Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

1.Głównym celem Szkoły jest:

1) wychowanie człowieka twórczego, otwartego, przedsiębiorczego, świadomie i pewnie poruszającego się w świecie wartości i umiejącego dokonywać właściwych wyborów,
2) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,
3) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
4) określenie warunków pobytu ucznia w szkole i zapewnienie bezpieczeństwa,
5) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
6) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
7) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowanego w Konstytucji RP.

2.Do zadań Szkoły należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Szkołę,
2) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania,
3) wdrażanie do samodzielności w myśleniu, podejmowanie decyzji i działania przez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami,
4) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania,
5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb,
6) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły,
7) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
8) wspomaganie wychowawczej roli rodziców,
9) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
10) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
11) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania,
12) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyborukierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe,
13) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwieoraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
14) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnychi pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania,
15) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
16) egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
17) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;

Granice obwodu
1) Następujące ulice: Brzozowa, Dębowa, Grunwaldzka, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Krzywa, Lipowa, Modrzewiowa, Oławska, Orzechowa, Podleśna, Podmiejska, Marii Curie Skłodowskiej, Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa, Władysława Stanisława Reymonta Nr 1 – 9 i nr: 11, 78, 80, 82, 84, 86

2) Sołectwo: Ligotka