Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Uczniowski,
 4. Rada Rodziców.

Zadania i kompetencje Dyrektora szkoły:

 • kieruje bieżącą działalnością szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
 • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
 • jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.

Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły, a w szczególności:

 • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy;
 • przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

 • opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu;
 • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
 • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
 • informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;
 • odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
 • decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
 • organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
 • opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

 • tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządami uczniowskimi;
 • egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
 • organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
 • prawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 • Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 • W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w zebraniu rady po uprzednim powiadomieniu dyrektora.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 • może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 • może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 • opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 • opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 • opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii;
 • wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opiniuje projekt finansowy szkoły;

Rada Pedagogiczna ponadto:

 • przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
 • może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 • głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora;
 • ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 • opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

5. Samorząd Uczniowski ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

6. Samorząd Uczniowski ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora - pracę nauczycieli, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

7. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu uczniowskiego na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 5. Celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, reprezentowanie jej oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 6. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
 • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 • znajomość statutu szkoły, szkolnych regulaminów, szkolnych zasad oceniania,
 • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
 • określanie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.
 • Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
 • Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;
 • opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora;
 • opiniowanie decyzji dyrektora o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny jego dorobku zawodowego za okres stażu; brak opinii nie wstrzymuje postępowania;
 • opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 • opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
 • w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

    Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami w sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;
 4. delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 4, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.