Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i przetargi Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Namysłów, 13.05.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 22.04.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 21.04.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 08.04.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 30.03.2021r.

OGŁOSZENIE 

Poszukujemy kandydatów na wolne stanowisko -  Pracownika socjalnego

Załączniki:

Namysłów, 30.03.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 16.03.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki: 

Namysłów, 23.02.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 02.02.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 26.01.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 22.01.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko na psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 22.01.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko na asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 08.01.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 07.01.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 07.01.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Załączniki:

 

Namysłów, 31.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

 

Namysłów, 29.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest dostawa opału dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. 

Załączniki:

 

Namysłów, 29.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest  świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)  dla których właściwą miejscowo jest Gmina Namysłów

Załączniki:

Namysłów, 29.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest  świadczenie w 2021 roku usług w zakresie sprawowania pogrzebu zmarłym (osobom dorosłym oraz dzieciom martwo urodzonym) z terenu Gminy Namysłów.

Załączniki:

Namysłów, dnia 18 grudnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Załączniki:

 

Namysłów, dnia 14 grudnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty na: dostawę opału dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Załączniki:


Namysłów, dnia 2 grudnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie w 2021 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) dla których właściwą miejscowo jest Gmina Namysłów.

Załączniki:

Namysłów, dnia 27 listopada 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 1843 ze zm.)
na
podstawie art. 4 pkt 8.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym (osób dorosłych oraz dzieci martwo narodzonych) z terenu Gminy Namysłów, zgodnie z wyznaniem, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie.

1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych (osób dorosłych oraz dzieci, w tym dzieci martwo narodzonych) na terenie Gminy Namysłów, do których pochowania jest zobowiązany Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876). Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), wraz z aktami wykonawczymi oraz z przyjętymi w tym zakresie normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

Miejscem pochówku osób zmarłych będą Cmentarz Komunalny w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Oławskiej lub cmentarze parafialne na terenie gminy Namysłów wskazane przez Zamawiającego.

2.Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia;
 3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Ugruntowana sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna zapewniająca wykonanie zamówienia.

3.Termin realizacji zamówienia/wykonania zamówienia: 1 stycznia 2021 r. umowy do 31 grudnia 2021 r.

4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 2 zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.

5.Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena (100%) odnosząca się do całości zamówienia. Kryterium obliczane będzie wg wzoru:

Liczba punktów = (najniższa cena: cena badanej oferty) x 100 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniająca jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

6.Warunki dodatkowe:

1. Ze względu na przedmiot zamówienia wymagane jest, aby Wykonawca świadczył usługi całodobowo również w dni wolne od pracy.

2. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi (np. ubioru) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej.

Wynagrodzenie będzie pomniejszane o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym. Ponadto w przypadku konieczności sprawienia pochówku niestandardowego (kremacja) wynagrodzenie będzie kalkulowane w oparciu o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym.

3. W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę usług związanych z pochówkiem, które nie są ujęte w zestawieniu kosztów zawartych w formularzu oferty, a są niezbędne do wykonania pochówku i nie można ich wyłączyć od zadania podstawowego, usługi te mogą być wykonane po uprzednim zawiadomieniu, sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego.

4.Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego każdorazowo o terminie pogrzebu, ze wskazaniem daty, godziny oraz numeru kwatery, co najmniej 1 dzień przed terminem pogrzebu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonej przez Wykonawcę usługi, przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

6. Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o terminie przeprowadzania kontroli.

7.Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2;

2) w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

3) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu.

2.Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

8.Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym pt. ,,Formularz ofertowy" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie przy ul. Harcerskiej 1, 46-100 Namysłów, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@opsnamyslow.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu ofertowym pt. „Formularz ofertowy” będącym załącznikiem do niniejszego zapytania; w terminie: do 4 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2020 r. w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie o godz. 12:30.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Paulina Sokołowska tel. 77 4107-504

10.Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 PDFZalacznikNr1.pdf (1,07MB)

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 PDFZalacznikNr2.pdf (3,67MB)

3. Oświadczenie – załącznik nr 3 PDFZalacznikNr3.pdf (332,55KB)

4. Klauzula informacyjna – załącznik nr 4 PDFZalacznikNr4.pdf (1 008,95KB)

5. Projekt umowy – załącznik nr 5 PDFZalacznikNr5.pdf (2,51MB)

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 

mgr Katarzyna Jóźwiak


Namysłów, dnia 09.09.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

PDFtreść zawiadomienia.pdf (343,88KB)


Namysłów, dnia 08.09.2020 r.

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik socjalny.

PDFTreść ogłoszenia.pdf (167,49KB)


Namysłów, dnia 31.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 1843)
 na podstawie art. 4 pkt 8.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Nabywca: Gmina Namysłów, NIP 752-13-59-204, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ul. Harcerska 1 , 46-100 Namysłów.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi – głównie dzieci - na terenie Gminy Namysłów na podstawie:
a) art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
b) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

2. Zakres SUO.

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspakajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzaniu czasu, korzystaniu z usług różnych instytucji, pomocy
w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia wsparciu i interwencji psychospołecznej. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.  nr 189, poz. 1598 i Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943), który stanowi załącznik nr 2 pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego.

3. Miejsce świadczenia usług

Miejscem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest miejsce zamieszkania osoby korzystającej ze wsparcia tj. teren Gminy Namysłów.

4. Szacowana liczba usługobiorców i godzin.

Szacowana liczba usługobiorców wynosi: 4 dzieci.
Szacowana liczba usług w okresie obowiązywania umowy wynosi 109 godzin miesięcznie.

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się bądź zmniejszyć) i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli zostanie wykonana tylko część w/w godzin przedmiotu zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi.

5. Termin realizacji zamówienia/wykonania zamówienia: od września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadanie uprawnień – kwalifikacji do świadczenia specjalistycznych usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określonych w § 3 rozporządzenia  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 i Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

2. Sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna zapewniająca wykonanie zamówienia,  w tym mobilność umożliwiająca dojazd do uczestników zamieszkujących w środowiskach wiejskich gminy Namysłów.

IV. Informacje  dodatkowe:

1. Zamawiający  zastrzega możliwość  zwiększenia o  50%  ilości godzin, w sytuacji   złożonych  dużej ilości  wniosków na świadczenie SUO.

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie większej ilości godzin.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy więcej niż z jednym wykonawcą   w przypadku przyznania i świadczenia SUO dla więcej niż jednej osoby.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III ppkt.1 zapytania  o rozpoznaniu rynku, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy tj. przedstawić cenę jednostkową brutto w złotych polskich za jedną godzinę świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia, na druku stanowiącym załącznik nr 1.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania o cenę oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wykaże osoby, które posiadają uprawnienia i doświadczenie określone w załączniku nr 2 pkt 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

VI.  Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena (100%) odnosząca się do całości zamówienia. Kryterium obliczane będzie wg wzoru:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów     w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

VII. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie  w następujących przypadkach:

1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. II;

2. Cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

VIII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1,  46-100 Namysłów, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na formularzu ofertowym pt. ,,Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania albo przesłać w formie skanu, tj. wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego na adres e-mail:  

2. Termin składania ofert: do 8 września 2020 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt.1.).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2020 r. w siedzibie Zamawiającego o godz.12.30.

X.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Aneta Pawłowska,  tel. (77)  4 107 504.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy. PDFZałącznik nr1.pdf (289,38KB)
 2. Załącznik nr 2 – Zakres specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wymagania wobec pracowników Wykonawcy. PDFZałącznik nr2.pdf (1,01MB)
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie.PDFZałącznik nr3.pdf (276,38KB)
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób. PDFZałącznik nr 4.pdf (392,86KB)
 5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna. PDFKlauzula.pdf (434,12KB)

                                                                                Dyrektor

                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                                                                         mgr  Katarzyna Jóźwiak


Namysłów, 12.05.2020r.

Nabór Pracownik Socjalny

- Nabór Pracownik Socjalny

Oświadczenie dotyczące danych osobowych.

Namysłów, 11.05.2020r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze


Namysłów, 28.04.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Namysłów, dnia 26 marzec 2020 r.

OPS.KA.1121.1.6.2020

INFORMACJA  O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

Psycholog

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie: w wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy z dnia 2.03.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna


                                                                                                                                                                                                          Namysłów, 2.03.2020 r.

  
 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOG
W WYMIARZE 1/2 ETATU
 przewidywany okres zatrudnienia do 31.12.2020 r. 


1. Wymagania niezbędne:
Psychologiem może być osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona      ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Posiada staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku psychologa.
 7. Nieposzlakowaną opinię.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 2. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 3. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.
 4. Wysoki stopień empatii.
 5. Kreatywność, dyspozycyjność.
 6. Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań:

 1. Wsparcie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 2. Specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii  mediacji oraz interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.
 3. Diagnozowanie i opiniowanie.
 4. Dokumentowanie wykonywanych zadań.
 5. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym oraz  koordynatorem projektu.

4.Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy;,
 5. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków psychologa;
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

5. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

6. Informacje dodatkowe:
Praca psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy na ½ etatu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1 –   Centrum Wsparcia Rodziny.

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Kandydat na stanowisko  psychologa":

 1. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,  pok.  Nr 21.
 2. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,                         ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
 3. w terminie do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 1200.

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

            Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów
Adres e-mail: ops@opsnamyslow.pl
Numer telefonu: 774107507

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – powołała inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail: daneosobowe@opsnamyslow.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społeczne w Namysłowie

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom
 i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie  akt.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust.3 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

Usługa współfinansowana w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

 

Namysłów, 16.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 4 107 502

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej  dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

        Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 1.  Tryb postępowania
 1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. rozdział 6.5.1.
 2. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego
  i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody
  na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane
  w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w OPS namysłów jest Malwina Jabłońska, kontakt: e-mail:  daneosobowe@opsnamyslow.pl  telefon: 77 4 107 502;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową
  o dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*    Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie : "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" -II edycja współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

 1. Szczegółowy zakres zamówienia:

       Prowadzenie usług pomocy psychologicznej polegających na:

4.1 Wsparciu rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

4.2  Specjalistycznym poradnictwie oraz prowadzeniu konsultacji psychologicznych, terapii,  mediacji oraz interwencyjnym udzielaniu pomocy psychologicznej.

4.3    Diagnozowaniu i opiniowaniu.

4.4   Dokumentowaniu wykonywanych zadań.

4.5   Przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym oraz  koordynatorem projektu.

       4.6.  Miejsce prowadzenia pomocy psychologicznej – Ośrodek Pomocy Społecznej Namysłów,

              ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów (Centrum Wsparcia Rodziny) w ilości 40 godzin

              zegarowych  miesięcznie, łącznie w okresie obowiązywania umowy : 320  godzin zegarowych

              w okresie od 10 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.   dla uczestników  w/w projektu.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy będą dysponować min. 1 osobą:

Psychologiem-  osobą, która ukończyła wyższe studia psychologiczne i uzyskała tytuł magistra nauk psychologicznych, posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe .

Spełnienie powyższego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia w treści oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: 10.05. 2020 –  31 grudnia 2020  r.
 2. Oferta powinna zawierać:
 3. Formularz ofertowy.
 4. Kopię dokumentów potwierdzających  posiadane uprawnienia do przeprowadzenia usług psychologicznych.
 5. Stawkę brutto za 1 godzinę usług psychologicznych..
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem),
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
 3. Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
 • cena ofertowa określona za 1 godzinę zegarową usług psychologicznych – 100%

 

       Wzór do klasyfikacji ofert

      Kryterium cena

                                                           Cena najniższa oferowana brutto

       Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------    X100 pkt

                                                                 Cena badanej oferty brutto

 

        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w

        wyniku zastosowanego wzoru przedstawionego jw. oraz odpowiadająca wszystkim

        warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Warunki dodatkowe
 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia publicznego, w przypadku gdy oferta będzie przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Bożena Sikora – tel. 77 4 107 501

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć:

- osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, pokój 2

- drogą pocztową na adres: ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów

- drogą elektroniczną na adres : ops@opsnamyslow.pl opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzesnia2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579)

 w terminie do dnia: 30.05.2020  r. z dopiskiem dotyczy usług pr.

 1. Załączniki do niniejszego zapytania:

       Załącznik nr 1 – PDFzal1_formularz_oferty.pdf (231,95KB)
 

       Załącznik nr 2 – PDFzal2_oswiadczenie.pdf (172,27KB)
 

       Załącznik Nr 3 – PDFzal_3umowapsycholog.pdf (401,99KB)
 

                                                                                                                             ……………………………………………………………

                                                                                                   (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Na mocy pkt.13.7 zapytania ofertowego dotyczącego usługi kompleksowego zorganizowania wyjazdu integracyjnego do miejscowości nadmorskiej w Polsce ( Mielno, Puck , Rewal itp.) dla rodziców i dzieci przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze w gminie Namysłów  w ramach projektu: projektu „ Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Przyczyną unieważnienia jest zbyt wysoka cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu zamówienia.

                                                                                                Zastępca Dyrektora OPS

                                                                                                     Malwina Jabłońska

 

Namysłów, 09.04.2020 r.

 

Skrócone godziny pracy w dniu 10 kwietnia 2020 roku

Informujemy, że w dniu 10.04.2020 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie będzie czynny do godz. 1200

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

 

Namysłów, 07.04.2020r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług                     w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym (osób dorosłych oraz dzieci martwo narodzonych) z terenu Gminy Namysłów, zgodnie
z wyznaniem.

PDFTreść zapytania.pdf (1,21MB)
PDFZałącznik 1.pdf (512,40KB)
PDFZałącznik 2.pdf (1,83MB)
PDFZałącznik 3.pdf (184,83KB)
PDFZałącznik 4.pdf (342,94KB)
PDFZałącznik 5.pdf (1,11MB)

 

Namysłów 16.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO ZORGANIZOWANIA I WYKONANIA WYJAZDU INTEGRACYJNEGO

Zapytanie - PDFZapytanie.pdf (2,08MB)

Załącznik 1- Treść oferty

Załącznik 2- Wzór umowy

Namysłów, 05.02.2020 r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko z-cy dyrektora w OPS w Namysłowie 

JPEGOgłoszenie str. 1.jpeg (370,77KB)
JPEGOgłoszenie str. 2.jpeg (465,84KB)
JPEGOgłoszenie str. 3.jpeg (427,13KB)
JPEGOgłoszenie str. 4.jpeg (264,67KB)

Załącznik:JPEGoświadczenie dot. danych osobowych.jpeg (173,07KB)

 

Namysłów, 02.03.2020 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA OPS NAMYSŁÓW

PDFWynik naboru na dyrektora.pdf (1,41MB)
 

 

Namysłów, 05.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju,
w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

Treść oferty:

JPEGsue1.jpeg (66,54KB)
JPEGsue2.jpeg (63,01KB)
JPEGsue3.jpeg (44,42KB)

Załączniki:

JPEGZałącznik nr 1 (61,71KB)

JPEGZałącznik nr 2 (346,85KB)

JPEGZałącznik nr 2 str. 2 (290,50KB)

JPEGZałącznik nr 3 (53,73KB)

JPEGZałącznik nr 4 (31,17KB)

JPEGZałącznik nr 5 (220,03KB)

Namysłów, 14.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju,
w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

Treść oferty:

JPEGZapytanie ofertowe str. 1 (298,96KB)

JPEGzapytanie ofertowe str. 2 (274,62KB)

JPEGzapytanie ofertowe str. 3 (268,82KB)
 

Załączniki:

JPEGZałącznik nr 1 (61,71KB)

JPEGZałącznik nr 2 (346,85KB)

JPEGZałącznik nr 2 str. 2 (290,50KB)

JPEGZałącznik nr 3 (53,73KB)

JPEGZałącznik nr 4 (31,17KB)

JPEGZałącznik nr 5 (220,03KB)
 


Namysłów, 13.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na

              świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, 46-100 Namysłów ul. Harcerska 1
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Zakres usługi w szczególności obejmuje:

 1. Nadzór i niezbędna pomoc w obsłudze programów m.in.:
  • kontrolowanie poprawności działania sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania,
  • modyfikacje w razie konieczności parametrów konfiguracji komputerów,
  • szkolenie pracowników w zakresie stosowanych programów komputerowych,
  • prowadzenie profilaktyki antywirusowej,
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem baz danych w systemach informatycznych oraz ich archiwizacją.

2) Oprócz zakresu objętego w ppkt. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest do napraw sprzętu      komputerowego w  zakresie objętym jego możliwościami.

3.  Wymagania:

1)  Wykształcenie średnie lub  wyższe informatyczne lub odpowiednio stosowne uprawnienia zawodowe,

2) Doświadczenie zawodowe w obsłudze informatycznej jednostek finansów publicznych

    - kompleksowo minimum przez 3 lata (doświadczenie poświadczone poprze dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji (w szczególności przy wykazywaniu doświadczenia zawodowego na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej)),

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

5. Szczegółowe wymagania świadczenia usługi:

Usługa określona w pkt. 2, winna być świadczona w ilości 16 godzin zegarowych miesięcznie.

6. Sposób przygotowania oferty.

 1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” stanowiącym  załącznik nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem,
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
 3. Kompletna oferta powinna być zapakowana w kopertę z opisem „Oferta - świadczenie usług informatycznych 2020 r.”

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

 1. Osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,   pok.  Nr 21 - II piętro,
 2. Drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,   ul. Harcerska 1,  46-100 Namysłów,

w terminie do dnia   27  grudnia 2019 r. do godz. 1500.

      Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

 

8. Odrzucenie oferty Wykonawcy

Oferta zostanie odrzucona z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. nie spełniania wymogów formalnych warunków udziału w postępowaniu,
 2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem.

9. Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 100 % wagi oceny
 • cena ofertowa określona za 1 godzinę poradnictwa – 100%

        Punkty za kryterium ”Cena”  zostaną obliczone  według wzoru:

                                                           Cena najniższa oferowana brutto

       Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------    X100 pkt

                                                                 Cena badanej oferty brutto

              Końcowy wynik powyższego działania zostanie  zaokrąglony do  dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez  Zamawiającego ze względów formalnych.
 2. O wyborze oferty zdecyduje  jak największa liczba punktów.

 

10. Warunki dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia publicznego, w przypadku gdy oferta będzie przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.

 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Starszy inspektor ds. kadrowo-administracyjnych - Sylwia Smolak pok. 21, tel. 77 410-75-03

12. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

13. Wykaz załączników do niniejszego zapytania

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory dokumentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

Załącznik  nr 2 - Wzór umowy,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych

osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna - RODO.

DOCXZałącznik nr 1.docx (14,34KB)
DOCXZałącznik nr 2.docx (18,68KB)
DOCXZałącznik nr 3.docx (13,99KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (14,33KB)
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                 w Namysłowie

Jadwiga Kulczycka

 

OPS.PS.434.9.2019

Namysłów, dnia 03.12.2019r

 

ZAPYTANIE CENOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Namysłów   

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

  Nabywca: Gmina Namysłów, NIP 752-13-59-204, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów, Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ul. Harcerska 1 , 46-100 Namysłów

 2. Tryb udzielania zamówienia.

  Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8.

 3. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2020r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Namysłów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  2. Część 1

   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

   Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

   Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 6 osób.

   Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – max. o 50% więcej osób.

   Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

   Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy
    w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Namysłowie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres
   i okres świadczenia usługi.

   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług
    w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

   Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie,

   Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej części zapytania.

   3.3  Część 2

   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi,  tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki       
    i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób

   Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do

   Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.                 w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

   Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

   Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

   Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – max. o 50% więcej osób. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

   Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska z usługami opiekuńczymi oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez

   Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie . Decyzja zawierać będzie: imię                    i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług                        w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki

   Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

   Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej części zapytania.

   3.4  Część 3

   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi                  i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

   Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni                  w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

   Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

   Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – max. o 50% więcej osób. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

   Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej        
   w Namysłowie. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

   Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu                 o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

   Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

   Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej części zapytania.

   3.5  Część 4

   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu - ogrzewalni, wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi                  i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

   Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

   Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

   Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – max. o 50% więcej osób.

   Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.

   Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie . Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

   Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również  w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

   Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie

   Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej części zapytania.

   3.6.  Termin wykonania usług:

   Dla usług opisanych w częściach od 1 do 2, usługa ciągła w okresie od stycznia 2020r. do

   31 grudnia 2020r. , natomiast dla części 3-4 od dnia 1 stycznia 2020r. do 30 kwietnia 2020r.                      

   i od 1 października 2020r. do 31 grudnia 2020r.

   4. Warunki udziału w postępowaniu – dotyczy części od 1 do 4.

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 3. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia ,
 4. spełnia standardu podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

  Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

  5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału  w postępowaniu

  W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 4 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

 1. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 4:

  Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

   Uwaga:  w  zakresie  części  1-  w  związku,  z  tym,  iż  standard  podstawowych  usług  świadczonych  w  schronisku,  o  którym  mowa  w  Rozporządzeniu  Ministra Rodziny,  Pracy  i   Polityki   Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896), nie  przewiduje   konieczności   zapewnienia   ciepłego   posiłku,   a   jedynie   zapewnienie  możliwości  jego spożycia  oraz  zapewnienie dostępu do pomieszczenia  kuchennego  umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku, koszt, ciepłego posiłku będzie  pokrywany na podstawie odrębnej umowy/porozumienia z Wykonawcą. W związku z  powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej uwzględniać ww. kosztu.

 2. Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 4:

  Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 1. Cena – waga 70/100 ,
 2. Odległość ośrodka wsparcia od Namysłowa mierzona w kilometrach tj. najkrótszą trasa w/g nawigacji samochodowej (np: mapy Google) waga - 30/100 
 3. Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru: 

                                                       najniższa cena 

  Liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 70 pkt.             cena badanej oferty 

 4. Kryterium : odległość ośrodka wsparcia od Namysłowa, będzie obliczana następująco:
 • odległość od Namysłowa poniżej 70 km – 30 pkt.
 • odległość od Namysłowa od 70 do 100 km – 20 pkt.
 • odległość od Namysłowa od 100 do 130 km -  10 pkt.
 • odległość od Namysłowa powyżej 130 km – 0 pkt.
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów za cenę     i odległość  –  dot. części od 1 do 4.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 3. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.
 1. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie , ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną  na adres      e-mail: opsnamyslow@poczta.onet.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia  15 grudnia 2019 r. do godziny 12:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe – usługi schronienia – część nr ……” (nr części należy dopisać zgodnie ze składana ofertą).

  Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

  Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie:

  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Teresa Pankowska , tel. (77) 4107 504
 3. Załączniki do zapytania ofertowego:
  1. formularz ofertowy – zał. nr 1,
  2. wzór umowy - zał. nr 2 – schronisko,
  3. wzór umowy - zał. nr 3 – schronisko z usługami opiekuńczymi,
  4. wzór umowy - zał. nr 4 – noclegownia,
  5. wzór umowy - zał. nr 5 – ogrzewalnia

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                 w Namysłowie

Jadwiga Kulczycka

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

PDFProtokół-1.pdf (1,69MB)
PDFUnieważnienie-1.pdf (1,04MB)
 

 

 

Namysłów, dnia 16 października 2019 r.

OPS.KA.110.24.2019


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
Pracownik socjalny
                         w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  


 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Baran, zamieszkały w  Namysłowie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru
W ocenie Komicji Rekrutacyjnej kwalifikacje zawodowe oraz poziom wiedzy kandydata umożliwia wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracownika socjalnego.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                 w Namysłowie
Zofia Sławenta-Birska

 

Namysłów, dnia 16.10.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Namysłów.

Treść zawiadomienia :[PDFZawiadomienie-usługi.pdf (2,32MB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zofia Sławenta - Birska

 

 

Namysłów, dnia 09.10.2019r

Zawiadomienie o wyborze oferty- usługi informatyczne 

Treść zawiadomienia :PDFZawiadomienie.pdf (2,20MB)
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zofia Sławenta - Birska

 

 

Namysłów, dnia 04.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) na podstawie art. 4 pkt. 8. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

I.ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Namysłów
Ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
NIP 752 13 59 204
Nabywca:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
Ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 410 75 00
www.opsnamyslow@poczta.onet.pl
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Namysłów, na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, zgodnie z ilością godzin i zakresem wskazanym w zestawieniu zbiorczym przekazanym Wykonawcy wraz ze zleceniem ich wykonania.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą obejmować między innymi:
• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji),
• usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego), • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane będą zgodnie ze wskazaniami lekarza oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (art. 18 ust 3 ustawy) i Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm)
III. WARUNKI PRZEDMIOTOWE

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.
c) posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu spełniania warunku: o realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie, osoba świadcząca usługę powinna legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wyżej wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych. Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia); inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych.
IV. Termin realizacji zamówienia/wykonania zamówienia: od 6.11.2019 do 31.12.2019 roku.
V. Informacje dodatkowe
1. Szacowana średnia liczba usługobiorców: 2 osoby
2. Szacowana liczba godzin usług - w okresie obowiązywania umowy 125 godzin.
3. Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.
4. Termin wykonania usługi: Usługa ciągła od 06.11.2019r. do 31.12.2019 r. świadczona na podstawie pisemnego zlecenia przekazanego przez Zamawiającego, precyzującego zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.

VI. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu – najpóźniej w dniu podpisania umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: kwalifikacje do wykonywania zawodu, potwierdzenie posiadania stażu i udokumentowane przeszkolenie; wymienione w paragrafie 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm).
3. Proszę nie składać tych dokumentów wraz z ofertą.
4. Kserokopie ww. dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny wiarygodności ofert przedstawionych przez Oferentów: dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie dostarczy wymaganych dokumentów lub dokumenty te nie potwierdzą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wykluczy takiego wykonawcę i będzie badać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
VII. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena (100%) odnosząca się do całości zamówienia. Kryterium obliczane będzie w/g wzoru: Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego  w tym ewentualne koszty dojazdu do usługobiorcy oraz zakup niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.
VIII. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2;
2) w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
3) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządnienia niniejszego zaproszenia.
4) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
IX. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie przy ul. Harcerskiej 1, 46-100 Namysłów, z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie skanu, tj. wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego na adres: , w terminie do dnia 14 października 2019 r. do godziny 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2019r.w siedzibie Zamawiającego o godz. 12.15.
IX. Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie

Załącznik:DOCXzałącznik -usługi.docx (21,35KB)


X.  Klauzula RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów (dalej: OPS w Namysłowie); Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany powyżej lub pod adresem email:
Administrator - OPS w Namysłowie wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów   lub poprzez email  ,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO   w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.” Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie”,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z działaniami przed zawarciem umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa    w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie :skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zofia Sławenta - Birska

 

Namysłów, 03.10.2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Ogłasza nabór na stanowisko – Pracownik socjalny

umowa o pracę  od 21.10.2019 r.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 ust.1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn. zm.) tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności  przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

d) lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • posiadanie  nieposzlakowanej opinii,
 • prawo jazdy kat.B

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows, obsługa programu SI Pomost),
 • wiedza specjalistyczna odnośnie znajomości przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny
   i systemie pieczy zastępczej oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
   z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 • odporność na sytuacje stresowe,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • świadczenie pracy socjalnej,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania podopiecznych
  i planowanie wsparcia,
 • zawieranie kontraktów socjalnych,
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
   i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca w środowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 20 października  2019 r. - umowa o pracę .

Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie Nr 5/09 Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, z późn. zm.

5.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 •  oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w załączeniu: PDFOświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (100,79KB)
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej,  
 •  kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282),

7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko  pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie":

a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, pok.  Nr 21 - II piętro,

b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,
 46-100 Namysłów,

c. w terminie do dnia 14 października 2019 r. do godz. 15.00.

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania określone w pkt I,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem wiedzy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Techniki selekcji i dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależnione będą od aplikacji i mogą ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni kandydaci spełniający wymagania formalne.

            Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Namysłowie 

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów

Adres e-mail: opsnamyslow@poczta.onet.pl

Numer telefonu: 774107502

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – powołała inspektora ochrony danych , z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail: daneosobowe@opsnamyslow.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie akt.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust. 3 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4 107 502.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zofia Sławenta - Birska

 

Namysłów, dnia 27.09.2019r


ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na
świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.


1.Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, 46-100 Namysłów ul. Harcerska 1
2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych.
3.Zakres usługi w szczególności obejmuje:
-kontrolowanie poprawności działania sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania,
-modyfikacje w razie konieczności parametrów konfiguracji komputerów,
-szkolenie pracowników w zakresie stosowanych programów komputerowych,
-prowadzenie profilaktyki antywirusowej,
-nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie baz danych w systemach informatycznych oraz jego archiwizacją.
 4. Oprócz zakresu objętego ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest do napraw sprzętu
    komputerowego w  zakresie objętym jego możliwościami
5.  Wymagania:
1)  wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne lub odpowiednio stosowne uprawnienia zawodowe,
2) doświadczenie zawodowe w obsłudze informatycznej jednostek finansów publicznych
    - kompleksowo minimum przez 3 lata (doświadczenie poświadczone poprze dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji (w szczególności przy wykazywaniu doświadczenia zawodowego na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej)),
6.Termin realizacji zamówienia: od dnia  10 październik 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
7.Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTY" stanowiącym
załącznik nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną. Kompletna oferta powinna być zapakowana w kopertę z opisem „Oferta -
świadczenie usług informatycznych 20I9 r.”
8. Miejsce i termin złożenia oferty.
a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,   pok.  Nr 20 - II piętro,
b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,   ul. Harcerska 1,  46-100 Namysłów,
c. w terminie do dnia 8 października 2019 r. do godz. 15.00.
     Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

9.Sposób płatności
Należność zostanie wypłacona Wykonawcy przelewem na wskazane konto bankowe, w ciągu 14 dni, od dnia przedstawieniu faktury lub rachunku. Rachunek lub fakturę należy dostarczyć w terminie nieprzekraczającym pierwszych 10 dni kalendarzowych następnego miesiąca po wykonaniu usługi .
10.Odrzucenie oferty Wykonawcy
Oferta zostanie odrzucony niniejszego postępowania w przypadku:
a)nie spełniania wymogów formalnych warunków udziału w postepowaniu;
b)niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
11 Kryteria oceny ofert:
a) Cena -100"h wagi oceny
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną, obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku.
b)Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego ze względów formalnych.
c)O wyborze oferty zadecyduje jak największa liczba punkt6w.
12.Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Starszy inspektor ds. kadrowo-administracyjnych - Sylwia Smolak pok. 21, tel. 77 410-75-03
14.Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.
15.Wykaz załączników do niniejszego zapytania
Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory dokument6w
Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
Załącznik  nr 2 - Wzór umowy,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna - RODO. Do  pobrania :PDFZałączniki.pdf (214,60KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zofia Sławenta - Birska

 

Namysłów, dnia 28.08.2019 r.


ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA   W  TRYBIE
ZAPYTANIA  OFERTOWEGO


Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pt.: „Świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie" z dnia 08.08.2019 r.


Zamawiający, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłów z siedzibą przy ul. Harcerska 1, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 23.08.2019 r. do godz. 15.00 wpłynęła
1 oferta.
W przedmiotowym zapytaniu cena złożonej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zofia Sławenta - Birska
 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Dotyczy : Ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego na zasadach badania rynku

 1. Nazwa zamówienia: poczęstunek podczas pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej — II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014— 2020, Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna
 2. Termin realizacji : 01.09.2019 r.
 3. Zapytanie internetowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu: 31.07.2019
 4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. UI. Harcerska I, tablica ogłoszeń — w dniu: 31.07.2019 ;Na stronie internetowej http://www.opsnamyslow.pl/ w dniu: 31.07.2019 r.
 5. Termin składania ofert upłynął w dniu 12.08.2019 r. i wynosił 12 dni kalendarzowych
 6. Do terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęły 2 oferty.
 7. Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Data wpływu oferty

Cena — waga max.

Razem punkty

1.

Pękał Paweł

Mała gastronomia

Ul. Reymonta 4c/8

46-100 Namysłów

Data wpływu: 05.08.2019

4 000 zł

62,5 pkt

2.

Kawiarnia parkowa

Alicja Czaińska

Ul. Puławskiego 5

46-100 Namysłów

Data wpływy: 06.08.2019

2 500 zł

100,00 pkt

 1. W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2.
 2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest najkorzystniejsza z punktu przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert.
 3. Unieważnienie : nie dotyczy.

  II. Postępowanie prowadziła: Bożena Sikora.

  Zatwierdzam:
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Zofia Sławenta - Birska
   

 

Namysłów, dnia 08.08.2019r

 

.
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na
świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.


1.Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, 46-100 Namysłów ul. Harcerska 1
2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych.
3.Zakres usługi w szczególności obejmuje:
-kontrolowanie poprawności działania sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania,
-modyfikacje w razie konieczności parametrów konfiguracji komputerów,
-szkolenie pracowników w zakresie stosowanych programów komputerowych,
-prowadzenie profilaktyki antywirusowej,
-nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie baz danych w systemach informatycznych oraz jego archiwizacją.
 4. Oprócz zakresu objętego ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest do napraw sprzętu
    komputerowego w  zakresie objętym jego możliwościami
5.  Wymagania:
1)  wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne lub odpowiednio stosowne uprawnienia zawodowe,
2) doświadczenie zawodowe w obsłudze informatycznej jednostek finansów publicznych
    - kompleksowo minimum przez 3 lata (doświadczenie poświadczone poprze dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji (w szczególności przy wykazywaniu doświadczenia zawodowego na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej)),
6.Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 września  2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
7.Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTY" stanowiącym
załącznik nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną. Kompletna oferta powinna być zapakowana w kopertę z opisem „Oferta -
świadczenie usług informatycznych 20I9 r.”
8. Miejsce i termin złożenia oferty.
a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,   pok.  Nr 20 - II piętro,
b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,   ul. Harcerska 1,  46-100 Namysłów,
c. w terminie do dnia 23 sierpnia  2019 r. do godz. 15.00.
     Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

9.Sposób płatności
Należność zostanie wypłacona Wykonawcy przelewem na wskazane konto bankowe, w ciągu 14 dni, od dnia przedstawieniu faktury lub rachunku. Rachunek lub fakturę należy dostarczyć w terminie nieprzekraczającym pierwszych 10 dni kalendarzowych następnego miesiąca po wykonaniu usługi .
10.Odrzucenie oferty Wykonawcy
Oferta zostanie odrzucony niniejszego postępowania w przypadku:
a)nie spełniania wymogów formalnych warunków udziału w postepowaniu;
b)niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
11 Kryteria oceny ofert:
a) Cena -100"h wagi oceny
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną, obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku.
b)Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego ze względów formalnych.
c)O wyborze oferty zadecyduje jak największa liczba punkt6w.
12.Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Starszy inspektor ds. kadrowo-administracyjnych - Sylwia Smolak pok. 21, tel. 77 410-75-03
14.Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.
15.Wykaz załączników do niniejszego zapytania
Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory dokument6w
Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
Załącznik  nr 2 - Wzór umowy,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna - RODO. Do  pobrania :PDFZałączniki.pdf (214,60KB)

 

Namysłów, 07.08.2019 r.


 
Informacja w  sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko  zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie wraz z informacją o wyniku konkursu


Informujemy, że nastąpiło unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie wraz z informacją o wyniku konkursu.

 

Uzasadnienie:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21.06.2019 roku oraz na stronie internetowej OPS w Namysłowie z powodu wady prawnej ogłoszenia o konkursie.
Konkurs zostanie ogłoszony w późniejszym terminie


                                                                                                                                                Dyrektor
                                                                                                                Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                                                                                                                                    Zofia Sławenta-Birska

 

 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                                                                                            Namysłów, 31.07.2019 r.
OPS.BL.4/2019
                                                                                      
                                                                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE
 Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Siedziba Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów- tablica ogłoszeń - w dniu: 31.07.2019 r.;
Na stronie internetowej  http://www.opsnamyslow.pl/ w dniu: 31.07.2019 r
Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
Nazwa zamówienia: Poczęstunek podczas pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Do zadań wykonawcy będzie należało :
1)Zapewnienie miejsca organizacji imprezy, tj. teren plenerowy , miejsce musi być zadaszone i zapewniające dla 50 osób miejsca siedzące do konsumpcji ( ławki i stoły oraz miejsce do zabawy), a także toalety i miejsca parkingowe.
2)Przygotowanie i obsługę poczęstunku podczas pikniku rodzinnego dla 50 osób w tym: 25 dzieci i 25 osób dorosłych w postaci:
Obiad :  frytki, nuggetsy  lub pierś z kurczaka, surówka z białej kapusty -podana na talerzu
Deser: ciasto (2 kawałki na osobę), lody -1 sztuka na osobę, paluszki, chrupki, kawa, herbata , napoje owocowe niegazowane, woda bez ograniczeń.
Kolacja: kiełbasa, kaszanka, skrzydełka z grilla ( 2 sztuki na osobę), musztarda, ketchup, pieczywo
3)Termin wykonania 01.09.2019 r. w godzinach 13.00 -18.00
3.Warunki udziału w postępowaniu:
do niniejszego postępowania mogą przystąpić wykonawcy posiadający doświadczenie w należytej organizacji imprez
4.Dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a)Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu – zawarte jest w treści złożonej oferty
5.Kryterium oceny oferty:
a)Cena 100%

                                Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------- x 100 punktów
                                Cena badanej oferty brutto

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta , która otrzyma najwyższy bilans punktów w wyniku zastosowania kryteriów oceny ofert jw. oraz odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym .
6.Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wg załączonego wzoru można złożyć w jednej z wybranych przez Wykonawcę form:
a)W formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
b)W wersji elektronicznej na adres e-mail:  (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres :
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.08.2019 r. do godz. 15.00
7.Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia publicznego w przypadku, gdy oferta/oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji ceny z wykonawcą spełniającym wszystkie wymagania zapytania ofertowego, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową.

W załączeniu:
Wzór oferty DOCXoferta - poczęstunek.docx (743,86KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Namysłowie
Zofia Sławenta-Birska

 

 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                                                                                                Namysłów, 31.07.2019 r.
OPS.BL.3/2019
                                                   
                                                                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE


 Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Siedziba Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów- tablica ogłoszeń - w dniu: 31.07.2019 r.;
Na stronie internetowej  http://www.opsnamyslow.pl/ w dniu: 31.07.2019 r
Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
Nazwa zamówienia: Usługi Animatora zabaw podczas pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Do zadań wykonawcy będzie należało :
1)Poprowadzenie 4 godzinnej imprezy piknikowej w plenerze dla 50 osób w tym: 25 dzieci i 25 osób dorosłych
2)Zapewnienie nagłośnienia i oprawy muzycznej
3)Zorganizowanie konkursów, zagadek oraz quizów
4)Zaangażowanie opiekunów do wspólnej zabawy z dziećmi
5)Malowanie twarzy, bańki mydlane, zapewnienie pamiątki z imprezy np. Gadżetu wykonanego z balonu na imprezie
6)Zapewnienia kolorowej dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci wraz z obsługą do bezpłatnego korzystania dla uczestników imprezy.
7)Termin wykonania 01.09.2019 r. w godzinach 13.00 -18.00 na terenie miasta Namysłowa
3.Warunki udziału w postępowaniu:
do niniejszego postępowania mogą przystąpić wykonawcy posiadający doświadczenie w należytej realizacji ( w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert) minimum 2 usług animatora zabaw
4.Dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a)Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu – zawarte jest w treści złożonej oferty
b)Referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi należy dołączyć do oferty
5.Kryterium oceny oferty:
a)Cena 60% tj. 60 pkt
b)Atrakcyjność zaproponowanego programu zabaw 40% - 40 pkt
Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena:

                                Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------- x 60 punktów
                                Cena badanej oferty brutto
Klasyfikacja atrakcyjności zaproponowanego programu:
Punktacja od 0 do 40 pkt. Zostanie przyznana przez min. 3 osoby po stronie zamawiającego, przez każdą osobę indywidualnie będą oceniane: program organizacji imprezy i wszystkie atrakcje ponad wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Z przyznanych indywidualnych ocen zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna dla każdej oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta , która otrzyma najwyższy bilans punktów w wyniku zastosowania kryteriów oceny ofert jw. Oraz odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym .
6.Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wg załączonego wzoru można złożyć w jednej z wybranych przez Wykonawcę form:
a)W formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
b)W wersji elektronicznej na adres e-mail:  (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres :
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.08.2019 r. do godz. 15.00
7.Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia publicznego w przypadku, gdy oferta/oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji ceny z wykonawcą spełniającym wszystkie wymagania zapytania ofertowego, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową.

W załączeniu:
Wzór ofertyDOCXoferta -animator.docx (743,89KB)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Namysłowie
Zofia Sławenta-Birska

 

 

 

Namysłów, dnia 23 lipca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                         w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Sokołowska,
zamieszkała w  Ligotce.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Namysłowie
Zofia Sławenta-Birska


Namysłów, dnia 15.07.2019r


Zawiadomienie


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że zapytanie  ofertowe  na świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w okresie 22.07.2019 do 31.12.2019r  z terminem złożenia ofert  do: 10  lipca 2019 r. do godz. 15.00,  nie zostało rozstrzygnięte, gdyż nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 
                                                                                                                Zofia Sławenta-Birska
                                                                                                                     Dyrektor OPS w Namysłowie  
 

 

 

Namysłów, 28. 06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, 46-100 Namysłów ul. Harcerska 1
2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych.
Zakres usługi w szczególności obejmuje:
1)nadzór i niezbędna pomoc w obsłudze programów m.in.:
a.,,Księgowość Budżetowa Jednostki" „Kadry i Płace Urzędu”- SIGID,
b.Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe, Świadczenia Wychowawcze, Dobry Start, SEPI, POMOST STD, - Sygnity
c.,,BESTIA" - program sprawozdawczy,
d.Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)
e.Karta Dużej Rodziny
f.,,PFRON" - Program sprawozdawczy Warszawa,
g.,,PLATNIK",
h.Platforma profilu zaufania ( e-PUAP),
i. Program Office,
j.Aplikacja Centralnego systemu teleinformatycznego
2) wsparcie i rozwiązywanie problemów z aplikacjami,
3) kontrola nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Ośrodku zgodnie z wymogami RODO, w zakresie systemów informatycznych,
4) zarządzanie siecią komputerową,
5) rozbudowa i utrzymanie systemów informatycznych,
6) udzielanie porad informatycznych w sprawach na bieżąco przedstawionych przez Zamawiającego,
7) doradztwo i pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
8) instalowanie aktualizacji baz danych systemów i programów,
9) usuwanie usterek i awarii powstałych przy obsłudze programów komputerowych,
10) wsparcie w rozwiązywaniu problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, kserokopiarki itp.),
11) archiwizacje baz danych,
12) sporządzanie inwentaryzacji baz dany h i programów komputerowych,
13) dostosowanie sprzętu komputerowego do potrzeb organizacyjnych Ośrodka,
14) bezpłatnej pomocy telefonicznej w przypadku awarii,
15) kontrola zabezpieczeń sieci komputerowej - kreowanie polityki bezpieczeństwa,
16) innych czynności niezbędnych do prawidłowej obsługi informatycznej,
17) tworzenie dokumentacji technicznej związanej z obsługą i modernizacją sieci komputerowej.

3.  Wymagania:
1)  wykształcenie wyższe informatyczne lub odpowiednio stosowne uprawnienia zawodowe,
2) doświadczenie zawodowe w obsłudze informatycznej jednostek finansów publicznych
    - kompleksowo minimum przez 3 lata (doświadczenie poświadczone poprze dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji (w szczególności przy wykazywaniu doświadczenia zawodowego na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej)),
3) znajomość programów wymienionych w pkt. 2 ppkt. 1).,

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 22 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

5. Szczegółowe wymagani świadczenia usługi:
Usługa określona w pkt. 2, winna być świadczona w ilości 8 godzin zegarowych średniomiesięcznie łącznie w okresie obowiązywania umowy : 48  godzin zegarowych w 2019 r.

6. Sposób przygotowania oferty.
1)Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem),
2)Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
3)Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4)Kompletna oferta powinna być zapakowana w kopertę z opisem „Oferta - świadczenie usług informatycznych 20I9 r.”

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
1)Osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,   pok.  Nr 20 - II piętro,
2)Drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,   ul. Harcerska 1,  46-100 Namysłów,
w terminie do dnia   10  lipca 2019 r. do godz. 1500.
     Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

8. Odrzucenie oferty Wykonawcy
Oferta zostanie odrzucona z niniejszego postępowania w przypadku:
1)nie spełniania wymogów formalnych warunków udziału w postepowaniu,
2)niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem.
9. Kryteria oceny ofert:
1)Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2)Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
•cena ofertowa określona za 1 godzinę poradnictwa – 100%

       Wzór do klasyfikacji ofert
      Kryterium cena
                                                           Cena najniższa oferowana brutto
       Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------    X100 pkt
                                                                 Cena badanej oferty brutto
        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w
        wyniku zastosowanego wzoru przedstawionego jw. oraz odpowiadająca wszystkim
        warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

10. Warunki dodatkowe
1)Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
2)Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia publicznego, w przypadku gdy oferta będzie przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
4)Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Starszy inspektor ds. kadrowo-administracyjnych - Sylwia Smolak pok. 21, tel. 77 410-75-03
12. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.
13. Wykaz załączników do niniejszego zapytania
Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory dokument6w
Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
Załącznik  nr 2 - Wzór umowy,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna - RODO.

Załączniki do pobrania :PDFZałączniki.pdf (265,18KB)

 

 

 

 

Namysłów, dnia   21 czerwca 2019  r

 

.
DYREKTOR  OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ W NAMYSŁOWIE
OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO
Zastępcy dyrektora
(określenie stanowiska)
w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1 , 46-100 Namysłów
(nazwa i adres jednostki)


1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe w zakresie pracy socjalnej,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) doświadczenie w zarządzaniu  pracownikami,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
7) bardzo dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej.
2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
1) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
2) zdolności organizacyjne,
3) komunikatywność,
4) kreatywność,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) szybkość podejmowania decyzji.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie pracą OPS w czasie nieobecności Dyrektora  – nadzór nad   prawidłową organizacja pracy,
2) organizowanie i koordynowanie zadań komórek organizacyjnych OPS oraz bezpośredni nadzór nad pracą działu Pomocy Społecznej zgodnie z  zatwierdzoną strukturą organizacyjną OPS,  
3) kierowanie pracą działu pomocy społecznej oraz nadzór nad terminowym  załatwianiem spraw,
a) analiza i ocena zjawisk społecznych zachodzących w podległych rejonach, formułowanie wniosków i proponowanie rozwiązań systemowych,
b) nadzorowanie zespołu pracowników socjalnych w zakresie organizacji zadań mających na celu zapewnienie ciągłości świadczeń i pracy socjalnej,
c) udzielanie pracownikom socjalnym konsultacji i porad dotyczących prowadzenia rozszerzonej pracy socjalnej, 
d) dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników,
e) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wpływających skarg i odwołań oraz gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji w tym zakresie,
f) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej,
g) analiza informacji dotyczących funkcjonowania różnych form pomocy społecznej oraz przedstawianie propozycji zmian w tym zakresie.
4) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych w poszczególnych działach OPS,
5) udział w opracowaniu projektu budżetu OPS,
6) podejmowanie działań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego,
7) prowadzenie spraw związanych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
8) wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w OPS.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca  administracyjno – biurowa.  Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.  Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.  Planowane zatrudnienie od dnia 1 sierpnia 2019  r.
Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936,) oraz zarządzenie Nr 5/09 Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, z późn. zm.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie , w załączeniu: PDFOświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (100,79KB)
3) kserokopie dokumentów określających  przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej,                   
9) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy z dnia   21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 1260, z późn. zm.)).
7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora”:
a) osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1,  pok. Nr 20
b) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1,   46-100 Namysłów,
c) w terminie do dnia  12 lipca 2019 r. do godz.1500.
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
9. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.
11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe
12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
13. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
14. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
15. Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora odbywać się będzie zgodnie  z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.) oraz zarządzenia  Nr 5/19 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
Dane kontaktowe administratora
Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów
Adres e-mail:
Numer telefonu: 774107502
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator – powołał inspektora ochrony danych , z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail:
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społeczne w Namysłowie
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom
 i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie akt
Prawa podmiotów danych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust. 3 RODO).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

 


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Sławenta-Birska 


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                                                           

         Namysłów 29.04.2019 r.

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO


Dotyczy : Ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego na zasadach rozeznania rynku
1.Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu  integracyjnego do Zakopanego dla rodziców i dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
2.Termin realizacji : 14-16.06.2019 r.
3.Zapytanie internetowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu: 15.04.2019 r.
4.Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. Ul. Harcerska 1, tablica ogłoszeń – w dniu: 15.04.2019 r.
Na stronie internetowej http://www.opsnamyslow.pl/ w dniu: 15.04.2019 r.;
5.Termin składania ofert upłynął w dniu 25.04.2019 r. i wynosił 11 dni kalendarzowych
6.Do terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęły 3 oferty.
7.Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena – waga max.

Razem punkty

1.

Biuro Podróży” Kormoran” s.c.

Gabus Krzysztof, Izydorczyk Jarosław ul. Jaronina 3/1

46-300 Olesno

Data wpływu:  25.04.2019

 

    19 800,00 zł

 

       82,95

2.

Przewóz osób Andrzej Siwik

Roszkowice 71B

Biuro Podróży AS-Travel

46-220 Byczyna

 Data wpływu:  25.04.2019

 

 

    16 425,00  zł

 

      100,00

3.

„ Conti” Biuro podróży s.c.

A. Kwiatkowska, S. Kwiatkowski

Ul. Grunwaldzka

46-200 Kluczbork

Data wpływu:  25.04.2019

 

    17 775,00 zł

 

        92,40

8.W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2.
9.Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest najkorzystniejsza z punktu przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert.
10.Unieważnienie : nie dotyczy.
11.Postępowanie prowadziła: Bożena Sikora.

 

                                                                                               Zatwierdzam:
                                                                                Dyrektor Ośrodka Pomocy  Społecznej
                                                                                                    W Namysłowie
                                                                                                    Anna Gałczyńska
                                                                                        

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapytanie ofertowe prowadzone na zasadach
rozeznania rynku
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Siedziba Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów- tablica ogłoszeń - w dniu: 15.04.2019 r.;
Na stronie internetowej  http://www.opsnamyslow.pl/ w dniu: 15.04.2019 r.;
Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu integracyjnego do Zakopanego dla rodziców i dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
1.Zamawiający
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
 Ul. Harcerska 1
 46-100 Namysłów
 NIP: 752-11-31-978  REGON: 004501839
 e- mail:
2.Tryb postępowania
2.1.Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. rozdział 6.5.1.
2.2.W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2.3.Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.4.Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2.5.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów;
2)inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie jest Zofia Sławenta Birska, kontakt: e-mail:   tel. 77 4107 502
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową
4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową
o dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
5)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 
6)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7)posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu integracyjnego do Zakopanego dla rodziców i dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3.2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Wzór umowy.
4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 14.06.2019 r. – 16.06.2019 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy podający doświadczenie w należytym wykonywaniu (organizacji i przeprowadzeniu), zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 kompleksowej usługi polegającej na organizacji wycieczki dla min. 45 osób;
5.2O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2361);
5.3O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy dysponujący sprawnym min. 1 autokarem wyposażonym w sprawne pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera;
5.4O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 1 osobą – kierowcą z min. rocznym doświadczeniem zawodowym jako kierowca autobusu.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty oraz referencje (dokumenty potwierdzające posiadania należytego doświadczenia).
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
7.1Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną lub faxem.
7.2Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.
7.3Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7.4Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.
7.5Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.6W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
w wyniku złożonych zapytań.
7.7W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
7.8Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
8.Wadium
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
9. Termin związania ofertą:
9.1Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
9.2Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
10.Opis sposobu przygotowywania ofert:
10.1Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY.
10.2Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
10.3Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
10.4Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz 30-dniowy termin związania ofertą.
10.5Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
10.6Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
10.6.1w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
10.6.2w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres
10.7Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty). 
10.8Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
10.9Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
10.10Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum.
10.11W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.12Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
10.13Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10.14Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.15W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
10.16Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.Termin składania
Oferty należy składać do końca upływu dnia 25.04.2019 r. z tym, że oferty składane
w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:00 do 15:00  w dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
12.Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
13.Kryteria oceny oferty:
13.1Cena – waga max. 100/100 pkt.
Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty brutto) x 100 pkt.
13.2Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów i odpowiadająca wszystkim warunkom w przedstawionym ogłoszeniu.
13.3Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
13.3.1oczywiste omyłki pisarskie,
13.3.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
13.3.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.4Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13.5Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.
13.6Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty
w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.
13.7Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu zamówienia.
14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu:
14.1właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)o ile dokumenty te nie będą dostępne do pobrania samodzielnie przez Zamawiającego z dostępnych bezpłatnych baz,
14.2Szczegółowej kalkulacji kosztów złożonej oferty.
15.Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Bożena Sikora tel.: 77 4 107 507, e-mail:b.sikora@opsnamyslow.pl
16.Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
17.Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
18.Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny. 
19.Załączniki do ogłoszenia:
 DOCXzal_nr_1_-_treść_oferty Namysłów.docx (753,84KB)
 DOCXzał_nr_2_-_umowa Namysłów.docx (763,05KB)
DOCXzał. nr 3 Umowa przetwarzanie danych.docx (122,13KB)


                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                   Anna Gałczyńska

 

 

 

 

 

Namysłów, dnia 05.04.2019


Zawiadomienie  o wyborze oferty
Na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Namysłów.

Wybrano ofertę :
Poradnia Wielospecjalistyczna
Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych
Diagnostyki Terapii i Rehabilitacji
DOBRY START
ul. Północna 19B
56-400 Oleśnica


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu


                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                   Anna Gałczyńska

 

Namysłów, dnia 25 marca 2019 r.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
ds. księgowości funduszu alimentacyjnego
w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Bożena Sikora,
zamieszkała w  Miejscu.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. księgowości funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie
Anna Gałczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Namysłów, 19.03.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 


I.ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Namysłów
Ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
NIP 752 13 59 204
Nabywca:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
Ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 410 75 00
www.opsnamyslow@poczta.onet.pl


II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Namysłów, na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, zgodnie z ilością godzin i zakresem wskazanym w zestawieniu zbiorczym przekazanym Wykonawcy wraz ze zleceniem ich wykonania w zakresie:
1)uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
2)rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,
3)prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych,
4)motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
5)innych czynności zawartych w opinii lub orzeczeniu z właściwej poradni.
Szacowana średnia liczba usługobiorców: 1osoba
Szacowana liczba godzin usług - w okresie obowiązywania umowy 180 godzin.
Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.
Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego postępowania.
4. Termin wykonania usługi
Usługa ciągła -od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r. Świadczona na podstawie   pisemnego zlecenia przekazanego przez Zamawiającego, precyzującego zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.
III. WARUNKI PRZEDMIOTOWE
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.
c) posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu spełniania warunku: o realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie, osoba świadcząca usługę powinna legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wyżej wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych. Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie złożonych: CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia); inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych.
2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;
b) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp.) z treści, których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania
3. Opis sposobu obliczenia ceny. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
4. Kryteria oceny oferty: najniższa cena. W cenę 1 godziny usługi należy wliczyć ewentualne koszty dojazdu do usługobiorcy oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.
5. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, wyłącznie na formularzu oferty w terminie do dnia 2 kwietnia  2019 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w pkt. 1.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Aneta Pawłowska, tel. 77 410 75 04,
IV.  Klauzula RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów (dalej: OPS w Namysłowie); Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany powyżej lub pod adresem email:
Administrator - OPS w Namysłowie wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów   lub poprzez email  ,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO   w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.” Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie”,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z działaniami przed zawarciem umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa    w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie :skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko : Zofia Sławenta - Birska (zastępca Dyrektora Ośrodka) 
Tel. 77410 75 02   e‐mail:opsnamyslow@poczta.onet.pl

 

 

Anna Gałczyńska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w      Namysłowie

Załączniki do zapytania ofertowego:
1)formularz oferty – zał. nr 1
2)wzór umowy - zał. nr 2
3)umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
4)wykaz zrealizowanych usług - zał. nr 3

 

 

 

 

Namysłów, dnia 5.03.2019 r.


DYREKTOR  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  NAMYSŁOWIE
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  WOLNE  STANOWISKO
ds. księgowości funduszu alimentacyjnego (w wymiarze 1/2 etatu)
w jednostce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów


1. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
b. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z księgowością budżetową,
c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d. brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
e. posiadanie  nieposzlakowanej opinii,
f. posiadanie wiedzy  w zakresie prowadzonych spraw.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
b. samodzielność,
c. umiejętności analityczne,
d. odpowiedzialność,
e. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. bieżąca weryfikacja należności  z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ze stanowiskiem merytorycznym,
b. ewidencja księgowa wydatków budżetowych funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
c. prowadzenie ksiąg rachunkowych z zakresu wydatków i dochodów funduszu alimentacyjnego,
d. sporządzanie w terminach miesięcznych przypisów należności alimentacyjnych wraz        z odsetkami,
e. comiesięczne rozliczanie wpływu należności i ich terminowe przekazywanie na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
f. ewidencja należności funduszu alimentacyjnego zgodnie z dokumentacją w zakresie ich  umarzania, odroczenia terminu spłaty bądź rozłożenia na raty,
g. przygotowywanie danych do sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu alimentacyjnego,
h. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w wymiarze 1/2 etatu. Planowane zatrudnienie od dnia 1 kwietnia 2019 r.
Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie Nr 5/09 Kierownika OPS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, z późn. zm.

5.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
6.Wymagane dokumenty
a. list motywacyjny,
b. życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
c. kserokopie świadectw pracy,
d. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
f. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
h. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
i. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.
7.O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Nabór na stanowisko  ds. księgowości funduszu alimentacyjnego":
a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, pok.  Nr 20 - II piętro,
b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c. w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 1500.
Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
9.Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. księgowości funduszu alimentacyjnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".
10.Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie.
11.Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12.Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
13.W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
14.Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 4/10 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
1.Administratorem danych osobowych kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie z siedzibą przy ul. Harcerska 1.
2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska1, 46-100 Namysłów, telefon: 774107 502, e-mail:
3.Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych będzie skutkować brakiem możliwości zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Namysłowie
Anna Gałczyńska

 

 

 

  Namysłów, dnia 21.01.2019


Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 13.12.2018 r.      
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 13.12.2018 r dotyczącego  przeprowadzenia pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, a także z zakresu innych dziedzin prawa(np. karnego,cywilnego) dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie :"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna
- bez podania przyczyn unieważnienia co jest zgodne zapisem w pkt 8 ust1 zapytania ofertowego.

 Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Anna Gałczyńska

 

Namysłów, dnia 16.01.2019


Zawiadomienie  o wyborze oferty

Na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508 z późn. zm.), oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Namysłów.
Wybrano ofertę :
•Pani Małgorzaty Strójwąs-Wika
•Pani  Marzeny Chuchro
•Pani Magdaleny Krocz
•Pomoc Psychologiczną - Jolanta Czarnecka -Kuka

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy złożył oferty spełniającą wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu

                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                   Anna Gałczyńska

 

   Namysłów, dnia 14.01 2019r                                                         

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty

 Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosowanie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z póź.zm) w formie:
          


Tymczasowego  miejsca w schronisku dla osób bezdomnych:
•Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Adres: Pępice 81, 49-317 Pępice
•Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach
Adres: Bielice 127, 48-316 Łambinowice
•Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu, Adres: Opole,  ul. Kś. Popiełuszki 18, 45-601 Opole

Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
•Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach
Adres: Bielice 127, 48-316 Łambinowice

Tymczasowego miejsca w noclegowni
•Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu, Opole,  ul. Kś. Popiełuszki 18, 45-601 Opole


 Miejsca w ogrzewalni
•nie wpłynęła żadna oferta.
                                                              
               
Oferty były kompletne pod względem formalnym.

                                                                                    Dyrektor
                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                      Anna Gałczyńska