Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, zwany dalej OPS, jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Namysłów utworzoną na mocy Uchwały Nr IX /38/90  Rady Narodowej Miasta i Gminy w Namysłowie   z dnia 9 marca 1990r. celem wykonywania zadań  z zakresu pomocy społecznej na obszarze miasta i gminy.


OPS działa w oparciu o przepisy:
1.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2.ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
3.ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
4.ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
5.ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
6.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
7.ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
8.uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
9.ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
10.ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych
11.ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
12.ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
13.ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
14.ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
15.ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
16.ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
17.ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
18.ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
19.ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
20.ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
21.ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
22.ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
23. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
24. Statutu.

Siedziba OPS mieści się w Namysłowie ul. Harcerska 1, a terenem działania jest  Gmina Namysłów


W OPS działają:
1.Dział Pomocy Środowiskowej,
2.Dział Świadczeń Społecznych
3.Dział Księgowo- Administracyjny
4. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów


 Bieżący nadzór nad działalnością OPS sprawuje Burmistrz Miasta Namysłów


 OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania, dotyczące  pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, ustalenia i wypłacania zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustalenia prawa i wypłacaniu dodatku energetycznego, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prowadzenia spraw i wydawania Kart Dużej Rodziny  polegające w szczególności na:
1.Rozpoznawanie i analizowanie  zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
2.Ustalenie rozmiarów potrzeb w zakresie pomocy społecznej
3.Organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarzadzanie nimi, m.in. wypłacanie w szczególności świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku energetycznego, dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków
4.Wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności bytowych i uczestnictwa w życiu społecznym
5.Działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu trudnych sytuacji życiowych
6.Pobudzania społecznej aktywności i inspirowanie działań pomocowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych  osób i rodzin
7.Zapewnienie świadczeń usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych
8.Organizowanie środowiskowej pomocy społecznej w oparciu o profesjonalną kadrę pracowników socjalnych
9.Opracowanie i realizacja  gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
10.Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny
11.Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych