Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie

 1. Szkoła Podstawowa Nr l im. Szarych Szeregów w Namysłowie realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, podstawie programowej kształcenia ogólnego, ramowych planach nauczania, przepisach wykonawczych, planie pracy szkoły oraz programie wychowawczo – profilaktycznym, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.    
 2. Plan pracy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna.
 3. Plan realizacji programów z poszczególnych przedmiotów nauczyciele opracowują w oparciu o podstawy ustalone przez MEN oraz dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania.

4.  Głównym celem szkoły jest:

 1. wychowanie człowieka twórczego, otwartego, przedsiębiorczego, świadomie i pewnie
  poruszającego się w świecie wartości i umiejącego dokonywać właściwych wyborów,
 2. kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów kreatywności, samodzielności, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 3. prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,
 4. zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
 5. określenie warunków pobytu ucznia w szkole i zapewnienie bezpieczeństwa,
 6. dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
 7. przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
 8. realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowanego w Konstytucji RP,
 9. cele i zadania szkoły realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi miasta,
 10. dbanie o kształtowanie swojego pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnianie swoich osiągnięć, pozyskiwanie sojuszników wspierających jej działalność.

5.  Celem kształcenia ogólnego w Szkole jest:

 1. przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły,
 2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
 3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
 4. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym i planowania własnego rozwoju,
 5. kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim,  w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
 6. przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym  oraz uczenia się przez całe życie.

 

 1. Do zadań Szkoły należy:
 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę,
 2. organizowanie zajęć świetlicowych dla uczniów dojeżdżających oraz dzieci z edukacji wczesnoszkolnej,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa podczas oczekiwania na dowozy szkolne,
 4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania,
 5. wdrażanie do samodzielności w myśleniu, podejmowanie decyzji i działania  przez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami,
 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia
  i nauczania,
 7. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,
 8. realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniając m.in. potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości , wychowanie  patriotyczne i obywatelskie, promocje postawy, szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską,
 9. wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły,
 10. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  wspomaganie wychowawczej roli rodziców,
 11. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
  językowej i religijnej,
 12. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 13. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
  realizowania indywidualnych programów nauczania,
 14. zapewnienie pomocy w nauce uczniom słabym,
 15. przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
  lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe,
 16. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
  właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 17. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych  nauczania,
 18. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
  tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
 19. upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształcenie właściwej postawy wobec problemów ochrony środowiska,
 20. egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 21. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,
 22. stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariatu, którego celem statutowym jest działanie wychowawcze, rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły,
 23. rozwijanie samorządności uczniów poprzez stworzenie warunków do powołania i działania samorządu uczniowskiego,
 24. nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami w celu wzbogacenia procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego.
 1.  Cele i zadania szkoła realizuje poprzez:
 1. korzystanie z nowoczesnych programów nauczania, dostosowanych do standardów wymagań edukacyjnych, sprawdzianów zewnętrznych oraz kształcenie na ich podstawie,
 2. przeprowadzanie okresowych, wewnętrznych sprawdzianów wiedzy i umiejętności
  z poszczególnych zajęć i przedmiotów,
 3. umożliwienie korzystania z biblioteki i czytelni szkoły,
 4. wdrażanie uczniów do twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za skutki tych decyzji,
 5. informowanie rodziców o wynikach kształcenia i problemach wychowawczych,
 6. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
 7. zapewnienie indywidualnego nauczania w uzasadnionych przypadkach,
 8. realizowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno - pedagogicznych,
 9. organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami
  rozwojowymi oraz tymi, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna,
 10. organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania
  uczniów z różnych dziedzin, organizowanych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców,
 11. organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z nauką,
 12. organizowanie uroczystości, obchodów związanych z wybranymi rocznicami
  historycznymi, państwowymi i szkolnymi – zgodnie z kalendarzem imprez,
 13.   organizację lekcji religii i lekcji etyki na zasadach i w wymiarze określonych
   odrębnymi przepisami.