Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie

 

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.
Rada Nadzorcza składa się z trzech osób:

1. Radosław Mieszkalski - Przewodniczący

2. Andrzej Wiecha – Członek

3. Olga Maria Lewicka-Gawle - Członek

Zarząd Spółki jest dwuosobowy i działa w składzie:

1. Janusz Nowak - Prezes Zarządu

2. Jan Janeczek - Z-ca Prezesa

 

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Namysłowa

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz akcie założycielskim spółki należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, zmiana umowy spółki.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2019
  przez: Pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie
 • opublikowano:
  28-08-2019 09:27
  przez: Jan Janeczek
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie
  odwiedzin: 493
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu