Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i przetargi Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Namysłów, 13.05.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 22.04.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 21.04.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 08.04.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 30.03.2021r.

OGŁOSZENIE 

Poszukujemy kandydatów na wolne stanowisko -  Pracownika socjalnego

Załączniki:

Namysłów, 30.03.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 16.03.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki: 

Namysłów, 23.02.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 02.02.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 26.01.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 22.01.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko na psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 22.01.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko na asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

Namysłów, 08.01.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 07.01.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Załączniki:

Namysłów, 07.01.2021r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Załączniki:

 

Namysłów, 31.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Załączniki:

 

Namysłów, 29.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest dostawa opału dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. 

Załączniki:

 

Namysłów, 29.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest  świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)  dla których właściwą miejscowo jest Gmina Namysłów

Załączniki:

Namysłów, 29.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest  świadczenie w 2021 roku usług w zakresie sprawowania pogrzebu zmarłym (osobom dorosłym oraz dzieciom martwo urodzonym) z terenu Gminy Namysłów.

Załączniki:

Namysłów, dnia 18 grudnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Załączniki:

 

Namysłów, dnia 14 grudnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty na: dostawę opału dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Załączniki:


Namysłów, dnia 2 grudnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie w 2021 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) dla których właściwą miejscowo jest Gmina Namysłów.

Załączniki:

Namysłów, dnia 27 listopada 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 1843 ze zm.)
na
podstawie art. 4 pkt 8.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym (osób dorosłych oraz dzieci martwo narodzonych) z terenu Gminy Namysłów, zgodnie z wyznaniem, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie.

1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych (osób dorosłych oraz dzieci, w tym dzieci martwo narodzonych) na terenie Gminy Namysłów, do których pochowania jest zobowiązany Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876). Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), wraz z aktami wykonawczymi oraz z przyjętymi w tym zakresie normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

Miejscem pochówku osób zmarłych będą Cmentarz Komunalny w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Oławskiej lub cmentarze parafialne na terenie gminy Namysłów wskazane przez Zamawiającego.

2.Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia;
 3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Ugruntowana sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna zapewniająca wykonanie zamówienia.

3.Termin realizacji zamówienia/wykonania zamówienia: 1 stycznia 2021 r. umowy do 31 grudnia 2021 r.

4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 2 zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.

5.Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena (100%) odnosząca się do całości zamówienia. Kryterium obliczane będzie wg wzoru:

Liczba punktów = (najniższa cena: cena badanej oferty) x 100 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniająca jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

6.Warunki dodatkowe:

1. Ze względu na przedmiot zamówienia wymagane jest, aby Wykonawca świadczył usługi całodobowo również w dni wolne od pracy.

2. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi (np. ubioru) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej.

Wynagrodzenie będzie pomniejszane o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym. Ponadto w przypadku konieczności sprawienia pochówku niestandardowego (kremacja) wynagrodzenie będzie kalkulowane w oparciu o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazanej w formularzu ofertowym.

3. W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę usług związanych z pochówkiem, które nie są ujęte w zestawieniu kosztów zawartych w formularzu oferty, a są niezbędne do wykonania pochówku i nie można ich wyłączyć od zadania podstawowego, usługi te mogą być wykonane po uprzednim zawiadomieniu, sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego.

4.Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego każdorazowo o terminie pogrzebu, ze wskazaniem daty, godziny oraz numeru kwatery, co najmniej 1 dzień przed terminem pogrzebu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonej przez Wykonawcę usługi, przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

6. Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o terminie przeprowadzania kontroli.

7.Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2;

2) w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

3) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu.

2.Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

8.Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym pt. ,,Formularz ofertowy" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie przy ul. Harcerskiej 1, 46-100 Namysłów, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@opsnamyslow.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu ofertowym pt. „Formularz ofertowy” będącym załącznikiem do niniejszego zapytania; w terminie: do 4 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2020 r. w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie o godz. 12:30.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Paulina Sokołowska tel. 77 4107-504

10.Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 PDFZalacznikNr1.pdf

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 PDFZalacznikNr2.pdf

3. Oświadczenie – załącznik nr 3 PDFZalacznikNr3.pdf

4. Klauzula informacyjna – załącznik nr 4 PDFZalacznikNr4.pdf

5. Projekt umowy – załącznik nr 5 PDFZalacznikNr5.pdf

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 

mgr Katarzyna Jóźwiak


Namysłów, dnia 09.09.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

PDFtreść zawiadomienia.pdf


Namysłów, dnia 08.09.2020 r.

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik socjalny.

PDFTreść ogłoszenia.pdf


Namysłów, dnia 31.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 1843)
 na podstawie art. 4 pkt 8.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Nabywca: Gmina Namysłów, NIP 752-13-59-204, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ul. Harcerska 1 , 46-100 Namysłów.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi – głównie dzieci - na terenie Gminy Namysłów na podstawie:
a) art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
b) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

2. Zakres SUO.

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspakajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzaniu czasu, korzystaniu z usług różnych instytucji, pomocy
w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia wsparciu i interwencji psychospołecznej. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.  nr 189, poz. 1598 i Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943), który stanowi załącznik nr 2 pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego.

3. Miejsce świadczenia usług

Miejscem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest miejsce zamieszkania osoby korzystającej ze wsparcia tj. teren Gminy Namysłów.

4. Szacowana liczba usługobiorców i godzin.

Szacowana liczba usługobiorców wynosi: 4 dzieci.
Szacowana liczba usług w okresie obowiązywania umowy wynosi 109 godzin miesięcznie.

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się bądź zmniejszyć) i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli zostanie wykonana tylko część w/w godzin przedmiotu zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi.

5. Termin realizacji zamówienia/wykonania zamówienia: od września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadanie uprawnień – kwalifikacji do świadczenia specjalistycznych usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określonych w § 3 rozporządzenia  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 i Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

2. Sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna zapewniająca wykonanie zamówienia,  w tym mobilność umożliwiająca dojazd do uczestników zamieszkujących w środowiskach wiejskich gminy Namysłów.

IV. Informacje  dodatkowe:

1. Zamawiający  zastrzega możliwość  zwiększenia o  50%  ilości godzin, w sytuacji   złożonych  dużej ilości  wniosków na świadczenie SUO.

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie większej ilości godzin.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy więcej niż z jednym wykonawcą   w przypadku przyznania i świadczenia SUO dla więcej niż jednej osoby.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III ppkt.1 zapytania  o rozpoznaniu rynku, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy tj. przedstawić cenę jednostkową brutto w złotych polskich za jedną godzinę świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia, na druku stanowiącym załącznik nr 1.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania o cenę oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wykaże osoby, które posiadają uprawnienia i doświadczenie określone w załączniku nr 2 pkt 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

VI.  Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena (100%) odnosząca się do całości zamówienia. Kryterium obliczane będzie wg wzoru:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów     w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

VII. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie  w następujących przypadkach:

1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. II;

2. Cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

VIII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1,  46-100 Namysłów, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na formularzu ofertowym pt. ,,Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania albo przesłać w formie skanu, tj. wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego na adres e-mail:  

2. Termin składania ofert: do 8 września 2020 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt.1.).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2020 r. w siedzibie Zamawiającego o godz.12.30.

X.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Aneta Pawłowska,  tel. (77)  4 107 504.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy. PDFZałącznik nr1.pdf
 2. Załącznik nr 2 – Zakres specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wymagania wobec pracowników Wykonawcy. PDFZałącznik nr2.pdf
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie.PDFZałącznik nr3.pdf
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób. PDFZałącznik nr 4.pdf
 5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna. PDFKlauzula.pdf

                                                                                Dyrektor

                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                                                                         mgr  Katarzyna Jóźwiak


Namysłów, 12.05.2020r.

Nabór Pracownik Socjalny

- Nabór Pracownik Socjalny

Oświadczenie dotyczące danych osobowych.

Namysłów, 11.05.2020r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze


Namysłów, 28.04.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Namysłów, dnia 26 marzec 2020 r.

OPS.KA.1121.1.6.2020

INFORMACJA  O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

Psycholog

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie: w wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy z dnia 2.03.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna


                                                                                                                                                                                                          Namysłów, 2.03.2020 r.

  
 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOG
W WYMIARZE 1/2 ETATU
 przewidywany okres zatrudnienia do 31.12.2020 r. 


1. Wymagania niezbędne:
Psychologiem może być osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona      ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Posiada staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku psychologa.
 7. Nieposzlakowaną opinię.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 2. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 3. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.
 4. Wysoki stopień empatii.
 5. Kreatywność, dyspozycyjność.
 6. Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań:

 1. Wsparcie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 2. Specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii  mediacji oraz interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.
 3. Diagnozowanie i opiniowanie.
 4. Dokumentowanie wykonywanych zadań.
 5. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym oraz  koordynatorem projektu.

4.Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy;,
 5. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków psychologa;
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

5. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

6. Informacje dodatkowe:
Praca psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy na ½ etatu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1 –   Centrum Wsparcia Rodziny.

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Kandydat na stanowisko  psychologa":

 1. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,  pok.  Nr 21.
 2. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,                         ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
 3. w terminie do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 1200.

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

            Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów
Adres e-mail: ops@opsnamyslow.pl
Numer telefonu: 774107507

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – powołała inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail: daneosobowe@opsnamyslow.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społeczne w Namysłowie

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom
 i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie  akt.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust.3 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

Usługa współfinansowana w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

 

Namysłów, 16.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 4 107 502

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej  dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

        Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 1.  Tryb postępowania
 1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. rozdział 6.5.1.
 2. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego
  i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody
  na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane
  w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w OPS namysłów jest Malwina Jabłońska, kontakt: e-mail:  daneosobowe@opsnamyslow.pl  telefon: 77 4 107 502;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową
  o dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*    Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie : "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" -II edycja współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

 1. Szczegółowy zakres zamówienia:

       Prowadzenie usług pomocy psychologicznej polegających na:

4.1 Wsparciu rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

4.2  Specjalistycznym poradnictwie oraz prowadzeniu konsultacji psychologicznych, terapii,  mediacji oraz interwencyjnym udzielaniu pomocy psychologicznej.

4.3    Diagnozowaniu i opiniowaniu.

4.4   Dokumentowaniu wykonywanych zadań.

4.5   Przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym oraz  koordynatorem projektu.

       4.6.  Miejsce prowadzenia pomocy psychologicznej – Ośrodek Pomocy Społecznej Namysłów,

              ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów (Centrum Wsparcia Rodziny) w ilości 40 godzin

              zegarowych  miesięcznie, łącznie w okresie obowiązywania umowy : 320  godzin zegarowych

              w okresie od 10 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.   dla uczestników  w/w projektu.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy będą dysponować min. 1 osobą:

Psychologiem-  osobą, która ukończyła wyższe studia psychologiczne i uzyskała tytuł magistra nauk psychologicznych, posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe .

Spełnienie powyższego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia w treści oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: 10.05. 2020 –  31 grudnia 2020  r.
 2. Oferta powinna zawierać:
 3. Formularz ofertowy.
 4. Kopię dokumentów potwierdzających  posiadane uprawnienia do przeprowadzenia usług psychologicznych.
 5. Stawkę brutto za 1 godzinę usług psychologicznych..
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem),
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
 3. Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
 • cena ofertowa określona za 1 godzinę zegarową usług psychologicznych – 100%

 

       Wzór do klasyfikacji ofert

      Kryterium cena

                                                           Cena najniższa oferowana brutto

       Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------    X100 pkt

                                                                 Cena badanej oferty brutto

 

        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w

        wyniku zastosowanego wzoru przedstawionego jw. oraz odpowiadająca wszystkim

        warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Warunki dodatkowe
 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia publicznego, w przypadku gdy oferta będzie przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Bożena Sikora – tel. 77 4 107 50