Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie

Przedmiot gospodarczej działalności Spółki – zgodnie z kodeksem Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) :

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
 3. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)
 4. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)
 5. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z)
 6. Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych (01.24.Z)
 7. Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (01.25.Z)
 8. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z)
 9. Rozmnażanie roślin  (01.30.Z)
 10. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z)
 11. Pozyskiwanie drewna  (02.20.Z)
 12. Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z)
 13. Działalność usługowa związana z leśnictwem  (02.40.Z)
 14. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych  (33.11.Z)
 15. Naprawa i konserwacja maszyn  (33.12.Z)
 16. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
 17. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu  i wyposażenia  (33.19.Z)
 18. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
 19. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z)
 20. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z)
 21. Dystrybucja energii elektrycznej  (35.13.Z)
 22. Handel energią elektryczną (35.14.Z)
 23. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)
 24. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 25. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
 26. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
 27. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)
 28. Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z)
 29. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)
 30. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z)
 31. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
 32. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
 33. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
 34. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
 35. Roboty związane z budową  pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej , gdzie indziej niesklasyfikowanych (42.99.Z)
 36. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
 37. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
 38. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
 39. Wykonanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
 40. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
 41. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
 42. Tynkowanie (43.31.Z)
 43. Wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
 44. Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
 45. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z)
 46. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)
 47. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
 48. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
 49. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
 50. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
 51. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
 52. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
 53. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 54. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
 55. Działalność w zakresie inżynierii i związane  z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
 56. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
 57. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
 58. Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)
 59. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych , gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z)
 60. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
 61. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)
 62. Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
 63. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
 64. Wykonanie fotokopii, przygotowywanie  dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
 65. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (82.99.Z)
 66. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
 67. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
 68. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
 69. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)