Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. bhp i ochrony p.poż. - nierozstrzygnięty

Namysłów, dnia 12.06.2019 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE  STANOWISKO 
ds. bhp i ochrony p. poż ( ¼ etatu)

 

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne  (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. ukończony kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej,
  3. 1 rok pracy w służbie bhp,
  4. posiadanie prawa jazdy kat. B,
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  8. znajomość prawa w zakresie bhp i ochrony p. poż.
 1. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. samodzielność,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. kreatywność,
  5. dobra  organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 1. realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych  jednostkach organizacyjnych gminy Namysłów,  a w szczególności:
 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 2. bieżące informowanie danego pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i przedstawianie  wniosków,  zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie poszczególnym pracodawcom, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 4. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 7. ewidencjonowanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia   w środowisku pracy,
 8. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a  szczególnie w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 9. sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz informowanie o nim pracowników,
 10. organizowanie  szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 11. przeprowadzanie szkoleń wstępnych,
 12. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi, głównie przy:
 13. podejmowaniu przez nie działań mających, na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
 14. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach, mających na celu poprawę warunków pracy,
 15. inicjowanie i rozwijanie na terenie danego zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 1. prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wybranych  jednostkach organizacyjnych gminy Namysłów, a w szczególności:
 1. wykonywanie kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz egzekwowanie usunięcia uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku tych kontroli,
 2. współdziałanie z KP PSP w sprawach dotyczących kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 3. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem w wodę do celów  p.poż.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca  administracyjno – biurowa.  Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.  Praca jednozmianowa w wymiarze ¼ etatu.  Częste wyjazdy służbowe w obrębie gminy Namysłów. Planowane zatrudnienie od dnia 15 lipca 2019 r.  

Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.   w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie Nr 37/17  Kierownika Urzędu  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
  1.   list motywacyjny,
  2.   oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3.   kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4.   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5.   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6.   oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7.   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 1. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko ds. BHP i ochrony p.poż. ”:
  1. osobiście  w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,  bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,  46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia  1 lipca  2019 r. do godz. 1600.

Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,  w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski  w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. BHP i ochrony p.poż. Podaję dane osobowe dobrowolnie  i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”

 1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 2. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o  niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 4. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 5. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 6. Nabór kandydatów na stanowisko ds. BHP i ochrony p.poż.  odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.) oraz zarządzenia  Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  (z późniejszymi zmianami).
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej  jednostki organizacyjnej  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej  jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z  przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

 BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                        /-/ dr Bartłomiej Stawiarski

 

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 05.07.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. BHP i ochrony p. poż (1/4 etatu)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie:

Nie rozstrzygnięto naboru ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski