Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie

1. Organami przedszkola są:

a) Dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.

2. Dyrektor przedszkola:

1) organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3) sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców;

5) ma prawo do wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;

7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania  i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar;

8) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego);

10) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

11) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu w szczególności:

a) określa zasady sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, podczas spacerów i wycieczek;

b) organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu przedszkola i sprawności i eksploatacji urządzeń znajdujących się w przedszkolu;

c) organizuje badania profilaktyczne pracowników przedszkola, szkolenia w zakresie BHP i p.poż. oraz inne, a także zapewnia odzież i sprzęt ochrony osobistej;

d) dba o racjonalne żywienie dzieci.

12) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami;

13) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;

14) podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności;

15) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży.

3. Rada Pedagogiczna:

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia;

2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;

3) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

4) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

5) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;

6) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;

7) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb;

8) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej;

9) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian;

b) zatwierdzanie planów pracy placówki;

c) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w jednostce;

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola;

f) ustalenie regulaminu Rady Pedagogicznej i jego zmian.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień;

2) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

3) programy wychowania przedszkolnego;

4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola;

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora;

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;

7) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

5. Rada Rodziców:

1) Rada Rodziców jest wewnętrznym organem przedszkola o charakterze opiniodawczym i doradczym.

2) Rada rodziców jest społecznym organem przedszkola, który stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

3) W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej grupy przedszkolnej. na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego  w  każdej grupie przedszkolnej wybierają członków rady grupy.

4) Przedstawiciele grup przedszkolnych do Rady Rodziców wybierani są w wyborach tajnych zwykłą większością głosów. przedstawicielem grupy do rady rodziców zostaje kandydat z największa liczbą głosów.

5) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

6) Rada Rodziców może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

7) W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

8) Zasady wydawania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

6. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

7. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:

1) Zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

2) Umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola.

3) Zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach. 

8. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

9. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji Praw Dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

10. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor. 

11. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.