego imieniu.

Radny Nowowiejski prosił o zakończenie dyskusji w tym temacie.

Radny Biliński zapytał, na jakim etapie jest procedura związana z budową drogi w Woskowicach Małych.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że Naczelnik Kania monitoruje sprawę. Przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę.

Przewodniczący Rady zapytał o mające się rozpocząć prace budowalne na drogach wzdłuż ulicy Norwida.

Naczelnik Kania poinformował, że w dniu wczorajszym rozpoczęto prace na drogach nieulepszonych na osiedlu przy ul. 1 Maja, natomiast obecnie trwają prace na Osiedlu "Za Widawą".

Przewodniczący Rady stwierdził, że Burmistrz na bieżącej sesji informował, że przekaz medialny nie do końca jest przekazem rzeczywistym i odniósł się do publikacji w "Namysłowskim Kurierze Lokalnym". Zapytał, dlaczego w wywiadzie Burmistrz stwierdził, że nie znał powodu tak długiej przerwy między obradami III sesji i czy wspomniana gazeta składająca się z anonimowych redaktorów ma reprezentować gminę. Wspomniał również, że gdy wcześniej się wypowiadał na temat tej gazety, nigdy wcześniej jej nie czytał.

Burmistrz Stawiarski zapytał Przewodniczącego, czy wszystkie swoje wypowiedzi medialne ma mu przesyłać do autoryzacji. Poinformował, że nie interesuje go to, co Przewodniczący robi w wolnym czasie. Ponadto nie przypomina sobie, aby Przewodniczący informował go, że będzie nieobecny w czasie od 9 do 21 stycznia br.

Następnie odbyła się wymiana zdań w ww. temacie między Burmistrzem a Przewodniczącym.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak

Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2019
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  21-03-2019 15:19
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  21-03-2019 20:09
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 316
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×