Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności Przedszkola Nr 4 w Namysłowie

Cele i zadania przedszkola

Cele   przedszkola :
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
- wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; - troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały  i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych; 
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 
- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej, etnicznej i religijnej; - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

Zadania przedszkola:

Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz harmonijny przebieg wychowania i kształcenia poprzez:

 • - swobodne zabawy dzieci w sali;
 • - zabawy ruchowe, zajęcia i gry sportowe na boisku, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze;
 • - zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne wg uznania nauczycieli;
 • - organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Sposób realizacji zadań:

 • - różnorodne zabawy dowolne i zorganizowane;
 • - zajęcia indywidualne, grupowe, dowolne kierowane przez nauczycielkę;
 • - spacery, wycieczki piesze i autokarowe;
 • - czynności samoobsługowe, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze;
 • - obserwowanie dzieci, prowadzenie pracy indywidualnej i wyrównawczej;
 • - diagnoza umiejętności dzieci
 • - systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o dzieciach;
 • dla chętnych dzieci, za zgodą rodziców prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki i katechezy.
 • objęcie dzieci potrzebujących opieką specjalistyczną: logopedyczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną, kompensacyjno-korekcyjną itp.