Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Szkole Podstawowej Nr 1 w Namysłowie

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów  w Namysłowie

 

1.   Organami Szkoły Podstawowej Nr l  im. Szarych Szeregów w Namysłowie są:

 1. dyrektor szkoły,
 2. rada pedagogiczna,
 3. rada rodziców,
 4. samorząd uczniowski.
 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach przysługujących mu kompetencji.
 2. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

Dyrektor Szkoły

 1.  Do obowiązków dyrektora należy:
 1. kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego,
 3. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 4. prowadzenie polityki kadrowej,
 5. przewodniczenie radzie pedagogicznej,
 6. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju,
 7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 8. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
 9. pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych,
 10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1.  Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
  1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:
 1. przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. występowanie do kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 4. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
 5. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
 6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli i wychowawców oraz dokonywanie oceny ich pracy,
 7. organizacja egzaminów ósmoklasisty,
 8. kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego,
 9. sprawowanie ogólnej opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego młodzieży szkolnej,
 10. realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 11. podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników,
 12. dopuszczenie do użytku w szkole i włączenie do szkolnego zestawu programów nauczania programów nauczania obowiązujących w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
 13. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 14. podejmowanie decyzji o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach,
  1. w zakresie spraw organizacyjnych:
   1. przygotowywanie projektów planów pracy szkoły,
   2. opracowanie arkusza organizacji szkoły,
   3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
   4. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych:
 • dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych w wymiarze 8 dni,
 • dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustalonych na podstawie wcześniejszych przepisów dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • w przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa powyżej, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty,
 • w dniach wolnych od zajęć w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów)
  o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach,
 • dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15° C lub jest niższa albo jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. Zajęcia podlegają odpracowaniu
  w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.
  1. w zakresie spraw finansowych:
 1. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie pedagogicznej,
 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi  w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,
  1. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:
   1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,
   2. organizowanie wyposażenia szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,
   3. organizowanie i nadzorowanie sekretariatu szkoły,
   4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
   5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,
   6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,
  2. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
   1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
   2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
   3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej  i powszechnej samoobrony.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli  i pracowników niebędących nauczycielami.  W zakresie, o którym mowa w punkcie 3, dyrektor w szczególności:

 1. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
 4. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 5. administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
 1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia „Regulaminu Rady Pedagogicznej".
 2. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za:
  1. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawnymi i statutem szkoły,
  2. celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły,
  3. bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie szkoły oraz za stan sanitarny i ochronę przeciwpożarową budynków szkolnych.
 3. Dyrektor opracowuje harmonogram zebrań ogólnych z rodzicami i zebrań klasowych.               

Inne stanowiska kierownicze

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczy ono, co najmniej 12 oddziałów lub przy mniejszej liczbie oddziałów za zgodą organu prowadzącego.
 2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz rady pedagogicznej.
 3. Kolejne stanowiska wicedyrektorów tworzy się za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor, powierzając to stanowisko.
 5. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres kompetencji wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

 Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy Prawo oświatowe, rozporządzeń wykonawczych i regulaminu rady pedagogicznej.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.
 6. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa „Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr l im. Szarych Szeregów w Namysłowie" uchwalony przez radę, normujący   w szczególności następujące zagadnienia:
  1. sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań rady pedagogicznej,
  2. wewnętrzną organizację rady pedagogicznej, kompetencje przewodniczącego rady pedagogicznej,

zasady dopuszczania do udziału w pracach rady pedagogicznej osób niebędących członkami tego organu szkoły.

7.   Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy dotyczących działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły,
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 4. uchwalanie w porozumieniu z radą rodziców programu profilaktyczno – wychowawczego  szkoły,
 5. opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów (dot. ucznia pełnoletniego, w przypadku: rażącego naruszenia zasad obowiązujących w szkole zapisanych w statucie, nieskuteczności podejmowanych przez szkołę oddziaływań wychowawczych, uniemożliwiania i zakłócania procesu szkolnego),
 7. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 8. uchwalanie statutu szkoły i jego zmian,
 9. występowanie z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia statutu albo niektórych jego postanowień,
 10. przygotowanie, uchwalanie i weryfikowanie zasad wewnątrzszkolnego oceniania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania indywidualnego toku lub programu nauczania,
 12. ustalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności,  
 13. możliwość wnioskowania o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze  w szkole,
 14. delegowanie swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

8.   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.

9.  Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

10.  Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności,  co najmniej połowy jej członków. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

11.   Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli  lub innych pracowników szkoły.

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów i uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, działając w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 4. Decyzje Rady Rodziców są jawne, ogłaszane na stronach internetowych szkoły.
 5. Regulamin rady rodziców uchwalany jest przez radę rodziców i nie może być sprzeczny ze statutem.
 6. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę,organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
 7. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego - profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego   przez nauczycieli,
  2. opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  4. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  5. występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  6. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,
  7. działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,
  8. pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły,
  9. współdziałanie z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży,

8.  Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje   z radą rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł - fundusz rady rodziców. Zasady wydatkowania środków funduszu określa „Regulamin działalności rady rodziców".

 Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem".
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego" uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem.
 5. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
 6. Organami samorządu uczniowskiego są:
  1. przewodniczący samorządu uczniowskiego,
  2. zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego,
  3. sekretarz,
  4. skarbnik.
 7. Przewodniczący reprezentuje organy samorządu uczniowskiego wobec organów szkoły.
 8. Dyrektor zapewnia organom samorządu organizacyjne, w tym lokalowe, warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna samorządu uczniowskiego.
 9. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie  we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi  wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
  7. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia.